Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

25 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • Der wie in feint, dy tsjinne by de boer. Dy feint mocht gjin griene earten. As se by de panne sieten die hy de leppel
 • kear by de boer om in soad iten. 't Wie yn 'e winter. De boer sei tsjin him: "Kom mar mei." Doe gongen se nei de souder ta
 • Een man die bij een boer inwoont eet geen erwten. Als ze op het menu staan doet hij zijn lepel omgekeerd in de pan
 • . Later heeft de man in de winter gebrek aan eten. Hij gaat dan bij de boer langs. Die neemt hem mee naar de baal erwten op
 • almanak
 • boer
 • Een man die bij een boer inwoont eet geen erwten. Als ze op het menu staan doet hij zijn lepel omgekeerd in de pan. Later heeft de man in de winter gebrek aan eten. Hij gaat dan bij de boer langs. Die…

mop uit 1973
 • Der wie in boer, dy kaem op 'e merk. Doe seach er dêr yn in diske kokosnuten lizzen. Hy wist net hwat dingen dat wienen
 • . Hy frege de koopman. "Dat binne oaljefantsaeijen", sei er. "Hwat kin men dêr mei?" frege de boer. "Dy kinne jo útbriede
 • Een boer koopt op de markt kokosnoten, maar hem is wijsgemaakt dat het olifantseieren zijn. Hij gaat ze zitten
 • almanak
 • boer
 • Een boer koopt op de markt kokosnoten, maar hem is wijsgemaakt dat het olifantseieren zijn. Hij gaat ze zitten uitbroeden en vraagt zijn meid of er al verandering in komt. De meid zegt dat ze al een…

mop uit 1973
 • Der wie in boer op 'e merk, dy hâldde in peal beet. Hy skuorde oan dy peal en hy tilde oan dy peal en hy sei: "Hy sil
 • Een boer stond op de markt de hele tijd aan een paal te trekken. Daarbij zei hij "Hy sil der ut en hy mat der ek ut
 • almanak
 • boer
 • Een boer stond op de markt de hele tijd aan een paal te trekken. Daarbij zei hij "Hy sil der ut en hy mat der ek ut." Op een gegeven moment liet hij een wind en zei: "Nou is hy der ut."

mop uit 1973
 • Der wenne in feint by de boer. Hja wienen togearre op it lân. Doe sei de boer tsjin him: Helje de beide harken even op
 • útheve. Mar nou hie hy der hwat op foun. Hy sei tsjin har: Ik mat dy earst even topakken ha en dan de frou. De boer hat it
 • zij en de boerin allebei met hem naar bed moeten. Het meisje gelooft het niet, maar als de knecht de boer dit met een
 • almanak
 • boer
 • Een boerenknecht moest twee harken op gaan halen. Toen zag hi j een meisje waar hij een oogje op had. Hij zegt haar dat zij en de boerin allebei met hem naar bed moeten. Het meisje gelooft het niet,…

mop uit 1973
 • De boer wie mei syn feint op it lân. De boer sei tsjin 'e feint: "Helje myn moffen even op!" De boerinne en de faem
 • feint. "Ik sil de boer noch wolris freegje." "Boer," rôp er hiel lûd, "ien of allebeide?" "Allebeide, stommerik!" rôp de
 • Een boer vraagt aan zijn knecht of hij zijn handschoenen wil halen. Binnen zegt de knecht tegen de boerin dat allebei
 • de vrouwen met hem naar bed moeten. De vrouw gelooft hem niet, en door een list laat de knecht het de boer bevestigen
 • almanak
 • boer
 • Een boer vraagt aan zijn knecht of hij zijn handschoenen wil halen. Binnen zegt de knecht tegen de boerin dat allebei de vrouwen met hem naar bed moeten. De vrouw gelooft hem niet, en door een list…

mop uit 1973
 • Der wienen ris twa poepen, dy wienen by in boer oan 't meanen. Op in joun mei moai ljochtmoanne helder waer gongen se
 • Twee maaiers werkten bij een boer. Op een avond met helder maanlicht zagen ze in het water de volle maan. Ze dachten
 • almanak
 • boer
 • Twee maaiers werkten bij een boer. Op een avond met helder maanlicht zagen ze in het water de volle maan. Ze dachten dat het een kaas was en een van de twee sprong er in om hem te pakken, wat…

