Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

22 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • In boer en in feint wienen togearre op it lân. 't Wie kâld. De boer sei: "Helje my de moffen even op." De feint gong yn
 • sei: "My net, wol?" "Jawis," sei er, "de boer hat it sels sein. Allebeide." De frou leaude it net. Doe die de feint de
 • Een boer vraagt zijn knecht of hij zijn handschoenen even wil halen omdat het zo koud is. De knecht treft vrouw en meid
 • , waarop de knecht naar de boer roept: een of allebei, en de boer antwoordt: allebei, domme duivel! Toen kon de knecht zijn
 • boer
 • Een boer vraagt zijn knecht of hij zijn handschoenen even wil halen omdat het zo koud is. De knecht treft vrouw en meid en aan en zegt dat hij ze beide even moet "gebruiken" en dat hij daar…

mop uit 1973
 • Der wie in boer, as dy jouns op bêd gong wie 't altyd gewoan wel te rusten en oars neat. Hy bimuoide him noait mei syn
 • : "Ik mat mar even mei jo mei. Dan matte wy der hwat oan dwaen." Doe kamen se thús. De boer roan gelokkich net mear yn 't
 • Een boer ging in bed altijd meteen slapen zonder naar zijn vrouw om te kijken. Die kreeg er genoeg van en ging naar de
 • boer
 • Een boer ging in bed altijd meteen slapen zonder naar zijn vrouw om te kijken. Die kreeg er genoeg van en ging naar de dokter voor hulp. Ze kreeg pillen mee en gaf er een aan haar man. Het hielp niet.…

mop uit 1973
 • Der wie in pastoar, dy kaem by de boer, krekt doe't se dêr oan 't bargeslachtsjen west hienen. "Jonge, jonge," sei de
 • pastoar, "dat tref ik vandaag." Doe sei de boer tsjin 'e pastoar: "Hark ris. As jo riede kinne hwat it ûnderskie is tusken
 • Een pastoor komt bij een boer waar net een varken is geslacht. De boer zegt dat als hij het verschil raadt tussen het
 • varken hangt met de kop omlaag, en Jezus met zijn hoofd omhoog. Mis, zegt de boer: Jezus stierf voor ons allen, en dit varken
 • boer
 • Een pastoor komt bij een boer waar net een varken is geslacht. De boer zegt dat als hij het verschil raadt tussen het varken, dat aan een ladder hangt, en Jezus aan het kruis, de pastoor dan de helft…

mop uit 1973
 • Der wie in feint, dy wenne by in boer. 't Wie yn 'e winter en hja ieten dy middeis snert. Ynpleats fan dat de frou der
 • ûnlijich waer, bûten sniejage it. Doe sei de boer tsjin 'e feint: "Ast net gau seiste dat it stikjes spek binne, dan giest
 • Een knecht krijgt bij de boer erwtensoep terwijl het buiten ijskoud is. Er zitten stukjes aardappel in, maar de boer
 • de zomer als ze aan het hooien zijn komt er een dikke kat aanlopen. De knecht zegt: kijk, een dikke haas. De boer zegt
 • boer
 • Een knecht krijgt bij de boer erwtensoep terwijl het buiten ijskoud is. Er zitten stukjes aardappel in, maar de boer beweert dat het spek, is, en als de knecht dat ontkent, wordt hij ontslagen. Hij…

mop uit 1974
 • hienen se al in aerdige skeut hawn. En elke kear as de boer bitelje soe draeide er de kleppe nei achteren en dan sei de
 • ." "Sjochst nou wol?" sei de boer. De kooplju mochten stik foar stik graech in buorreltsje, dat, se woenen neat leaver as dy pet
 • Boer ging met hele goede koe naar de markt. Drie kooplui die dat wisten spraken af dat ze de boer er tussen zouden
 • nemen. Ze gingen op weg naar de markt op gelijke afstand van elkaar staan. De eerste koopman zei tegen de boer dat de koe te
 • boer
 • Boer ging met hele goede koe naar de markt. Drie kooplui die dat wisten spraken af dat ze de boer er tussen zouden nemen. Ze gingen op weg naar de markt op gelijke afstand van elkaar staan. De eerste…

