Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

14 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • boer
 • Een man maakt van een brood en bochel en steelt het gouden horloge van de bakker. Daarna steelt hij een koe, en verkoopt die op de markt. Dan verwijdert hij de bochel weer, en niemand herkent hem als…

sage uit 1968
 • oan Ljouwert ta. Dêr seach er in oar hynder rinnen. Hy ruile sinen om en ried op it nije hynder nei in bipaelde boer ta
 • ander weiland, waar hij een ander paard steelt. Hij ruilt de paarden om. Op het nieuwe paard gaat hij naar een bepaalde boer
 • boer
 • Als Japik Ingberts uit stelen gaat, gaat hij als volgt te werk: hij steelt een paard uit een weiland en rijdt naar een ander weiland, waar hij een ander paard steelt. Hij ruilt de paarden om. Op het…

sage uit 1967
 • Ek us in kear doe sieten de plysjes achter him oan. Japik Ingberts siet by in boer op it potrak - dat wie in peal mei
 • Japik Ingberts zat eens bij een boer op het rad van de wagen en maakte een praatje met de vrouw. Deze vroeg of hij
 • boer
 • Japik Ingberts zat eens bij een boer op het rad van de wagen en maakte een praatje met de vrouw. Deze vroeg of hij Japik Ingberts ook kende, want ze was wat bang van hem. Hij zei dat deze al op het…

Trefwoorden: angst, bang, boer, boerin, kar, lift, meerijden, rad, vrouw, wagen


sage uit 1967
 • Japik Ingberts wie alle nachten op roof út. Deis dan sliepte er. Op in kear kommmen der in boer en in boerinne yn in
 • tilbry oanriden. "Mei 'k mei ride?" frege Japik Ingberts. "Stap mar yn", sei de boer. Underweis hâldt in plysje har oan. "Ha
 • Japik Ingberts reed eens mee met een boer op de wagen. Onderweg hield de politie de wagen aan en vroeg naar Japik. Deze
 • boer
 • Japik Ingberts reed eens mee met een boer op de wagen. Onderweg hield de politie de wagen aan en vroeg naar Japik. Deze pakte gauw het oorijzer van de boerin en vluchtte het bos in, roepend: "Moeten…

sage uit 1962
 • Der wenne in boer yn 'e omkriten fan Drachten. Japik Ingberts wie by him yn 'e tsjinst. De boer hie tsizen op 'e
 • buorden stean. Op in nacht hearde de boer hwat. Hy der ôf en mei de foarke om 't hûs hinne. Dêr roan er Japik Ingberts tsjin
 • Op een nacht hoorde een boer buiten wat. Hij ging kijken, en kwam Japik Ingberts tegen, die bij hem in dienst was
 • . Japik zei dat hij naar de meid ging, maar in werkelijkheid had hij al twee kazen gepikt. De boer vroeg of hij de vier manden
 • boer
 • Op een nacht hoorde een boer buiten wat. Hij ging kijken, en kwam Japik Ingberts tegen, die bij hem in dienst was. Japik zei dat hij naar de meid ging, maar in werkelijkheid had hij al twee kazen…

sage uit 1966
 • skriuwe en goed mei it folk omgean. Hy hat feint west op 'e Lytse Geast. Op in kear wied er by de boer yn 't lân. Doe tocht er
 • 'e rêch, dat it like krekt as hied er in buchel. Op Ljouwerter merk forkocht er it hynder fan syn boer. It jild dat er
 • . Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in Leeuwarden. Daarna liep hij snel terug naar
 • zijn werk, en voor schafttijd was hij weer terug op het land. Hij vertelde de boer dat het paard weg was. Samen gingen ze
 • boer
 • Japik Ingberts was veel goochemer dan zijn tijdgenoten. Hij kon lezen en schrijven en goed met het volk omgaan. Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in…

mop uit 1966
 • Sa'n fiif jier letter komt Japik Ingberts op in snein-to-moarn by deselde boer. "Ha jo ek hwat brant foar my?" frege er
 • . "Ik ha neat." De boer woe wol us hwat fan syn fiten wite, dy't er útheve hie. Dat wie Japik wol goed, mar dan moest de
 • Japik Ingberts komt bij een boer om brandstof en kippenvoer. De boer wil hem wel wat geven, als Japik over zijn
 • misdaden vertelt. Japik wil dat wel doen, als de boer maar niet boos wordt. De boer belooft dat. Dan vertelt Japik hoe hij een
 • boer
 • Japik Ingberts komt bij een boer om brandstof en kippenvoer. De boer wil hem wel wat geven, als Japik over zijn misdaden vertelt. Japik wil dat wel doen, als de boer maar niet boos wordt. De boer…

mop uit 1968
 • Imke de Jong wie arbeider by in boer, net sa fier fan Ljouwert ôf. Moarns moest er altyd it fé ophelje as der molken
 • sette dêrmei nei de fémerk ta to Ljouwert. 't Wie op in freed. Hy forkocht de kou fan 'e boer oan in koopman, dy't him
 • Imke de Jong werkt als knecht bij een boer en moet iedere ochtend het vee ophalen als er gemolken wordt. Imke maakt met
 • iets een bult op zijn rug, zodat het lijkt alsof hij een bochel heeft. Hij verkoopt een koe van de boer op de veemarkt en
 • boer
 • Imke de Jong werkt als knecht bij een boer en moet iedere ochtend het vee ophalen als er gemolken wordt. Imke maakt met iets een bult op zijn rug, zodat het lijkt alsof hij een bochel heeft. Hij…

