Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

1094 resultaten voor ""

sprookje uit 1976
 • boer, Jan van der Veer, wol by ús, tegearre mei syn broer. Hy wenne boppe yn 'e Kompenije oan 'e Dwarswyk. Dat wie in ein
 • er it lân yn. En dêr trof er in boer. Dy boer wie oan 't wurk en dêr song er by. De kening gong nei dy boer ta en sei
 • Er was eens een koning die altijd geld tekort kwam, de schatkist was altijd leeg. Op een keer kwam hij een boer tegen
 • , waarmee hij afsprak om een jaar te ruilen. De boer zou een jaar koning zijn en andersom. Na een jaar kwam de koning weer terug
 • boer
 • Er was eens een koning die altijd geld tekort kwam, de schatkist was altijd leeg. Op een keer kwam hij een boer tegen, waarmee hij afsprak om een jaar te ruilen. De boer zou een jaar koning zijn en…

sprookje uit 1972
 • Lânhearre en boer It is in boer, dy buorke net te goed. Hy liet de boel fertutearzgje. De stikels yn 'e greide bleauwen
 • '. Hawar, boer en boerinne seinen him ta, it soe oars, se soenen har bêst dwaan, mar de twadde kear dat de rintmaster kaam koe
 • Lânhearre en boer
 • Een boer bewerkt zijn land niet goed. Hij moet bij de landheer komen. Als hij drie onbeantwoordbare vragen goed
 • beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider in zijn plaats. Op een slimme manier weet
 • boer
 • Een boer bewerkt zijn land niet goed. Hij moet bij de landheer komen. Als hij drie onbeantwoordbare vragen goed beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider…

sprookje uit 1971
 • Sit op dy't mei wol Der wie ris in feint, dy tsjinne by in boer en dêr hie er in goed plak. Mar de boer boude foar
 • twivelders. De boer mocht graach beanen. Hy sei gauris: 'Wy treffe it wer — wy ite hjoed beanen'. Dan wie 't foar de feint al
 • boer, die erg van bonen houdt, is beledigd maar zegt niets. Later, als de knecht getrouwd is en niet meer in dienst van de
 • boer, heeft hij het niet zo breed. Hij komt bij zijn vroegere werkgever bedelen om eten voor zijn familie. De boer heeft
 • boer
 • Een boerenknecht krijgt van zijn baas altijd bonen te eten, terwijl hij ze niet lust. Op een dag steekt hij zijn lepel met de bolle kant naar boven in de pan, en zegt: "Wie mee wil, ga maar zitten!"…

sprookje uit 1973
 • Yn'e bûse en yn'e mage In naaister kaam ienkear om 'e fjouwer wike by in boer te skroarjen en dan wie se dêr ek op 'e
 • jirpels troch, mei flink spekt`et en in tsjok stik spek der ta. 'Ik kin it my net foarstelle', sei se tsjin'e boer, 'wêr't dy
 • Een naaister eet af en toe bij de boer waar ze voor werkt. Ze vindt dat de knecht altijd zo ontzettend veel eet. De
 • boer zal het uitleggen. Hij geeft de naaister en de knecht allebei een stuk brood om achter hun hemd te stoppen. Tegen de
 • boer
 • Een naaister eet af en toe bij de boer waar ze voor werkt. Ze vindt dat de knecht altijd zo ontzettend veel eet. De boer zal het uitleggen. Hij geeft de naaister en de knecht allebei een stuk brood om…

sprookje uit 1972
 • De boer krijt alles ta syn lêst In mynhear hie him krekt in pear skuon meitsje litten en mei de nije skuon oan gong er
 • er, 'as de hûd op plakken tin is, der is gjin leartouwer dy't dat ferhelpe kin. Nee, it is de boer syn skuld'. Doe moast
 • De boer krijt alles ta syn lêst
 • . De leerlooier zei ook dat hij er niks aan kon doen. Het was de schuld van de boer. De boer zei ook dat hij er niks aan
 • kon doen het was de schuld van de landheer. De landheer zei dat het godslastering was wat de boer zei, en uiteindelijk
 • boer
 • Een meneer had nieuwe schoenen gekocht, maar de zool liet los zodat hij struikelde. Hij ging ermee naar het gerecht. De schoenmaker moest voorkomen, maar hij zei dat het zijn schuld niet was. Het leer…

