Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

34 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • Gekke Hiske Der wie in boer, dy hie trije soannen. De jongste, dat wie gekke Hiske. Dy hie hwat minder forstân as de
 • dief wie gjin spoar to bikennen. Doe sei de boer tsjin 'e âldste soan: "Fannacht hâldstû de wacht yn 'e skuorre. Dû mast de
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts
 • gestolen. De boer is kwaad. Dan waakt de tweede zoon. Ook hij valt in slaap en weer is er gestolen. Gekke Hiske wil waken. Ze
 • boer
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts wordt er hooi gestolen. De oudste zoon moet waken in de schuur om de dief te…

mop uit 1974
 • Japik Ingberts wenne by de boer. Doe wie 't merke op in plak. De moarns ier en bitiid helle Japik Ingberts it hynder by
 • de boer fan 'e stâl en gong dêrmei nei de stêd ta om it op 'e merke to forkeapjen. De boer wist nergens fan. Yn 'e stêd
 • Japik Ingberts gaat met het paard van de boer naar de markt om het te verkopen. Hij laat een bakker een brood op zijn
 • horloge met ketting. Japik verkoopt als bultenaar het paard van de boer op de markt en verwijdert hierna de bochel weer. Hij
 • boer
 • Japik Ingberts gaat met het paard van de boer naar de markt om het te verkopen. Hij laat een bakker een brood op zijn rug stoppen, zodat het lijkt alsof hij een bochel heeft. Terwijl de bakker bezig…

mop uit 1977
 • Der wie in boer, dy hie gâns mollebulten yn 't lân, mar hy wist net hwat mollebulten wienen. Op in kear fangde er in
 • Een boer heeft last van molshopen maar hij weet niet wat molshopen en mollen zijn. Als hij een mol vangt, vermoedt hij
 • boer
 • Boer, Klaes de
 • Een boer heeft last van molshopen maar hij weet niet wat molshopen en mollen zijn. Als hij een mol vangt, vermoedt hij dat dit diertje de hopen in zijn land maakt. Hij besluit het diertje zwaar te…

mop uit 1977
 • boer: Kin ik hjir fannacht wol sliepe? De boer sei: Dat kin wol, mar ik ha mar twa bêdden. Yn 't iene sliepe myn wiif en ik
 • Baby. De oare moarns komt er fan bêd ôf. De boer seit: "Hast goed sliept?" "Jawis", sei de jongeman. Doe kaem der in
 • Een jongeman mag bij een boer overnachten en komt naast 'baby' te liggen. De volgende ochtend ontdekt hij dat Baby de
 • boer
 • Boer, Klaes de
 • Een jongeman mag bij een boer overnachten en komt naast 'baby' te liggen. De volgende ochtend ontdekt hij dat Baby de naam is van een aantrekkelijke meid. Zij vraagt hem hoe hij heet. 'Noem mij maar…

mop uit 1977
 • Der wienen in boer en in boerinne, dy hienen in feint. De boer hiet fan Djipper. De feint woe o sa graech de frou ris
 • Een knecht van een boer die Dieper heet, wil graag geslachtsgemeenschap met de boerin hebben. Op een keer grijpt hij de
 • boer
 • Boer, Klaes de
 • Een knecht van een boer die Dieper heet, wil graag geslachtsgemeenschap met de boerin hebben. Op een keer grijpt hij de boerin en gaat hij zijn gang. Als de boerin 'Dieper!' (de naam van haar man)…

sage uit 1970
 • , doe arbeide ik by de boer, dy't dêr wenne. Yn 'e hûs wienen koestâllen. Ik tocht der wolris om: op fjouwer stâllen stienen
 • kij, op 'e fyfte stâl stie neat. Op in kear sei 'k tsjin 'e boer: "Hwerom ha jo dêr neat stean?" "Dat wyt ik net", sei er
 • Vijfde stal bij een boerderij staat leeg, want de plek is besmet. De boer wil de reden niet vertellen, maar iemand
 • boer
 • Vijfde stal bij een boerderij staat leeg, want de plek is besmet. De boer wil de reden niet vertellen, maar iemand verteld dat er een kist met geld ligt begraven. Als er naar de kist gegraven gaat…

sage uit 1979
 • Jehannes van der Zee wenne op Sumarreheide. Hy wie fêste arbeider by in boer yn Sumar. Op in moarn, doe't it noch
 • , duvel, net prate of kìnst net prate?" Sa wie dy gedaente ek by him wei. Doe kaem er by de boer yn 't bûthús. En sûnder dat
 • verontwaardigd zegt 'Duivel, wíl of kán je niet praten?!', verdwijnt de gedaante plotseling. Als de arbeider even later bij de boer
 • boer
 • Een arbeider groet tot drie keer toe een passant maar de groet blijft al die keren onbeantwoord. Als de arbeider hierop verontwaardigd zegt 'Duivel, wíl of kán je niet praten?!', verdwijnt de…

