Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

14 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • laden hie. Dan woed er even útpûste. Dêr hied er allinne mar tiid foar as de boer stapfoets ried. Mar it wienen twa jonge
 • hynders, dêr't de boer mei ried en hy koe se net yn bitwang hâlde. Dy hynders woenen hurd. Dat sadwaende hie Hearke gjin tiid
 • boer
 • Sterke Hearke was boerenarbeider en hij kon goed doorwerken, maar hij was ook op zijn rust gesteld. Hij hield ervan even uit te blazen bovenop de deksel van de mestwagen. Dat kon echter alleen als de…

sage uit 1966
 • tusken Hurdegaryp en de Simmerdyk. Hy is der nou wei. De Kaiserdyk roan der hinne. Folkert Aens Algra wie dêr boer. Moarns
 • Knecht Jehannes werkt bij boer Folkert. De vrouw van de boer roept haar man altijd als zij koffie gezet heeft. Op een
 • boer
 • Knecht Jehannes werkt bij boer Folkert. De vrouw van de boer roept haar man altijd als zij koffie gezet heeft. Op een dag komt Folkert niet, terwijl zijn vrouw hem wel heeft horen antwoorden. Jehannes…

sage uit 1966
 • Op in kear sei Jehannes Meerstra tsjin 'e boer: "Jo meije wolris nei de keallen sjen, hwant dy dogge it fordomde raer
 • De kalveren van een boer gedragen zich vreemd. Ze zijn betoverd.
 • boer
 • De kalveren van een boer gedragen zich vreemd. Ze zijn betoverd.

mop uit 1966
 • Thyl Ulespegel wenne by de boer. Hy waerd der op útstjûrd mei in weinfol dong. "Dû mast it sa birêdde," sei de boer
 • , "dat it lân de dong rûkt." "'t Komt yn oarder, boer", sei Thyl. Doe gong er hinne en rydt mei it weinfol dong de ikkers
 • Tijl Uilenspiegel is boerenknecht en wordt uitgestuurd met de mestwagen. De boer zegt dat Tijl het land zo moet
 • boer
 • Tijl Uilenspiegel is boerenknecht en wordt uitgestuurd met de mestwagen. De boer zegt dat Tijl het land zo moet berijden, dat 'het land de mest ruikt'. Tijl gaat aldus met de wagen over het land,…

sage uit 1966
 • boer
 • Twee mannen proberen een wagen met graan in beweging te krijgen, maar de wagen is te zwaar. Uiteraard krijgt Sterke Hearke de wagen moeiteloos van zijn plaats.

sage uit 1968
 • It gebeurde us op in joun, doe kom der in froulike persoan by in boer oan 'e doar en dy frege of se dêr oernachtsje
 • mocht. De boer wegere dat net en it minske kom der yn. Der woarde thédronken en hwat praet en sa. Doe sei de feint stikum
 • Omdat een 'vrouw' die bij een boer wil overnachten, ervan verdacht wordt een man te zijn, passen de boer en een knecht
 • en de boer concludeert dat de vrouw een man is. (Dit is vreemd, omdat het dan juist wél een vrouw zou moeten zijn - VW).
 • boer
 • Omdat een 'vrouw' die bij een boer wil overnachten, ervan verdacht wordt een man te zijn, passen de boer en een knecht de appelvangproef toe. Als de gevangen appel met de benen uit elkaar opgevangen…

mop uit 1968
 • . Sy sieten by de boer oan tafel. Se ieten griene earten. Dêr hie de frou stikjes spek en ierdappels yn dien. De lytsfeint
 • fiske der in stik ierdappel út. Doe sei de boer tsjin him: "Dat trefste. Dû hast dêr in moai stikje spek." "Né," sei de
 • In een moeilijke tijd - het werk is schaars en de winter koud - ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer
 • beweert dat een stuk aardappel van de knecht een stuk spek is. De knecht beaamt uiteindelijk dat het spek is, omdat de boer
 • boer
 • In een moeilijke tijd - het werk is schaars en de winter koud - ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer beweert dat een stuk aardappel van de knecht een stuk spek is. De knecht beaamt…

mop uit 1968
 • Der wienen us twa poepen, dy wienen by de boer oan 't wurk. Sy leinen yn 't hûs fan 'e boer op bêd, 't wie yn 'e nacht
 • . De oare deis kom de boer fan 't bêd. De boerinne wie neat net lekker. Doe seach de boer dat de boerinne mei 't gat yn 'e
 • Van twee Poepen die bij een boer dienen kan er een 's nachts van de honger de slaap niet vatten. Zijn kameraad raadt
 • boer
 • Van twee Poepen die bij een boer dienen kan er een 's nachts van de honger de slaap niet vatten. Zijn kameraad raadt hem aan in de melkkelder karnemelksepap te gaan eten. Als de Poep zijn hongergevoel…

