Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

79 resultaten voor ""

sage uit 1954
 • By de Rotten op it Wytfean (de famylje Veenstra) woarden twa hynders forkocht foar f600,- oan in Burgumer. De boer
 • boat ôf binne, krûpt de boer wer tofoarskyn. De oare deis komme de arbeiders, lyk as altyd. Sy melke en fuorje en as it
 • Een boer heeft twee paarden verkocht en loopt met de opbrengst naar huis, wanneer hij twee mannen aan ziet komen. Hij
 • boer
 • Een boer heeft twee paarden verkocht en loopt met de opbrengst naar huis, wanneer hij twee mannen aan ziet komen. Hij vertrouwt het niet en verstopt zich. Het blijken twee van zijn knechten te zijn,…

sage uit 1953
 • boer
 • Witte wieven stoken soms een vuurtje in het hooi, maar dat hooi gaat niet branden.

sage uit 1955
 • boer
 • Bij de Skilige Piip stond een slot. De heer van het kasteel is vermoord en sindsien spookt het er. Mensen hebben zijn geest gezien bij de Boppewei, soms zelfs overdag.

sage uit 1955
 • de oare jonges útpike. Mar de oare moarns helle de jonge, dy't sa binaud west hie, in amerfol drinkwetter fan 'e boer
 • boer
 • Een groepje jongens uit Koaten staat op een avond als het heldere maan is, met elkaar te praten. Plotseling zien ze een grote kerel aan komen lopen. De man zegt niets en loopt gewoon door. Een van de…

sage uit 1955
 • Ien hjirwei hat ris yn Zoutkamp oan 't wurk west. Dêr fortelden se dit forhael: Der wie in boer, dy krige in nije feint
 • . Hy en de lytsfeint leinen de hiele lange dei mar hwat yn 'e sinne to loaikjen. De trêdde dei frege de boer: "Hoe sit it
 • Een boer in Zoutkamp heeft een nieuwe knecht. Samen met de jongste knecht moeten zij modder over het land strooien. De
 • boer
 • Een boer in Zoutkamp heeft een nieuwe knecht. Samen met de jongste knecht moeten zij modder over het land strooien. De eerste twee dagen doen ze niets en als de derde dag vraagt of er nog wat van…

sage uit 1955
 • stoar. Nei in skoftsje seinen de lytse bern tsjin 'e widner: "Heit, wy ha mem sjoen." De boer sei: "Né, dat bistiet net
 • krige de boer har sels ek to sjen. Doe woarde er bang. Hy fortelde it oan 'e húshâldster en sei: "Soenen jo har oansprekke
 • boer
 • Boerin die te weinig boter gaf bij verkoop, vindt na haar dood geen rust. Na verschijning aan haar kinderen en haar man vraagt die aan de huishoudster haar te vragen wat haar wensen zijn. De vrouw…

sage uit 1955
 • boer
 • vader van ziek meisje krijgt de raad niet verder te dokteren, maar naar een duivelbanner te gaan als er drie kransen, waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle…

sage uit 1950
 • Yn 'e Koaten wenne in boer, dy syn frou kom to forstjerren. Op in kear gong hy de wei út, doe roan se njonken him. Hy
 • september 1950
 • In Koaten woont een boer. Zijn vrouw sterft en komt op een dag naar hem toe. Hij zegt dat hij weet wat ze wil en dat ze
 • boer
 • In Koaten woont een boer. Zijn vrouw sterft en komt op een dag naar hem toe. Hij zegt dat hij weet wat ze wil en dat ze weg moet gaan. Dan doet hij dingen die hij eerder nagelaten had te doen.

