Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Taal
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

12 resultaten voor ""

sage uit 1962
 • . Men sei: It doocht dêr net. As de boer en de frou ris út to kofjedrinken wounen, koenen se gjin húswardster krije by de
 • gebeurde. De boer en de frou gongen út to kofjedrinken en hy kaem to húswarjen. Hy siet in goed ûre yn in boek te lêzen en
 • boer
 • Van een boerderij wordt verteld dat de deuren uit zichzelf open gaan. Een slagerskecht die niet bang is, wil dat wel meemaken. De eigenares steekt later de boerderij in brand. Bij verdere afbraak…

uit 1962
 • leech nûmer. Hy kaem fuort dernei by ien fan sien pasjinten, in sunige, deune, gjirrige boer. Dy sei spytgnyskjend tsjin
 • keapje.” “Soa, sei dokter, “en tochtst dan dat ik dy bitaal?” “Nou, hwat oars?” frege de boer. “Wel, dou en dyn gelikens
 • Gierige boer is verheugd dat dokter zijn zoon niet heeft kunnen vrijloten voor de dienstplicht, en een vervanger moet
 • laten betalen. Hij geeft aan dat de rekening voor de boer extra hoog zal worden.
 • boer
 • Boer, Scholte de
 • Gierige boer is verheugd dat dokter zijn zoon niet heeft kunnen vrijloten voor de dienstplicht, en een vervanger moet kopen. De dokter stelt dat hij dat niet betaalt, maar dat als hij de rekeningen…

sage uit 1962
 • Yn 'e Jutryp stiet in plaets, dy “de Dageraad” neamd wurdt. Op dy pleats wenne yn boer, hwerfan men sei, dat er in
 • Van een boer wordt gezegd dat hij een verbond met de duivel heeft gesloten, want de hekken van de oprit gaan vanzelf
 • boer
 • Van een boer wordt gezegd dat hij een verbond met de duivel heeft gesloten, want de hekken van de oprit gaan vanzelf open.

sage uit 1962
 • Gjerrit de Boer en Michel Cnossen in Oane Cnossen. Gjerrit en Oane gongen sneontojouns nei hûs; yn 'e wike wiene se op 'e
 • it lân yn mei in wyt lekken oer 'e hûd. Gjerrit kaem him ôfheljen, mar boer Cnossen sei:“Hy is al lang fuort.” Howol
 • Gjerrit de Boer
 • Gerrit de Boer
 • boer
 • Man die in spoken gelooft ziet een verschijning in een wit laken aan voor de duivel.

sage uit 1962
 • Yn Ypecolsgea, ûnder Wâldsein, wenne in boerefeint, Piter de Boer, dy nochal hwat opsprekkerich fan aerd wie; nergens
 • bang foar en s.f.h. Op in Sneontojoun gong er foar de boer nei Wâldsein om briedaeijen to heljen. Fansels, by Onne Ozinga
 • roepenom hem tegen te houden vlucht hij en slaapt 's nachts voor het bed van de boer.
 • Piter de Boer
 • Pieter de Boer
 • boer
 • Boerenknecht beweert dat hij nergens bang voor is, ook niet om 's avonds laat langs een kerkhof te gaan. Als vrienden roepenom hem tegen te houden vlucht hij en slaapt 's nachts voor het bed van de…

sage uit 1962
 • . In omke wie boer op ‘Jet’ by Britswerd. Op in kear fortelde omke heit, dat er in bulte lêst hie fan keallesykte. Hy hie
 • boer
 • Door het inschakelen van een duivelbanner verdwijnt ziekte onder kalveren.

sage uit 1962
 • Hantsje Tseards v.d. Meer, boer to Aldegea, wie in greate, swiere en sterke man. Hy droech klompen, sa great, dat der
 • boer
 • Sterke man die ruzie krijgt met andere sterke man pakt deze op en zet hem zo hard op tafel dat hij door het blad zakt en klem komt te zitten.

sage uit 1962
 • Op in oare kear soe Hantsje fan 'e pleats ride mei hynder en seas troch it lån fan Rein Klazes Hettinga, in âlde boer
 • , naem de hikke mei de boer der oan op en sette him oan de kant. Doe wer op seas en fuort.
 • Sterke man tilt boer die hem niet over zijn land wil land rijden, met het hek op en zet hem aan de kant.
 • boer
 • Sterke man tilt boer die hem niet over zijn land wil land rijden, met het hek op en zet hem aan de kant.

sage uit 1962
 • âld boer?” frege de kunstmakker, hwant Douwe wie doe al tsjin de sechstich. Mar it gong dochs oan. Earst sprongen se oer
 • in stoel; doe oer de tafel yn 'e breedte; doe oer de tafel yn 't lang. Mar doe kamen de klompen út by de âld boer. Der
 • Sterke oudere boer wint het hoogspringen over een tafel met een stoel er op van een kunstenmaker.
 • boer
 • Sterke oudere boer wint het hoogspringen over een tafel met een stoel er op van een kunstenmaker.

sage uit 1962
 • . Ledeboer wie in jong kearel en in bêste aeisiker. Se kamen foar in brede sleat. De âld boer sprongde der oer, mar Ledeboer roun
 • boer
 • Als tachtigjarige springt sterke man over een brede sloot, terwijl een jongere man omloopt.

sage uit 1962
 • skipper. Die moast doe boer wurde. Aukje en Sjoerd wennen doe yn e buorren. Aukje troude op har âlde dei noch mei in jonge man
 • boer
 • Levensverhaal van drie nazaten van de "Wylde boerinne" van T.E. Holtrop. Eén van hen trouwt op oudere leeftijd met een jonge man die het om haar geld gaat. Na korte tijd vindt een scheiding plaats…

mop uit 1962
 • Man die iemand voor niets naar een boer laat gaan om vlees te halen wordt er zelf tussen genomen door hem voor niets
 • met een praam naar een boer die van zijn mest af zou willen te laten gaan.
 • boer
 • Man die iemand voor niets naar een boer laat gaan om vlees te halen wordt er zelf tussen genomen door hem voor niets met een praam naar een boer die van zijn mest af zou willen te laten gaan.