Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

35 resultaten voor ""

sage uit 1956
 • him ôfmeitsje, hie de féarts sein. De plysje roan der by. Underweis moeten se Hinse Beest (= H. Jehannes de Boer fan it
 • Swartfean). Dy bliuwt der by stean. "Dy koe," seit er, "is net siik." "De koe is wòl siik", seit de boer. Hinse strûpte de mouwe
 • Een boer bracht zijn zieke koe eens naar de veearts om afgemaakt te worden. Onderweg kwamen ze Hinse Beest tegen, die
 • Hinse Jehannes de Boer
 • boer
 • Een boer bracht zijn zieke koe eens naar de veearts om afgemaakt te worden. Onderweg kwamen ze Hinse Beest tegen, die beweerde dat het beest helemaal niet ziek was. Hij stak zijn arm in de bek van het…

sprookje uit 1953
 • Der wie us in ezel. Dy wie al hiel âld. "Wy sille him forkeapje foar de dea", sei de boer. De ezel hearde dat. Hy file
 • oan?" "Moarn krijt de boer praters. Dan sille se sop ite. En dêr wolle se my ta slachtsje." "Wolle se dy ek al deameitsje
 • Omdat een oude ezel volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij verkocht worden. De treurige ezel hoort dit en
 • boer
 • Omdat een oude ezel volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij verkocht worden. De treurige ezel hoort dit en neemt de benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot…

sage uit 1953
 • Der wie us in boer, dy koe tsjoene. Hy hie in toverboek. As er dêr yn lies, yn 'e nacht, dan foroaren syn kij op 'e
 • hinne. Dan kommen de kij wer yn 'e âlde gedaente. Op in kear doe hie dy boer gjin brea by de hân. Hy raesde: "Brea!" Syn mem
 • Een boer leest 's nachts in zijn toverboek en al zijn vee verandert in boomstronken. Om de betovering ongedaan te maken
 • boer
 • Een boer leest 's nachts in zijn toverboek en al zijn vee verandert in boomstronken. Om de betovering ongedaan te maken, leest hij het boek achteruit en bindt hij zichzelf met een blauwe zakdoek om de…

sage uit 1965
 • Alde Hinse (Hinse Jehannes de Boer fan it Swartfean) woarde us by in boer yn 'e Koaten helle, hwant sy koenen it keal
 • net fan 'e koe krije. Hinse woarde troch de boer yn 't rydtúch helle. Hy spile it klear mei de koe. It wie in moai keal
 • Hinse Johannes de Boer (1804-1879), van het Zwartveen bij Opeinde, één van de talrijke Friese wonderdokters en
 • Hinse Jehannes de Boer
 • Hinse Jehannes de Boer
 • boer
 • Wonderdokter wordt na succesvolle hulp bij een moeilijke bevalling van een koe, naar huis gebracht. Bij een boerderij zegt hij dat daar een koe is die moet kalven, maar dat het allemaal goed gaat.…

mop uit 1951
 • itensspul slynd. Hja sei: "Lekker gegeten en gedronken, nu maar vlijtig aan de arbeid." De boer, dy't it hearde, sei: "Dat is
 • Een meid die erg van eten houdt, zit altijd in het geheim in de kelder te bunkeren. Als de boer haar op een keer
 • boer
 • Een meid die erg van eten houdt, zit altijd in het geheim in de kelder te bunkeren. Als de boer haar op een keer betrapt en 'Lekker gegeten en gedronken, nu maar vlijtig aan de arbeid' hoort zeggen,…

sage uit 1951
 • Der wie in boer yn Hurdegaryp, dy syn kij gongen om tolve ûre yn 'e nacht altyd oerein yn it lân. Trije brûsden der
 • Een boer heeft vee dat iedere nacht om middernacht losraakt, ook al bindt hij de dieren nog zo goed vast.
 • boer
 • Een boer heeft vee dat iedere nacht om middernacht losraakt, ook al bindt hij de dieren nog zo goed vast.

