Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

12 resultaten voor ""

sage uit 1970
 • doe't er even mei de boer allinne wie: "Ik fortrou dy lju net. Ik leau dat it beide keardels binne. De iene hat
 • hannen." Doe krige de boer apels. Sy sieten by de tafel. Doe heinde it 'frommes' de apel mei de hannen. De soldaet soe yn 't
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet
 • helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel toewerpen. Een man vangt namelijk een appel met
 • boer
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel…

sage uit 1966
 • In boer soe mei in sekfol jild nei hûs ta. Hy hie handel dien. In soldaet kom him achterop. "Sil ik dat foar jo sjouwe
 • , boer?" "Graech", sei de boer, hwant hy wie warch. De soldaet kom mei en rekke by de boer yn 'e hûs. "Jo kinne hjir fannacht
 • Een boer met een zak geld wordt achterop gereden door een soldaat. De soldaat biedt aan de zak te dragen en de boer
 • stemt toe. Als beloning mag de soldaat 's nachts bij de boer overnachten. 's Avonds verschijnt er een vrouw bij de deur, die
 • boer
 • Een boer met een zak geld wordt achterop gereden door een soldaat. De soldaat biedt aan de zak te dragen en de boer stemt toe. Als beloning mag de soldaat 's nachts bij de boer overnachten. 's Avonds…

sage uit 1968
 • in hynder. Dy woe dêr dy nachts graech ynkertiering ha. De boer liet him der yn en sette it hynder op stâl. In skoft
 • even mei de boer allinne wie, sei er: "Dy persoan stean 'k net. Hy jowt him foar in kjirdel út, mar 't kin wol us in
 • Een ingekwartierde soldaat spreekt tegen de boer zijn twijfels uit over een zwerver die bij de boer wil overnachten. De
 • boer
 • Een ingekwartierde soldaat spreekt tegen de boer zijn twijfels uit over een zwerver die bij de boer wil overnachten. De soldaat vermoedt dat de 'man' in werkelijkheid een vrouw is en stelt voor de…

sage uit 1968
 • krekt as in keardel. Sy sloech de knibbels tsjin elkoar oan. Doe't er even allinne wie mei de boer, warskôge er him. "Dat is
 • gjin goed spul", sei er, sa en sa. Doe sei de boer: "Dit is àl in minne goai. Hoe matte wy dit ha." Doe't se wer yn 'e hûs
 • Het valt een soldaat die onderdak heeft gekregen bij een boer op dat een overnachtende vrouw een appel opvangt als een
 • kerel, met de knieën tegen elkaar. De soldaat waarschuwt de boer, omdat hij vermoedt dat de vrouw een vermomde kerel, een
 • boer
 • Het valt een soldaat die onderdak heeft gekregen bij een boer op dat een overnachtende vrouw een appel opvangt als een kerel, met de knieën tegen elkaar. De soldaat waarschuwt de boer, omdat hij…

sage uit 1970
 • bûtendoar kloppe woarde. Doe't de boer dêr hinne gong stie dêr in frommes. Mar 't wie in rover. Mar dat wist de boer net. Dat
 • frommes woe der graech yn en de boer liet har yn 'e keamer komme. Dêr gong se by 't fjûr sitten by de oare minsken. Sy rekken
 • . Ze hadden wat bij elkaar gezeten, toen de soldaat de boer even apart nam. Hij meende dat de vrouw een rover was, die
 • slechts verkleed was als vrouw. Hij raadde de boer aan iedereen een appel toe te gooien. Vrouwen doen namelijk de knieen van
 • boer
 • Op een avond klopte een vrouw bij een boerderij aan om onderdak. Even later vroeg ook een soldaat om een slaapplaats. Ze hadden wat bij elkaar gezeten, toen de soldaat de boer even apart nam. Hij…

sprookje uit 1968
 • fortrouwen tsjin 'e boer: "Jimme matte al in bytsje foarsichtich wêze. Hjir komme rovers. Dy wolle jo bistelle. Dat ha 'k
 • allegear ôflústere." Hy hie de kommandant frege of er hjir de jouns wol hinne mocht om de boer to helpen, hwant sa en sa, dat
 • Een soldaat die bij een boer overnacht waarschuwt de boer voor rovers die op de loer zouden liggen. De soldaat is
 • bewust naar de boerderij gegaan om de boer van deze rovers te verlossen. Als er op een avond een vreemde vrouw bij de
 • boer
 • Een soldaat die bij een boer overnacht waarschuwt de boer voor rovers die op de loer zouden liggen. De soldaat is bewust naar de boerderij gegaan om de boer van deze rovers te verlossen. Als er op een…