sage uit 1956
 • him ôfmeitsje, hie de féarts sein. De plysje roan der by. Underweis moeten se Hinse Beest (= H. Jehannes de Boer fan it
 • Swartfean). Dy bliuwt der by stean. "Dy koe," seit er, "is net siik." "De koe is wòl siik", seit de boer. Hinse strûpte de mouwe
 • Een boer bracht zijn zieke koe eens naar de veearts om afgemaakt te worden. Onderweg kwamen ze Hinse Beest tegen, die
 • Hinse Jehannes de Boer
 • boer
 • Een boer bracht zijn zieke koe eens naar de veearts om afgemaakt te worden. Onderweg kwamen ze Hinse Beest tegen, die beweerde dat het beest helemaal niet ziek was. Hij stak zijn arm in de bek van het…

sage uit 1954
 • Hinse Jehannes de Boer fan it Swartfean mastere oer fé. Ien út Garyp ried us nei him ta op in siik hynder. Hy stie noch
 • Hinse Jehannes de Boer had al een drankje klaar toen de boer met zijn zieke paard net achter het huis stond.
 • Hinse Jehannes de Boer
 • boer
 • Hinse Jehannes de Boer had al een drankje klaar toen de boer met zijn zieke paard net achter het huis stond.

Trefwoorden: arts, boer, drankje, huis, man, paard, vee, veearts, ziek


sage uit 1954
 • Der kom in skipper by in boer om molke. De boer joech it him en sei sa kwânskwiis: "Op it Amelân melke se alle ûren, hè
 • . "Dû hast dy to grazen nimme litten," sei 't wyfke, "de boer bidoelde mei alle ûren de fjouwer ûren fan 'e kij." "Wrachtich
 • Een schipper kwam bij een boer om melk. De boer gaf het hem en zei dat ze op Ameland alle uren [ûren] melken. Thuis
 • vertelde de schipper dit verbaasd aan zijn vrouw. Die zei dat hij zich beet had laten nemen: de boer bedoelde met alle uren
 • boer
 • Een schipper kwam bij een boer om melk. De boer gaf het hem en zei dat ze op Ameland alle uren [ûren] melken. Thuis vertelde de schipper dit verbaasd aan zijn vrouw. Die zei dat hij zich beet had…

sage uit 1951
 • It fé op âldjiersnacht fan 12-1 ûre prate. Dan kondigje de dieren it nije jier oan. Op in kear tocht in boer: ik wol us
 • sei tsjin 't oare: "Hwat sil dyn earste wurk wêze yn 't nije jier?" De oare sei: "De boer nei 't tsjerkhôf tabringe." De
 • In de nacht van de jaarwisseling kunnen de dieren spreken. Een boer luistert zijn paarden af en hoort dat het eerste
 • werk dat een paard zal verrichten is: de boer naar het kerkhof brengen. De boer denkt slim te zijn en verkoopt ergens ver
 • boer
 • In de nacht van de jaarwisseling kunnen de dieren spreken. Een boer luistert zijn paarden af en hoort dat het eerste werk dat een paard zal verrichten is: de boer naar het kerkhof brengen. De boer…

sprookje uit 1951
 • It folgjende gebeurde tusken Den Boer en Grins. In boer fan Den Boer hie sied forkocht yn Grins, foar 1800 goune. Hy
 • , mar de boer wist krekt op tiid ûnder in omkearde jarrebak wei to krûpen. De arbeiders gaen boven op 'e jarrebak sitten. Sy
 • Een boer verkoopt graan voor achttienhonderd gulden. Hij haalt het geld van de bank, maar zijn twee arbeiders weten
 • ervan en willen hem beroven. Ze lopen hem tegemoet, maar de boer verstopt zich op tijd onder een omgekeerde gierbak. De
 • Den Boer
 • boer
 • Een boer verkoopt graan voor achttienhonderd gulden. Hij haalt het geld van de bank, maar zijn twee arbeiders weten ervan en willen hem beroven. Ze lopen hem tegemoet, maar de boer verstopt zich op…

sage uit 1951
 • Yn 'e Pein woenen us guon ynbrekke by in boer. Mar de boer fornimt hwat der to rêdden is en de mannen stoune fuort. Ien
 • fan har soe oer in hekke. Mar de boer wie in flugge, linke keardel dat hy kryt him topakken en slacht him dea. It hiet
 • Er wordt getracht om bij een boer in te breken, maar de boer betrapt de inbrekers. Ze slaan op de vlucht. Eén rover
 • komt niet snel genoeg over een hek heen en wordt door de boer doodgeslagen. Later wordt beweerd dat de dief door een koe op
 • boer
 • Er wordt getracht om bij een boer in te breken, maar de boer betrapt de inbrekers. Ze slaan op de vlucht. Eén rover komt niet snel genoeg over een hek heen en wordt door de boer doodgeslagen. Later…