sprookje uit 1972
 • Dit is myn lap Der wie ris in jonge bidler, dy skrepte om 'e dochter fan in boer. Der siet wol slinger oan 'e fint, dat
 • dy faam krige smjucht op him. Sadwaandekaam er dêr wol gauris oan 'e doar. Njonkenlytsen krige de boer erch yn wat der
 • Een bedelaar wilde met de dochter van een boer trouwen. De boer wilde dit niet hebben, maar om te bewijzen wat hij
 • allemaal wel niet had, nam de bedelaar de boer mee naar het open veld. Daar tilde hij zijn arm op en wees naar de hoek van het
 • boer
 • Een bedelaar wilde met de dochter van een boer trouwen. De boer wilde dit niet hebben, maar om te bewijzen wat hij allemaal wel niet had, nam de bedelaar de boer mee naar het open veld. Daar tilde hij…

sprookje uit 1973
 • Trije frijers oan 't pankoekbakken Der wie ris in boer, dy hie oars gjin bern as ien dochter. It wie in kreas fanke en
 • boer
 • Drie mannen dingen om de hand van een boerendochter, maar ze kan niet kiezen. Daarom wordt er een wedstrijd georganiseerd: Degene die het beste kan pannekoekbakken mag haar hebben. De eerste gooit de…

sprookje uit 1972
 • Kriich yn 't iten Grutte Oege en Lytse Oege wienen feint by deselde boer. Grutte Oege koe ôfgryslik ite. Lytse Oege
 • mocht syn poarsje ek wol, mar fansels, hy koe folle minder bergje. Op in kear: sei de boer: 'Jim binne beide baas iters, mar
 • boer
 • Twee boerenknechten houden een eetwedstrijd. De één gebruikt een list: in plaats van het eten op te eten, stopt hij het in een zak die hij om zijn nek heeft gehangen. De ander heeft niets in de…

mop uit 1978
 • De poep oan 't molksieden In poep kaam by in boer te meanen en de boerinne hie it fel ôfgryslike nau om 'e noas, se
 • Een Duitse arbeider komt maaien bij een boer. De boerin geeft hem wat melk, om zelf op te warmen, want zij heeft er
 • boer
 • Een Duitse arbeider komt maaien bij een boer. De boerin geeft hem wat melk, om zelf op te warmen, want zij heeft er geen tijd voor. De maaier begint te bidden, of de Heer hem niet wat meer te eten…

mop uit 1972
 • Een boer wil zijn koe verkopen en gaat met haar naar het dorp. Onderweg stelen twee dieven de koe, maar een doet het
 • touw waarmee de boer haar vast heeft om zijn nek. Af en toe rukt hij een beetje en de boer heeft niks in de gaten. Als de
 • boer
 • Een boer wil zijn koe verkopen en gaat met haar naar het dorp. Onderweg stelen twee dieven de koe, maar een doet het touw waarmee de boer haar vast heeft om zijn nek. Af en toe rukt hij een beetje en…

Trefwoorden: boer, dief, koe, kopen, stad, stelen, touw, verkopen, vloeken


mop uit 1978
 • der yn it Grouster Leechlân in boer, dy hiet Hindrik Jonkman. Alle jierren helle Jonkman yn 'e foarsimmer fjouwer poepen
 • oan tsjuster ta troch dwaan. 'Kinne jim dat no fuort wol strûze?' frege er de poepen. 'Jawis wol, boer, dat kinne wy skoan
 • Een boer huurt vier duitsers om werk voor hem te doen. De vier komen 's avonds aan en gaan na het eten meteen slapen
 • de lunch en het avondeten krijgen. Na het avondeten wil de boer ze aan het werk hebben, maar ze zeggen dat ze gewend zijn
 • boer
 • Een boer huurt vier duitsers om werk voor hem te doen. De vier komen 's avonds aan en gaan na het eten meteen slapen. De volgende morgen krijgen ze ontbijt, maar ze zeggen dat er veel meer tijd voor…

