Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

144 resultaten voor ""

sprookje uit 1971
 • Ien dei baas Der wie ris in boer, dy gong alle freden nei stêd, en dan kaam de lânhearre by de boerinne, want hy wie
 • grut mei har. Dat lêste dêr wie de boer net mei op 'e hichte, mar syn feint wol en dy hie dêr knap argewaasje fan. Doe rûn
 • Een knecht vraagt aan de boer voor wie hij werkt, of hij voor één dag de baas mag zijn. De boer stemt toe. Als de
 • bewuste dag is aangebroken, zegt de knecht tegen de boer dat hij niet, zoals elke week, naar de stad mag gaan. Hij moet in
 • boer
 • Een knecht vraagt aan de boer voor wie hij werkt, of hij voor één dag de baas mag zijn. De boer stemt toe. Als de bewuste dag is aangebroken, zegt de knecht tegen de boer dat hij niet, zoals elke…

mop uit 1977
 • Een boer wil zijn koe verkopen en zegt dat zijn vrouw met alles tevreden is. Een paar kooplui geloven dit niet en gaan
 • een weddenschap aan. Ze geven de boer eerst een schaap mee in ruil voor de koe. De vrouw is tevreden en kan er wol van
 • boer
 • Een boer wil zijn koe verkopen en zegt dat zijn vrouw met alles tevreden is. Een paar kooplui geloven dit niet en gaan een weddenschap aan. Ze geven de boer eerst een schaap mee in ruil voor de koe.…

sage uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie in sike koe. Hy liet de féarts komme. "Hokker koe is it?" frege dy. "Ja, dat matte jo sels mar
 • útmeitsje," sei de boer, "jo binne op 't lêst féarts." De féarts tochte: "'k Sil dy wol ha." Hy ûndersocht de beesten ien foar
 • Een veearts vroeg aan de boer welke koe ziek was, maar de boer vond dat hij dat zelf maar moest uitzoeken, hij was
 • boer
 • Een veearts vroeg aan de boer welke koe ziek was, maar de boer vond dat hij dat zelf maar moest uitzoeken, hij was immers de arts. De arts onderzocht elk beest, totdat hij bij de zieke koe kwam.…

sage uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie mei in koe nei stêd west. Op 'e weromwei moest er in stik lân troch, dêr kommen trije wegen op
 • sitten." Hja sieten dêr togearre tsjin elkoar to praten. De boer koe alles hearre. De oare arbeider sei: "As wy him aenst
 • Een boer kwam eens terug van de markt, waar hij zijn koe had verkocht. Toen hij onderweg opeens stemmen hoorde
 • boer verder naar huis, waar hij alles aan zijn vrouw vertelde. De volgende dag vertelde hij zijn arbeiders wat hij gehoord
 • boer
 • Een boer kwam eens terug van de markt, waar hij zijn koe had verkocht. Toen hij onderweg opeens stemmen hoorde, verstopte hij zich snel onder een bootje, want hij was bang van zijn geld beroofd te…

sage uit 1968
 • by de boer in hokling slachte. 't Wie al joun en 't wie donker. Doe sei de boerinne: "Och hearink, nou ha wy 't sâlt
 • elkoar: "Nou mat dat fanke us bang makke wurde." De boer gong hinne en die it koefel om fan it hokling dat slachte wie, mei
 • de meid zout halen bij de buren. De boer deed snel de koeiehuid om zich heen, met de koeiekop op zijn eigen hoofd. Zo
 • de knecht eropuit, en toen bleek de boer dood in het vel op de dam te liggen.
 • boer
 • Een boerenechtpaar wilden hun meid eens flink aan het schrikken maken. Ze hadden net een jonge koe geslacht, en lieten de meid zout halen bij de buren. De boer deed snel de koeiehuid om zich heen, met…

sage uit 1968
 • 't Wie op in jountiid, sy sieten by de boer yn 'e hûs. Doe kom der in âld frou by de doar. Sy woarde der ynlitten, sy
 • woe dêr dy nachts graech sliepe. Hja siet tusken de oaren yn en as se it wurd nom, tocht de boer by himsels: "Dû hast in
 • Een oude vrouw vroeg op een avond een boer om onderdak. Niet veel later kwam er ook een soldaat. Na een tijdje bij
 • elkaar gezeten te hebben, zei de soldaat tegen de boer dat hij iedereen een appel toe moest werpen. Op het moment dat de oude
 • boer
 • Een oude vrouw vroeg op een avond een boer om onderdak. Niet veel later kwam er ook een soldaat. Na een tijdje bij elkaar gezeten te hebben, zei de soldaat tegen de boer dat hij iedereen een appel toe…

