Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

13 resultaten voor ""

mop uit 1974
 • In man en in frou wienen útnoege by in boer om dêr in dei as gast to kommen. De middeis soenen se ite. Mar it frommes
 • de boer witte, dêrom sei er tsjin har: "Nou mastû aenst net safolle ite hear. Ik sil dy wol op 'e foet traepje hwannearst
 • onopvallend op de voet trappen. Als het stel nog maar net aan tafel is gegaan bij de boer die hen uitgenodigd heeft, trapt de hond
 • overnacht bij de boer, maar de vrouw kan van de honger de slaap niet vatten. Ze staat op om wat pap voor zichzelf op te warmen
 • boer
 • Een man schaamt zich zo hevig voor zijn gulzige vrouw, dat hij met haar afspreekt haar - wanneer zij ergens op bezoek zijn - een teken te zullen geven als zij naar zijn mening genoeg gegeten heeft. De…

mop uit 1969
 • fytst hie, kom der in boer oan, mei in weinfol biten. Dy stie boppe op 'e wein, mei in sekfol biten op 'e rêch. "Hwat ha wy
 • nou," frege de doomny, "hwerom drage jo dy sek mei biten op 'e rêch?" "Nou man," sei de boer, "dan hat it hynder it doch
 • domme mensen tegenkomt. Al fietsend komt de dominee een boer staande op een wagen tegen die een wagenvol bieten heeft en
 • een zak bieten op de rug draagt, zodat het paard het lichter heeft. De man vindt de boer nog stommer als zijn vrouw
 • boer
 • Op een zondagmorgen zegt de dominee in zijn preek dat mensen met veel geld wat aan de arme arbeiders moet geven. Zijn vrouw hoort dit ook.Zelf heeft de dominee een varken geslacht in in de pastorie in…

mop uit 1969
 • Der wie in boer, dy wie op 't lân oan 't wurk mei syn feint. Hy krige kâlde hannen en dêrom sei er tsjin 'e feint
 • boerinne en de faem: "Nou mat ik jim even brûke. De boer hat it sein." "Hwatte?" freget de boerinne, "allebeide?" "Allebeide
 • Een boer is op het land aan het werk samen met zijn knecht. Hij krijgt koude handen en stuurt zijn knecht weg om zijn
 • van de boer. Ze geloven hem niet en als hij vraagt 'een of allebei' zegt de boer 'allebei, stommeling'. De knecht kan zijn
 • boer
 • Een boer is op het land aan het werk samen met zijn knecht. Hij krijgt koude handen en stuurt zijn knecht weg om zijn handschoenen te halen. De vent gaat naar het huis en zegt tegen de boerin en de…

sage uit 1969
 • Der wenne in boer yn Surhústerfean, as dy moarns by 't hynder kom yn 'e stâl. dan wie 't beest kletstrochwiet fan 't
 • Een boer vond zijn paard iedere ochtend doornat bezweet. Elke nacht reed er een nachtmerrie op de rug van het dier.
 • boer
 • Een boer vond zijn paard iedere ochtend doornat bezweet. Elke nacht reed er een nachtmerrie op de rug van het dier.

mop uit 1969
 • Der wienen twa boerkes, dy wienen allebeide kristlik. Der wie ek in greate boer, dat wie greate Bartele. Greate Bartele
 • as by greate Bartele." (greate Bartele wie in boer dy't yn Drachten wenne hat).
 • Een christelijke boer lag op sterven, en de dominee verzekerde hem ervan dat hij in de hemel zou komen. De broer van de
 • boer had weer een van zijn voorspellende dromen gehad, en tot nu toe waren ze altijd uitgekomen. Hij had gedroomd dat boer
 • boer
 • Een christelijke boer lag op sterven, en de dominee verzekerde hem ervan dat hij in de hemel zou komen. De broer van de boer had weer een van zijn voorspellende dromen gehad, en tot nu toe waren ze…

mop uit 1973
 • doe't er dat sein hie, gong er fuort. Doe't er in ein roan hie, seach er in boer oankommen. Dy boer siet op in wein mei
 • ," sei de boer, "dan hat it hynder it ommers in hiel stik lichter." "'t Is èk sa", sei de doomny, mar hy tocht: nou ha 'k dan
 • niet, dan moest ze dood. Eerst zag hij een boer met een wagen vol bieten, en ook nog een zak bieten om zijn hals. Dat deed
 • boer
 • Een dominee slachtte eens een varken. De zondag daarop preekte hij hoe belangrijk het is om goed te doen voor anderen. Zijn vrouw was onder de indruk, en toen de volgende dag een arme zwerver aan de…

mop uit 1969
 • Der wie in boer, dy stiel fjouwer skiep. Dat woarde ûntdekt en de skiep woarden yn bislach nom. De boer krige preses
 • ", seit de boer. "Nou," seit de advokaet, "as jo nou aenst foar komme matte, dan matte jo jo gek hâlde. As de rjochter jo hwat
 • Een boer krijgt een proces omdat hij vier schapen heeft gestolen. Een advocaat wil hem wel verdedigen voor driehonderd
 • boer
 • Een boer krijgt een proces omdat hij vier schapen heeft gestolen. Een advocaat wil hem wel verdedigen voor driehonderd gulden. De advocaat raadt hem aan voor de rechter alleen 'Bè' te zeggen op alle…

