Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

49 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • fierder en op it lêst wienen se wol trije ûren fan hûs. Dêr wenne in boer, dêr hie Jan kunde oan. Jan sei tsjin Griet: "Dêr
 • matte wy fannacht mar bliuwe. De berntsjes matte har sa lang mar rêdde." It jounmiel stie ré en de boer en de boerinne
 • naar eten, en bij een boer mochten ze meeëten. Jan zei tegen Grietje dat ze niet weer zoveel moest eten als de vorige keer
 • boer
 • De arme Jan en Grietje en hun zes kinderen zaten op een avond met lege magen bij het vuur. De ouders gingen op zoek naar eten, en bij een boer mochten ze meeëten. Jan zei tegen Grietje dat ze niet…

sage uit 1966
 • , dy't se dan meastal by in boer yn 'e skuorre stean hienen. Se hienen dêr hwat strie en hwat kledeguod yn. Sa wienen se us
 • boer
 • Tachtig jaar geleden overnachtte een pas getrouwd echtpaar eens in hun wagen op de deel van een boerenplaats. De man was stoelenmatter van beroep. Toen het dag werd, klom de man uit de wagen en begon…

sage uit 1966
 • roan mei de tsiiswein rounom hinne en sa kom er ek al ris de reed del by in boer dy't yn Nandel wenne, achter Grins. Mar de
 • boer woe net ha, dat der weinen op dy reed kommen, dat hy sei: "Werom." Popke sei: "Ik bin hjir krekt, ik gean nou net
 • In Westerein woont een verschrikkelijk sterke kaaskoopman. Een boer die ook heel sterk is wil niet hebben dat hij op
 • zijn erf komt en ze gaan samen op de vuist. De kaaskoopman legt de boer neer en de boer is zo perplex dat hij al zijn woede
 • boer
 • In Westerein woont een verschrikkelijk sterke kaaskoopman. Een boer die ook heel sterk is wil niet hebben dat hij op zijn erf komt en ze gaan samen op de vuist. De kaaskoopman legt de boer neer en de…

sage uit 1966
 • warskôge de boer. Dy kom der by. "Hoe mat wy hjir mei oan?" sei de boer. "Mei touwen", sei de tsiiskoopman. "Wienen jo mar sa
 • sterk as ik", sei de boer. "Ik kin in heal hynder tille. Dan koenen wy it der togearre úthelje." De tsiiskoopman sei: "Dat
 • Popke Kaert ziet een paard in de sloot liggen en waarschuwt de boer. De boer verzucht dat het jammer is dat Popke niet
 • boer
 • Popke Kaert ziet een paard in de sloot liggen en waarschuwt de boer. De boer verzucht dat het jammer is dat Popke niet zo sterk is als hij, maar Popke mag hem wel helpen. De nog veel sterkere Popke…

sage uit 1967
 • Der wie us in boer oan 't melken, bûten yn 't lân. Doe kom der in man oan, dy koe bûksprekke. De koe draeide de kop om
 • en sei tsjin 'e boer: "Jow de man in bytsje molke." De boer woarde sa kjel, dat it hiele ammerfol molke rekke oer de kop.
 • Een man die kon buikspreken, liet een koe eens tegen een melkende boer zeggen dat hij de man wat melk moest geven. De
 • boer schrok zo erg, dat hij de hele emmer melk omver gooide.
 • boer
 • Een man die kon buikspreken, liet een koe eens tegen een melkende boer zeggen dat hij de man wat melk moest geven. De boer schrok zo erg, dat hij de hele emmer melk omver gooide.