mop uit 1968
 • Der wenne in feint by in boer. Doe't it tiid wie fan opnij bisteegjen frege de boer him: "Wolst hjir ek bliuwe mei
 • maeije?" 't Wie in bêste boer en de feint woe wol. Mar hy hie ien bitingst. "Dan wol 'k ien dei boer wêze en ik wol sels
 • Op voorwaarde dat de knecht een dag boer mocht zijn, wilde hij wel langer voor een boer werken. Nu gebeurde het wel
 • eens dat als de boer naar de stad was, de boerin snel in bed kroop met een andere man. Toen dit op een dag weer het geval
 • boer
 • Op voorwaarde dat de knecht een dag boer mocht zijn, wilde hij wel langer voor een boer werken. Nu gebeurde het wel eens dat als de boer naar de stad was, de boerin snel in bed kroop met een andere…

sage uit 1967
 • Twa arbeiders dy wennen by in boer. Dy hienen dêr al jierren wenne. Op in kear wie de boer nei stêd en doe bisluten se
 • taslaen. De oare deis gongen se wer oan 't wurk. De boer wist fan neat, hwant hja praetten der net oer. Letter trouden se en
 • Twee arbeiders woonden al jaren bij een boer, toen ze besloten hem te bestelen. Maar toen de boer aankwam, liep er aan
 • , vertelden ze de boer de hele geschiedenis, en ze vroegen hem om vergiffenis. De boer had nooit geweten dat hij die dag twee
 • boer
 • Twee arbeiders woonden al jaren bij een boer, toen ze besloten hem te bestelen. Maar toen de boer aankwam, liep er aan beide kanten van hem iemand mee. Toen durfden ze niet meer en renden ze hard weg.…

sage uit 1966
 • boer
 • Een smid kreeg ruzie met zijn sterke knecht en de knecht vertrok. Toen de baas even later in de smidse kwam, was het aambeeld weg. Het stond midden op de weg en de smid had de hulp van de boeren nodig…

sage uit 1966
 • stellen. Kees Deukelaar hie 48 boeremetwoarsten stellen út in hutte by in boer út Ezinge. Piter Hoving fan Ezinge sloech in
 • fette guos en in knyn dea by in boer. Berend Bakker, myn maet hie by in boer alle koperen wichten fan 'e baskule meinom en
 • boer
 • Een waarzegster voorspelde een man dat hij geen half jaar meer zou leven. Hij kón wel langer leven, maar hij zou zichzelf benauwd voelen. Zes weken later werd de man door de politie van de…

sage uit 1966
 • . Doe't dy buorkerij der noch stie, ha in boer en in feint in freesliken rúzje krigen. Sy stienen as liuwen tsjin elkoar oer
 • , by de daem, de feint mei 't mes iepen, de boer mei de bile. Doe hat de boer de feint mei de bile deahoud. Doe hat er in
 • Een boer sloeg tijdens een ruzie zijn knecht met een bijl dood. Hij begroef hem in een diep gat, dat hij in de dam had
 • gegraven. Sindsdien ging het hek om het boerenbedrijf nooit meer dicht, hoeveel sloten en kettingen de boer er ook omheen hing.
 • boer
 • Een boer sloeg tijdens een ruzie zijn knecht met een bijl dood. Hij begroef hem in een diep gat, dat hij in de dam had gegraven. Sindsdien ging het hek om het boerenbedrijf nooit meer dicht, hoeveel…

sage uit 1967
 • en sa wyld en alles der mar útflapte hwat har foar de mûle kaem. Op in kear doe wie 't kermis. Dêr woe se hinne. De boer
 • foet hie. De boer en de frou makken it jouns altyd let. Dy sieten noch by de tafel doe't se oan 'e plaets ta wienen. De
 • Een losbandig meisje dient bij een boer. Ze wil heel graag een man vinden, maar volgens de boer zal niemand haar willen
 • gebruik de boer om hulp te vragen. De boer raadt het meisje aan zich morgenochtend niet aan te kleden, want als ze
 • boer
 • Een losbandig meisje dient bij een boer. Ze wil heel graag een man vinden, maar volgens de boer zal niemand haar willen hebben. Het meisje denkt dat ze op de kermis wel iemand kan oppikken, 'desnoods…

