Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

15 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • Der wenne in boerefeint by de boer. Op in kear sette de boerinne beantsjes op 'e tafel. Dêr moesten se it miel mei
 • : "Stean op dy't mei wol", mar der bleau net in beantsje op 'e omkearde leppel lizzen. It stie de boer min oan. "Dû kinst der
 • leeg. Jaren later - de knecht is inmiddels getrouwd en werkt niet meer bij de boer - is er bijna geen eten en de knecht
 • vraagt zijn oude baas om voedsel. De boer heeft een zak met bonen in de schuur en stopt de schep er omgekeerd in en zegt 'Zit
 • boer
 • Een boerenknecht zit te mopperen als de boerin boontjes op tafel zet. Hij houdt de lepel omgekeerd in zijn hand en zegt 'Zit op, die mee wil'. Alleen de boontjes die op de lepel zullen blijven zitten,…

sage uit 1966
 • Us heit en dy wienen oan 't wurk by in boer yn Eastemar. Sy slepten dêr ek. De boer sei, as se hwat seagen yn 'e nacht
 • , dan moesten se net bang wurde. Heit woe fan 'e boer wite hoe let dat wie en hwer't it gebeurde. De boer fortelde it him
 • boer
 • Een man staat 's nachts voor het raam en ziet drie meisjes om de pomp heen dansen. Ze zijn helemaal in het wit gekleed en bij alledrie is de hals eruitgesneden. Het bloed loopt langs de lichamen naar…

sage uit 1967
 • Japik Ingberts wie alle nachten op roof út. Deis dan sliepte er. Op in kear kommmen der in boer en in boerinne yn in
 • tilbry oanriden. "Mei 'k mei ride?" frege Japik Ingberts. "Stap mar yn", sei de boer. Underweis hâldt in plysje har oan. "Ha
 • Japik Ingberts reed eens mee met een boer op de wagen. Onderweg hield de politie de wagen aan en vroeg naar Japik. Deze
 • boer
 • Japik Ingberts reed eens mee met een boer op de wagen. Onderweg hield de politie de wagen aan en vroeg naar Japik. Deze pakte gauw het oorijzer van de boerin en vluchtte het bos in, roepend: "Moeten…

sage uit 1967
 • boer
 • Een man zei eens tegen een dominee dat de natuur boven de kennis ging. Maar de dominee vertelde dat hij eens op een paard zat dat niet meer te houden was toen hij een merrie zag. Hij stormde op het…

sage uit 1966
 • in stoomfyts by him, as er jouns by de boer wei kom. Dan roan er skean de lannen oer en kom by de grouwe beam lâns (dy't
 • boer
 • Een man zag een hand de lantaarn van zijn stoomfiets uit slaan. Hij zei: "Nou nog eens!" Toen brandde de lamp weer gewoon.

sage uit 1966
 • altyd nei hynders en minsken ta om dy to pleagjen. Achter yn 'e Westerein hat in boer har fangd, doe't er moal op 'e rêch
 • fan 't hynder struid hie. Doe koe se net wer fuortkomme, hwant sy krige moal oan har. De oare moarns foun de boer har. "Ik
 • Een vrouw, een nachtmerrie, ging er 's nachts altijd uit om mensen en paarden te plagen. Op een keer ving de boer haar
 • door meel op haar te gooien, terwijl ze bovenop een paard zat. De volgende morgen zei de nachtmerrie tegen de boer 'Ik ben
 • boer
 • Een vrouw, een nachtmerrie, ging er 's nachts altijd uit om mensen en paarden te plagen. Op een keer ving de boer haar door meel op haar te gooien, terwijl ze bovenop een paard zat. De volgende morgen…

sprookje uit 1966
 • Moster en Eek. It gebeurde us by in boer, dat der in roversbinde ta de hûs ynsetten kom. Dy binde woe de hiele famylje
 • spul stie op 'e tafel. Doe sei de boer bidaerdwei: "Wolle jim der ek moster en eek by ha?" Dat like de hearen goed ta. Doe
 • tafel zitten met allerlei heerlijkheden om zich heen, vraagt de boer of ze er ook 'moster en eek' bij willen hebben. Dat
 • vinden de rovers wel een goed idee. De boer haalt vervolgens 'Moster en Eek' die twee grote honden blijken te zijn. De dieren
 • boer
 • Een roversbende overvalt een familie. Voor ze iedereen doden, willen ze graag lekker te eten hebben. Als ze eenmaal aan tafel zitten met allerlei heerlijkheden om zich heen, vraagt de boer of ze er…