sage uit 1967
 • Oan 'e Boppewei hat in wyt slot stien. Dêr sit ek in skat yn 'e groun. Der wenne hjir in boer, dy wie op it lân dêr yn
 • 'e ûngetiid. Ien fan syn folk hie in riuwe tofolle meinom. De boer frege him: "Hwerom hast dat dien?" Doe sei dy feint
 • Een boer vroeg aan een van zijn arbeiders waarom hij een hooihark te veel had meegenomen. De knecht zei - misschien
 • boer
 • Een boer vroeg aan een van zijn arbeiders waarom hij een hooihark te veel had meegenomen. De knecht zei - misschien maar uit gekheid - dat hij die voor de heer van het witte slot uit de buurt had…

sage uit 1967
 • Op in kear doe wied er to meanen achter Ljouwert by in boer. Doe hied er in droom. Hy droomde dat syn mem dea wie. "'k
 • Mat nei hûs ta", sei er de oare moarns tsjin 'e boer. Mar de boer woe der neat fan hearre, hwant it wie ien stik wurk. "In
 • Een man droomde tijdens het werk eens dat zijn moeder dood was. De boer wilde hem niet laten vertrekken, maar de
 • gekregen. Hij maakte rechtsomkeert naar de boer.
 • boer
 • Een man droomde tijdens het werk eens dat zijn moeder dood was. De boer wilde hem niet laten vertrekken, maar de volgende dag ging hij toch naar huis. Daar bleek dat zijn moeder al begraven was. De…

sage uit 1966
 • skriuwe en goed mei it folk omgean. Hy hat feint west op 'e Lytse Geast. Op in kear wied er by de boer yn 't lân. Doe tocht er
 • 'e rêch, dat it like krekt as hied er in buchel. Op Ljouwerter merk forkocht er it hynder fan syn boer. It jild dat er
 • . Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in Leeuwarden. Daarna liep hij snel terug naar
 • zijn werk, en voor schafttijd was hij weer terug op het land. Hij vertelde de boer dat het paard weg was. Samen gingen ze
 • boer
 • Japik Ingberts was veel goochemer dan zijn tijdgenoten. Hij kon lezen en schrijven en goed met het volk omgaan. Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in…

sage uit 1967
 • Arbeiders mochten van de boer op een bepaalde plek in de schuur niet komen. 's Nachts zagen sommige mensen toen op die
 • boer
 • Arbeiders mochten van de boer op een bepaalde plek in de schuur niet komen. 's Nachts zagen sommige mensen toen op die plek, boven de spanten, een vrouw met een kind aan de borst.

sage uit 1967
 • boer dongstruije oer in stik lân. Hja hienen akkoarte, yn safolle tiid dan soe 't karwei dien wêze. Mar de beide mannen
 • haardkuil tevoorschijn laten komen. De twee dienen ook bij een boer, maar hebben nooit erg veel zin zich in te spannen. Als de
 • boer
 • Twee mannen bezitten omstebeurt een duivelsboek. Als ze in het boek lezen, kunnen ze eksters en soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn laten komen. De twee dienen ook bij een boer, maar hebben nooit…

sprookje uit 1967
 • Der wie us in hoanne. Dy hearde op in kear dat de boer sei: "De hoanne, dy is sa âld al, dy is neat mear wurdich. Dy
 • de hoanne hwat de boer sein hie. De kat sei: "It giet dy ek al krekt lyk as my. Ik soe forsûpt wurde, hwant ik woarde ek
 • Omdat een oude haan volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij dood. De treurige haan hoort dit en neemt de
 • boer
 • Omdat een oude haan volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij dood. De treurige haan hoort dit en neemt de benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot beschoren is:…

sage uit 1973
 • Myn frou wenne by de boer yn Feankleaster. Hja wie noch jong. Doe kaem der op in nacht in nachtmerje by har. Dy sprong
 • boer
 • 's Nachts kwam bij mijn vrouw een nachtmerrie op haar voeten springen. Zodra ze overeind kwam was de nachtmerrie verdwenen. Die kwam door de deur, want eerst hoorde ze de ring klepperen.

