Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

17 resultaten voor ""

sprookje uit 1971
 • Sit op dy't mei wol Der wie ris in feint, dy tsjinne by in boer en dêr hie er in goed plak. Mar de boer boude foar
 • twivelders. De boer mocht graach beanen. Hy sei gauris: 'Wy treffe it wer — wy ite hjoed beanen'. Dan wie 't foar de feint al
 • boer, die erg van bonen houdt, is beledigd maar zegt niets. Later, als de knecht getrouwd is en niet meer in dienst van de
 • boer, heeft hij het niet zo breed. Hij komt bij zijn vroegere werkgever bedelen om eten voor zijn familie. De boer heeft
 • boer
 • Een boerenknecht krijgt van zijn baas altijd bonen te eten, terwijl hij ze niet lust. Op een dag steekt hij zijn lepel met de bolle kant naar boven in de pan, en zegt: "Wie mee wil, ga maar zitten!"…

sage uit 1971
 • De heinproef In frouspersoan kaam by in boer. Wêr 't it bard is, wit ik net krekt. mar earne yn Fryslân. Neidat de
 • ûnderdak; sy mocht dêr de nachts fan 'e boer wol bliuwe. Even letter kaam dêr in soldaat op in hynder. Foar it brechje al trof
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer
 • stellen, om te zien of ze echt een vrouw is. De boer gooit de soldaat en de vrouw elk een appel toe. De vrouw houdt haar
 • boer
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer wil overnachten. Samen bespieden ze de vrouw, die er nogal verdacht uitziet. De…

sage uit 1955
 • boer
 • vader van ziek meisje krijgt de raad niet verder te dokteren, maar naar een duivelbanner te gaan als er drie kransen, waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle…

sage uit 1966
 • Der bistege him us in feint by de boer. It wie in feint dy't wol hwat yn 'e bouten hie en de boer tochte, dat hy der in
 • . Sy gongen togearre nei 't lân ta. Mar op it lân dêrnjonken stie in arbeider fan in oare boer. De nije feint sei: "Nou
 • Een jongeman wordt door een boer in dienst genomen. De volgende dag gaat hij met een arbeider het land op om mest en
 • hij de boer wat er gebeurd is en dat de jongeman toveren kan. De boer moet niks van die kunsten hebben. Dezelfde dag zegt
 • boer
 • Een jongeman wordt door een boer in dienst genomen. De volgende dag gaat hij met een arbeider het land op om mest en aarde te strooien. Op het land zijn ook andere arbeiders. De nieuwe vent gaat met…

mop uit 1966
 • Der wie in lânhearre, dy wenne yn 'e stêd. Hy wie us in kear by syn boer to jimmetiten. Sy krigen hazze. De boer hie dy
 • hazze sels sketten. De lânhearre gong to gast en sei tsjin 'e boer: "Jonge, sa'n hazke moesten jo my oars ek us bringe
 • boer
 • Een boerenzoon moet van zijn vader een geschoten haas in een zak naar de landheer in de stad brengen. Onderweg krijgt de jongen dorst en bij een huisje krijgt hij te drinken. Intussen verwisselen twee…

Trefwoorden: boer, haas, kat, landheer, verwisselen


sage uit 1966
 • Der wie in boer, dy soe nei stêd ta. It wie wintermoarn en noch tsjuster. "Ik sil dy in pear spekbroggen rémeitsje foar
 • boer. "Dan mat ik mar ris hinne." Hy nom in skynfet mei. Mar hwat er doe seach, dêr woarde er danige kjel fan. Der hong in
 • boer
 • Een boerin wilde voor haar man een boterham met spek maken. Maar boven in het spekhok kon ze met geen mogelijkheid een stuk van het spek snijden. Toen haar man ging kijken hoe dat kwam, zag hij een…

mop uit 1966
 • dien wurk jown. Doe gong Thyl nei de boer. "Kenstû alles fan 't boerewurk?" frege de boer. "Alles", sei Thyl. "Goed, dan
 • komst by my yn 't wurk." De oare deis stjûrde de boer Thyl nei 't lân ta om dat to eidzjen. "Earst mar ien tine", sei er
 • niet meer voor de kleermaker te werken. Tijl probeert het nu als boerenknecht en moet van de boer het land gaan eggen 'met
 • één tand'. Tijl slaat prompt alle tanden op één na uit de eg. Ook de boer is erg ontstemd over Tijls domheid en weer is
 • boer
 • Tijl Uilenspiegel werkt als knecht bij een kleermaker. De kleermaker vraagt hem een paar mouwen in een jas te 'smijten'. Tijl hangt de jas op en begint met de mouwen te smijten maar het lukt hem niet…