mop uit 1974
 • Japik Ingberts wenne by de boer. Doe wie 't merke op in plak. De moarns ier en bitiid helle Japik Ingberts it hynder by
 • de boer fan 'e stâl en gong dêrmei nei de stêd ta om it op 'e merke to forkeapjen. De boer wist nergens fan. Yn 'e stêd
 • Japik Ingberts gaat met het paard van de boer naar de markt om het te verkopen. Hij laat een bakker een brood op zijn
 • horloge met ketting. Japik verkoopt als bultenaar het paard van de boer op de markt en verwijdert hierna de bochel weer. Hij
 • boer
 • Japik Ingberts gaat met het paard van de boer naar de markt om het te verkopen. Hij laat een bakker een brood op zijn rug stoppen, zodat het lijkt alsof hij een bochel heeft. Terwijl de bakker bezig…

sage uit 1970
 • Japik Ingberts wie al in âld man, doe wied er op in joun by in boer to praten dy't tichte by him wenne. Doe't er fuort
 • gong wie sei de boer tsjin syn frou: "De âlde hat sa nei myn raep sjoen dat ik wyt der neat fan, ik mei wol oppasse." De
 • Boer waar Japik Ingberts had zitten praten verwacht dat hij 's nachts zal proberen het wand horloge te stelen. Dat
 • gebeurt inderdaad, maar de boer is opgebleven en pakt de hand van Japik Ingberts.
 • boer
 • Boer waar Japik Ingberts had zitten praten verwacht dat hij 's nachts zal proberen het wand horloge te stelen. Dat gebeurt inderdaad, maar de boer is opgebleven en pakt de hand van Japik Ingberts.

mop uit 1979
 • Japik Ingberts tsjinne by in boer yn Rie. Dêr wie er boerefeint. De oare deis soe it Rienster merke wêze, en dêr woe er
 • graech hinne. Hy frege de boer of dat mocht. "Dêr gean wy togearre hinne," sei de boer, "dû en ik." Mar Japik Ingberts gong
 • De uitgekookte oplichter Japik Ingberts – in dienst als boerenknecht - vindt de boer bereid de dag erop met hem naar de
 • markt te gaan. De avond voorafgaande aan de markt steelt Japik een van de paarden van de boer en verkoopt die – na eerst met
 • boer
 • De uitgekookte oplichter Japik Ingberts – in dienst als boerenknecht - vindt de boer bereid de dag erop met hem naar de markt te gaan. De avond voorafgaande aan de markt steelt Japik een van de…

sage uit 1968
 • 'e jonges hied er by him. Hy gong nei in boer ta (dêr't nou Veenstra wennet) en sei: "Wy kinne net fierder. It hynder kin
 • koe wol, sei de boer. Mar de oare moarns bitiid krige er de boer syn hynder en dat sette er foar de bijewein. Syn eigen
 • Een bijenhouder - tevens een berucht dief - vraagt om onderdak bij een boer, omdat zijn paard vermoeid is. 's Ochtends
 • ruilt de dief zijn eigen, vermoeide paard om voor het gezonde paard van de boer. De boer heeft zijn paard nooit meer
 • boer
 • Een bijenhouder - tevens een berucht dief - vraagt om onderdak bij een boer, omdat zijn paard vermoeid is. 's Ochtends ruilt de dief zijn eigen, vermoeide paard om voor het gezonde paard van de boer.…

mop uit 1979
 • Japik Ingberts hie op in freed-to-moarn by in boer in kou stellen. Dêr gyng er mei nei Ljouwert ta, om him dêr to
 • letter op in plakje allinne wie, naem er de bôlle ûnder 'e jas wei. It duorre net lang of dêr kaem de boer delsetten, dy syn
 • De beruchte dief Japik Ingberts steelt bij een boer een koe en laat zich bij een bakker een brood als 'bochel' op de
 • verwijdert na de verkoop het brood onder zijn jas. Als de boer de diefstal bemerkt, spoedt hij zich naar de veemarkt om te zien
 • boer
 • De beruchte dief Japik Ingberts steelt bij een boer een koe en laat zich bij een bakker een brood als 'bochel' op de rug bevestigen voor hij naar de veemarkt vertrekt om het dier te verkopen. Japik…

sage uit 1965
 • Der wenne in boer to Súd-Drachten. Japik Ingberts kaem ris by him om in soadtsje jirpels to freegjen. "Mei alle leafde
 • ," sei de boer, "mar op ien bitingst. Jo moatte my dêr ris hwat fiten út jou libben foar fortelle. Hwat jo alsa útheefd ha
 • Boer wil Japik Ingberts alleen aardappelen geven als hij wat streken uit zijn leven vertelt. Japik vertelt dat hoe hij
 • samen met een maat deze boer een schaap afhandig heeft gemaakt. Ze slachten het en nemen ieder de helft mee. Als Japik tegen
 • boer
 • Boer wil Japik Ingberts alleen aardappelen geven als hij wat streken uit zijn leven vertelt. Japik vertelt dat hoe hij samen met een maat deze boer een schaap afhandig heeft gemaakt. Ze slachten het…