mop uit 1969
 • Der wie in landhear, die sloech mei de boer syn frou om. Dat wist de feint. Op in kear sei er tsjin 'e boer: "Boer, nou
 • wol ik hjir wòl bliuwe, mar ûnder ien bitingst." "En dat is?" frege de boer. "Dat ik ienkear yn 't jier boer wêze mei en
 • Een landheer slaapt met de boerin zonder dat de boer dit weet. De knecht is hier echter wel van op de hoogte en zegt
 • een keer tegen de boer dat hij wil blijven als hij eens per een dag boer mag zijn en de boer knecht wanneer hij dat
 • boer
 • Een landheer slaapt met de boerin zonder dat de boer dit weet. De knecht is hier echter wel van op de hoogte en zegt een keer tegen de boer dat hij wil blijven als hij eens per een dag boer mag zijn…

sage uit 1969
 • Der wie ris in boer, dy kom de moarns fan bêd ôf, doe stie der in wein fol mei dong op 'e nael fan 'e skuorre by him
 • . De boer hie soks noch noait meimakke en sei: "As de duvel him der op set hat, dan hellet dy him der ek mar wer ôf, hwant
 • Een boer zag op een ochtend een mestwagen op het dak van de schuur staan. Hij zei dat als de duivel het daarop gezet
 • boer
 • Een boer zag op een ochtend een mestwagen op het dak van de schuur staan. Hij zei dat als de duivel het daarop gezet had, hij het er ook maar weer vanaf moest halen, want hij kon dat niet. De volgende…

sage uit 1969
 • Der wie in boer, dy hie sinten liend fan 'e pastoar. De pastoar kom by him en sei: "Ik wol myn jild wol ris ha." "Ja
 • ," sei de boer, "'t is my bot yn 'e wei; ik wol graech lyk wêze, mar ik ha de sinten op it stuit net." "Ik kin se oars wòl
 • Een pastoor wilde graag zijn geleende geld van de boer terug. De boer zei dat als de pastoor alles na zou doen, wat hij
 • prima. In alles deed de pastoor vervolgens de boer na. Totdat ze bij de naakte boerin kwamen. De boer zei: "Nu kan ik hem
 • boer
 • Een pastoor wilde graag zijn geleende geld van de boer terug. De boer zei dat als de pastoor alles na zou doen, wat hij deed, hij zijn geld zou krijgen. Als de pastoor niet alles na kon doen, was hij…

sprookje uit 1969
 • Der wie us in boer, dy hie op syn hekke skilderje litten: Zonder zorgen. Syn landhear kom dêr lâns en lêsde dat. Dy
 • leare hwat soargen binne." Doe't de boer by him kom, sei er tsjin him: "Hastû noait soargen?" "Né", sei de boer. "Dan wurdt
 • Een landheer zag dat een van zijn boeren 'zonder zorgen' op zijn hek had geschilderd. Hij was jaloers op die boer die
 • , moest hij van zijn land af. De boer kwam wanhopig thuis, en vertelde alles aan zijn knecht. Die wist er wel raad mee. De
 • boer
 • Een landheer zag dat een van zijn boeren 'zonder zorgen' op zijn hek had geschilderd. Hij was jaloers op die boer die maar geen zorgen had, en hij riep hem bij zich. Hij zei dat hij drie opdrachten…

mop uit 1969
 • tiid. Wy sille neaken rinne en wy sille gjers ite, sa'n earmoedige tiid komt der." Dat hearde in boer, dy sei: "Dat sil ik
 • en dy soe der ek by wêze. De moandeimoarns, dêr kom de pastoar al oan. As de boer him oankommen sjocht, klaeit er him gau
 • gras eten. Een boer besluit het de volgende dag te proberen om te kijken hoe het bevalt. De pastoor komt kijken en als de
 • boer hem ziet kleedt hij zich uit en gaat als een koe gras eten. Het bevalt wel maar zijn staart is te kort om de muggen
 • boer
 • Een pastoor staat op een zondagmorgen in een preekstoel en zegt dat ze een rare tijd krijgen. Ze zullen naakt lopen en gras eten. Een boer besluit het de volgende dag te proberen om te kijken hoe het…

mop uit 1969
 • It wie in hiel droech jier. Der groeide binei neat. Der wie in boer, dy hie dêr gâns skea fan. Hy sei tsjin 'e frou
 • forkeapje it fé." De boer kom yn Ljouwert. Doe stie dêr in joad op 'e merk, dy hie kokusnuten to keap. De boer hie noch noait
 • Het is een slecht droog jaar en een boer is genoodzaakt zijn vee te verkopen op de markt. Op de markt in Ljouwert staat
 • een Jood met kokosnoten die de boer wijsmaakt dat het olifanteneieren zijn die veel geld opleveren als ze door de boer
 • boer
 • Het is een slecht droog jaar en een boer is genoodzaakt zijn vee te verkopen op de markt. Op de markt in Ljouwert staat een Jood met kokosnoten die de boer wijsmaakt dat het olifanteneieren zijn die…