mop uit 1967
 • Der wienen in boer en in frou en dy hienen in papegaei. Dy hiet fan Popke. Dy wie o sa tûk. Op in kear soenen de boer
 • en de frou nei stêd ta. De feint en de faem soenen salang op it hûs passe. De boer lei in tientsje op 'e tafel del en sei
 • Een boer en zijn vrouw gingen eens naar de stad. De boer vroeg de papegaai op te letten wie het tientje weg zou halen
 • hoofd, zodat de papegaai haar niet zou herkennen. Ze pakte het tientje en liet tegelijk een wind. Toen de boer later vroeg
 • boer
 • Een boer en zijn vrouw gingen eens naar de stad. De boer vroeg de papegaai op te letten wie het tientje weg zou halen. De knecht en de meid deden beide een poging, maar de papegaai waarschuwde ze.…

sprookje uit 1966
 • . Sy krigen goed iten ûnderweis en sliepten de nachts by in boer yn 'e skuorre yn 't hea. De oare deis gongen se fierder
 • . By de earste boer dêr't se skoaiden, krigen se neat. Mar de twadde sei: "Gean mar even yn 'e hutte, dan sil 'k de frou
 • boer
 • Twee jongens vinden dat ze het thuis niet goed genoeg hebben en besluiten een zwervend bestaan te gaan leiden. In hun dagelijkse strijd hun kostje bij elkaar te scharrelen, belanden ze bij een…

sage uit 1970
 • bûtendoar kloppe woarde. Doe't de boer dêr hinne gong stie dêr in frommes. Mar 't wie in rover. Mar dat wist de boer net. Dat
 • frommes woe der graech yn en de boer liet har yn 'e keamer komme. Dêr gong se by 't fjûr sitten by de oare minsken. Sy rekken
 • . Ze hadden wat bij elkaar gezeten, toen de soldaat de boer even apart nam. Hij meende dat de vrouw een rover was, die
 • slechts verkleed was als vrouw. Hij raadde de boer aan iedereen een appel toe te gooien. Vrouwen doen namelijk de knieen van
 • boer
 • Op een avond klopte een vrouw bij een boerderij aan om onderdak. Even later vroeg ook een soldaat om een slaapplaats. Ze hadden wat bij elkaar gezeten, toen de soldaat de boer even apart nam. Hij…

sage uit 1969
 • se yn 'e krante in adfortinsje, dêr't in geitsje yn to keap oanbean woarde. 't Wie in boer, dy't dat yn 'e krante hie. De
 • geitsje." "Dat kin net", sei 't minske. "'t Is dochs sa", sei er. "Mar dy boer hat my bisodemitere. Ik gean wer mei de bok nei
 • Een man kocht eens een geitje van een boer. Op de terugweg bond hij het dier vast aan het hek van een herberg, en ging
 • boer. Onderweg stopte hij weer bij dezelfde herberg en hij vertelde het verhaal aan de kastelein. Het zoontje hoorde hoe
 • boer
 • Een man kocht eens een geitje van een boer. Op de terugweg bond hij het dier vast aan het hek van een herberg, en ging zelf binnen wat drinken. Het zoontje van de kastelein leek het wel leuk om eens…

mop uit 1977
 • It wie yn 'e tiid dat de Spanjoalen yn ús lân tahâldden. Der wenne earne in boer, dy wie allinne thús mei de feint. De
 • Spanjoalen wienen oan it doarp ta, se rieden op hynders. De boer wie deabinaud, hwant dy mannen roofden alles hwat se mar krije
 • In de Spaanse tijd was een boer erg bang om beroofd te worden door Spanjaarden te paard. Als er een Spaanse ruiter
 • boer
 • Boer, Sjouke de
 • In de Spaanse tijd was een boer erg bang om beroofd te worden door Spanjaarden te paard. Als er een Spaanse ruiter nadert, rekent een buiksprekende knecht op een slimme wijze met de overvaller af: hij…