mop uit 1973
 • Jan en Tryn wienen by de boer to iten. Jan iet him altyd to barsten en dat wie Tryn to raer. Tryn sei: "As my tinkt
 • trape de houn him op 'e foet. Jan hie noch in protte honger fansels. Se útfanhûzen dêr ek by de boer en Jan koe dy nachts
 • Jan en Trijn aten bij de boer. Omdat Jan altijd te veel at zou Trijn hem op de voet trappen als ze het genoeg vond. Hij
 • boer
 • Jan en Trijn aten bij de boer. Omdat Jan altijd te veel at zou Trijn hem op de voet trappen als ze het genoeg vond. Hij was maar net begonnen of de hond trapte op zijn voet, en Jan stopte met eten.…

sage uit 1973
 • skoftsje by in boer yn 'e bollen. Wy sliepten neist elkoar yn in nije pleats, dy't noch net ôftimmere wie, op hwat hea. Yn 'e
 • Mijn maat en ik waren met een groepje mee naar Texel. We sliepen bij een boer op het hooi, op een plek die nog niet
 • boer
 • Mijn maat en ik waren met een groepje mee naar Texel. We sliepen bij een boer op het hooi, op een plek die nog niet afgetimmerd was. Midden in de nacht hoorden we duidelijk timmergeluiden.

sage uit 1973
 • Hearke wie ris oan 't ploeijen. Hy wie boer. Doe fregen se him of er soms ek wist hwer't Sterke Hearke wenne. Doe stiek
 • boer
 • Hearke was eens aan het ploegen toen iemand hem de weg naar zijn huis vroeg. Hij tilde de ploeg op en wees in de richting van zijn huis.

Trefwoorden: boer, optillen, ploegen, sterk, vragen, weg, wijzen


mop uit 1973
 • De boer en syn feint wienen togearre op 't lân oan 't wurk. Doe sei de boer tsjin 'e feint: "Gean dû even nei hûs en
 • ." "Gjin sprake fan", sei de frou. "Nou," sei de feint, "de boer hat it sein." "Dû liichst it", sei de frou. "Nou," sei de
 • Een boer vraagt aan zijn knecht of hij zijn handschoenen wil halen. Binnen zij de knecht tegen de boerin dat alletwee
 • de vrouwen des huizes met hem naar bed moesten. De vrouw geloofde hem niet, en door een list liet de knecht de boer het
 • boer
 • Een boer vraagt aan zijn knecht of hij zijn handschoenen wil halen. Binnen zij de knecht tegen de boerin dat alletwee de vrouwen des huizes met hem naar bed moesten. De vrouw geloofde hem niet, en…

mop uit 1973
 • In boer en in knecht wienen togearre yn 't lân. Doe sei de boer tsjin 'e knecht: "Helje de learzens even foar my op
 • ." De knecht gong nei de buorkerij ta. Dêr wienen de frou en de faem. De knecht sei: "De boer hat sein, ik moest jimme
 • Knecht die voor boer laarzen moet ophalen zegt tegen boerin en meid dat hij ze moet gebruiken. Ze geloven hem niet
 • , waarop de knecht boer vraagt of één of allebei. Nadat boer antwoordt allebei, gebruikt de knecht de vrouwen op de tafel
 • boer
 • Knecht die voor boer laarzen moet ophalen zegt tegen boerin en meid dat hij ze moet gebruiken. Ze geloven hem niet, waarop de knecht boer vraagt of één of allebei. Nadat boer antwoordt allebei,…

sprookje uit 1973
 • Yn Ruslân wennen froeger in boer en in boerinne. Dy minsken buorken al mar achterút. It gong har sa min dat op 't lêst
 • rekken se al har fé kwyt en hâldden se allinne mar mear in hynder en in koe oer. Mar de need wie sa great, dat de boer moest
 • Boer laat zich bij verkoop van paard en koe foppen door drie mannen die beweren dat het paard een koe is en andersom
 • . De boer en boerin foppen de mannen door een wonderhoed waarmee in cafés kan worden betaald en een wonderstokje waarmee
 • boer
 • Boer laat zich bij verkoop van paard en koe foppen door drie mannen die beweren dat het paard een koe is en andersom. De boer en boerin foppen de mannen door een wonderhoed waarmee in cafés kan…

mop uit 1970
 • Yn Dokkumer Nije Silen wie 't swier waer. By in boer op it hiem sloech de wjerljocht yn in molkbus. Dêr wie in feint dy
 • boer
 • Een boerenknecht uit Dokkum doet - als de bliksem in de melkbus slaat - snel de deksel op de bus. De deksel mag er nooit meer af teneinde het weerlicht te laten ontsnappen.