mop uit 1973
 • Der wienen trije poepen by in boer yn 'e ûngetiid. Op in kear wienen se yn 't haeilân en sy soenen in weide hea opsette
 • Drie maaiers werkten voor een boer en merkten onder het hooien dat ze de bindstok vergeten waren. De langste bood aan
 • almanak
 • boer
 • Drie maaiers werkten voor een boer en merkten onder het hooien dat ze de bindstok vergeten waren. De langste bood aan als bindstok te dienen. Hij zou fluiten als hij het benauwd kreeg van de touwen om…

mop uit 1973
 • Der wie in jonge, dy wenne by de boer. Yn 'e ûngetiid krige er dêr altiten brea mei spek, mar as de ûngetiid dien wie
 • krige er tsiis op brea. Op in kear sei de jonge: "Nou ha 'k tsiis op brea." Doe sei de boer: "Dat is spek." "Sjoch dan", sei
 • Een jongen in dienst van de boer kreeg afwisselend spek en kaas op zijn brood. Op een keer zei de jongen kaas op zijn
 • brood te hebben, maar de boer sprak hem tegen. De boer beval hem te geloven dat het spek was, en dreigde hem te ontslaan. De
 • almanak
 • boer
 • Een jongen in dienst van de boer kreeg afwisselend spek en kaas op zijn brood. Op een keer zei de jongen kaas op zijn brood te hebben, maar de boer sprak hem tegen. De boer beval hem te geloven dat…

mop uit 1973
 • De boer en syn feint wienen yn 't fjild. De boer moest in pear foarken brûke. Hy hie thús twa lizzen. "Helje se beide
 • boerinne: "Ik moest jimme beide even brûke." "Hwatte?" sei de boerinne. "Ja," sei de feint, "de boer hat it sein. Allebeide
 • Een boer vroeg zijn knecht twee hooivorken te halen. In het huis waren de boerin en de meid aanwezig. De knecht zei
 • tegen de boerin dat hij met hen beide naar bed moest van de boer. De boerin geloofde het niet, en door te vragen "Een of
 • almanak
 • boer
 • Een boer vroeg zijn knecht twee hooivorken te halen. In het huis waren de boerin en de meid aanwezig. De knecht zei tegen de boerin dat hij met hen beide naar bed moest van de boer. De boerin geloofde…

mop uit 1973
 • De boer en syn feint wienen togearre op 't lân oan 't wurk. Doe sei de boer tsjin 'e feint: "Gean dû even nei hûs en
 • ." "Gjin sprake fan", sei de frou. "Nou," sei de feint, "de boer hat it sein." "Dû liichst it", sei de frou. "Nou," sei de
 • Een boer vraagt aan zijn knecht of hij zijn handschoenen wil halen. Binnen zij de knecht tegen de boerin dat alletwee
 • de vrouwen des huizes met hem naar bed moesten. De vrouw geloofde hem niet, en door een list liet de knecht de boer het
 • almanak
 • boer
 • Een boer vraagt aan zijn knecht of hij zijn handschoenen wil halen. Binnen zij de knecht tegen de boerin dat alletwee de vrouwen des huizes met hem naar bed moesten. De vrouw geloofde hem niet, en…

mop uit 1973
 • Der wie ris in jonge, dy tsjinne by in boer. 't Wie yn 'e winter en sy ieten alle dagen woartels. Dat bigoun it
 • feintsje de keel út to hingjen. Op in kear sei er: "Hè jakkes, al wer woartels?" De boer sei: "Dat binne gjin woartels, jonge
 • Een jongen die bij een boer inwoont krijgt in de winter elke dag wortelen te eten. Wanneer hij erover klaagt, zegt de
 • boer hem dat hij geen wortelen eet, maar spek. Wanneer de jongen niet zegt dat het spek is, wordt hij ontslagen. De jongen
 • almanak
 • boer
 • Een jongen die bij een boer inwoont krijgt in de winter elke dag wortelen te eten. Wanneer hij erover klaagt, zegt de boer hem dat hij geen wortelen eet, maar spek. Wanneer de jongen niet zegt dat het…

mop uit 1973
 • Mar de boer hâldde oan. Hy wòe dy feint in kear bang ha. Dy feint gong alle jounen nei 't húske ta. Dat stie bûtendoar
 • . Op in joun gong de boer op 't húske sitten mei in wyt lekken om him hinne. Doe't de feint der oan kaem, sei de boer: "Ik
 • Een boer probeerde uit alle macht zijn knecht bang te maken. Iedere avond ging de knecht buiten naar de W.C. Op een
 • keer ging de boer daar zitten met een laken om zich heen. Toen de vent eraan kwam, zei de boer dat h ij de witte dood was
 • almanak
 • boer
 • Een boer probeerde uit alle macht zijn knecht bang te maken. Iedere avond ging de knecht buiten naar de W.C. Op een keer ging de boer daar zitten met een laken om zich heen. Toen de vent eraan kwam,…

