Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

 • Trefwoorden: boer (verwijderen)
 • Maker / Verteller: Veen, Wyberen van der (Bijnaam: Wyberen Patat) (verwijderen)

9 resultaten voor ""

sprookje uit 1978
 • Ergens op 'e rûmte, dêr wenne in boer. 't Wie winter, doe kommen der in stik of hwat froulju by him. Dy woenen har
 • graech hwat waermje omdat it bûten sa kâld wie. 't Wienen allegear sigeuners. De boer lit se allegear op 'e bank sitte by 't
 • Een boer laat een stel zigeunervrouwen in zijn huis toe die zich graag wat willen warmen bij de kachel. Als het
 • stelletje zich behaaglijk bij het vuur genesteld heeft, valt het de boer op dat de vrouwen zo grof van leden zijn en
 • boer
 • Een boer laat een stel zigeunervrouwen in zijn huis toe die zich graag wat willen warmen bij de kachel. Als het stelletje zich behaaglijk bij het vuur genesteld heeft, valt het de boer op dat de…

mop uit 1970
 • Der wie in boer, dy prestearde seksueel neat by syn frou. Hja hie alris mei de dokter dêroer praet. Dy sei: "Lit him
 • dan mar ris by my komme, dan sil ik him medesinen jaen." Mar de boer skamme him hwat foar de dokter, dat hy stjûrde de
 • Een boer moet medicijnen hebben om zijn seksuele activiteit te vergroten, maar schaamt zich hier zo voor dat hij zijn
 • bij de boer. De vermicelli staat recht omhoog in de pan; de boer zit aan tafel met de lippen omhoog als een stier die een
 • boer
 • Een boer moet medicijnen hebben om zijn seksuele activiteit te vergroten, maar schaamt zich hier zo voor dat hij zijn meid naar de dokter stuurt om het middeltje op te halen. De boerin vraagt de meid…

mop uit 1970
 • Der wie in boer, dy wie mei in Amsterdamse frou troud. Dat wie in stedtsjer. Der wie in deunske koe. De boer moest dy
 • Een boer die getrouwd is met een Amsterdamse vrouw die niets van het plattelandsleven weet, legt zijn vrouw uit dat 'de
 • boer
 • Een boer die getrouwd is met een Amsterdamse vrouw die niets van het plattelandsleven weet, legt zijn vrouw uit dat 'de man van de k.i.' komt voor een teeldriftige koe. De vrouw begrijpt niet wat er…

mop uit 1970
 • er jouns nei in boer ta, dy't in kreaze dochter hie. En elke kear as er dan wer fuort gong frege er of sij him even oan
 • 'e hurde wei ta bringe woe yn 't tsjuster. De boer tocht op 't lêst: "Hwat is dat eigenaerdich dat dat fanke altyd mei
 • Een boer vermoedt dat een jonge pastoor iets uitspookt met zijn onnozele dochter. Als de boer het stel eens volgt, ziet
 • mijn appeltjes', roept de boer tegen de pastoor 'Nou moet het maar eens afgelopen zijn, want wie naar de appels gaat, gaat
 • boer
 • Een boer vermoedt dat een jonge pastoor iets uitspookt met zijn onnozele dochter. Als de boer het stel eens volgt, ziet hij al gauw dat de pastoor de borsten van het meisje betast en vraagt wat dat…

mop uit 1970
 • Der wie in boer, dy wie op in kear yn 't bûtenlân en dêr biseach er de dieretún. Doe wie dêr in zebra, dêr hie dy boer
 • frege dy zebra oan 'e kij: "Hwerfoar binne jimme hjir eins?" "Wy jowe molke foar de boer", seinen de kij. De zebra tocht
 • Een boer koopt in een buitenlandse dierentuin een zebra en zet het dier na zijn thuiskomst bij de koeien in het land
 • . Als de zebra hoort dat de koeien de boer tot nut zijn om hun melk, vlucht de zebra snel omdat hij geen melk wil geven. Als
 • boer
 • Een boer koopt in een buitenlandse dierentuin een zebra en zet het dier na zijn thuiskomst bij de koeien in het land. Als de zebra hoort dat de koeien de boer tot nut zijn om hun melk, vlucht de zebra…

mop uit 1972
 • Twa militairen hienen togearre ûnder tsjinst en yn 'e oarloch west. De iene wie boer en de oare kuorkerinder. Allebeide
 • ris op stap en hy kom by de boer. Hy belle oan en dêr wie in fanke fan fjirtsjin jier dat him iepen die. De kuorkerinder
 • boer
 • Twee mannen hebben beiden in de oorlog hun zaakje verloren, maar als de ene na 15 jaar bij de ander komt, blijkt die een dochter van 14 te hebben en hij vertelt in het bos een fee ontmoet te hebben,…

mop uit 1972
 • Der wie in boer, dy moest op in kear nei Ljouwert ta nei de merk om dêr in hoanne to keapjen by de hinnen yn 't hok
 • . Mar dy boer dy rekke dronken. Doe hellen guon fan syn maten stikum de hoanne út 'e sek wei en treauwen der in papegaei wer
 • Terwijl de boer dronken is, ruilen zijn vrienden zijn op de markt gekochte haan om voor een papegaai en de boer stopt
 • boer
 • Terwijl de boer dronken is, ruilen zijn vrienden zijn op de markt gekochte haan om voor een papegaai en de boer stopt hem ongezien in het hok en de papegaai zegt 's morgens weinig nette woorden tegen…

mop uit 1972
 • Froeger ieten se meastal út ien panne. Der wenne in arbeider by in boer. Dêr ieten se ek meielkoar út ien panne
 • bryk en wie it fet altyd oan ien kant. Dy panne woarde altyd sà delset, dat it fet oan 'e boer syn kant kom. De arbeider
 • Het vet zit altijd aan een kant en de boer neemt die. Op een keer vertelt de knecht (arbeider) een grote leugen. "Dat
 • lieg je," zegt de boer. "Het is zo waar als ik de pan omdraai." En hij draait de 180° en heeft het vet.
 • boer
 • Het vet zit altijd aan een kant en de boer neemt die. Op een keer vertelt de knecht (arbeider) een grote leugen. "Dat lieg je," zegt de boer. "Het is zo waar als ik de pan omdraai." En hij draait de…

mop uit 1972
 • Der wie in boer, dy hie twa dochters. Hy hie ek in feint. Op in kear wied er mei dy feint op it lân oan 't wurk. It wie
 • kâld en de boer sei tsjin 'e feint: "Myn hannen wurde kâld. Rin gau even nei de plaets en helje myn moffen op." Doe't de
 • Boer stuurt knecht om zijn wanten. Deze wil met beide dochters naar bed naar het bevel van de vader. Ze geloven hem
 • niet en hij roept: "Een of allebei?" "Allebei," roept de boer en toen wilden de meisjes wel.
 • boer
 • Boer stuurt knecht om zijn wanten. Deze wil met beide dochters naar bed naar het bevel van de vader. Ze geloven hem niet en hij roept: "Een of allebei?" "Allebei," roept de boer en toen wilden de…