sage uit 1951
 • Op 'e Veenhoop stie in boereplaets, dat wie de Flearbosk. Dêr wenne in boer mei syn húshâldster. Der kommen op in joun
 • . De boer tocht net oars of it wienen hantlangers fan 'e beide oaren. Hy tinkt: de fyân binnen en de fyân bûten. Hy nom it
 • Op een boerderij krijgen twee reizigers onderdak in het hooi. Even later komen er rovers. De boer denkt dat het
 • boer
 • Op een boerderij krijgen twee reizigers onderdak in het hooi. Even later komen er rovers. De boer denkt dat het handlangers zijn van de gasten. Hij schiet met zijn geweer op de rovers, maar op een…

mop uit 1951
 • In boer hie in húshâldster. Dy foldie bêst, mar sy iet noait mei de boer oan tafel. Op in kear tocht de boer: "Nou wol
 • : "Lekker gegeten en gedronken. Nu weer lustig aan de arbeid." "Dat lêste docht dyn bliuwen," sei de boer by himsels, "oars
 • Een boer heeft een huishoudster, die goed voldoet, behalve dat ze nooit met hem aan tafel eet. De boer wil eens een
 • lustig aan de arbeid." Dan zegt de boer bij zichzelf: dat laatste is maar goed ook, want anders zou ze ontslag krijgen.
 • boer
 • Een boer heeft een huishoudster, die goed voldoet, behalve dat ze nooit met hem aan tafel eet. De boer wil eens een keer zien wat zij allemaal doet tussen de middag. Hij boort een gat in de zolder en…

sprookje uit 1953
 • Der wie us in ezel. Dy wie al hiel âld. "Wy sille him forkeapje foar de dea", sei de boer. De ezel hearde dat. Hy file
 • oan?" "Moarn krijt de boer praters. Dan sille se sop ite. En dêr wolle se my ta slachtsje." "Wolle se dy ek al deameitsje
 • Omdat een oude ezel volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij verkocht worden. De treurige ezel hoort dit en
 • boer
 • Omdat een oude ezel volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij verkocht worden. De treurige ezel hoort dit en neemt de benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot…

sage uit 1953
 • Der wie us in boer, dy koe tsjoene. Hy hie in toverboek. As er dêr yn lies, yn 'e nacht, dan foroaren syn kij op 'e
 • hinne. Dan kommen de kij wer yn 'e âlde gedaente. Op in kear doe hie dy boer gjin brea by de hân. Hy raesde: "Brea!" Syn mem
 • Een boer leest 's nachts in zijn toverboek en al zijn vee verandert in boomstronken. Om de betovering ongedaan te maken
 • boer
 • Een boer leest 's nachts in zijn toverboek en al zijn vee verandert in boomstronken. Om de betovering ongedaan te maken, leest hij het boek achteruit en bindt hij zichzelf met een blauwe zakdoek om de…

mop uit 1954
 • , dat doe't se nei hûs ta gongen, wie 't moarntiid. Krekt soe der in boer to melken. De trije maten seagen in skiif oan 'e
 • himel en fregen de boer: "Is dat de moanne of de sinne?" De boer sei, hy wist it net; hy wenne dêr noch mar krekt.
 • melkende boer of het de maan of de zon is, die aan de hemel staat. De boer antwoordt het niet te weten, omdat hij er nog maar
 • boer
 • Drie jongens zijn aan het einde van de nacht op weg naar huis. Ze vragen - inmiddels is het tegen de ochtend - aan een melkende boer of het de maan of de zon is, die aan de hemel staat. De boer…

