Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

11 resultaten voor ""

mop uit 1968
 • gaudieven hienen neat mear yn 't fetpantsje. Dat wie leech. Dêrom soenen se togearre mar in skiepke slachtsje. De boer hie skiep
 • Twee hongerige dieven, Watse en Piter, besluiten in een koude winter een schaap van de boer te slachten. Als ze het
 • boer
 • Twee hongerige dieven, Watse en Piter, besluiten in een koude winter een schaap van de boer te slachten. Als ze het dier geslacht hebben, waarschuwt Watse Piter dat er iemand nadert. Watse heeft Piter…

sage uit 1968
 • : wy krije in pak swier waer en dêrom gongen se nei in boer ta. Sy fregen him of se dêr de nachts wol sliepe mochten. "Né
 • ," sei de boer, "ik wol hjir nachts gjin sliepers ha." Doe sei Piter: "Och man, lit ús hjir dochs sliepe, hwant jo sjogge de
 • Twee kleiarbeiders zien noodweer aankomen en vragen een boer om onderdak voor de nacht. De boer weigert aanvankelijk
 • . De boerin is blijven rondspoken omdat de boer verzuimd heeft een bepaald geldbedrag te betalen. Als de boer aan zijn
 • boer
 • Twee kleiarbeiders zien noodweer aankomen en vragen een boer om onderdak voor de nacht. De boer weigert aanvankelijk omdat hij last heeft van spookdeuren, maar stemt uiteindelijk toe. De twee…

mop uit 1968
 • Der wie in keppel op 'e klaei, dy arbeiden by in boer. Dêr wienen Piter en Jelle ek by, dy kommen fan Ikkerwâld. De
 • Twee kleiarbeiders, Piter en Jelle, werken samen voor een boer. Als het etenstijd is, heeft Piter alle boontjes al
 • slapen, moet Jelle nodig naar de w.c. Hij durft niet te gaan, omdat het wel eens spookt bij de boer. Hij stroopt daarom de
 • boer
 • Twee kleiarbeiders, Piter en Jelle, werken samen voor een boer. Als het etenstijd is, heeft Piter alle boontjes al opgegeten voordat Jelle überhaupt aan tafel is. Voor Jelle is er alleen nog wat…

sage uit 1974
 • Keke wie arbeider by Gosse Venema, in greate boer. Dy boer forlear syn wiif yn 'e kream. De jonge, Piter, bleau yn
 • Een helderziende knecht voorziet dat de vrouw van de boer zal sterven in het kraambed. Het voorgezicht komt uit. De
 • boer
 • Een helderziende knecht voorziet dat de vrouw van de boer zal sterven in het kraambed. Het voorgezicht komt uit. De helderziende voorziet de hele begrafenis in detail. Hij spoort ook aan een witte…

mop uit 1974
 • Der wie in boer, dy hie trije dochters en in feint. Dy feint mochten se alle trije like graech lije en elk fan 'e
 • dochters woe wol mei him trouwe. Dat koe fansels net. De boer hie der neat op tsjin dat ien fan syn dochters mei de feint
 • Alledrie de dochters van een boer willen graag met een bepaalde knecht trouwen. De boer besluit zijn dochters een
 • moeilijk raadsel op te geven om uit te maken welke dochter de geliefde knecht mag huwen. Als de boer vraagt 'wat groeit het
 • boer
 • Alledrie de dochters van een boer willen graag met een bepaalde knecht trouwen. De boer besluit zijn dochters een moeilijk raadsel op te geven om uit te maken welke dochter de geliefde knecht mag…

sage uit 1969
 • deselfde boer. Piter sloapte doar in de schuur in 't hooi. Moar doar waren warkgeesten. Midden in de nacht kwoamen doar fan dy
 • boer
 • Boerenarbeiders sliepen vroeger in de schuur in het hooi. 's Nachts kwamen dan de werkgeesten, die met vorken in het hooi staken.

sprookje uit 1974
 • âldste. Dy moest it earst ta de doar út, omdat hy de âldste wie. Jan skarrele hwat om en op 't lêst kaem er by in boer. Hy
 • frege dy boer of dy ek wurk foar him hie. Ja, dy boer koe him wol brûke. It lean, dêr woarde earst net oer praet. De boer
 • boer
 • Drie broers uit een arme familie gaan ergens anders werken. De oudste broer krijgt als loon een tafeltje dat na de spreuk tafeltje dek je vol staat met eten. De kastelein waar hij overnacht ruilt dat…

sage uit 1979
 • Der wenne in boer yn Sumar, dy joech syn arbeiders fierstomin lean. Dêr wie ien arbeidershúshâlding by, dy liet er
 • . Doe't se allegear dea wienen, hearden dy boer en boerinne alle nachten bernelûden yn 'e skuorre. Dat wie by 't twade fek
 • Een boer betaalt zijn arbeiders zo weinig, dat veel van de arbeiderskinderen – die nauwelijks kleren dragen
 • – sterven. Als de boer en de boerin vervolgens iedere nacht kindergeluiden in hun schuur horen, raadplegen ze Piter
 • boer
 • Een boer betaalt zijn arbeiders zo weinig, dat veel van de arbeiderskinderen – die nauwelijks kleren dragen – sterven. Als de boer en de boerin vervolgens iedere nacht kindergeluiden in…

sage uit 1962
 • Yn Ypecolsgea, ûnder Wâldsein, wenne in boerefeint, Piter de Boer, dy nochal hwat opsprekkerich fan aerd wie; nergens
 • bang foar en s.f.h. Op in Sneontojoun gong er foar de boer nei Wâldsein om briedaeijen to heljen. Fansels, by Onne Ozinga
 • roepenom hem tegen te houden vlucht hij en slaapt 's nachts voor het bed van de boer.
 • Piter de Boer
 • Pieter de Boer
 • boer
 • Boerenknecht beweert dat hij nergens bang voor is, ook niet om 's avonds laat langs een kerkhof te gaan. Als vrienden roepenom hem tegen te houden vlucht hij en slaapt 's nachts voor het bed van de…

sage uit 1962
 • Hantsje Tseards v.d. Meer, boer to Aldegea, wie in greate, swiere en sterke man. Hy droech klompen, sa great, dat der
 • boer
 • Sterke man die ruzie krijgt met andere sterke man pakt deze op en zet hem zo hard op tafel dat hij door het blad zakt en klem komt te zitten.

sage uit 1974
 • Der wie in jonge, dy tsjinne by de boer. De boer miende dat dy jonge hwat oan 'e ûnnoazele kant wie, mar dat wie sa net
 • . Op in kear woe dy boer in grap mei dy jonge ha. Hy stjûrde dy jonge dêr en dêr hinne en sei, dat er de golskjirre helje
 • Een boer wil zijn - naar zijn mening onnozele - knecht te pakken nemen en stuurt hem uit om iets te halen wat helemaal
 • niet bestaat. De knecht heeft in de gaten dat de boer hem voor de gek probeert te houden en zegt tegen vier boeren dat zij
 • boer
 • Een boer wil zijn - naar zijn mening onnozele - knecht te pakken nemen en stuurt hem uit om iets te halen wat helemaal niet bestaat. De knecht heeft in de gaten dat de boer hem voor de gek probeert te…