Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

8 resultaten voor ""

sage uit 1970
 • by in boer, dy wenne oan 'e Simmerdyk ûnder Burgum. It famke fan dy boer rekke siik. De boerinne tocht net oars of it
 • Eén van de hannekemaaiers bij een boer was een paardedief, en werd herkend door een kousenkoopman. De hannekemaaier
 • boer
 • Eén van de hannekemaaiers bij een boer was een paardedief, en werd herkend door een kousenkoopman. De hannekemaaier wilde het geld van de koopman roven, maar die had dat in de gaten. Op een nacht…

sage uit 1970
 • Der wenne in boer op it Barra-hûs tichte by Ljouwert. Op in joun kaem dêr in frommes by de doar, dy frege of se dêr de
 • nachts wol sliepe mocht. De boer hie dêr net folle mei op, mar affijn, dat moest dan mar. Doe sieten se de jouns dêr byinoar
 • Een vrouw krijgt van een boer toestemming om op de boerderij te overnachten. De meid meent dat het geen vrouw is. Als
 • de boer de vrouw een appel toegooit brengt ze de knieen naar elkaar toe. Voor de boer en de meid het teken dat het een
 • boer
 • Een vrouw krijgt van een boer toestemming om op de boerderij te overnachten. De meid meent dat het geen vrouw is. Als de boer de vrouw een appel toegooit brengt ze de knieen naar elkaar toe. Voor de…

mop uit 1970
 • Der wie in boer mei de feint op it lân oan 't ploegjen. Doe sei de boer tsjin 'e feint: "Helje my de moffen even op, ik
 • krij kâlde hannen." Doe sei de feint: "Ien of allebeide?" "Allebeide, koalle", sei de boer. De feint gong nei de pleats ta
 • Boer draagt knecht op beide handschoenen te halen. Knecht zegt tegen boerin en dienstmeid dat hij beiden moet hebben
 • . Ze geloven dat pas als de boer op de vraag van de knecht één of beide, allebeide als antwoord geeft.
 • boer
 • Boer draagt knecht op beide handschoenen te halen. Knecht zegt tegen boerin en dienstmeid dat hij beiden moet hebben. Ze geloven dat pas als de boer op de vraag van de knecht één of beide, allebeide…

sage uit 1970
 • Japik Ingberts wie al in âld man, doe wied er op in joun by in boer to praten dy't tichte by him wenne. Doe't er fuort
 • gong wie sei de boer tsjin syn frou: "De âlde hat sa nei myn raep sjoen dat ik wyt der neat fan, ik mei wol oppasse." De
 • Boer waar Japik Ingberts had zitten praten verwacht dat hij 's nachts zal proberen het wand horloge te stelen. Dat
 • gebeurt inderdaad, maar de boer is opgebleven en pakt de hand van Japik Ingberts.
 • boer
 • Boer waar Japik Ingberts had zitten praten verwacht dat hij 's nachts zal proberen het wand horloge te stelen. Dat gebeurt inderdaad, maar de boer is opgebleven en pakt de hand van Japik Ingberts.

sage uit 1970
 • Jehannes hat ris by in boer yn tsjinst west, doe siet er de jouns by dy boer yn 'e hûs. De frou en de dochters sieten
 • Johannes [Meerstra][Tsyske] werd op een avond door vrouw en dochter van boer waar hij werkte uitgelachen. Toen ze
 • boer
 • Johannes [Meerstra][Tsyske] werd op een avond door vrouw en dochter van boer waar hij werkte uitgelachen. Toen ze wilden opstaan uit hun stoelen bleven ze vastzitten. Johannes heeft ze uiteindelijk…

sage uit 1970
 • Op in kear kommen der guon mei in fracht reid by de boer, dêr wie Jehannes ek by. Doe sei Jehannes: Sille wy de hinnen
 • boer
 • Johannes [Meerstra][Tsyske] kon kippen roepen en op commando laten staan en gaan.

sage uit 1970
 • Jehannes wie noait langer as seis wiken by ien en deselde boer. Hwannear't er in nij plak ha woe, frege er altyd nei de
 • minste boer. Hwant dy moest altyd in nije feint ha. Dêr bleau er dan seis wiken, langer net.
 • Johannes [Meerstra][Tsyske] werkte nooit langer dan 6 weken bij een boer. Hij werkte altijd bij slechte boeren, want
 • boer
 • Johannes [Meerstra][Tsyske] werkte nooit langer dan 6 weken bij een boer. Hij werkte altijd bij slechte boeren, want die hadden altijd knechts nodig.

mop uit 1970
 • troch in pomp hinne. Alle minsken koenen it sjen. Mar doe wie dêr in âld boer, dy kaem tichterby, en dy sei: "As ik it wol
 • Een bekende goochelaar kroop door een pomp. Een oude boer onder het publiek zei:“Als ik het hebben wil, ben je er”, en
 • boer
 • Een bekende goochelaar kroop door een pomp. Een oude boer onder het publiek zei:“Als ik het hebben wil, ben je er”, en hij sloeg de goochelaar met zijn stok.