sage uit 1979
 • Oege wie arbeider by in boer. Dy boer hie twa sike hynders, dêrom stjûrde er Oege nei greate Wopke fan Kûkherne, de
 • mei en roun doe it hiele ein. "Dy duvelse keardel hat my dêr falle litten", sei er tsjin 'e boer. Hwant hy wist wol dat
 • Omdat een boer twee zieke paarden heeft, stuurt hij zijn arbeider naar Wopke de duivelbanner. De boer geeft zijn knecht
 • te halen. De arbeider zegt tegen de boer dat 'die duivelse kerel van een duivelbanner' hem heeft laten vallen.
 • boer
 • Omdat een boer twee zieke paarden heeft, stuurt hij zijn arbeider naar Wopke de duivelbanner. De boer geeft zijn knecht hooi mee van de twee zieke paarden, maar ook wat hooi van een gezond paard.…

mop uit 1979
 • Der wie in tsjerke vakant. In dûmny út in oar plak kaem dêr geregeld to preekjen en dan iet er altyd by deselde boer
 • . Doe tocht er: ik mat ek ris hwat werom dwaen. Dat doe noege er de boer en de boerinne út om ek ris by him to iten. Dat
 • Als een dominee in een bepaalde plaats moet preken, eet hij altijd bij een boer. Omdat de dominee het gevoel krijgt dat
 • hij eens iets terug moet doen, nodigt hij de boer en boerin uit om eens bij hem te komen eten. Als de dominee zeer
 • boer
 • Als een dominee in een bepaalde plaats moet preken, eet hij altijd bij een boer. Omdat de dominee het gevoel krijgt dat hij eens iets terug moet doen, nodigt hij de boer en boerin uit om eens bij hem…

mop uit 1979
 • Master Lub fan Garyp plichte to sizzen: Er zit geen goeds aan een boer: b = bok; o = os; e = ezel; r = rakker.
 • Een man zegt dat er niets goeds is aan een boer: de 'b' staat voor 'bok', de 'o' voor 'os', de 'e' voor 'ezel' en de 'r
 • boer
 • Een man zegt dat er niets goeds is aan een boer: de 'b' staat voor 'bok', de 'o' voor 'os', de 'e' voor 'ezel' en de 'r' voor 'rakker'.

Trefwoorden: boer, bok, ezel, letters, man, os, rakker, zeggen


mop uit 1979
 • Yn 'e oarloch fan 14-18 wie der in joad dy't handele. Hy kaem ris by in boer, dy wie krekt oan 't slachtsjen mei in kou
 • . Dat wie slûkjen en string forbean. De boer seach de joad en sei: "Kinne jo swije?" De joad koe de kouwehûd wol krije. De
 • Een joodse handelaar betrapt ten tijde van de Eerste Wereldoorlog een boer die een koe aan het slachten is. Omdat het
 • slachten streng verboden is, vraagt de boer de jood of hij kan zwijgen. Als de jood de koeienhuid vervolgens wil meenemen
 • boer
 • Een joodse handelaar betrapt ten tijde van de Eerste Wereldoorlog een boer die een koe aan het slachten is. Omdat het slachten streng verboden is, vraagt de boer de jood of hij kan zwijgen. Als de…

sage uit 1979
 • Sjoerd Bonnes wie boer yn Sumar. Hy hie in soan, dy koe mear as in oar. As de soan jouns nei syn faem ta wie, bleau
 • Een boer heeft een zoon die kan toveren. De zoon gaat eens door het sleutelgat het huis binnen.
 • boer
 • Een boer heeft een zoon die kan toveren. De zoon gaat eens door het sleutelgat het huis binnen.

mop uit 1979
 • boer foarby, dy wie oan 't melken. "Òm, kou", sei er. Doe sei de twade poep: "Dat wil ik onthouden: om, kou." Doe kamen se
 • de woorden van een boer die zijn koe melkt goed in zijn oren 'Om, kou'. De derde poep hoort een timmerman 'Dat is recht
 • boer
 • Drie Duitse hannekemaaiers - ook wel 'poepen' geheten - komen naar Friesland om de Friese taal te leren. Als er een man voorbij komt die 'Kijk, drie poepen' zegt, besluit de eerste poep dat 'drie…

