Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

6 resultaten voor ""

sage uit 1954
 • By de Rotten op it Wytfean (de famylje Veenstra) woarden twa hynders forkocht foar f600,- oan in Burgumer. De boer
 • boat ôf binne, krûpt de boer wer tofoarskyn. De oare deis komme de arbeiders, lyk as altyd. Sy melke en fuorje en as it
 • Een boer heeft twee paarden verkocht en loopt met de opbrengst naar huis, wanneer hij twee mannen aan ziet komen. Hij
 • vertrouwt het niet en verstopt zich. Het blijken twee van zijn knechten te zijn, die zijn geld willen stelen. De volgende dag
 • boer
 • knechten
 • Een boer heeft twee paarden verkocht en loopt met de opbrengst naar huis, wanneer hij twee mannen aan ziet komen. Hij vertrouwt het niet en verstopt zich. Het blijken twee van zijn knechten te zijn,…

sage uit 1966
 • De boer en 'e frou wienen to praten. De feint, de faem en de lytsfeint bleauwen thús. De feint dy hiet fan Ruerd van
 • de jouns ôfgryslike bang, doe't se op bêd soe. Hja rôp de boer der by. Dy hie fuort yn 'e gaten dat Ruerd dat lapt hie en
 • Een knecht tekent bij het bed van de meid een vuurman. Zij wordt daar 's nachts bang van en haalt de boer erbij. De
 • boer snapt wel dat de knecht dit gedaan heeft, en haalt hem erbij. De knecht maakt een gebaar en de vuurman is plots weer
 • boer
 • knechten
 • Een knecht tekent bij het bed van de meid een vuurman. Zij wordt daar 's nachts bang van en haalt de boer erbij. De boer snapt wel dat de knecht dit gedaan heeft, en haalt hem erbij. De knecht maakt…

sage uit 1966
 • By in boer wennen in greatfeint en in lytsfeint. De lytsfeint wie noait bang. Sy woenen him binaud prate mei spoeken
 • boer
 • knechten
 • Een knecht probeert zijn dappere collega angst aan te jagen door een laken om te doen en spook te spelen. De andere knecht is niet bang en dreigt het spook de hersens in te slaan als het naderbij…

sage uit 1966
 • Geart Hamstra wie by in boer yn 'e ûngetiid. Greate Mindert wie ek by dyselde boer. Mar Mindert wie in nachtmerje en
 • kaem elke nacht by him, dat er hast gjin siken mear helje koe. De boer wie lulk op greate Mindert, hwant Geart sei: "Ik
 • Van twee knechten bij een boer is er één een nachtmerrie, die de andere knecht 's nachts het leven zuur maakt. De
 • knecht dreigt op te stappen, waarna de boer de nachtmerrie de laan uit stuurt.
 • boer
 • knechten
 • Van twee knechten bij een boer is er één een nachtmerrie, die de andere knecht 's nachts het leven zuur maakt. De knecht dreigt op te stappen, waarna de boer de nachtmerrie de laan uit stuurt.

mop uit 1977
 • Der wienen twa hantsjemieren, dy kamen by in boer. Hja woenen graech wurk ha om hwat to fortsjinjen, mar dy boer wie o
 • beide poepen bigounen to meanen. In skoft letter kamen se by de boer. Binne jimme klear? frege dy. Ja, seinen se, wy hawwe
 • Twee knechten krijgen maar 35 stuivers voor het afmaaien van het land. Om de gierigheid van de boer te bestraffen
 • boer
 • knechten
 • Boer, Sjouke de
 • Twee knechten krijgen maar 35 stuivers voor het afmaaien van het land. Om de gierigheid van de boer te bestraffen maaien ze alleen de buitenste randen van het land en trekken met de zeis een baan…

mop uit 1977
 • Myn skoanheit wie to Aldeboarn mei oaren oan 't kabellizzen. 't Wie iterstiid. De boer dy't dêr wenne siet mei syn
 • maten elk ien fan to jaen. De boer hie 't sjoen út 'e hûs wei. Hy slûpte op sokken nei Albert-om ta en krige him by 't
 • Een boer gaat na gedane arbeid in zijn huis eten zonder zijn knechten te eten te geven. Als één van de knechten een
 • paar wortels uit het land trekt, wordt hij hierop aangesproken door de boer. Als de knecht vraagt wat de boer dan met de
 • boer
 • knechten
 • Boer, Sjouke de
 • Een boer gaat na gedane arbeid in zijn huis eten zonder zijn knechten te eten te geven. Als één van de knechten een paar wortels uit het land trekt, wordt hij hierop aangesproken door de boer. Als…