sage uit 1967
 • Der wie in faem, dy tsjinne by de boer. Dy faem woe noait forkearing ha. Hja krige wol genôch oansyk, mar sy stegere
 • Een meisje dat bij een boer werkt, heeft nooit verkering omdat ze alle aanzoeken van mannen altijd afwimpelt. Omdat het
 • boer
 • Een meisje dat bij een boer werkt, heeft nooit verkering omdat ze alle aanzoeken van mannen altijd afwimpelt. Omdat het meisje er vaak mee geplaagd wordt, zegt ze laconiek: 'De eerste die mij een…

sage uit 1967
 • Der wie in boer, dy biwenne in hiele âlde rottrige pleats, in rottekleaster. De pleats wie o sa min. Mar hy koe noait
 • earste hoanne kraeit. Dêr foar mat er dus klear wêze." De boer gong dêr akkoard mei. De hiele nacht gong it drok op in
 • Een arme boer bewoont een bouwvallig schuurtje. Het is financieel voor hem niet mogelijk een beter optrekje voor
 • vrij van de duivel. De boer stemt toch toe en samen gaan ze hard aan de slag. Tegen de ochtend staat het hele huisje er, op
 • boer
 • Een arme boer bewoont een bouwvallig schuurtje. Het is financieel voor hem niet mogelijk een beter optrekje voor zichzelf te bouwen. Op een dag stelt een man - de duivel - voor hem te helpen met de…

sage uit 1966
 • boer yn 't strie op 'e koustâl. Mar dat strie, dat waerd stadichoan ûnder him weiskuord. Op it lêst hied er net in strieke
 • Een man was aan het werken bij een boer in Groningen. Hij sliep in de koeienstal op het stro. In de schuur zat een
 • boer
 • Een man was aan het werken bij een boer in Groningen. Hij sliep in de koeienstal op het stro. In de schuur zat een wezen met gloeiende ogen, die steeds meer stro onder de man vandaan haalde. Toen hij…

sage uit 1966
 • Piter Scheper kon toveren. Hij zei eens tegen de boer dat zijn vee buiten liep. De boer zag het ook, maar het was
 • boer
 • Piter Scheper kon toveren. Hij zei eens tegen de boer dat zijn vee buiten liep. De boer zag het ook, maar het was onmogelijk, want het was winter. Toen hij buiten ging kijken, was er niets te zien.

sage uit 1967
 • wienen arbeider by deselde boer en syn dochter wie dêr faem. It arbeidershúske dêr't wy yn wennen stie in twintich menuten
 • geans fan 'e plaets ôf. Skoanheit krige wurden mei de boer (Tilma) en rekke lulk fuort. Doe makke ik my ek lulk, hwant de
 • Een knecht heeft eens ruzie met de boer. De boer dreigt hem te lijf te gaan, en de knecht zegt: 'Ik ben voor de duivel
 • niet eens bang, laat staan voor een boer. De duivel is maar een heel lullig klein mannetje: ik kan hem met een hele harde
 • boer
 • Een knecht heeft eens ruzie met de boer. De boer dreigt hem te lijf te gaan, en de knecht zegt: 'Ik ben voor de duivel niet eens bang, laat staan voor een boer. De duivel is maar een heel lullig klein…

sage uit 1967
 • Oan 'e Noarder Dwarsfeart by de Hegebrêge hat in Grinslânse boer wenne. Dat wie in sekere Mandema. As jonge haw ik
 • -stap! sa klonk it. Ik woarde binaud en sei it tsjin 'e boer. De boer sei, dat wienen de âlde feinten fan froeger, dy wienen
 • Een boerenknecht hoort 's nachts vaak voetstappen op de trap naar de zolder. De boer zegt dat dat de geesten van de
 • boer
 • Een boerenknecht hoort 's nachts vaak voetstappen op de trap naar de zolder. De boer zegt dat dat de geesten van de vroegere boerenknechten zijn.

sage uit 1967
 • Ik haw by in Grinslânse boer yn 't wurk west, dat wie in spotter. Hy sei tsjin my: "Bistû bang by nacht yn 't tsjuster
 • : "Spotters krije wol us spotterslean." Doe sei de boer: "Och God, mens, geloof niet, dat der wat bestaat." De húshâldster sei
 • Een boer is een groot spotter. Hij beweert dat hij voor de duivel niet bang is en dat hij nergens in gelooft. Zijn
 • boer
 • Een boer is een groot spotter. Hij beweert dat hij voor de duivel niet bang is en dat hij nergens in gelooft. Zijn huishoudster verafschuwt zijn onverstandige praatjes en waarschuwt hem dat spotters…

sage uit 1967
 • Dyselde boer wie us op in kear to ôfljochtsjen. Hy die 't yn 't tsjuster en hie gjin lantearne by him. Doe krige er
 • Een boer - een spotter - krijgt 's nachts plotseling een harde klap op zijn arm. Dat was de duivel.
 • boer
 • Een boer - een spotter - krijgt 's nachts plotseling een harde klap op zijn arm. Dat was de duivel.