sage uit 1966
 • As minsken (arbeiders) tofolle praetten by it wurk, krigen se it folgjende teltsje to hearren fan 'e boer: Der wienen
 • Als arbeiders te veel met elkaar praten, krijgen ze het volgende verhaaltje te horen van de boer: Er waren eens twee
 • boer
 • Als arbeiders te veel met elkaar praten, krijgen ze het volgende verhaaltje te horen van de boer: Er waren eens twee arbeiders, die een kanaal groeven. Ze begonnen elk aan een eind, en groeven zo naar…

mop uit 1951
 • Der wennen in feint en in faem by in boer. Op in dei moest de boer nei de merk ta. De feint en de faem bleauwen
 • togearre thús. De jouns doe't de boer wer thús wie, frege er oan 'e papegaei: "Hwat is der hjoed gebeurd?" De papegaei antwurde
 • Een jongen en een meisje werken bij de boer en zijn gewend het er goed van te nemen zodra de boer zijn hielen gelicht
 • heeft. De pratende papegaai brieft echter alles wat er op een dag gebeurd is door aan de boer. Op een dag besluiten de
 • boer
 • Een jongen en een meisje werken bij de boer en zijn gewend het er goed van te nemen zodra de boer zijn hielen gelicht heeft. De pratende papegaai brieft echter alles wat er op een dag gebeurd is door…

sprookje uit 1951
 • Een reiziger wil meeëten bij een boer, maar durft zijn naam niet te zeggen. De boer blijft aandringen en de vreemdeling
 • geeft uiteindelijk toe: 'Nou dan, Piet Eet-je-mee'. 'Piet eet je mee?' vraagt de boer verbaasd. 'Alstublieft' antwoordt de
 • boer
 • Een reiziger wil meeëten bij een boer, maar durft zijn naam niet te zeggen. De boer blijft aandringen en de vreemdeling geeft uiteindelijk toe: 'Nou dan, Piet Eet-je-mee'. 'Piet eet je mee?' vraagt…

sprookje uit 1951
 • Der wie in boer, dat wie hwat in fremd man. Hy krige in nije feint. Op in moarn sei de boer tsjin 'e feint: "Nou haw ik
 • op in plak, dêr stie de boer to hanwaskjen. Sy soenen ite. De feint frege oan 'e boer: "Hwa is hjir baes, jo of de frou
 • Een vreemde boer geeft wel een heel opmerkelijke opdracht aan zijn nieuwe knecht. De knecht moet met een door twee
 • stoere boer verzekert de knecht echter dat hij de baas is en de knecht laat hem een paard uitzoeken. De boer kiest het
 • boer
 • Een vreemde boer geeft wel een heel opmerkelijke opdracht aan zijn nieuwe knecht. De knecht moet met een door twee paarden getrokken wagen vol apenoten de huizen langstrekken. Bij ieder huis moet hij…

sprookje uit 1951
 • twa tofolle. Hwa fan dy jongemannen koe bliuwe? De boer sei: "Dy't it bêst pankoekbakke kin mei joun by myn dochter bliuwe
 • woe wis fan 'e saek wêze, en sokken, sei de boer, koe men allinne mar yn 't boerebidriuw brûke.
 • jongen vraagt een pannenkoekmes en draait de bruine pannenkoek heel voorzichtig om. De boer geeft hem onmiddellijk
 • de boer vertrouwen in het boerenbedrijf.
 • boer
 • Drie vrijers dingen naar de hand van een boerendochter. Omdat het meisje maar met een van de jongens kan trouwen, besluit de vader een pannenkoekbakwedstrijd te organiseren. De jongen die de beste…

mop uit 1951
 • Der kom us in poep by in boer yn 'e haeijing. Sy sieten by de boer krekt oan 'e moarnsbrogge. De boer wie gleonhastich
 • ta. Hy sei: "Boer, ik wyt noch better rie. As wy nou ek fuort mar it jounsmiel bihimmelen, dan wienen wy der yn ien kear
 • Een Duitse maaier, ook wel 'Poep' geheten, komt in dienst bij een zeer gehaaste boer. De boer raadt zijn knecht aan
 • verzetten. De boer vindt dit een prima plan en aldus geschiedt het. Na het eten gaat de knecht niet aan de slag. Hij stelt de
 • boer
 • Een Duitse maaier, ook wel 'Poep' geheten, komt in dienst bij een zeer gehaaste boer. De boer raadt zijn knecht aan direct na het ontbijt ook gelijk te lunchen, teneinde aan een stuk door op het land…

mop uit 1967
 • Ulespegel bistege him us by in boer. Dy sei tsjin him, hy moest de wein smarre. Al gau wie Ulespegel drok oan 'e gong
 • . De boer kom in skoftsje letter us by him om to sjen of er al hast klear wie. Hy frege: "Hoe fier biste?" "Ik mat de
 • Een boer vraagt aan zijn knecht Tijl Uilenspiegel de wagen te smeren. Tijl begint prompt de hele wagen aan de
 • buitenkant in te smeren, terwijl de boer alleen de wielen bedoelt.
 • boer
 • Een boer vraagt aan zijn knecht Tijl Uilenspiegel de wagen te smeren. Tijl begint prompt de hele wagen aan de buitenkant in te smeren, terwijl de boer alleen de wielen bedoelt.