sage uit 1970
 • de boer ta en sei: "Ha jo ek apels?" "Jawol", sei de boer. Doe joech de boer him apels. De soldaet gong hinne en goaide
 • boer
 • Op een boerderij in Barrahuis kregen vaak mensen 's nachts onderdak. Eens is onder die mensen ook een vreemde vrouw. Een soldaat vermoedt dat de vrouw geen vrouw is. Een test met het opvangen van een…

mop uit 1973
 • boer. Doe sei 't minske: "Wiste hwat wy moesten? Wy moesten der eins ek noch in hoantsje by ha. Dan kinne wy sels briede
 • wie in bikende Schlager út dy tiid), mar dy fan 'e grifformearde boer songen oars net as Wilt heden nu treden.
 • Een man kocht 3 kippen van een socialist en daarna nog drie van een gereformeerde boer. Zijn vrouw stelde voor er een
 • ziet de eerste drie kippen bij elkaar staan en de tweede, met de haan ertussen. De kippen van de rode boer zingen steeds
 • boer
 • Een man kocht 3 kippen van een socialist en daarna nog drie van een gereformeerde boer. Zijn vrouw stelde voor er een haan bij te nemen. Op een ochtend horen ze veel lawaai uit het kippenhok komen. De…

mop uit 1973
 • Der siet in man to fiskjen by 't wetter en doe wie dêr tichteby in boer oan 't ploegjen. De boer sei tsjin dy man: "Wol
 • fjouwer meter lang." "Nou," sei de boer, "dat is hjir in eigenaerdich plakje. Hwant ik wie hjir lêstendeis an 't ploeijen, en
 • Een boer die aan het ploegen is vraagt aan een visser of het al wil bijten. De visser zegt dat hij nog geen vis heeft
 • gezien maar dat bij vorige week een vier meter lange snoek heeft gevangen. Daarop zegt de boer dat hij vorige week met de
 • boer
 • Een boer die aan het ploegen is vraagt aan een visser of het al wil bijten. De visser zegt dat hij nog geen vis heeft gezien maar dat bij vorige week een vier meter lange snoek heeft gevangen. Daarop…

mop uit 1973
 • Der wie ris in boer, dy hie in faem en in lytsfeint. As de faem de frijer krige, dan gongen se altyd in eintsje fan hûs
 • ôf op in bankje sitten ûnder in beam. Doe sei de boer ris in kear tsjin 'e lytsfeint, doe't de beiden wer togearre nei 't
 • Een boer heeft een meid en een klein mannetje. De meid gaat vaak met haar vrijer naar een bankje onder een boom, en de
 • boer wil graag weten wat ze daar doen. Hij belooft de dwerg tabak en klompen als hij ze afluistert. Die klimt in de boom en
 • boer
 • Een boer heeft een meid en een klein mannetje. De meid gaat vaak met haar vrijer naar een bankje onder een boom, en de boer wil graag weten wat ze daar doen. Hij belooft de dwerg tabak en klompen als…

mop uit 1973
 • Der wie in boer, dy hie fuort west. 't Wie hartstikke nacht doe't er werom kaem en hy rekke 't paed alhiel bjuster. 't
 • fol lei mei snie. Hy koe der noait wer útkomme. De boer woarde dea-angstich en yn syn angst bigoun er to bidden en doe sei
 • Een boer raakt in het donker en in de sneeuw de weg kwijt en komt in de vaart terecht waar hij tot zijn hals inzakt
 • koopman vindt het vreemd maar koopt beide. In de kerk deponeert de boer zijn gulden en is blij dat hij voldaan heeft. Maar de
 • boer
 • Een boer raakt in het donker en in de sneeuw de weg kwijt en komt in de vaart terecht waar hij tot zijn hals inzakt. Uit angst begint hij te bidden en belooft de opbrengst van zijn beste koe in het…