mop uit 1973
 • Der wienen in boer en in boerinne, dy hienen in pear fammen. It wienen noch nije fammen. De frou woe wolris witte of se
 • ek nijsgjirrich wienen ensa. Op in kear soe hja mei de boer fuort to praten. Doe't se fuortgong, sei se tsjin 'e fammen
 • Een boer en een boerin hadden eens wat nieuwe meiden in dienst. De boerin wilde weten hoe nieuwsgierig ze waren. Daarom
 • verbood ze hen om in een van de pannen te kijken. De meisjes konden zich echter niet bedwingen toen de boer en boerin weg
 • almanak
 • boer
 • Een boer en een boerin hadden eens wat nieuwe meiden in dienst. De boerin wilde weten hoe nieuwsgierig ze waren. Daarom verbood ze hen om in een van de pannen te kijken. De meisjes konden zich echter…

mop uit 1881
 • Een poep at bij een boer. Hij wilde ook van de mosterd proeven. Hij nam met zijn mes een flinke portie en at er van
 • Een Poep at bij een boer. Hij wilde ook van de mosterd proeven. Hij nam met zijn mes een flinke portie en at er van
 • almanak
 • boer
 • Een Poep at bij een boer. Hij wilde ook van de mosterd proeven. Hij nam met zijn mes een flinke portie en at er van. Het brandde op zijn tong en het vloog weldra zijn neus uit. 'Een mes, een mes',…

mop uit 1859
 • De gestolen koe Een boer koopt op den markt eene koe, maar drinkt zich tevens dronken. Twee soldaten zien hem, de een
 • snijdt de koe los en loopt zelf achter den boer aan, de ander voert het beest weg. Thuis gekomen vindt de boer den soldaat
 • Dronken boer wordt van zijn koe beroofd door twee soldaten. De één neemt de koe mee, de ander loopt met de boer naar
 • huis, waar hij beweert door het vloeken van de boer in een koe te zijn veranderd. De boer laat hem gaan. Op de volgende
 • almanak
 • boer
 • Dronken boer wordt van zijn koe beroofd door twee soldaten. De één neemt de koe mee, de ander loopt met de boer naar huis, waar hij beweert door het vloeken van de boer in een koe te zijn veranderd.…

mop uit 1678
 • dinghen op te lossen, siende daer geen kans toe; Soo komt 'er tot sijn geluck een Boer by hem, vragende waerom hy soo treurigh
 • boer dit verstaen hebbende, seyde tegens hem, Zijt maer te vreden ick sal u helpen, geef my u kleeren en ick sal u de mijne
 • van de aarde is en wat de koningin denkt. Hij krijgt hulp van een boer die in zijn plaats de oplossingen geeft
 • denkt dat hij de gevangene is, maar dat is onjuist, want hij is een boer.
 • almanak
 • boer
 • Om vrij te komen moet een gevangene drie raadsels oplossen, te weten hoeveel de koningin waard is, waar het middelpunt van de aarde is en wat de koningin denkt. Hij krijgt hulp van een boer die in…

mop uit 1967
 • een late namiddag zei de boer tegen hem: 'Math, jij gaat vanavond toch naar het dorp. Ga dan even bij de molenaar aan, en
 • Math, een als dolle vechtersbaas bekend staande knecht, wordt door de boer op een avond naar de molenaar gestuurd om te
 • almanak
 • boer
 • Math, een als dolle vechtersbaas bekend staande knecht, wordt door de boer op een avond naar de molenaar gestuurd om te vragen of hij een paar zakken rogge kan malen. De molenaar woont vlakbij het…

sage uit 1952
 • hele huishouden er wakker en bang van werd. De boer en de knecht besloten in de kamer naast de paardestal te gaan slapen
 • niet de stal in te gaan. Tegen één uur keerde de rust weer, nu hadden de boer en de knecht moed gevat en kwamen gewapend
 • almanak
 • boer
 • Elke nacht worden de paarden gekweld en de knecht bindt stukken glas en een scherp mes aan de manen van het paard. Weer begint om 12 uur het spektakel, maar plots is het stil; ze gaan kijken en er…