sage uit 1972
 • mocht net by de boer yn 't bûthús komme, hwant dan woe 't net tsjernje; dan koenen se gjin bûter krije.
 • Een vrouw die bekend stond als heks, mocht van een boer niet in de buurt van de stal komen. Want anders konden ze niet
 • boer
 • Jong - de Boer, Aefke
 • Een vrouw die bekend stond als heks, mocht van een boer niet in de buurt van de stal komen. Want anders konden ze niet karnen, dan konden ze geen boter krijgen.

sage uit 1973
 • koe fleane waerd der altyd sein. Dy plaets, dêr koenen jy allinne mar oer 't wetter komme. De boer brocht Hanne jouns mei
 • syn boat oer 't wetter. De boer seit: "Hwannear komst thús? Hwant ik wol dy sa let net werhelje." Hanne seit: "Gean jo
 • Hanne Kramer kon vliegen. Hij werkte bij een boer, die hem op een dag over het water zette. De boer vroeg hoe laat
 • Hanne was wel thuisgekomen. Hij had gevlogen. De boer werd bang van hem en stuurde hem weg.
 • boer
 • Hanne Kramer kon vliegen. Hij werkte bij een boer, die hem op een dag over het water zette. De boer vroeg hoe laat Hanne gehaald wilde worden. Maar Hanne zei dat hij zichzelf wel zou redden. De…

sage uit 1973
 • yndertiid by de boer. Hy koe hurder fleane as de boer syn hynders rinne koenen. Op in kear spande er twa hynders yn foar de boer
 • . De boer soe nei Ljouwert ta yn 't rydtúch. Mar doe't de boer yn Ljouwert oankom wie Hanne dêr al.
 • Hanne Kramer kon erg snel vliegen. Toen de boer met paard en wagen naar Leeuwarden reed, was Hanne er sneller.
 • boer
 • Hanne Kramer kon erg snel vliegen. Toen de boer met paard en wagen naar Leeuwarden reed, was Hanne er sneller.

sage uit 1974
 • koenen foar de nacht. It wienen echte swervers. Op in joun kamen se by in boer. Hja fregen of se dêr yn 't hea sliepe mochten
 • , mar dat stie de boer net ta. Doe roannen se op in hok ta, dat stie midden yn it lân. Der stie in hekke foar. Dêr soenen se
 • boer
 • Drie broers willen de nacht doorbrengen in een hok dat midden in het land staat. De eerste broer zegt dat hij er iets ziet liggen dat zo groot is als een hond. De tweede ziet iets dat zo groot is als…

sage uit 1974
 • . Doe wie dêr in boer oan 't ploeijen. Doe sei dy reizger tsjin dy boer: "Witte jo hjir ek hwer't Sterke Hearke wennet
 • ?" "Jawol", sei dy boer. It wie Hearke-sels. Hy loek de ploech achterút. Hy tilde him op en sei: "Sjoch, hjir stiet er en dêr
 • Iemand die Sterke Hearke zoekt vraagt aan een boer die aan het ploegen is, waar hij woont. De boer tilt de ploeg op
 • boer
 • Iemand die Sterke Hearke zoekt vraagt aan een boer die aan het ploegen is, waar hij woont. De boer tilt de ploeg op, zegt dat hij hier staat en, wijzend met de opgetilde ploeg, daar woont.

mop uit 1974
 • Der wie in man, dy wurke by de boer. Dy man waerd op in kear mei syn wiif troch de boer útnoege om dêr to jounpraten
 • . Doe't se dêr goed en wol wienen waerd it min waer. It bigoun to reinen en to tongerjen en to wjerljochtsjen. De boer sei
 • boer
 • Man zal zijn vrouw op de voet trappen als ze bij op bezoek te veel gaat eten. De hond staat al snel na het begin op haar voet, waardoor ze stopt met eten. 's Nachts vindt de vrouw pap. Nadat de vrouw…