Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

24 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • laden hie. Dan woed er even útpûste. Dêr hied er allinne mar tiid foar as de boer stapfoets ried. Mar it wienen twa jonge
 • hynders, dêr't de boer mei ried en hy koe se net yn bitwang hâlde. Dy hynders woenen hurd. Dat sadwaende hie Hearke gjin tiid
 • boer
 • Sterke Hearke was boerenarbeider en hij kon goed doorwerken, maar hij was ook op zijn rust gesteld. Hij hield ervan even uit te blazen bovenop de deksel van de mestwagen. Dat kon echter alleen als de…

sage uit 1966
 • boer
 • Twee mannen proberen een wagen met graan in beweging te krijgen, maar de wagen is te zwaar. Uiteraard krijgt Sterke Hearke de wagen moeiteloos van zijn plaats.

sage uit 1967
 • Sterke Hearke hat us by in boer op it Bomkleaster pûr allinne in weinfol dong út it skerngat lutsen. De boer woe 't net
 • Een boer wilde niet geloven dat Sterke Hearke in z'n eentje een wagen vol mest uit de mestvaalt had getrokken. Totdat
 • boer
 • Een boer wilde niet geloven dat Sterke Hearke in z'n eentje een wagen vol mest uit de mestvaalt had getrokken. Totdat hij de schoenzolen van Hearke in de mestvaalt zag liggen, die waren onder het…

sage uit 1966
 • boer
 • Drie paarden konden een mestwagen die vast zat, niet wegtrekken. Toen heeft Sterke Hearke de wagen weggetrokken.

sage uit 1966
 • boer
 • Op een keer kregen de paarden de kar met mest niet uit de mestvaalt getrokken. Sterke Hearke legde toen eerst wat kruiplanken neer, en trok de wagen toen zo naar de verharde weg.

sage uit 1967
 • de boer út 'e bult helle. Hearke wie doe stille plysje. Hy stie achter in dyk en seach it. Doe't dy man it earste sekfol
 • sekfol ek mar op. Bring se mar thús, dan mast mar sjen hwat der fan komt. Ik sil wol mei de boer prate." Hearke gong nei de
 • Toen Sterke Hearke bij de stille politie was, zag hij eens een man een zak aardappels stelen bij een boer. Maar omdat
 • hij wist dat de man heel arm was, is hij met de boer gaan praten. De man mocht toen de aardappels houden.
 • boer
 • Toen Sterke Hearke bij de stille politie was, zag hij eens een man een zak aardappels stelen bij een boer. Maar omdat hij wist dat de man heel arm was, is hij met de boer gaan praten. De man mocht…

sage uit 1966
 • boer
 • Boerenknecht Sterke Hearke is erg op zijn rust gesteld en houdt ervan zijn pijpje te roken. Omdat de andere knecht zo snel met de mestwagen heen en weer rijdt, is er geen gelegenheid om te roken voor…

sage uit 1969
 • de arbeider op 't tiksel sitten to rêsten. Dan smookten se in pypke. Doe kom Bindert Japiks, de boer, der by. "Dêr kin
 • boer
 • Sterke Hearke had de wagen eens zo vol graszoden gelegd, dat de paarden het niet meer konden trekken. Toen heeft hij de wagen zelf getrokken.

sage uit 1969
 • Der wie in boer, dy wie oan 't heamennen mei in hynder foar de wein. Sy moesten by de Foarwurker brêge op. Dêr liet it
 • hynder it foerke hea foar stean, hy koe 't net lûke. Doe sei dy boer tsjin syn jonge: "Gean dû even nei Hearke ta (Sterke
 • boer
 • Een paard kreeg een vracht hooi niet over een brug heen. Toen nam Sterke Hearke het tuig en trok de vracht over de brug.

sage uit 1973
 • boer
 • Hearke was aan het ploegen, toen mensen hem de weg naar zijn huis vroegen. Ze waren iets van plan, maar kenden Hearke niet. Die tilde de ploeg bij zijn staart op en wees ermee in de richting van zijn…

sage uit 1973
 • , sei de Boer. Doe liet Hearke it tou sjen. It wie yn twaën knapt.
 • boer
 • Sterke Hearke was zo sterk, dat het touw knapte waaraan een koe vastzat die zich los wilde rukken.

