Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

12 resultaten voor ""

mop uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie in dikke houn. Op in kear sei de arbeider: "Boer, ik kin dy houn it praten wol leare. Mar dat
 • kostet jo hûndert goune." "Hjir is hûndert goune," sei de boer, "dat ha 'k der wol foar oer." In maand letter frege de boer
 • Een arbeider zei tegen een boer dat hij voor honderd gulden zijn hond zou kunnen leren praten. Dat leek de boer wel wat
 • , maar dat als hij nog honderd gulden zou geven, het een stuk beter zou gaan. Opnieuw gaf de boer geld. Weer een maand later
 • boer
 • Een arbeider zei tegen een boer dat hij voor honderd gulden zijn hond zou kunnen leren praten. Dat leek de boer wel wat en hij gaf meteen het geld. Na een maand vroeg hij de arbeider of de hond al kon…

mop uit 1968
 • Der wienen in Kristenboer en in joad. De joad forkocht in hynder oan 'e boer. Doe't de boer it hynder helje soe, woe de
 • joad it hynder net misse. Doe joech de boer it oan by de rjochter. It woarde in pleitsaek. Doe't de joad foarkom, died er
 • meegeven. Het werd een rechtzaak. De jood deed zich achterlijk voor. De rechter vond het de eigen schuld van de boer, dat hij
 • een paard had gekocht van zo'n dom iemand. Een paar jaar later kocht de boer een koe van de jood. Ook deze wilde hij later
 • boer
 • Een christenboer kocht eens een paard van een jood. Maar toen hij het dier op ging halen, wilde de jood hem niet meegeven. Het werd een rechtzaak. De jood deed zich achterlijk voor. De rechter vond…

mop uit 1968
 • Man en wiif wienen by de boer to iten. Doe sei dat wiif tsjin har man: "Tink der om, hear, mast safolle net ite. Hwant
 • Een man en een vrouw gingen eens eten bij een boer. De man at nogal veel, en wist vaak niet van ophouden. Daarom
 • boer
 • Een man en een vrouw gingen eens eten bij een boer. De man at nogal veel, en wist vaak niet van ophouden. Daarom spraken ze af dat de vrouw de man onder de tafel zou schoppen als hij moest ophouden…

mop uit 1968
 • dea. Doe kom dêr in rike boer oan mei hynder en wein. Op 'e wein hied er in foer hea laden. De boer sei: "Fuort mei dy
 • it oan in famyljelid. Dat wie in joad. Hy barde der moai hwat sinten foar. Doe sei de rike boer: "Hwat ha jo mei de
 • Een man woonde in een woonwagen op het erf van een rijke boer. Het paard van de man ging dood en hij verkocht de huid
 • van het beest in de stad. Toen het paard van de boer ook dood ging, probeerde de boer ook in de stad de huid te verkopen
 • boer
 • Een man woonde in een woonwagen op het erf van een rijke boer. Het paard van de man ging dood en hij verkocht de huid van het beest in de stad. Toen het paard van de boer ook dood ging, probeerde de…

sage uit 1968
 • to krijen. Doe ha se de nachts dêr by in boer yn 't hea slept. De oare deis woe de karre wòl wer. Hwat hat dat nou west?
 • overnachten bij een boer en de volgende dag reed de kar weer gewoon.
 • boer
 • Twee mannen kwamen eens terug met een kar, toen ze de kar opeens niet meer aan het rijden konden krijgen. Ze bleven overnachten bij een boer en de volgende dag reed de kar weer gewoon.

mop uit 1968
 • Der wie in feint, dy wie by de boer yn tsjinst. Doe't er him bistege hie, wie der akkoarte, hy soe altyd boerebûter op
 • it iten ha. Mar hy krige margerine. Doe fortelde er dat oan 'e buorliuwe. En dy briefken it wer oan 'e boer oer, dat de
 • Toen een knecht in dienst kwam bij een boer, werd afgesproken dat hij altijd boerenboter op zijn brood zou krijgen
 • . Maar hij kreeg margarine. Toen er in de winter weinig werk was, eiste de boer van de knecht dat hij zou zeggen dat hij
 • boer
 • Toen een knecht in dienst kwam bij een boer, werd afgesproken dat hij altijd boerenboter op zijn brood zou krijgen. Maar hij kreeg margarine. Toen er in de winter weinig werk was, eiste de boer van de…