mop uit 1979
 • Der wie ris in boer op 'e merk. Hy praette mei in koopman, dy woe biweare, dat oeral de man baes wie. De boer woe dat
 • sei: "Dû hast gelyk." Mar de feint dy sei: "Jo krije in geit." Hy kaem mei de beide hyns werom. De boer hie de weddenskip
 • Een boer die zeker is dat de vrouwen overal de baas zijn gaat een weddenschap aan met een koopman die er een
 • tegengestelde mening op nahoudt. De boer stelt zijn twee beste paarden in het vooruitzicht als de koopman het tegendeel zal kunnen
 • boer
 • Een boer die zeker is dat de vrouwen overal de baas zijn gaat een weddenschap aan met een koopman die er een tegengestelde mening op nahoudt. De boer stelt zijn twee beste paarden in het vooruitzicht…

mop uit 1979
 • De boer en syn feint wienen oan 't wurk yn 't lân. De boer hie syn moffen forgetten. Hy krige kâlde hannen en sei tsjin
 • de boer sein." Dat woenen dy froulju net leauwe. Doe sei dy feint: "Ik wol de boer noch wol ris freegje, dan kinne jim
 • Een boer beveelt zijn knecht zijn handschoenen te halen in het huis. In het huis maakt de knecht de boerin en de meid
 • wijs dat de boer hem bevolen heeft met hen beiden seksueel contact te hebben. Als de vrouwen dit niet geloven, roept de
 • boer
 • Een boer beveelt zijn knecht zijn handschoenen te halen in het huis. In het huis maakt de knecht de boerin en de meid wijs dat de boer hem bevolen heeft met hen beiden seksueel contact te hebben. Als…

mop uit 1978
 • Der wie in boer, dy kocht in papegaei. Dy boer hiet fan Harm. De papegaei koe prate, mar de boer wist net hwat er sizze
 • koe, doe't er him kochte. De papegaei sei hyltyd mar: "Hwat seist der nou fan, Harm?" Dêr krige de boer op 't lêst syn
 • Een boer, Harm, koopt een sprekende papegaai maar hij weet bij de koop niet wat het dier zoal zegt. Als de papegaai de
 • hele tijd 'Wat zeg je er nou van, Harm?' blijkt te zeggen, krijgt de boer hier al snel genoeg van. Hij besluit de vogel in
 • boer
 • Een boer, Harm, koopt een sprekende papegaai maar hij weet bij de koop niet wat het dier zoal zegt. Als de papegaai de hele tijd 'Wat zeg je er nou van, Harm?' blijkt te zeggen, krijgt de boer hier al…

mop uit 1978
 • Der wie in faem, dy tsjinne by in boer. Dy faem hie it dêr net sa bêst fan iten en drinken. As de boer en de frou net
 • thús wienen iet se wol ris hwat op, mar hja hienen in papegaei, dy forklapte dat altyd. Op in kear wienen de boer en de
 • Een boerenmeid doet zich altijd flink tegoed aan eten en drinken als de boer en de boerin van huis zijn omdat ze niet
 • . Als de boer de papegaai later vraagt of er nog nieuws is, antwoordt het dier: 'Toen de hemel van koper was, gingen de
 • boer
 • Een boerenmeid doet zich altijd flink tegoed aan eten en drinken als de boer en de boerin van huis zijn omdat ze niet zo goed verzorgd wordt. Omdat de papegaai de schranspartijen van de meid altijd…

mop uit 1978
 • Der wie in faem, dy tsjinne by de boer. Hja wie hwat oan 'e ûnnoazele kant. Op in kear doe wienen se dêr oan 't
 • to hingjen. "Sjesa, nou ha wy hwat foar de winter", sei de boer. Doe kaem dêr op in kear in skoaijer by de doar. De faem
 • Een boer slacht samen met zijn onnozele meid varkens en legt een vleesvoorraadje aan op zolder. De boer zegt dat het
 • boer
 • Een boer slacht samen met zijn onnozele meid varkens en legt een vleesvoorraadje aan op zolder. De boer zegt dat het vlees 'voor de lange winter' is. Als er even later een schooier aan de deur komt…

mop uit 1978
 • de iene poep: Trije poepen, trije poepen, trije poepen. In eintsje fierder seagen se in boer, dy siet ûnder in kou to
 • melken. Dy kou stie net rjocht, sa't er stean moest. De boer sei: "òm, kou." Doe sei de twadde poep: "Das soll ik entholden
 • boer kort daarop tegen zijn koe zegt 'Òm, koe', knoopt de tweede poep dat in zijn oren. Als een man die een plank schaaft
 • boer
 • Drie Duitse hannekemaaiers - ook wel 'poepen' geheten - komen naar Friesland om de Friese taal te leren. Als een vader tegen zijn zoontje zegt 'Kijk, drie poepen', besluit de eerste poep dat 'drie…