Trefwoorden: boer, koe, kracht, sterk, touw


sage uit 1970
 • Sterke Hearke wie ris op it lân oan it ploeijen. Doe kom der in man by him dy woe graech wite hwer't dy en dy boer
 • Een man vraagt aan Sterke Hearke die aan het ploegen is, waar een bepaalde boer woont. Hearke tilt met één hand de
 • ploeg op en wijst ermee naar de plaats waar de boer woont.
 • boer
 • Een man vraagt aan Sterke Hearke die aan het ploegen is, waar een bepaalde boer woont. Hearke tilt met één hand de ploeg op en wijst ermee naar de plaats waar de boer woont.

sage uit 1969
 • Sterke Hearke wie arbeider by in boer op it Bomkleaster. Rienk van der Meer wie dêr ek. Dy fortelde, sy hienen ris in
 • boer
 • Er moest tussen een boerderij en een bijgebouw eens een vracht zand komen, maar de paarden pasten er niet tussen. Toen heeft Sterke Hearke de wagen op de plek getrokken. En dat terwijl de anderen…

sage uit 1969
 • Hjir yn Stiensgea hat in famyljelid fan him wenne. Dy wie by de boer yn 't wurk. Hy hiet ek fan Hearke. Dy wie ek wol
 • sà sterk. Se laedden in kear hea op 'e wein. Doe sei de boer tsjin him: "Jo stekke àl hwat dikke stikken op. Tink om 'e
 • boer
 • Sterke Hearke laadde de wagen eens zo vol met hooi, dat deze kapot ging.

sage uit 1969
 • Hearke wie arbeider by de zevendaagse boer op 't kleaster. Der woarde dong laden. Mar de hynders rekken fêst mei in
 • boer
 • De paarden kregen eens een wagen met mest niet uit de mestvaalt weg. Sterke Hearke spande toen de paarden uit en trok zelf de wagen aan het leidsel weg.

sage uit 1969
 • Hy hat op it Bomkleaster by de boer in weinfol dong út it skerngat lutsen, doe't it hynder it net dwaen koe.
 • Sterke Hearke heeft in Bomkleaster bij een boer een wagenvol mest uit de mestvaalt gehaald, toen een paard het niet
 • boer
 • Sterke Hearke heeft in Bomkleaster bij een boer een wagenvol mest uit de mestvaalt gehaald, toen een paard het niet meer kon doen.

sage uit 1969
 • Hearke arbeide op it Bomkleaster by de zevendaagse boer. Hy wie doe al net sa jong mear. Dêr wie ek in lytsfeint by dy
 • boer en hy en dy lytsfeint moesten ris togearre donglade, wylst de boer de dong nei 't lân ta ried. Mar de boer wie sa
 • Hearke werkt bij het Boomklooster bij de zevendaagse boer en moet samen met een knecht mest laden, wat de boer naar het
 • land rijdt. De boer is echter zo snel dat ze niet eens een wagen vol hebben als hij terugkomt. Hearke zegt de knecht dat
 • boer
 • Hearke werkt bij het Boomklooster bij de zevendaagse boer en moet samen met een knecht mest laden, wat de boer naar het land rijdt. De boer is echter zo snel dat ze niet eens een wagen vol hebben als…

sage uit 1974
 • . Doe wie dêr in boer oan 't ploeijen. Doe sei dy reizger tsjin dy boer: "Witte jo hjir ek hwer't Sterke Hearke wennet
 • ?" "Jawol", sei dy boer. It wie Hearke-sels. Hy loek de ploech achterút. Hy tilde him op en sei: "Sjoch, hjir stiet er en dêr
 • Iemand die Sterke Hearke zoekt vraagt aan een boer die aan het ploegen is, waar hij woont. De boer tilt de ploeg op
 • boer
 • Iemand die Sterke Hearke zoekt vraagt aan een boer die aan het ploegen is, waar hij woont. De boer tilt de ploeg op, zegt dat hij hier staat en, wijzend met de opgetilde ploeg, daar woont.