sage uit 1970
 • de boer ta en sei: "Ha jo ek apels?" "Jawol", sei de boer. Doe joech de boer him apels. De soldaet gong hinne en goaide
 • boer
 • Op een boerderij in Barrahuis kregen vaak mensen 's nachts onderdak. Eens is onder die mensen ook een vreemde vrouw. Een soldaat vermoedt dat de vrouw geen vrouw is. Een test met het opvangen van een…

sprookje uit 1979
 • en sa kaem dy ek by de oaren to sitten. Mar de ruter hie hwat in skalk each op it minske. Doe't de boer efkes letter de
 • keamer forliet, roun de ruter him achternei en doe sei er sa tsjin 'e boer: "Dat frommes stiet my net oan. Ik leau fêst dat
 • Een ruiter krijgt toestemming te overnachten bij een boer. Ook een vrouw die even later om onderdak vraagt voor de
 • , raadt hij de boer aan de 'appelvangproef' te doen. Als de 'vrouw' de appel even later met de knieën tegen elkaar opvangt
 • boer
 • Een ruiter krijgt toestemming te overnachten bij een boer. Ook een vrouw die even later om onderdak vraagt voor de nacht, krijgt een slaapplaats aangeboden. Omdat de ruiter vermoedt dat de 'vrouw' in…

sage uit 1969
 • It Barra-hûs is in boereplaets, net sa hiel fier fan Ljouwert ôf. Op in kear wie de boer útfanhûs. De feint hie dêr al
 • jierren wenne. Dy soe salang op it hûs passe. Hy hie in gewear fan 'e boer mei kûgels, dy mocht er brûke yn gefal fan gefaer
 • Barra-hûs ligt vlakbij Ljouwert. Als een boer weg gaat, moet de knecht zolang op het huis passen. In geval van nood
 • boer
 • Barra-hûs ligt vlakbij Ljouwert. Als een boer weg gaat, moet de knecht zolang op het huis passen. In geval van nood, mag hij het geweer met kogels gebruiken. Een marskraamster komt langs en hij geeft…

sprookje uit 1980
 • Heit fortelde: Dêr ha twa soldaten (twa beelden) stien yn 'e tún fan 't Barrahûs. De boer fan 't Barrahûs siet ris mei
 • in soldaet op it hynder, in kavalerist. Dy sei tsjin 'e boer: "Kin ik hjir fannacht ek sliepe en ûnderdak krije foar myn
 • Een soldaat die bij een boer overnacht twijfelt of een vrouw die bij de boer te gast is wel daadwerkelijk een vrouw is
 • . De boer besluit de 'appelvangproef' uit te voeren om het geslacht van de logé vast te stellen. Als een man de appel
 • boer
 • Een soldaat die bij een boer overnacht twijfelt of een vrouw die bij de boer te gast is wel daadwerkelijk een vrouw is. De boer besluit de 'appelvangproef' uit te voeren om het geslacht van de logé…

sage uit 1974
 • oernachtsje?" frege se. "Jawol", sei de boer. In skoft letter kaem der in soldaet by de doar. Dy frege ek of er dêr sliepe koe
 • . "Jawol", sei de boer. Doe sieten se by elkoar. De soldaet seach ris nei dat frommes en doe tocht er sa: "Dû bist in keardel
 • Soldaat denkt dat vrouw, die net als hij op boerderij mag overnachten, een man is. Op zijn advies gooit de boer naar
 • boer
 • Soldaat denkt dat vrouw, die net als hij op boerderij mag overnachten, een man is. Op zijn advies gooit de boer naar iedereen een appel. Bij het opvangen trekt de vrouw de knieën naar elkaar toe, het…

sage uit 1968
 • De soldaet fan it Barrahûs. Der wienen in boer en boerinne, dy wennen op it Barrahûs. Op in joun kom dêr in soldaet op
 • frommes by de doar. Dy frege ek of se dêr de nacht bliuwe koe. "Kom der mar yn", sei de boer. It frommes gong ek yn 't
 • Een vrouw die wil overnachten bij een boer, blijkt een vermomde rover. De 'vrouw' wordt ontmaskerd omdat ze bij de
 • . Omdat de boer en de boerin de naam van de soldaat niet weten, laten ze een beeld maken van de onbekende soldaat.
 • boer
 • Een vrouw die wil overnachten bij een boer, blijkt een vermomde rover. De 'vrouw' wordt ontmaskerd omdat ze bij de appelvangproef met de knieën tegen elkaar de appel vangt. Een ingekwartierde soldaat…
300-soldaatje_barrahuis.jpg