Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

8 resultaten voor ""

sage uit 1974
 • koenen foar de nacht. It wienen echte swervers. Op in joun kamen se by in boer. Hja fregen of se dêr yn 't hea sliepe mochten
 • , mar dat stie de boer net ta. Doe roannen se op in hok ta, dat stie midden yn it lân. Der stie in hekke foar. Dêr soenen se
 • boer
 • Drie broers willen de nacht doorbrengen in een hok dat midden in het land staat. De eerste broer zegt dat hij er iets ziet liggen dat zo groot is als een hond. De tweede ziet iets dat zo groot is als…

sage uit 1974
 • . Doe wie dêr in boer oan 't ploeijen. Doe sei dy reizger tsjin dy boer: "Witte jo hjir ek hwer't Sterke Hearke wennet
 • ?" "Jawol", sei dy boer. It wie Hearke-sels. Hy loek de ploech achterút. Hy tilde him op en sei: "Sjoch, hjir stiet er en dêr
 • Iemand die Sterke Hearke zoekt vraagt aan een boer die aan het ploegen is, waar hij woont. De boer tilt de ploeg op
 • boer
 • Iemand die Sterke Hearke zoekt vraagt aan een boer die aan het ploegen is, waar hij woont. De boer tilt de ploeg op, zegt dat hij hier staat en, wijzend met de opgetilde ploeg, daar woont.

mop uit 1974
 • Der wie in man, dy wurke by de boer. Dy man waerd op in kear mei syn wiif troch de boer útnoege om dêr to jounpraten
 • . Doe't se dêr goed en wol wienen waerd it min waer. It bigoun to reinen en to tongerjen en to wjerljochtsjen. De boer sei
 • boer
 • Man zal zijn vrouw op de voet trappen als ze bij op bezoek te veel gaat eten. De hond staat al snel na het begin op haar voet, waardoor ze stopt met eten. 's Nachts vindt de vrouw pap. Nadat de vrouw…

mop uit 1974
 • Der wie in boer, dy hie in feint. Dy feint hie in eechje op 'e faem, mar 't woe him noait lukke hwat mei har to
 • bigjinnen. Hy mocht de boerinne ek graech lije. Op in kear gong de boer mei de feint nei 't lân ta to ploegjen. Doe sei de boer
 • Knecht krijgt van boer opdracht om zijn laarzen te halen. Hij zegt tegen de meid en de boerin dat hij van de boer met
 • beide gemeenschap moet hebben. Ze geloven hem niet, maar als de boer op de vraag één of beide antwoordt beide, kan de knecht
 • boer
 • Knecht krijgt van boer opdracht om zijn laarzen te halen. Hij zegt tegen de meid en de boerin dat hij van de boer met beide gemeenschap moet hebben. Ze geloven hem niet, maar als de boer op de vraag…

sprookje uit 1974
 • âldste. Dy moest it earst ta de doar út, omdat hy de âldste wie. Jan skarrele hwat om en op 't lêst kaem er by in boer. Hy
 • frege dy boer of dy ek wurk foar him hie. Ja, dy boer koe him wol brûke. It lean, dêr woarde earst net oer praet. De boer
 • boer
 • Drie broers uit een arme familie gaan ergens anders werken. De oudste broer krijgt als loon een tafeltje dat na de spreuk tafeltje dek je vol staat met eten. De kastelein waar hij overnacht ruilt dat…

mop uit 1970
 • sadwaende net yn 'e gelegenheit om to sûpen. Hy wie boer en op in kear wie er op it lân oan 't wurk. 't Wie soel en toarstich
 • boer
 • Man die veel drinkt krijgt na zijn huwelijk daar geen kans meer voor, omdat zijn vrouw het geld beheert. Om toch aan geld te komen zegt hij dat zijn geslachtsdeel gebroken is. Van het geld dat hij…

mop uit 1974
 • Der wie in húshâlding, dy bistie út man, frou en soan. De man wie boer en al aerdich âld. Hja gongen nei de Roomske
 • âld man. De âld boer woarde minder en de pastoar kaem alris wer. Op 't lêst kaem de âld boer to overlijden. Doe moest de
 • Pastoor bidt bij overlijden voor een boer op voorwaarde dat zijn zoon geld gaat tellen. Als de pastoor op de vraag van
 • boer
 • Pastoor bidt bij overlijden voor een boer op voorwaarde dat zijn zoon geld gaat tellen. Als de pastoor op de vraag van de zoon hoever het is, zegt dat zijn vader bijna op zijn plaats is, bergt de zoon…

mop uit 1974
 • Der wie in feint, dy hie oan 't bitedollen west. Hy hie de biten op in wein laden en dêr ried er mei nei de boer ta
 • boer
 • Knecht merkt dat een paard de wagen met bieten moeilijk kan trekken. Hij vult een zak met bieten, neemt die op de rug, staat er mee op de wagen en zegt dat het paard dit niet hoeft te trekken.