mop uit 1977
 • Der wie in boer, dy hie in moaije frou en in moaije dochter. Hy hie ek in feint, en dy feint dy woe wolris mei dy
 • froulju op bêd. Op in kear, doe wie de boer fuort, doe sei de feint ûnder 't kofjedrinken tsjin 'e beide froulju: "Ik bin
 • heeft vervolgens geslachtsgemeenschap met de vrouwen. Als de boer thuiskomt, zegt de boerin dat de knecht heel knap is omdat
 • boer
 • Boer, Klaes de
 • Een boerenknecht wil graag met de boerin en de boerendochter naar bed. Hij maakt de vrouwen wijs dat hij helderziend is: hij voorspelt dat kwijtgeraakte lepeltjes onder het stro in de koeienstal…

mop uit 1977
 • Der wie in boer dy hie in feint. Dy feint wie o sa stadich yn 't wurk. Mar as it iterstiid wie, dan wie der net ien
 • dy't sa hurd frette koe. Doe sei de boer tsjin him: "Hoe komt it, datst sa stadich wurkest en sa hurd ytst?" Doe sei de
 • Een boerenknecht werkt erg langzaam, maar eet erg snel. Als de boer hem hierop aanspreekt, antwoordt de knecht 'Als ik
 • boer
 • Boer, Klaes de
 • Een boerenknecht werkt erg langzaam, maar eet erg snel. Als de boer hem hierop aanspreekt, antwoordt de knecht 'Als ik voor het werk evenveel tijd had als voor het eten, zou ik wel hard werken'.

sage uit 1978
 • . De oare wie och sa earm en wenne heech yn 'e bergen. De rike wie boer en de earme wie houthakker. By de houthakker wie 't
 • Waarom het water in de zee zout is: een arme houthakker wordt altijd berispt en bespot door zijn rijke broer die boer
 • boer
 • Waarom het water in de zee zout is: een arme houthakker wordt altijd berispt en bespot door zijn rijke broer die boer is. De arme houthakker krijgt op een keer een zoutmolentje van een stel…

mop uit 1970
 • Der wie in boer, dy hie in sike kou. Hy hellet de féarts der by. Dy seit tsjin 'e boer: Ha jo in saklampe? Dy hie de
 • boer wol. Doe moest de boer de kou achter ta de kont yn sjen. De féarts ljochtet wylst de kou ta de bek yn. De féarts seit
 • Een boer laat een veearts naar zijn zieke koe komen. De veearts schijnt in de bek van de koe met een zaklamp en vraagt
 • de boer in het achterwerk te kijken. Als de boer geen licht ziet, concludeert de veearts dat de koe verstopt is.
 • boer
 • Een boer laat een veearts naar zijn zieke koe komen. De veearts schijnt in de bek van de koe met een zaklamp en vraagt de boer in het achterwerk te kijken. Als de boer geen licht ziet, concludeert de…

mop uit 1970
 • It gebeurde yn dizze omkriten dat in boer in kou hie dy't kealje moest, mar dat woe net. Doe helle dy boer de féarts
 • der by. De féarts sei: "Die koe moet kalven." "Dat wyt ik wol," sei de boer, "dat hoechstû my net to fortellen. Mar 't
 • Als een koe moeite heeft met kalveren, haalt een boer de veearts erbij. De veearts kan het probleem ook niet oplossen
 • en de boer laat een andere man komen. De andere man lijkt heel wat beter te weten hoe hij de koe moet aanpakken maar hij
 • boer
 • Als een koe moeite heeft met kalveren, haalt een boer de veearts erbij. De veearts kan het probleem ook niet oplossen en de boer laat een andere man komen. De andere man lijkt heel wat beter te weten…

mop uit 1970
 • Der wie in boer, dy wie frijgesel. Hy hie in protte jild. Hy hie ek in feint. Dy boer wie sa deun dat hy gunde de feint
 • . Mar de feint soarge der dêrom wol foar dat er oar iten krige, mar dat wist de boer net. De feint bleau dus gewoan by syn
 • Een rijke, maar gierige boer geeft zijn knecht hooi te eten omdat hij eten en drinken te duur vindt. Als hij ziet dat
 • de knecht van het hooi kan leven, besluit hij zelf uit zuinigheid ook hooi te gaan eten. De boer weet niet dat de knecht
 • boer
 • Een rijke, maar gierige boer geeft zijn knecht hooi te eten omdat hij eten en drinken te duur vindt. Als hij ziet dat de knecht van het hooi kan leven, besluit hij zelf uit zuinigheid ook hooi te gaan…