sage uit 1966
 • Ergens yn 'e Wâlden wenne in âld-feint. Dy wie arbeider by de boer. Hy wie mei de helm geboaren en moest alles sjen. De
 • boer dêr't er by wenne, hie twa soannen. Ien dêrfan woardde great mei de faem. Dy faem moest fan him bifalle. Sy mienden 't
 • boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De boer wil er niks van weten en de zoon
 • persoon zal overlijden en vertelt dit aan de boer. Een tijdje later verongelukt de jongste zoon bij een ritje op een wild
 • boer
 • Een boerenknecht is met de helm geboren en heeft vaak voorgezichten. Hij woont in een klein huisje op het land van de boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De…

sage uit 1967
 • Der wie in boer, dy hie nei stêd ta west. Dêr hied er beesten forkocht. Hy hie gâns sinten bard en dy sinten hied er by
 • him. Der wied er nou mei op stap nei hûs ta. Underweis hearde de boer guon oankommen. "Deksels," tocht er, "ik mei wol om
 • Een boer is met veel geld op pad en vermoedt dat hij beroofd gaat worden. Hij verschuilt zich onder een omgekeerde boot
 • en prompt nemen de overvallers een wachtende houding aan bovenop de boot. Uit het gesprek maakt de boer op dat het zijn
 • boer
 • Een boer is met veel geld op pad en vermoedt dat hij beroofd gaat worden. Hij verschuilt zich onder een omgekeerde boot en prompt nemen de overvallers een wachtende houding aan bovenop de boot. Uit…

mop uit 1977
 • De sâltpot In feint hie him op maaie by in nije boer besteld. Hy wie dêr noch mar krekt, doe hienen se in dea keal. De
 • boer sei tsjin 'e feint: 'Jonge, helje my de sâltpot even op! Wy sille dat keal slachtsje'. Se ieten keallefleis. Earst
 • In mei komt een knecht bij een nieuwe boer werken. Al snel gaat er een kalf dood en hij moet de boer helpen met de
 • herhaalt zich maar dan met varkensvlees. In de herfst overlijdt de moeder van de boer. De knecht denkt: 'dit wil ik geen derde
 • boer
 • In mei komt een knecht bij een nieuwe boer werken. Al snel gaat er een kalf dood en hij moet de boer helpen met de zoutpot om het kalf te slachten. Ze eten vervolgens weken kalfsvlees. In de zomer…

sage uit 1968
 • krekt as in keardel. Sy sloech de knibbels tsjin elkoar oan. Doe't er even allinne wie mei de boer, warskôge er him. "Dat is
 • gjin goed spul", sei er, sa en sa. Doe sei de boer: "Dit is àl in minne goai. Hoe matte wy dit ha." Doe't se wer yn 'e hûs
 • Het valt een soldaat die onderdak heeft gekregen bij een boer op dat een overnachtende vrouw een appel opvangt als een
 • kerel, met de knieën tegen elkaar. De soldaat waarschuwt de boer, omdat hij vermoedt dat de vrouw een vermomde kerel, een
 • boer
 • Het valt een soldaat die onderdak heeft gekregen bij een boer op dat een overnachtende vrouw een appel opvangt als een kerel, met de knieën tegen elkaar. De soldaat waarschuwt de boer, omdat hij…

sage uit 1968
 • Houtigehage by in boer dy hiet fan Sytse de Boer. Har mem wenne yn Oerterp. Dêr kaem dy faem wei. De boer hie in almachtige lulke
 • houn. It gebeurde wol us dat de faem nei melken jouns nei har mem ta gong, dan kom se let yn 'e nacht werom by de boer
 • Een meid van een boer is vaak nog laat op pad. Op een nacht wordt het meisje plotseling opgeschrikt door een plaagbeest
 • gevaarlijke hond van een boer.
 • Sytse de Boer
 • boer
 • Een meid van een boer is vaak nog laat op pad. Op een nacht wordt het meisje plotseling opgeschrikt door een plaagbeest aan haar zijde. Het dier lijkt op een grote hond en heeft enorme ogen. Het…