Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

10 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • By in boer wie in hiel lulke hiemhoun. Jehannes Tsyske kom dêr en sei tsjin 'e boer: "Hwat kin ik fortsjinje? Dan nim
 • Een boer had een hele valse erfhond. Jehannes Tsyske kocht, na onderhandeld te hebben, de hond van de boer. De hond
 • boer
 • Een boer had een hele valse erfhond. Jehannes Tsyske kocht, na onderhandeld te hebben, de hond van de boer. De hond, voor wie iedereen bang was, rende als een jonge hond achter Jehannes aan naar zijn…

sage uit 1974
 • . Syn heit hat great boer west. In pakesizzer fan him wennet yn Feanwâlden.
 • boer
 • Man kan kat over vaart laten springen. Heeft veel verstand van klokken. Hij is rijk, int veel strijkgeld.

sage uit 1974
 • Doe kommen se mei it reid by de boer op 'e klaei. Doe stie dêr in buordtsje op it hiem, dêr stie op: Tink om 'e houn
 • pleats ta en de houn gong mei him. Sa kamen se by de doar. De boer die de doar iepen en sei forbaesd tsjin Jehannes: "Hoe
 • boer
 • Woeste hond doet tovenaar niets.

sage uit 1974
 • Jehannes tsjinne by in boer as feint. Hy kaem jouns altyd like let thús. Dêr hie de boer syn nocht fan. Dêrom die er de
 • iens in kaei to brûken, hy koe der altyd yn komme. Doe gong de boer hinne en sette stuollen en tafels en fan alles foar de
 • boer
 • Man kan binnenkomen hoewel de deur op slot zit en de deur gebarricadeerd is.

sage uit 1974
 • Hy wenne by deselde boer. Jouns wied er faek fuort en dan kaem er let wer thús. Dêr hie dy boer in hekel oan. Op in
 • kear soed er wer fuort. Doe sei de boer: Dû mast dan en dan wer thús wêze. Sa net, dan skoattelje ik de doar. Jehannes kaem
 • Johannes komt later thuis dan de boer heeft aangegeven, en vindt de deur op slot. De volgende ochtend ligt hij toch in
 • bed. Vanwege deze duivelskunsten ontslaat de boer hem.
 • boer
 • Johannes komt later thuis dan de boer heeft aangegeven, en vindt de deur op slot. De volgende ochtend ligt hij toch in bed. Vanwege deze duivelskunsten ontslaat de boer hem.

sage uit 1970
 • Hy wie boerefeint en hie de gewoante altyd let thús to kommen. Op in kear wenne er by in boer, dy hie dêr in hekel oan
 • boer
 • Man werd bij binnenkomen niet gehinderd door deur die op slot was.

sage uit 1970
 • Jehannes hat ris by in boer yn tsjinst west, doe siet er de jouns by dy boer yn 'e hûs. De frou en de dochters sieten
 • Johannes [Meerstra][Tsyske] werd op een avond door vrouw en dochter van boer waar hij werkte uitgelachen. Toen ze
 • boer
 • Johannes [Meerstra][Tsyske] werd op een avond door vrouw en dochter van boer waar hij werkte uitgelachen. Toen ze wilden opstaan uit hun stoelen bleven ze vastzitten. Johannes heeft ze uiteindelijk…

sage uit 1970
 • Op in kear kommen der guon mei in fracht reid by de boer, dêr wie Jehannes ek by. Doe sei Jehannes: Sille wy de hinnen
 • boer
 • Johannes [Meerstra][Tsyske] kon kippen roepen en op commando laten staan en gaan.

sage uit 1970
 • Jehannes wie noait langer as seis wiken by ien en deselde boer. Hwannear't er in nij plak ha woe, frege er altyd nei de
 • minste boer. Hwant dy moest altyd in nije feint ha. Dêr bleau er dan seis wiken, langer net.
 • Johannes [Meerstra][Tsyske] werkte nooit langer dan 6 weken bij een boer. Hij werkte altijd bij slechte boeren, want
 • boer
 • Johannes [Meerstra][Tsyske] werkte nooit langer dan 6 weken bij een boer. Hij werkte altijd bij slechte boeren, want die hadden altijd knechts nodig.

sage uit 1974
 • 't hiem fan 'e boer. Dy boer hie in forskuorrend-lulke houn, dy't dêr op 't hiem omroun. Der stie in buordtsje: Wacht u
 • jim hjir kaem," sei de boer, "'t is in forskuorrende houn." "Dat hàt sa west," sei Jehannes, "hy docht ús neat." De boer
 • boer
 • Man maakt boze waakhond rustig.