mop uit 1977
 • Der wie in boer, dy wenne op in lyts spultsje, dy sei ris tsjin syn wyfke: Wy moasten eins in feintsje ha, dan koenen
 • ?" De boer prakkesearre efkes, doe sei er: "As wy in feint hiere dy't net al to gochem is dan kin dy wol by ús Grytsje
 • Een boer en een boerin willen graag een knecht nemen. De enige mogelijkheid is dat de knecht bij hun dochter slaapt
 • omdat ze maar drie slaapplaatsen hebben. De boer besluit hierop een onnozele knecht aan te nemen die te dom is om zich aan
 • boer
 • Boer, Sjouke de
 • Een boer en een boerin willen graag een knecht nemen. De enige mogelijkheid is dat de knecht bij hun dochter slaapt omdat ze maar drie slaapplaatsen hebben. De boer besluit hierop een onnozele knecht…

mop uit 1977
 • Der wie ris in boer en dêr wie ris in skuonmaker. It wie in rike boer mar o sa gjirrich. De skuonmakker hie 't mar earm
 • . Op in kear bleau dy boer foar de etalage fan 'e skuonmakker stean. Hy seach nei in pear skuon dêr't er tige sin oan hie
 • Een arme schoenmaker neemt een rijke boer te pakken die te gierig is om een paar schoenen te kopen: de schoenmaker wil
 • de schoenen gratis meegeven als de boer drie dagen en nachten achter elkaar op bed wil liggen met de handen op het lijf
 • boer
 • Boer, Sjouke de
 • Een arme schoenmaker neemt een rijke boer te pakken die te gierig is om een paar schoenen te kopen: de schoenmaker wil de schoenen gratis meegeven als de boer drie dagen en nachten achter elkaar op…

sage uit 1972
 • Der wie ris in feint, dy woe graech wurk ha. Hy kom by in boer en frege him: "Kinne jo in boerefeint brûke?" "Jawol
 • ," sei de boer, "kinst melke?" Né, sei de feint, melke kin 'k net. Dan kin 'k dy ek net brûke, sei de boer. Doe gong dy feint
 • Een knecht wilde graag werk hebben, maar alle boeren weigerden, omdat hij niet kon melken. Bij de laatste boer zei hij
 • dat hij wel kon melken, en toen werd hij aangenomen. De boer gaf hem de melkspullen, maar toen de knecht maar niet
 • boer
 • Een knecht wilde graag werk hebben, maar alle boeren weigerden, omdat hij niet kon melken. Bij de laatste boer zei hij dat hij wel kon melken, en toen werd hij aangenomen. De boer gaf hem de…

mop uit 1969
 • eigen hals en de oare gong mei de koe fuort. De âld man stapte mei de iene fédief fuort. Achter de Greate Wielen sei de boer
 • dy boer dat hearde, liet er him frij. "Dû hast sa lang by my op 'e stâl stien," sei er, "en dû hast my safolle molke jown
 • Een boer ging zijn oudste koe op de markt verkopen. Hij liep naar de markt met de koe aan een touw achter zich aan
 • . Veedieven maakten zonder dat hij het door had de koe los, en een van hen bond zichzelf vast aan het touw. Toen de boer erachter
 • boer
 • Een boer ging zijn oudste koe op de markt verkopen. Hij liep naar de markt met de koe aan een touw achter zich aan. Veedieven maakten zonder dat hij het door had de koe los, en een van hen bond…

sage uit 1966
 • Der wenne oan 'e Skeanpaden by de Ham in boer, dy hie in lytsfeint. Dy sei, dat er foar gjin duvel bang wie. De boer
 • fortelde er de boer hwat der gebeurd wie. "Myn leave jonge," rôp de boer, "dit is net bêst, it wie de greatfeint." De boer gong
 • Om zijn jongste boerenknecht het opscheppen af te leren, stuurt een boer hem s'avonds weg met een boodschap. Dan stuurt
 • . Thuisgekomen vertelt hij het voorval aan de boer die naar de brug snelt. De oudste boerenknecht is echter al verdronken.
 • boer
 • Om zijn jongste boerenknecht het opscheppen af te leren, stuurt een boer hem s'avonds weg met een boodschap. Dan stuurt hij zijn oudste boerenknecht, met een laken verkleed als spook, naar een brug,…