Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

8 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • Lânhearre en boer It is in boer, dy buorke net te goed. Hy liet de boel fertutearzgje. De stikels yn 'e greide bleauwen
 • '. Hawar, boer en boerinne seinen him ta, it soe oars, se soenen har bêst dwaan, mar de twadde kear dat de rintmaster kaam koe
 • Lânhearre en boer
 • Een boer bewerkt zijn land niet goed. Hij moet bij de landheer komen. Als hij drie onbeantwoordbare vragen goed
 • beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider in zijn plaats. Op een slimme manier weet
 • boer
 • Een boer bewerkt zijn land niet goed. Hij moet bij de landheer komen. Als hij drie onbeantwoordbare vragen goed beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider…

sprookje uit 1973
 • Yn'e bûse en yn'e mage In naaister kaam ienkear om 'e fjouwer wike by in boer te skroarjen en dan wie se dêr ek op 'e
 • jirpels troch, mei flink spekt`et en in tsjok stik spek der ta. 'Ik kin it my net foarstelle', sei se tsjin'e boer, 'wêr't dy
 • Een naaister eet af en toe bij de boer waar ze voor werkt. Ze vindt dat de knecht altijd zo ontzettend veel eet. De
 • boer zal het uitleggen. Hij geeft de naaister en de knecht allebei een stuk brood om achter hun hemd te stoppen. Tegen de
 • boer
 • Een naaister eet af en toe bij de boer waar ze voor werkt. Ze vindt dat de knecht altijd zo ontzettend veel eet. De boer zal het uitleggen. Hij geeft de naaister en de knecht allebei een stuk brood om…

sprookje uit 1972
 • Dit is myn lap Der wie ris in jonge bidler, dy skrepte om 'e dochter fan in boer. Der siet wol slinger oan 'e fint, dat
 • dy faam krige smjucht op him. Sadwaandekaam er dêr wol gauris oan 'e doar. Njonkenlytsen krige de boer erch yn wat der
 • Een bedelaar wilde met de dochter van een boer trouwen. De boer wilde dit niet hebben, maar om te bewijzen wat hij
 • allemaal wel niet had, nam de bedelaar de boer mee naar het open veld. Daar tilde hij zijn arm op en wees naar de hoek van het
 • boer
 • Een bedelaar wilde met de dochter van een boer trouwen. De boer wilde dit niet hebben, maar om te bewijzen wat hij allemaal wel niet had, nam de bedelaar de boer mee naar het open veld. Daar tilde hij…

mop uit 1972
 • Een boer wil zijn koe verkopen en gaat met haar naar het dorp. Onderweg stelen twee dieven de koe, maar een doet het
 • touw waarmee de boer haar vast heeft om zijn nek. Af en toe rukt hij een beetje en de boer heeft niks in de gaten. Als de
 • boer
 • Een boer wil zijn koe verkopen en gaat met haar naar het dorp. Onderweg stelen twee dieven de koe, maar een doet het touw waarmee de boer haar vast heeft om zijn nek. Af en toe rukt hij een beetje en…

Trefwoorden: boer, dief, koe, kopen, stad, stelen, touw, verkopen, vloeken


sprookje uit 1973
 • It lean fan 'e wrâld In boer wie ûnderweis. Hy rûn op in bekend paad en wist, dat er aansen by in saad lâns kaam. Dy
 • bear ûnderyn en dy freget: 'Och boer, help my hjir asjeblyft út. Ik ha fan alles al besocht, mar ik kin der út mysels net
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De
 • boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat zich even later toch ompraten. Als dank
 • boer
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat…

mop uit 1971
 • Mar fiif minuten Der wie ris in boer, dy begrutte it altiten, dat syn hynders wol in bulte frieten, mar gjin molke
 • slagget, sei de boer, dêr kin 'k aansen in ko foar yn 't plak ha. De sechste deis hie er it bist op in healoere. It lûken
 • Een boer wil erachter komen hoeveel minder zijn paard eten nodig heeft om toch te kunnen werken. In het begin liet hij
 • . Toen het paard uiteindelijk stierf scheelde het volgens de boer maar vijf minuten.
 • boer
 • Een boer wil erachter komen hoeveel minder zijn paard eten nodig heeft om toch te kunnen werken. In het begin liet hij het paard iedere dag een uur minder grazen. Na verloop van tijd verminderde hij…

Trefwoorden: boer, eten, onderzoek, paard, sterfte


mop uit 1973
 • Dit út! In boer miste op in kear twa skiep yn syn lân en dêr socht er om yn 'e polder. Hy seach alle kanten út, mar der
 • : 'Twieë, twieë, twieë!' De boer seach omheech en sei: 'Jawis, it wienen twa!' Doe fleach de skries in kear om him hinne en hy
 • Een boer mist een keer twee schapen en kan ze nergens in de polder vinden. Dan komt er een grutto aanvliegen die boven
 • hem blijft hangen. Hij roept maar 'twee, twee'. De boer beaamt dat het twee schapen zijn. Vervolgens roept de vogel 'wit
 • boer
 • Een boer mist een keer twee schapen en kan ze nergens in de polder vinden. Dan komt er een grutto aanvliegen die boven hem blijft hangen. Hij roept maar 'twee, twee'. De boer beaamt dat het twee…

sprookje uit 1973
 • It kin te pas komme In grutte boer hie mar ien jonge en dy waard yn 'e grûn bedoarn. As syn mem him bygelyks was
 • grutter boer as syn heit.
 • Een boer heeft een zoon die lui is. Als hij zich niet wil inspannen, staat zijn moeder altijd klaar met een wijze
 • boer
 • Een boer heeft een zoon die lui is. Als hij zich niet wil inspannen, staat zijn moeder altijd klaar met een wijze spreuk. Dan zegt ze in dit geval: 'wie moeite ontziet, krijgt groot verdriet'. Wanneer…