mop uit 1972
 • Iytsfeint, in mulfeint, in grutfeint, ek noch wol in Iytsfaam en in grutfaam. It wienen allegear boaden dy't by de boer ieten en
 • Iytsfeint. 'Hast der wol om tocht, dat ús boer altyd it grutste stik fleis kriget? Dat leit altyd foar him'. 'Jawol', sei de
 • vlees van de boer te bemachtigen. De grote knecht vertelt een verhaal en de kleine knecht roept "allemaal leugens". De boer
 • boer
 • Tijdens de maaltijd proberen twee boerenknechten, een grote en een kleine, door middel van een list het grootste stuk vlees van de boer te bemachtigen. De grote knecht vertelt een verhaal en de kleine…

Trefwoorden: boer, boerenknecht, list, maaltijd, vlees


sprookje uit 1971
 • Ien dei baas Der wie ris in boer, dy gong alle freden nei stêd, en dan kaam de lânhearre by de boerinne, want hy wie
 • grut mei har. Dat lêste dêr wie de boer net mei op 'e hichte, mar syn feint wol en dy hie dêr knap argewaasje fan. Doe rûn
 • Een knecht vraagt aan de boer voor wie hij werkt, of hij voor één dag de baas mag zijn. De boer stemt toe. Als de
 • bewuste dag is aangebroken, zegt de knecht tegen de boer dat hij niet, zoals elke week, naar de stad mag gaan. Hij moet in
 • boer
 • Een knecht vraagt aan de boer voor wie hij werkt, of hij voor één dag de baas mag zijn. De boer stemt toe. Als de bewuste dag is aangebroken, zegt de knecht tegen de boer dat hij niet, zoals elke…

mop uit 1973
 • Dat docht dy bliuwen Der wienen ris in boer en boerinne, dy gongen folle te besytsjen en dan bleauwen de feint en de
 • faam tegearre op 'e pleats. De boer hie him al ris ôffrege, wat soenen dy twa altyd út 'e wei sette as wy fan hûs binne
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis
 • te gaan. De boer hoort het, en roept vanaf de zolder dat dat hoog tijd werd.
 • boer
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis is, maken de twee een lekkere uitgebreide maaltijd klaar. Na het eten stelt het…

mop uit 1977
 • Een boer wil zijn koe verkopen en zegt dat zijn vrouw met alles tevreden is. Een paar kooplui geloven dit niet en gaan
 • een weddenschap aan. Ze geven de boer eerst een schaap mee in ruil voor de koe. De vrouw is tevreden en kan er wol van
 • boer
 • Een boer wil zijn koe verkopen en zegt dat zijn vrouw met alles tevreden is. Een paar kooplui geloven dit niet en gaan een weddenschap aan. Ze geven de boer eerst een schaap mee in ruil voor de koe.…

mop uit 1903
 • gebeurde bij onze boer zijn vader, mot je weten. Die heeft 't me zelf dikwijls verteld. Die mensen woonden vroeger dicht bij
 • kruidenierswinkeltje hield. Nou, Japik was 'n gezellige prater en hij kwam vaak 's avonds bij Gerrit Abes - zo heette die boer - 'n pijpje
 • Toen Japik Ingberts al 70 jaar was, is hij een keer gevangen. Op visite bij een boer, kan hij zijn oog niet afhouden
 • van een mooi zilveren horloge. Die nacht keert hij terug om het te stelen, maar de boer zit op wacht. Als Japik via een
 • boer
 • Toen Japik Ingberts al 70 jaar was, is hij een keer gevangen. Op visite bij een boer, kan hij zijn oog niet afhouden van een mooi zilveren horloge. Die nacht keert hij terug om het te stelen, maar de…

mop uit 1903
 • Rover Japik Ingberts was in staat om op een rijdend rijtuig te springen en de boer en boerin vliegensvlug te beroven
 • boer
 • Rover Japik Ingberts was in staat om op een rijdend rijtuig te springen en de boer en boerin vliegensvlug te beroven van hun horloge en oorijzer. Daarna groette hij netjes en was weer verdwenen.