legende uit 1950
 • In boer wie troud mei in frou, dy wie o sa goed. Hja koe gjin earmoed sjen en joech winterdeis altyd in soad jirpels
 • wei. De boer wie in nepert en koe soks net daeije. Hy sei: "Astû safolle jirpels weijowste, bou ik takomme jier de helte
 • boer
 • Een aardappelboer kan het niet hebben dat zijn liefdadige vrouw zoveel van de oogst weggeeft aan arme mensen en verbouwt expres de helft minder aardappels. Het daaropvolgend jaar is de oogst echter…

sage uit 1950
 • In boer op it Wytfean hie in blastige koe. Hy gong nei it Swartfean, nei Hinse. Dy joech him guod mei, mar it bikom net
 • . Doe gong de boer wèr nei 't Swartfean. Hinse sei: "Op it stuit wjerkôget dyn koe noch net, mar astû aenst thús komste is
 • Een boer krijgt van tovenaar Hinse een middeltje voor zijn zieke koe die last heeft van opgeblazenheid. Het dier
 • boer
 • Een boer krijgt van tovenaar Hinse een middeltje voor zijn zieke koe die last heeft van opgeblazenheid. Het dier geneest niet direct, maar Hinse voorspelt dat de koe bij thuiskomst weer zal herkauwen.…

sage uit 1977
 • Der kaem op in joun in frou, dy frege om onderdak by in boer. De boer en 'e boerinne lieten har der yn. In skoft letter
 • en doe't er de boer allinne to sprekken komme koe, sei er: "Ik fortrou dat minske net. It liket my in keardel ta." Doe
 • Een soldaat die bij een boer overnacht vermoedt dat een vrouw die ook bij de boer te gast is in werkelijkheid een man
 • is. Om het geslacht van de gast te bepalen, doet de boer op aanraden van de soldaat de appelvangproef. Als de 'vrouw' de
 • boer
 • Een soldaat die bij een boer overnacht vermoedt dat een vrouw die ook bij de boer te gast is in werkelijkheid een man is. Om het geslacht van de gast te bepalen, doet de boer op aanraden van de…

mop uit 1973
 • Der wie in boer, dy kaem ris op in freed yn Ljouwert. Doe wie 't krekt fémerk. Dêr gong er hinne. Doe stie dêr in
 • koopman mei in moaije kou. Dy sei tsjin 'e boer: "Dy kou matte jo keapje. Foar dat en dat bidrach kinne jo him krije, dat is
 • Boer gaat op een vrijdag naar Leeuwarden en gaat naar de veemarkt. Een koopman met een mooie koe biedt hem die aan
 • . Boer heeft geen geld bij zich, maar de koopman wil het geld wel te goed houden. Boer betaalt maar niet. Als de koopman hem
 • boer
 • Boer gaat op een vrijdag naar Leeuwarden en gaat naar de veemarkt. Een koopman met een mooie koe biedt hem die aan. Boer heeft geen geld bij zich, maar de koopman wil het geld wel te goed houden.…

mop uit 1973
 • By in boer op 'e klaei wennen in greatfeint en in lytsfeint. 't Wie allegear winter, dat hja hienen neat to dwaen. De
 • boer woe dy greatfeint eins wol kwyt, mar hoe moest er dat ha? Der wie feitlik gjin reden foar en jow him dien. Op in
 • In de winter als op de boerderij niets te doen valt wil de boer de oudste knecht wel kwijt, maar er is geen reden toe
 • . Bij het ontbijt zegt de boer dat de knecht een lekkere boterham met spek heeft. Het was geen spek, maar kaas, dus de
 • boer
 • In de winter als op de boerderij niets te doen valt wil de boer de oudste knecht wel kwijt, maar er is geen reden toe. Bij het ontbijt zegt de boer dat de knecht een lekkere boterham met spek heeft.…