sage uit 1968
 • de beam fan in boer en dy gong de oare moarns nei de plysje ta. Hy sei: "Sy ha my de iken stambeam ûntstellen." De
 • plysjes komme by Taeke op it hiem en dêr sjogge se de beam lizzen. "Dat is myn iken stambeam", seit de boer. De plysjes krije
 • een boer. De volgende dag kwam de politie bij hem. Ze wilden maar niet geloven dat hij de boom alleen gestolen had. Maar
 • boer
 • Taeke was een vreselijk sterke man. Op een keer had hij geen brandhout meer, en hij haalde een boomstam van het erf van een boer. De volgende dag kwam de politie bij hem. Ze wilden maar niet geloven…

sage uit 1968
 • Hjir tichte by wenne in dikke boer, dy hie lytse Albert Scholte ris in wân op 'e hûd jown. Albert sei: "Dat ûnthâld ik
 • salang ik leef." De boer woarde âld. Nei jierren roannen Albert en de boer togearre ris oer de skeanpaden. Dêr pakte Albert
 • Als wraak voor een vroegere klap, duwde een man een oude boer in een meertje. Maar juist kwam er politie aan, en hij
 • stak de oude een hand toe, om hem eruit te halen. De boer weigerde, en de ander zei tegen de agenten dat die dronken man
 • boer
 • Als wraak voor een vroegere klap, duwde een man een oude boer in een meertje. Maar juist kwam er politie aan, en hij stak de oude een hand toe, om hem eruit te halen. De boer weigerde, en de ander zei…

mop uit 1968
 • Der wie in keppel op 'e klaei, dy arbeiden by in boer. Dêr wienen Piter en Jelle ek by, dy kommen fan Ikkerwâld. De
 • Twee kleiarbeiders, Piter en Jelle, werken samen voor een boer. Als het etenstijd is, heeft Piter alle boontjes al
 • slapen, moet Jelle nodig naar de w.c. Hij durft niet te gaan, omdat het wel eens spookt bij de boer. Hij stroopt daarom de
 • boer
 • Twee kleiarbeiders, Piter en Jelle, werken samen voor een boer. Als het etenstijd is, heeft Piter alle boontjes al opgegeten voordat Jelle überhaupt aan tafel is. Voor Jelle is er alleen nog wat…

mop uit 1968
 • Der wienen poepen by de boer yn 't wurk. Dy krigen dêr spek. De iene poep hiet Bartele. Dy krige sa'n lêst fan 't spek
 • meande en jarre tagelyk. De boer dy't it seach, sei tsjin Bartele syn kammeraet: "Bartele maakt het bruin, dy jarret oer de
 • boer gekregen heeft. De maaier moet er de hele tijd van poepen. Op het laatst is het zó erg, dat hij al poepend staat te
 • boer
 • Een Duitse hannekemaaier - ook wel 'poep' geheten - krijgt ongelooflijke last van zijn buik van spek die hij van de boer gekregen heeft. De maaier moet er de hele tijd van poepen. Op het laatst is het…

sage uit 1969
 • Der wenne in féarts yn Beets, dy woarde by in boer helle. Dy boer hie in sike koe. Doe krige dy féarts syn bûslantearne
 • en ljochte dy koe ta de hals yn. Doe sei er tsjin 'e boer: "Nou matte jo fan achteren sjen." Dat die de boer. "Sjogge jo
 • Een veearts scheen met een zaklantaarn in de bek van een koe. De boer moest kijken of er van achteren licht te zien was
 • boer
 • Een veearts scheen met een zaklantaarn in de bek van een koe. De boer moest kijken of er van achteren licht te zien was. Dat was niet het geval en de arts concludeerde dat de koe verstopt was.

sage uit 1968
 • Ik haw yn Zweeloo yn 'e kost west by Jan Wesling. 't Wie âldjiersjoun. Tolve ûre sloech de klok. Doe sei de boer: "Nou
 • Boer gaat tijdens de jaarwisseling om middernacht kijken op welke zijde de koeien liggen, want dat geeft aan of ze een
 • boer
 • Boer gaat tijdens de jaarwisseling om middernacht kijken op welke zijde de koeien liggen, want dat geeft aan of ze een koekalf of een stierkalf krijgen.