mop uit 1903
 • boer
 • De politie is op zoek naar de rover Japik Ingberts. Ze laten een oud mannetje meerijden op de wagen omdat hij veel over Ingberts weet te vertellen. Als hij uitstapt, springt de man plots over een…

mop uit 1972
 • Een boer heeft een kwestie met een andere boer om het recht van doorgang. Hij zoekt zijn recht bij een advocaat, maar
 • wel zal willen helpen. De boer vertrouwt dit niet en laat de dominee de brief vertalen. In de brief staat 'ik scheer het
 • boer
 • Een boer heeft een kwestie met een andere boer om het recht van doorgang. Hij zoekt zijn recht bij een advocaat, maar deze is al door zijn tegenstander benaderd. De advocaat geeft hem een latijnse…

sage uit 1954
 • By de Rotten op it Wytfean (de famylje Veenstra) woarden twa hynders forkocht foar f600,- oan in Burgumer. De boer
 • boat ôf binne, krûpt de boer wer tofoarskyn. De oare deis komme de arbeiders, lyk as altyd. Sy melke en fuorje en as it
 • Een boer heeft twee paarden verkocht en loopt met de opbrengst naar huis, wanneer hij twee mannen aan ziet komen. Hij
 • boer
 • Een boer heeft twee paarden verkocht en loopt met de opbrengst naar huis, wanneer hij twee mannen aan ziet komen. Hij vertrouwt het niet en verstopt zich. Het blijken twee van zijn knechten te zijn,…

sage uit 1978
 • . Dêr krigen se har nocht fan en doe ha se in duvelbander ûnder de earm nommen, in boer. se neamden him Piterom. Dy hat se
 • boer
 • Bij de `Spoeketsiene' ligt een stuk land dat het `Àdvocatenland' wordt genoemd omdat er twee overleden advocaten zouden rondspoken. De mensen nemen een duivelbanner in de arm om de spoken kwijt te…

sage uit 1978
 • boer oan 't hekkeljen en dy helle in piip op út it Wiid. Dat wie de piip fan ien fan 'e mannen dy't dêr mei de stêd
 • boer
 • In het Wijd van Wartena ligt, naar men zegt, een verzonken stad. Bij mooi, stil weer kan men de oude kerkklokken nog horen. Wie dan over het Wijd vaart, loopt bovendien de kans dat zijn vaarboom…

sprookje uit 1973
 • It lean fan 'e wrâld In boer wie ûnderweis. Hy rûn op in bekend paad en wist, dat er aansen by in saad lâns kaam. Dy
 • bear ûnderyn en dy freget: 'Och boer, help my hjir asjeblyft út. Ik ha fan alles al besocht, mar ik kin der út mysels net
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De
 • boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat zich even later toch ompraten. Als dank
 • boer
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat…

sprookje uit 1973
 • pakken. Dy skreaude wakker en de oare guozzen joegen ek in bulte spul út. Meiïens kaam de boer der oan. Dit wienen de boer
 • syn guozzen net om se no sa kwyt te reitsjen. De bear tochte, doe't er dy boer fernaam, ik naai der út. De foks smearde
 • kruipen. Hij krijgt een van de ganzen te pakken. Dan komt de boer eraan. De beer en de vos vluchten allebei weg, maar alleen
 • beer zegt hij, dat de boer het ene eind van de gans vast had en hijzelf het andere, en dat ze toen zo hard hebben staan
 • boer
 • De vos neemt de beer mee op ganzenjacht. Als de beer nou een paar planken opzij duwt, kan de vos door het hek heen kruipen. Hij krijgt een van de ganzen te pakken. Dan komt de boer eraan. De beer en…

Trefwoorden: beer, boer, delen, gans, list, vos


sprookje uit 1971
 • De fokse en de roek Sa wie der in boer, dy rekke in hiele protte hinnen kwyt, en dat die in fokse. De boer skafte in
 • Bij een boer worden veel kippen geroofd door de vos. De boer schaft een paar honden aan maar dat helpt niet. Hij graaft
 • boer
 • Bij een boer worden veel kippen geroofd door de vos. De boer schaft een paar honden aan maar dat helpt niet. Hij graaft uiteindelijk een grote valkuil en wanneer de vos uit het kippenhok komt valt…