mop uit 1968
 • Der wie in pastoar, dy kom faek by in boerinne. De boer hie dêr net in goed each oer. Hy hie us murken dat, as de
 • Een boer vermoedt dat zijn vrouw scharrelt met de pastoor en beveelt zijn knecht zich in de boom boven hun
 • ontmoetingsplaats schuil te houden. De jongen zal een half pond tabak en een kwartje als beloning krijgen, aldus de boer. Als de boerin
 • boer
 • Een boer vermoedt dat zijn vrouw scharrelt met de pastoor en beveelt zijn knecht zich in de boom boven hun ontmoetingsplaats schuil te houden. De jongen zal een half pond tabak en een kwartje als…

mop uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie twa moaije dochters. En hy hie ek in feint. 't Wie yn 'e maitiid. De boer en de feint wienen
 • togearre oan 't strontbultbûtsen, elk mei in foarke. Doe sei de boer tsjin 'e feint: "Mast my de moffen even ophelje." De feint
 • Een boer vraagt een knecht allebei zijn mouwen voor hem op te stropen. De knecht zegt tegen de twee mooie dochters van
 • de boer dat hij van hun vader met hen allebei seks moet hebben. De dochters geloven het niet. Als de knecht vraagt aan de
 • boer
 • Een boer vraagt een knecht allebei zijn mouwen voor hem op te stropen. De knecht zegt tegen de twee mooie dochters van de boer dat hij van hun vader met hen allebei seks moet hebben. De dochters…

sage uit 1968
 • oan Ljouwert ta. Dêr seach er in oar hynder rinnen. Hy ruile sinen om en ried op it nije hynder nei in bipaelde boer ta
 • ander weiland, waar hij een ander paard steelt. Hij ruilt de paarden om. Op het nieuwe paard gaat hij naar een bepaalde boer
 • boer
 • Als Japik Ingberts uit stelen gaat, gaat hij als volgt te werk: hij steelt een paard uit een weiland en rijdt naar een ander weiland, waar hij een ander paard steelt. Hij ruilt de paarden om. Op het…

mop uit 1968
 • It gebeurde us op in kear dat in boerefaem der yn 'e neinacht ôf gong nei bûten ta om to pisjen. De boer hearde it en
 • mar even lizzen", sei de boer. In ûre letter gong de boer der ôf en doe sei er tsjin de faem: "Ik miende dat it reinde en
 • Een dienstmeisje van de boer gaat 's nachts heimelijk uit bed om buiten te plassen. De boer hoort het en vraagt het
 • meisje hoe het weer buiten is. Het meisje antwoordt dat de wind opzet en dat er vocht valt. Als de boer later verbaasd tegen
 • boer
 • Een dienstmeisje van de boer gaat 's nachts heimelijk uit bed om buiten te plassen. De boer hoort het en vraagt het meisje hoe het weer buiten is. Het meisje antwoordt dat de wind opzet en dat er…

mop uit 1968
 • Der wie in boer dy harke nei de waerbirichten foar de radio. Doe hearde er dat der sein woarde: "Verwacht wordt in 't
 • Een domme boer hoort op de radio dat het 'in het midden van het land' droog weer wordt. De boer brengt prompt al het
 • boer
 • Een domme boer hoort op de radio dat het 'in het midden van het land' droog weer wordt. De boer brengt prompt al het hooi naar het midden van zijn land.

mop uit 1968
 • Der wie in hin, dy kom by de boer. Hy wie in swalker en woe dêr graech bliuwe. "Hwat kinstû?" frege de boer. "Ik kin
 • aeijen lizze", sei de hin. "Dû meist hjir bliuwe", sei de boer. Doe kom der in koe by de boer. Dat wie ek in swalker en dy
 • Een zwervende kip antwoordt eieren te kunnen leggen, als de boer naar haar kunnen vraagt. De kip mag blijven. Ook een
 • koe die zegt melk te kunnen geven, mag om die reden op de boerderij blijven. Een stier mag ook blijven, maar de boer
 • boer
 • Een zwervende kip antwoordt eieren te kunnen leggen, als de boer naar haar kunnen vraagt. De kip mag blijven. Ook een koe die zegt melk te kunnen geven, mag om die reden op de boerderij blijven. Een…
AukedeWal4.jpg