sage uit 1969
 • Sterke Hearke en syn heit wienen us in kear by in boer. De boer syn soan wie ek aerdich sterk. Der lei in grouwe stien
 • , dy hie dy soan alris in eintsje forlein. Doe woe dy boer wolris wite of Hearke èk sa sterk wie as syn soan. "Prebearje 't
 • Een boer heeft een sterke zoon en wil weten of Hearke sterker is. Deze neemt de steen, die de zoon een eindje gedragen
 • had, op en legt hem een heel eind verder. Toen wist de boer wie het sterkst was.
 • boer
 • Een boer heeft een sterke zoon en wil weten of Hearke sterker is. Deze neemt de steen, die de zoon een eindje gedragen had, op en legt hem een heel eind verder. Toen wist de boer wie het sterkst was.

sage uit 1963
 • , dat se dan net in man krije soe. Sy tsjinne by in boer. Op in kear hâldde in kloftsje jongfolk in wedstryd: Hwa't in
 • earnamer fol wetter om 'e skuorre hinne. Net ien dy't it har neidwaen koe. Rixt krige spul mei de boer, dêr't se as faem wenne
 • alleen een koe op en verdrinkt het dier, als wraak op de boer.
 • boer
 • Sterke dochter van sterke man loopt met emmer water in de ene hand en een stuk ijzer in de andere rond de schuur. Pakt alleen een koe op en verdrinkt het dier, als wraak op de boer.

sage uit 1969
 • , Hearke, oars komme wy net troch de ûngetiid hinne." "Dat is bêst, boer", sei Hearke. De wein mei it foer hea der op kom foar
 • de golle to stean. Trije man stienen op 'e golle. Hearke stie allinne op 'e wein. Hearke krige in nije foarke fan 'e boer
 • Een boer zei tegen Sterke Hearke dat ze het werk snel moesten afmaken. Hearke gebruikte een nieuwe hooivork, maar nam
 • boer
 • Een boer zei tegen Sterke Hearke dat ze het werk snel moesten afmaken. Hearke gebruikte een nieuwe hooivork, maar nam zoveel hooi, dat de steel brak. Toen kreeg hij een speciale vork met een dikke…

sage uit 1972
 • Ik hie in omke, dat wie Geze Taeke. Dy wie tige sterk. 't Wie noch in neef fan Sterke Hearke. Der wie ris in boer, dy
 • dikke ein fan 'e beam beet en de oaren de lichte ein. Sa krige er de beam toplak. Mar doe't dy dêr lei gong de boer yn 'e
 • Mijn oom was heel sterk. Op een dag vroeg een boer hem te helpen een boomstam op zijn wagen te laden. Als dank
 • beloofde hij een kopje koffie. Mijn oom hielp hem, maar de boer ging in zijn eentje naar huis. Mijn oom werd toen zo kwaad dat
 • boer
 • Mijn oom was heel sterk. Op een dag vroeg een boer hem te helpen een boomstam op zijn wagen te laden. Als dank beloofde hij een kopje koffie. Mijn oom hielp hem, maar de boer ging in zijn eentje naar…

sage uit 1969
 • Rixt wie in dochter fan Sterke Hearke. Dy wie èk sa sterk. Sy tsjinne by in boer yn de Ham, tsjin 'e smid oer. Op in
 • kear sei dy boer tsjin Rixt: "Hâldst wol fan in grap?" "Jawol", sei Rixt. De boer sei: "De smid sit moai to kofjedrinken
 • Rixt is de dochter van Sterke Hearke en is ook sterk en werkt bij de boer tegenover de smid. De boer wil met de smid
 • boer
 • Rixt is de dochter van Sterke Hearke en is ook sterk en werkt bij de boer tegenover de smid. De boer wil met de smid een grap uithalen en laat Rixt het aambeeld naar buiten brengen. Het lukt de smid…
14040750805_e597edf765_b.jpg

sage uit 1974
 • Dêr wie in boer, dêr wie Rixt faem. Dêr kaem wol gauris in plysje op 'e pleats, dy woe gedoente ha mei de frou. Mar de
 • een boer, komt ze de boerin te hulp als die wordt lastiggevallen door een politieagent. Ze grijpt de agent en gooit hem
 • boer
 • Sterke Hearkes dochter Rixt doet in kracht nauwelijks onder voor haar vader. Als Rixt eens als meid in dienst is bij een boer, komt ze de boerin te hulp als die wordt lastiggevallen door een…
1115-av-118-veldw-c.jpg