mop uit 1973
 • Der wie in boerefeint dy gong fan Fryslân nei Amerika ta. Dêr kaem er by in boer yn 't wurk. De boer hie in kou, dy
 • kou. Doe sei de boer: "Hwat nou? Hast der gjin nocht oan?" "Jawol, boer," sei de feint, "mar ik hoefde der net hinne
 • boer
 • Een Friese boerenknecht gaat naar Amerika. Daar moet hij een koe naar de stier brengen, een heel eind verderop. Hij krijgt eten mee, maar is al snel weer terug. Het hoefde niet meer, zegt hij, want er…

mop uit 1973
 • Der wie in feint, dy wenne by de boer. Dy feint, dy hie forkearing mei in faem, mar hy liet de brieven fan dy faem
 • , mar hy kaem mar noait werom. Op 't lêst sei de frou tsjin 'e boer: "Dû meist wolris nei him ta gean, it duorret sa lang
 • liefje in Heidenskip woonde, maar dat ze op een kaart opeens over Swangerskip (zwangerschap) praat, of de boer weet waar dat
 • boer
 • Een boerenknecht heeft verkering met een meid, maar laat haar brieven steeds door het huis slingeren. De boerin zegt dat hij een plekje daarvoor moet zoeken op zolder. De jongen verdwijnt maar komt…

mop uit 1973
 • Der wie in koopman, dy gong nei in boer ta om handel. Dêr wie in seldsum moaije faem yn 'e hûs, en de boer sei tsjin
 • Koopman komt bij boer die een prachtige dienstmeid heeft. Koopman zegt tegen haar dat hij 50 gulden geeft als haar een
 • boer
 • Koopman komt bij boer die een prachtige dienstmeid heeft. Koopman zegt tegen haar dat hij 50 gulden geeft als haar een klap op haar blote kont mag geven. De dienstmeid zegt dat hij maar mee naar…

mop uit 1973
 • Twa hearen woenen graech in ûnderdak ha. Doe kloppen se by in boer an, of se dêr wol sliepe mochten, hwant hja koenen
 • oars nergens ûnderdak krije. De boer sei: "Dat kin wol, jonges, mar wy ha mar twa bêdden. Ien foar my en de frou en ien dêr
 • Twee heren kloppen bij een boer aan om onderdak. Dat was mogelijk, maar de enige plaats was bij de dochter in bed. Eén
 • sliep niet, maar zei niets. Toen de boer de volgende dag vroeg of ze goed geslapen hadden, antwoordde de één dat het 's
 • boer
 • Twee heren kloppen bij een boer aan om onderdak. Dat was mogelijk, maar de enige plaats was bij de dochter in bed. Eén van de mannen had al een oogje op de dochter. In bed zei hij tegen het meisje…

mop uit 1973
 • Der wie in boer, dy wie siik. De feint moest mei 't wetter fan him nei in kwaksalver ta. Dy wenne in hiel ein fuort
 • fleske sit wetter fan myn boer. Dêr mat ik mei nei de kwaksalver ta. Dêr mat tige op past wurde. Wolle jo dat salang foar my
 • De knecht van een zieke boer moest met zijn urine naar een kwakzalver. Die woonde zo ver weg dat de knecht moest
 • kwakzalver vraagt na onderzoek van de urine van wie de urine is. Op het antwoord van de knecht dat het van zijn boer is, zegt de
 • boer
 • De knecht van een zieke boer moest met zijn urine naar een kwakzalver. Die woonde zo ver weg dat de knecht moest overnachten in een herberg. De knecht vraagt de kastelein het flesje op te bergen. Als…

mop uit 1973
 • In grifformearde boer út Oerterp fortelde ús ris: Der wie in boer, dy hie in arbeider mei in greate húshâlding. En der
 • en doe sei er: "De groetnis fan 'e frou en wy ha der wer in jonge soan by." "Och heden," sei de boer, "al wer in iter en
 • Een gereformeerde boer verteld dat een boer een arbeider had die een groot gezin had. Het gezin had het niet breed. Bij
 • de geboorte van een kind zei de boer: “al weer een eter en geen eten?” Na verloop van tijd kreeg de boer ook een zoon
 • boer
 • Een gereformeerde boer verteld dat een boer een arbeider had die een groot gezin had. Het gezin had het niet breed. Bij de geboorte van een kind zei de boer: “al weer een eter en geen eten?” Na…