sage uit 1966
 • In boer soe mei in sekfol jild nei hûs ta. Hy hie handel dien. In soldaet kom him achterop. "Sil ik dat foar jo sjouwe
 • , boer?" "Graech", sei de boer, hwant hy wie warch. De soldaet kom mei en rekke by de boer yn 'e hûs. "Jo kinne hjir fannacht
 • Een boer met een zak geld wordt achterop gereden door een soldaat. De soldaat biedt aan de zak te dragen en de boer
 • stemt toe. Als beloning mag de soldaat 's nachts bij de boer overnachten. 's Avonds verschijnt er een vrouw bij de deur, die
 • boer
 • Een boer met een zak geld wordt achterop gereden door een soldaat. De soldaat biedt aan de zak te dragen en de boer stemt toe. Als beloning mag de soldaat 's nachts bij de boer overnachten. 's Avonds…

sage uit 1966
 • boer
 • Boerenknecht Sterke Hearke is erg op zijn rust gesteld en houdt ervan zijn pijpje te roken. Omdat de andere knecht zo snel met de mestwagen heen en weer rijdt, is er geen gelegenheid om te roken voor…

sage uit 1974
 • 't hiem fan 'e boer. Dy boer hie in forskuorrend-lulke houn, dy't dêr op 't hiem omroun. Der stie in buordtsje: Wacht u
 • jim hjir kaem," sei de boer, "'t is in forskuorrende houn." "Dat hàt sa west," sei Jehannes, "hy docht ús neat." De boer
 • boer
 • Man maakt boze waakhond rustig.

sage uit 1979
 • , kamen der soms wol ris in stik of fiif dy't gading makken. De boer hie der in hekel oan hwant it koste him sigaren en kofje
 • boer
 • In een bepaalde plaats is het de gewoonte dat op zondagochtend vrijers hun opwachting maken bij boerenmeiden. De jongen die het eerst binnenkomt, mag blijven om met de meid kennis te maken. In een…

sprookje uit 1970
 • . Hy frege de boer of er dêr dy nachts ek ûnderdak krije koe foar himsels en it hynder. "Dat kin altyd," sei de boer, "wy
 • sei de soldaet hiel sunich tsjin 'e boer: "Jo matte even mei my komme." En lûder sei er: "Ik mat even nei 't hynder ta. 't
 • Een militair krijgt toestemming bij een boer te overnachten en maakt kennis met een vrouw die ook bij de boer te gast
 • is. De soldaat waarschuwt de boer dat de 'vrouw' die bij hem logeert in werkelijkheid een man - wellicht een rover - is
 • boer
 • Een militair krijgt toestemming bij een boer te overnachten en maakt kennis met een vrouw die ook bij de boer te gast is. De soldaat waarschuwt de boer dat de 'vrouw' die bij hem logeert in…

mop uit 1970
 • Der wie in boer, dy hie in kou, dêr wie er ôfgryslike mâl mei. Dy kou roun noait by de oare kij yn 't lân, mar dy hie
 • sjocht it lân ris oer en doe sei er: "Dy kou, dy mat in bril ha." "Hwer kin 'k dy krije?" frege de boer. "Yn 'e
 • De lievelingskoe van een boer is er slecht aan toe en de veearts verklaart dat het dier een bril nodig heeft. De boer
 • spoedt zich hierop naar de winkel van een koopman en wedt met hem voor honderd gulden dat de koopman niet heeft wat de boer
 • boer
 • De lievelingskoe van een boer is er slecht aan toe en de veearts verklaart dat het dier een bril nodig heeft. De boer spoedt zich hierop naar de winkel van een koopman en wedt met hem voor honderd…

sage uit 1969
 • , Hearke, oars komme wy net troch de ûngetiid hinne." "Dat is bêst, boer", sei Hearke. De wein mei it foer hea der op kom foar
 • de golle to stean. Trije man stienen op 'e golle. Hearke stie allinne op 'e wein. Hearke krige in nije foarke fan 'e boer
 • Een boer zei tegen Sterke Hearke dat ze het werk snel moesten afmaken. Hearke gebruikte een nieuwe hooivork, maar nam
 • boer
 • Een boer zei tegen Sterke Hearke dat ze het werk snel moesten afmaken. Hearke gebruikte een nieuwe hooivork, maar nam zoveel hooi, dat de steel brak. Toen kreeg hij een speciale vork met een dikke…

sage uit 1974
 • Yn Idaerd dêr wenne in boer, by dy syn plaets wie in homeije dy't moarns altyd iepen stie. En dochs dienen se him jouns
 • Een boer heeft een hek dat 's nachts steeds openspringt: een spookhek.
 • boer
 • Een boer heeft een hek dat 's nachts steeds openspringt: een spookhek.