mop uit 1951
 • itensspul slynd. Hja sei: "Lekker gegeten en gedronken, nu maar vlijtig aan de arbeid." De boer, dy't it hearde, sei: "Dat is
 • Een meid die erg van eten houdt, zit altijd in het geheim in de kelder te bunkeren. Als de boer haar op een keer
 • boer
 • Een meid die erg van eten houdt, zit altijd in het geheim in de kelder te bunkeren. Als de boer haar op een keer betrapt en 'Lekker gegeten en gedronken, nu maar vlijtig aan de arbeid' hoort zeggen,…

sage uit 1951
 • Der wie in boer yn Hurdegaryp, dy syn kij gongen om tolve ûre yn 'e nacht altyd oerein yn it lân. Trije brûsden der
 • Een boer heeft vee dat iedere nacht om middernacht losraakt, ook al bindt hij de dieren nog zo goed vast.
 • boer
 • Een boer heeft vee dat iedere nacht om middernacht losraakt, ook al bindt hij de dieren nog zo goed vast.

mop uit 1951
 • Der wennen in feint en in faem by in boer. Op in dei moest de boer nei de merk ta. De feint en de faem bleauwen
 • togearre thús. De jouns doe't de boer wer thús wie, frege er oan 'e papegaei: "Hwat is der hjoed gebeurd?" De papegaei antwurde
 • Een jongen en een meisje werken bij de boer en zijn gewend het er goed van te nemen zodra de boer zijn hielen gelicht
 • heeft. De pratende papegaai brieft echter alles wat er op een dag gebeurd is door aan de boer. Op een dag besluiten de
 • boer
 • Een jongen en een meisje werken bij de boer en zijn gewend het er goed van te nemen zodra de boer zijn hielen gelicht heeft. De pratende papegaai brieft echter alles wat er op een dag gebeurd is door…

sprookje uit 1951
 • Een reiziger wil meeëten bij een boer, maar durft zijn naam niet te zeggen. De boer blijft aandringen en de vreemdeling
 • geeft uiteindelijk toe: 'Nou dan, Piet Eet-je-mee'. 'Piet eet je mee?' vraagt de boer verbaasd. 'Alstublieft' antwoordt de
 • boer
 • Een reiziger wil meeëten bij een boer, maar durft zijn naam niet te zeggen. De boer blijft aandringen en de vreemdeling geeft uiteindelijk toe: 'Nou dan, Piet Eet-je-mee'. 'Piet eet je mee?' vraagt…

sprookje uit 1951
 • Der wie in boer, dat wie hwat in fremd man. Hy krige in nije feint. Op in moarn sei de boer tsjin 'e feint: "Nou haw ik
 • op in plak, dêr stie de boer to hanwaskjen. Sy soenen ite. De feint frege oan 'e boer: "Hwa is hjir baes, jo of de frou
 • Een vreemde boer geeft wel een heel opmerkelijke opdracht aan zijn nieuwe knecht. De knecht moet met een door twee
 • stoere boer verzekert de knecht echter dat hij de baas is en de knecht laat hem een paard uitzoeken. De boer kiest het
 • boer
 • Een vreemde boer geeft wel een heel opmerkelijke opdracht aan zijn nieuwe knecht. De knecht moet met een door twee paarden getrokken wagen vol apenoten de huizen langstrekken. Bij ieder huis moet hij…

sprookje uit 1951
 • twa tofolle. Hwa fan dy jongemannen koe bliuwe? De boer sei: "Dy't it bêst pankoekbakke kin mei joun by myn dochter bliuwe
 • woe wis fan 'e saek wêze, en sokken, sei de boer, koe men allinne mar yn 't boerebidriuw brûke.
 • jongen vraagt een pannenkoekmes en draait de bruine pannenkoek heel voorzichtig om. De boer geeft hem onmiddellijk
 • de boer vertrouwen in het boerenbedrijf.
 • boer
 • Drie vrijers dingen naar de hand van een boerendochter. Omdat het meisje maar met een van de jongens kan trouwen, besluit de vader een pannenkoekbakwedstrijd te organiseren. De jongen die de beste…