Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

7 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Op it Blauhûs wenne froeger in boerefaem. Dy faem krige twa berntsjes, dy wienen fan 'e boer. It wienen twillinkjes. Dy
 • berntsjes hat se weimakke yn 'e kolk. Letter kom der in oare boer op it spul to wenjen. As dy oan it melken wie, kommen der
 • Een boerenmeisje was eens zwanger geworden van de boer. Ze bracht de tweeling, die ze ter wereld had gezet, om. De boer
 • er achter dat de kinderen graag doodskleding wilden. De volgende dag heeft de boer doodskleding neergelegd en daarna
 • boer
 • spook
 • Een boerenmeisje was eens zwanger geworden van de boer. Ze bracht de tweeling, die ze ter wereld had gezet, om. De boer die er later kwam wonen, zag tijdens het melken elke keer twee kleine naakte…

sage uit 1967
 • Fan in jonge dy't noait bang wie. Der wenne ergens in boer, dy hie in lytsfeint en in greatfeint. Dy lytsfeint stie
 • foar neat, hy wie nergens bang foar. De greatfeint en de boer koenen har dat net bigripe. Hja sprutsen togearre ôf, de
 • Spookspelen: Het spook op de vonder
 • De oudste knecht van de boer wachtte, verkleed als een spook, de jongste knecht op een bruggetje op. Toen hij niet
 • opzij wilde gaan, sloeg de jongste knecht het spook het water in. Toen de boer vertelde dat hij niet een spook, maar de
 • boer
 • spook
 • De oudste knecht van de boer wachtte, verkleed als een spook, de jongste knecht op een bruggetje op. Toen hij niet opzij wilde gaan, sloeg de jongste knecht het spook het water in. Toen de boer…

sage uit 1967
 • moarns sei er tsjin 'e boer: "Ik gean nei hûs ta." "Hoe nou?" sei de boer. "Der hat fannacht in ding op my lein, dat kom
 • boven út 'e hoan-nebalken wei." "Dan sil 'k jo op in oar plak sliepe litte", sei de boer.
 • bovenop hem stort. De knecht is doodsbang en de boer wijst hem een andere slaapplaats.
 • boer
 • spook
 • Een boerenknecht slaapt in de schuur en wordt 's nachts opgeschrikt door een spookding dat zich vanaf de hanebalk bovenop hem stort. De knecht is doodsbang en de boer wijst hem een andere slaapplaats.

sage uit 1969
 • Wy wienen yn Úthuzermeden yn Grinslân by de boer yn 't wurk. Dy nachts leinen wy yn 'e skuorre op in rige. Us heit wie
 • De arbeiders van een boer in Groningen sliepen in een schuur. In die schuur spookte het, mensen voelden 's nachts
 • boer
 • spook
 • De arbeiders van een boer in Groningen sliepen in een schuur. In die schuur spookte het, mensen voelden 's nachts dingen over zich heen zweven.

sage uit 1966
 • Der wenne oan 'e Skeanpaden by de Ham in boer, dy hie in lytsfeint. Dy sei, dat er foar gjin duvel bang wie. De boer
 • fortelde er de boer hwat der gebeurd wie. "Myn leave jonge," rôp de boer, "dit is net bêst, it wie de greatfeint." De boer gong
 • Om zijn jongste boerenknecht het opscheppen af te leren, stuurt een boer hem s'avonds weg met een boodschap. Dan stuurt
 • hij zijn oudste boerenknecht, met een laken verkleed als spook, naar een brug, waar hij de jongste moet bang maken en
 • boer
 • spook
 • Om zijn jongste boerenknecht het opscheppen af te leren, stuurt een boer hem s'avonds weg met een boodschap. Dan stuurt hij zijn oudste boerenknecht, met een laken verkleed als spook, naar een brug,…

sage uit 1970
 • Us mem hat by in boer tsjinne. Doe wie se noch jong. Nachts om ien ûre hearde ús mem altyd ien de mjilling lâns sliere
 • noait hwat. De eardere boer hie him dêr oan 'e tsjernmoune ophong. Dy mat dêr letter altyd omspûke ha. Mem hat it ús faek
 • iemand te zien. De vorige boer had zich aan die karnmolen opgehangen, en spookte er later altijd rond.
 • boer
 • spook
 • Een dienster hoorde om een uur 's nachts altijd iemand bij de karnmolen spoken. Maar als ze ging kijken, was er nooit iemand te zien. De vorige boer had zich aan die karnmolen opgehangen, en spookte…

sage uit 1969
 • By Warfstermoune stie in boereplaets, dêr wenne in boer op, dy wie âldfeint. Hy wie tige ryk en leefde dêr mei in
 • . Mar sy hearden dêr nachts altyd hwat. Op in kear doe seinen se tsjin 'e boer. Sy koenen nachts noait rêstich sliepe hwant
 • die kon waarschijnlijk geen rust vinden. Op het laatst wilde niemand meer bij de boer slapen.
 • boer
 • spook
 • De boerenarbeiders sliepen vroeger in een schuur. Ze hoorden daar vaak vreemde geluiden. Er was eens iemand vermoord en die kon waarschijnlijk geen rust vinden. Op het laatst wilde niemand meer bij de…