sage uit 1937
 • wöl 's de boer op, um òëd ieëzer en schiënke op te kouëpe en dië verkocht e dan weer aan Vodde-Ketoo. Jè, en zoeë storref
 • almanak
 • boer
 • Bert sprokkelt op zondag hout in het bos, ontmoet een lange, in het zwart gestoken man, ziet paardevoeten en maakt een kruis, waarop de duivel in stank verdwijnt. Sindsdien gaat hij alle dagen naar de…

sage uit 1965
 • . 's Avonds kon je daar soms een witte merrie voor de schuurdeur zien staan. De boer heeft 't dikwijls willen vangen, maar
 • almanak
 • boer
 • Op een boerderij verschijnt elke nacht een witte merrie, die rond middernacht verdwijnt.

sprookje uit 1804
 • , maar de musch zeide, dat hij kon altijd wat meer krijgen en kwam de boer er aanjagen met een wagen en toen riep de musch
 • : "Jaag mijn makker niet over." Maar de boer dacht niet aan de musch en joeg den hond over, dat de darmen hem uit het lijf
 • de hond niet meer uit het wagenspoor kan komen. Een boer rijdt met zijn wagen over hem heen zodat hij dood is. Uit wraak
 • pikt de mus een oog van het paard eruit. Als de boer de mus wil doden, slaat hij per ongeluk zijn paard dood. Thuis vangt
 • almanak
 • boer
 • Een hond en een mus gaan erop uit. Om aan eten te komen spreken ze af dat de mus het spek in de schoorsteen losmaakt en dat de hond het onder de schoorsteen opvangt. Dit plan lukt en ze gaan in een…

sprookje uit 1881
 • voar'n. Ien 't ên kwam'n ze bie 'n boer en doar 't ook al mooi oavond word'n was, vroug'n ze dei: "Boer, ken'n wie hier
 • vannacht wel sloap'n?" "Jao wel, jonges," zee boer, "dat ken wel, kroept maor mit joen twei'n ien 't hooi." Zai kroop'n ien 't
 • moeder, durft hij de derde keer niet naar huis. Met een vriendje gaat hij varen in een notendop. Ze overnachten bij een boer
 • almanak
 • boer
 • Janmainje is een klein ventje. Hij moet mosterd halen in een potje, maar breekt tot drie maal toe het potje als hij - tegen het verbod in - over het glazen bruggetje gaat. Nadat hij bij de tweede keer…

sprookje uit 1893
 • Rangschikt u het volgende onder de sprookjes? Een boer vertelt zijn zoontje, dat hij peeën (suikerbieten) zaad gerooid
 • de boer naar de knuppel. "Knuppel, wil jij geen honden slaan, hond wil geen varken bijten, varken wil geen peeën eten
 • Een boer z'n peeën (suikerbieten) willen niet naar huis en de man gaat naar het varken, dan de hond, knuppel, vuur
 • almanak
 • boer
 • Een boer z'n peeën (suikerbieten) willen niet naar huis en de man gaat naar het varken, dan de hond, knuppel, vuur, water, os en slager.

sprookje uit 1894
 • , juffrouw koningsdochter!' Hij kreeg geen oogslag tot antwoord. 'Ik ben zo maar een lompe boer, en ik zou ook niet gekomen zijn
 • almanak
 • boer
 • Een koning belooft zijn lelijke dochter aan wie haar aan het spreken krijgt. Drie broers gaan erheen, de twee oudsten krijgen niets voor elkaar, de jongste, een halve kwibus, vertelt 'n verhaal, dat…

sage uit 1920
 • lichtten reeds uit de dompige stallen met trage schijn. 'De herfst nadert,' mompelde de oude boer. 'We moeten turf halen nu 't
 • de boer zijn knechts geruststellend als men slapen ging. Voor de morgen in de dauw stond, was er leven en bedrijvigheid
 • zijn. Boer spot met de angst voor de vuurman en daagt hem uit om te verschijnen. Hij kan nog het vensterluik sluiten, maar
 • de zwavelgeur komt de kamer in. De boer wordt dood aangetroffen, in het luik zit de afdruk van de gloeiende hand van de
 • almanak
 • boer
 • Werkvolk ontmoet al biddend de vuurman, die weer verdwijnt, terwijl hij zegt dat met nog één gebed meer hij verlost zou zijn. Boer spot met de angst voor de vuurman en daagt hem uit om te…