mop uit 1973
 • Der wie ris in doomny, dy kaem by in boer op hûsbisyk. Dy boer plichte froeger in trouwe tsjerkegonger west to hawwen
 • eins. Bidde jim noch wol by iten?" "Né," sei de boer, "dat ha wy al yn jierren net mear dien en wy kinne 't ek net mear
 • Een boer komt al lang niet meer in de kerk en blijkt ook het gebed voor het eten vergeten te zijn. De dominee helpt hem
 • controleren of de boer het nog weet, vergeet die Jezus te noemen. Dat klopt want die heeft hij pas verkocht.
 • boer
 • Een boer komt al lang niet meer in de kerk en blijkt ook het gebed voor het eten vergeten te zijn. De dominee helpt hem met behulp van koeien die hij namen geeft die overeen komen met de woorden uit…

mop uit 1973
 • Der wie in féarts, dy kom altyd geregeld by in boer. Mar doe op in kear gong dy féarts mei fakânsje. En doe praette er
 • ien to witen. It duorre net lang, doe kaem de boer by de forfanger. Of mynhear even by in kou fan him sjen koe. Dat gong
 • vervanger naar een boer van wie een koe ziek is. Hij vraagt om een stormlantaarn, schijnt daarmee in de bek van de koe, en
 • vraagt de boer of hij licht ziet bij zijn achterwerk. Als dat niet zo is concludeert hij dat de koe lijdt aan verstopping en
 • boer
 • Een veearts laat zich in zijn vakantie vervangen door een vriend, die geen veearts is. Tijdens die vakantie moet de vervanger naar een boer van wie een koe ziek is. Hij vraagt om een stormlantaarn,…

mop uit 1973
 • In boer hie in stâl fé en ek in feint en 't wie yn 'e tiid fan 't kealjen. De boer en de feint hâldden om beurt de
 • wacht by 't kealjen. Mar dy feint hie wolris hwat gedoente mei de frou. Hwant dy boer, dat wie in slûgen-ien. As hy en 't
 • Een boer is nogal een "dooie" in bed, want hij doet niet meer dan het geslachtsdeel van zijn vrouw aaien en "nacht poes
 • " zeggen. De boerin is in contact met de knecht gekomen die haar behoeften bevredigt. Samen verzinnen ze dingen om de boer om
 • boer
 • Een boer is nogal een "dooie" in bed, want hij doet niet meer dan het geslachtsdeel van zijn vrouw aaien en "nacht poes" zeggen. De boerin is in contact met de knecht gekomen die haar behoeften…

mop uit 1973
 • moeten eten. Een boer is onder de indruk en besluit vast te oefenen. Hij gaat naakt op handen en voeten gras eten, als een
 • dier. De dominee ziet hem en vraagt hoe het bevalt. De boer antwoordt dat zijn staart te kort is om de muggen van zijn rug
 • boer
 • Een dominee waarschuwt in de preek dat er tijden van minder welvaart zullen komen, en dat we misschien wel gras zullen moeten eten. Een boer is onder de indruk en besluit vast te oefenen. Hij gaat…

mop uit 1974
 • Een boer slaat twee deftige heren gade in de trein. De heren stellen zich aan elkaar voor als respectievelijk 'Van
 • Voorst tot Voorst' en 'Van Beima tot Kingma'. De boer stelt zich hierop voor als 'Van Leemvloer tot Stookhut'.
 • boer
 • Een boer slaat twee deftige heren gade in de trein. De heren stellen zich aan elkaar voor als respectievelijk 'Van Voorst tot Voorst' en 'Van Beima tot Kingma'. De boer stelt zich hierop voor als 'Van…

mop uit 1974
 • In boer hie yn syn leven altyd skript en klaud, en doe woarde er siik. Hy koe 't wurk net mear dwaen, dat doe bellen se
 • Een zieke boer wordt door de dokter algehele rust voorgeschreven. Als de boer een dag later ineens dood is, vraagt de
 • boer
 • Een zieke boer wordt door de dokter algehele rust voorgeschreven. Als de boer een dag later ineens dood is, vraagt de dokter zich af hoe dat kan. De vrouw verklaart haar man arsenicum gegeven te…