mop uit 1973
 • It wie yn 'e tritiger jierren, in hiele minne tiid. Der wie in arbeider, dy moest in oare boer ha, mar dat woe him net
 • woarde it maeije en de boer syn feint helle de saak op. Dêr kaem de boer oan. De sawn bern draefden dêr troch 't lege hûs
 • In de slechte dertiger jaren lukte het een boerenarbeider niet een andere boer te krijgen. Het ketste altijd af op zijn
 • gezin met zeven kinderen. Op het laatst gaf hij op dat hij maar twee kinderen had, waarop het lukte werk te krijgen. Boer
 • boer
 • In de slechte dertiger jaren lukte het een boerenarbeider niet een andere boer te krijgen. Het ketste altijd af op zijn gezin met zeven kinderen. Op het laatst gaf hij op dat hij maar twee kinderen…

mop uit 1973
 • Der wie in boer, dy hie lêst fan aembeijen. Doe seinen se tsjin him, dan moest er nei dy en dy dokter ta gean, dy soe
 • 'e anus dwaen. "Dan komme jo nei in wike mar wer by my," sei er, "dan sil 't wol oer wêze." De boer rekke nei hûs ta, doe
 • Boer die last heeft van aambeien gaat naar de dokter. Dokter schrijft hem pillen voor die hij een week elke avond in de
 • anus moet stoppen. Boer weet niet wat de anus is, vraagt buurman. Die geeft advies de pillen in water op te lossen en in te
 • boer
 • Boer die last heeft van aambeien gaat naar de dokter. Dokter schrijft hem pillen voor die hij een week elke avond in de anus moet stoppen. Boer weet niet wat de anus is, vraagt buurman. Die geeft…

sage uit 1972
 • Een boer kreeg maar geen antwoord van een architect op de vraag wat voor gebouw het werd. Maar de derde keer antwoordde
 • de architect dat het een gekkenhuis voor boeren werd. De boer antwoordde dat hij dat wel dacht, omdat het voor de soort
 • boer
 • Een boer kreeg maar geen antwoord van een architect op de vraag wat voor gebouw het werd. Maar de derde keer antwoordde de architect dat het een gekkenhuis voor boeren werd. De boer antwoordde dat hij…

sage uit 1972
 • zou diegene een radio krijgen. Toen kwam er een boer om twee flessen moedermelk vragen. De winkelier had dat natuurlijk
 • niet, maar stelde als eis dat de boer er ook een rijmpje bij op zou zeggen. De boer zei toen: "Hoe zou in deze grote zaak
 • boer
 • In een winkel werd vrijwel alles verkocht. Daarom had men een actie: als iemand om iets vroeg dat ze niet hadden, dan zou diegene een radio krijgen. Toen kwam er een boer om twee flessen moedermelk…

sage uit 1972
 • boer
 • Een jongen kreeg eens een brief van de dienstkeuring, en zijn vader las hem. Hij zei dat ze geen brief hoefden te sturen met de informatie waar zijn zoon geboren was, wanneer en wat zijn naam was. Ook…

sage uit 1972
 • Der wie ris in feint, dy wenne by in boer. Hy hie dêr al in pear jier west en woarde dêr al aerdich eigen. Hy doarst
 • dêr wol hwat yn 't formidden to bringen. Hwannear't dêr in fuorman kom mei in weinfol bitekoppen, sei er tsjin 'e boer
 • Een knecht vroeg de boer eens om een lamp om naar de vrouwen te gaan. De boer zei dat hij het altijd zonder lamp had
 • boer
 • Een knecht vroeg de boer eens om een lamp om naar de vrouwen te gaan. De boer zei dat hij het altijd zonder lamp had gedaan. De knecht zei dat dat ook te zien was.

mop uit 1972
 • Der wie in boer, dy hie in lytsfeint. 't Wie yn it drokst fan 'e ûngetiid, der moest taskript wurde. Der roan in kat
 • oer it haeilân. Doe sei de feint tsjin 'e boer: "Sjoch, in hazze." "Welné," sei de boer, in kat." "In hazze", sei de feint
 • Er liep eens een kat door het land. De knecht dwong de boer te zeggen dat het een haas was, anders zou hij het werk
 • neerleggen. De boer had hem hard nodig en deed maar wat hij wilde. In de winter was het veel minder druk. Toen dwong de boer de
 • boer
 • Er liep eens een kat door het land. De knecht dwong de boer te zeggen dat het een haas was, anders zou hij het werk neerleggen. De boer had hem hard nodig en deed maar wat hij wilde. In de winter was…