Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

7 resultaten voor ""

sage uit 1969
 • Der wie in faem, dy wenne by de boer. Sy hie dêr net in bêst plak en woarde och sa min bihandele. Dy faem woarde siik
 • en stoar. De boer hâldde it guod fan 'e faem. Doe gebeurde it, dat dy faem alle nachten by de tsjernmoune kom en dêr
 • Een boer behandelde zijn meid erg slecht. Ze werd ziek en stierf. De boer en boerin hielden de spullen van de meid
 • . Sindsdien was er elke avond bij de karnmolen leven. De meid kwam dan om haar spullen. Op een avond deed de boer alles in een zak
 • boer
 • Een boer behandelde zijn meid erg slecht. Ze werd ziek en stierf. De boer en boerin hielden de spullen van de meid. Sindsdien was er elke avond bij de karnmolen leven. De meid kwam dan om haar…

sage uit 1969
 • 't Wie yn 'e simmer, in drokke tiid op 't lân. De boer sei de jouns tsjin 'e faem: "Dû mast der om tinke, as't moarn
 • sitten gong to pisjen en dêr hie se by ôfblaesd. Doe't se wer yn 'e hûs kom, hie de boer frege: "Hoe liket it waer?" "De wind
 • Een boer zei eens tegen de meid dat als het de volgende dag mooi weer zou zijn, ze er vroeg uit moesten om de hooien
 • boer hoe het weer was. Ze zei dat de wind uitschoot, en er vocht viel. Toen mocht ze wel weer terug naar bed.
 • boer
 • Een boer zei eens tegen de meid dat als het de volgende dag mooi weer zou zijn, ze er vroeg uit moesten om de hooien. De meid ging de volgende ochtend vroeg naar buiten om te plassen, en ze liet…

mop uit 1969
 • Der wie in boer oan 't ploegjen. Doe sei er tsjin 'e feint: "Helje my even in pear learzens fan hûs." "Goed", sei de
 • feint. Doe't er yn 'e hûs kom, sei er tsjin 'e frou en de faem: "De boer hat sein, ik moest jim allebeide brûke." Dat woenen
 • Een boer stuurde zijn knecht om een paar laarzen naar het huis toe. Binnengekomen zei de knecht tegen de vrouw en de
 • dochter dat hij hen van de boer moest gebruiken. Om te tonen dat hij de waarheid sprak, riep hij naar de boer: "Een of allebei
 • boer
 • Een boer stuurde zijn knecht om een paar laarzen naar het huis toe. Binnengekomen zei de knecht tegen de vrouw en de dochter dat hij hen van de boer moest gebruiken. Om te tonen dat hij de waarheid…

mop uit 1969
 • Der wienen twa ûngetiders by de boer. Dy leinen dêr de nachts op bêd. Doe sei de iene: "ik ha toarst, ik kin net sliepe
 • soe dêr't se leinen, rekke er yn 't tsjuster fordwaeld en sa kom er by 't bêd fan 'e boer en de boerinne. Mar dat seach hy
 • Twee arbeiders sliepen bij de boer. Op een nacht had een van hen honger, en hij haalde wat pap voor hem en zijn maat
 • uit de kelder. Toen hij terugkwam, kwam hij per ongeluk bij het bed van de boer en boerin. De arbeider zag de blote kont
 • boer
 • Twee arbeiders sliepen bij de boer. Op een nacht had een van hen honger, en hij haalde wat pap voor hem en zijn maat uit de kelder. Toen hij terugkwam, kwam hij per ongeluk bij het bed van de boer en…

sage uit 1969
 • Fan in âld man hearde ik ris in rymke: De schoonheid van de hoer, de wijsheid van een boer, des zakkedragers kracht
 • boer
 • Van iemand heb ik eens het rijmpje gehoord: de schoonheid van de hoer, de wijsheid van de hoer, de zakkedragerskracht, wordt bij de mensheid niet geacht.

mop uit 1969
 • Der hie foarhinne in jonge west, dy moest op it fé passe. Hy wenne by de boer. Elke dei gong dy jonge der mei de
 • jild. De sturt fan dy iene koe stuts er heal yn 'e groun. De kwast kom boven ta de groun út. Doe gong de jonge nei de boer
 • Een jongen was het zat elke dag de dieren te hoeden. Hij verkocht de kudde, en maakte de boer wijs dat de koeien in de
 • aarde waren verdwenen. Ook een nieuwe kudde schapen verkocht hij, en nu maakte hij de boer wijs dat ze ten hemel waren
 • boer
 • Een jongen was het zat elke dag de dieren te hoeden. Hij verkocht de kudde, en maakte de boer wijs dat de koeien in de aarde waren verdwenen. Ook een nieuwe kudde schapen verkocht hij, en nu maakte…

mop uit 1969
 • 't Wie yn 'e Houtigehage, dêr wenne in boer. Dy hie in feint, dy moest de boer altyd gelyk jaen. 't Wie yn 'e winter en
 • ", sei de boer. "'t Binne koalrapen", sei de jonge. "Dû silst sizze, dat it spek is", sei de boer. "Dan spek", sei de jonge
 • Een knecht moet een boer uit Houtigehage altijd gelijk geven. Als de boerin in de winter een pan met koolrapen op
 • tafel zet, beweert de knecht dat het koolrapen zijn, terwijl de boer van mening is dat het spek is. De knecht geeft de boer
 • boer
 • Een knecht moet een boer uit Houtigehage altijd gelijk geven. Als de boerin in de winter een pan met koolrapen op tafel zet, beweert de knecht dat het koolrapen zijn, terwijl de boer van mening is…