Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

14 resultaten voor ""

sage uit 1971
 • De heinproef In frouspersoan kaam by in boer. Wêr 't it bard is, wit ik net krekt. mar earne yn Fryslân. Neidat de
 • ûnderdak; sy mocht dêr de nachts fan 'e boer wol bliuwe. Even letter kaam dêr in soldaat op in hynder. Foar it brechje al trof
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer
 • stellen, om te zien of ze echt een vrouw is. De boer gooit de soldaat en de vrouw elk een appel toe. De vrouw houdt haar
 • boer
 • vrouw
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer wil overnachten. Samen bespieden ze de vrouw, die er nogal verdacht uitziet. De…

sage uit 1966
 • Op 'e klaei wie in faem, dy tsjinne by in boer. Dy faem hie forkearing. As de feint der west hie, wist de boerinne har
 • de tobbe stie to waskjen, en oan 't sjongen wie, kom de boer by har en sei: "Net sa lûd, hwant de frou is net by de tiid
 • spinnen. De kat laat zich niet wegjagen. De volgende morgen komt de boer zeggen dat de boerin niet lekker is. Hij moet weg
 • maar de dienstbode mag niet naar de boerin gaan. De vrouw gaat binnen kijken en ziet de boerin paars en blauw op bed liggen
 • boer
 • vrouw
 • De diensbode op een boerderij heeft verkering. Als haar verloofde op bezoek komt weet de boerin haar de volgende dag te vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar…

sage uit 1966
 • my wei krûpte. Der wie no in boer, dy hie in hynder, dat hie in protte lêst fan 'e nachtmerje. Moarns sieten der altyd
 • erg. Op een avond strooide men meel op de rug van het beest. De volgende ochtend zat er een vrouw op; het was de
 • boer
 • vrouw
 • Een paard had veel last van nachtmerries. 's Morgens had hij altijd vlechtjes in zijn manen, en het beest zweette heel erg. Op een avond strooide men meel op de rug van het beest. De volgende ochtend…

sage uit 1966
 • Op it Bouwekleaster wenne in boer, dy soe op in moarn nei it lân ta om nei syn fé to sjen. Doe't er dêr kom, wie dêr in
 • hiele keppel minsken yn syn lân. In frommes kom út dy keppel wei en roan op 'e boer ta. Sy sei gau: "Forhoal jo hwat, boer
 • Een boer gaat 's morgens naar zijn vee kijken, en treft een heleboel mensen op zijn land aan. Een vrouw zegt dat er een
 • kind geboren wordt en de boer maakt zich uit de voeten. Later blijkt dat een van zijn beste beesten geslacht is; de
 • boer
 • vrouw
 • Een boer gaat 's morgens naar zijn vee kijken, en treft een heleboel mensen op zijn land aan. Een vrouw zegt dat er een kind geboren wordt en de boer maakt zich uit de voeten. Later blijkt dat een van…

sage uit 1967
 • Doe't myn mem noch faem wie, tsjinne se by de boer. Winterdeis gong se to riden op 't iis. Dan gebeurde it wolris dat
 • lêst wie se oan 't hiem fan 'e boer ta. Hja moest om in hekke hinne. Hja tocht: "Hoe moat dit nou? Moat ik der nou earst
 • Een jonge vrouw werd op een avond eens achtervolgd door een plaagbeest. Toen ze terug op de boerderij was, wist ze niet
 • boer
 • vrouw
 • Een jonge vrouw werd op een avond eens achtervolgd door een plaagbeest. Toen ze terug op de boerderij was, wist ze niet hoe zij het grote, zwarte beest achter het hek kon houden. Maar toen was hij…

sage uit 1967
 • Een vrouw was vergeten haar man te vertellen dat een van de jonge koeien teeldriftig was. Pas midden in de nacht dacht
 • aangekomen vlogen de hekken uit de stal en ze vlogen door de lucht. De boer was bang en ging terug. De volgende ochtend waren de
 • boer
 • vrouw
 • Een vrouw was vergeten haar man te vertellen dat een van de jonge koeien teeldriftig was. Pas midden in de nacht dacht ze hier weer aan. Snel ging de man naar het dier, omdat hij bang was dat ze onder…

sage uit 1967
 • altyd drage. Mar it wie fansels oars neat as kleare ynbeeldings. Hja wie troud mei in boer, en dy krige der op it lêst syn
 • wippe en 't minske glied moai op it gers. De boer sette mei syn karre op hûs ta en syn oare helte liet er dêr allinne achter
 • Een vrouw beweerde dat ze niet kon lopen, omdat ze een glazen been had. Ze was getrouwd met een boer, en die kreeg er
 • boer
 • vrouw
 • Een vrouw beweerde dat ze niet kon lopen, omdat ze een glazen been had. Ze was getrouwd met een boer, en die kreeg er op een gegeven moment genoeg van. Met een kar bracht hij haar een eind de laan…

mop uit 1967
 • Der wienen in boer en in frou en dy hienen in papegaei. Dy hiet fan Popke. Dy wie o sa tûk. Op in kear soenen de boer
 • en de frou nei stêd ta. De feint en de faem soenen salang op it hûs passe. De boer lei in tientsje op 'e tafel del en sei
 • Een boer en zijn vrouw gingen eens naar de stad. De boer vroeg de papegaai op te letten wie het tientje weg zou halen
 • hoofd, zodat de papegaai haar niet zou herkennen. Ze pakte het tientje en liet tegelijk een wind. Toen de boer later vroeg
 • boer
 • vrouw
 • Een boer en zijn vrouw gingen eens naar de stad. De boer vroeg de papegaai op te letten wie het tientje weg zou halen. De knecht en de meid deden beide een poging, maar de papegaai waarschuwde ze.…

mop uit 1967
 • Der wienen in boer en in frou, dy soenen nei stêd ta. De feint en de faem wienen togearre thús. De feint sei: "Nou
 • spoedig aan het werk." Mar hwat se net wisten, de boer wie ûngemurken stiltsjes thús bleaun en siet yn 'e kleankast en hearde
 • Een boer bespiedde eens zijn knecht en meid, toen deze dachten dat hij naar de stad was. De knecht en de meid lieten
 • boer sprong uit de kast en zei dat dat zijn geluk was, omdat hij anders wel met hem afgerekend zou hebben.
 • boer
 • vrouw
 • Een boer bespiedde eens zijn knecht en meid, toen deze dachten dat hij naar de stad was. De knecht en de meid lieten zich een heerlijke maaltijd voorschotelen. Na het eten vond de knecht dat ze maar…

sage uit 1970
 • bûtendoar kloppe woarde. Doe't de boer dêr hinne gong stie dêr in frommes. Mar 't wie in rover. Mar dat wist de boer net. Dat
 • frommes woe der graech yn en de boer liet har yn 'e keamer komme. Dêr gong se by 't fjûr sitten by de oare minsken. Sy rekken
 • . Ze hadden wat bij elkaar gezeten, toen de soldaat de boer even apart nam. Hij meende dat de vrouw een rover was, die
 • slechts verkleed was als vrouw. Hij raadde de boer aan iedereen een appel toe te gooien. Vrouwen doen namelijk de knieen van
 • boer
 • vrouw
 • Op een avond klopte een vrouw bij een boerderij aan om onderdak. Even later vroeg ook een soldaat om een slaapplaats. Ze hadden wat bij elkaar gezeten, toen de soldaat de boer even apart nam. Hij…

sage uit 1969
 • se yn 'e krante in adfortinsje, dêr't in geitsje yn to keap oanbean woarde. 't Wie in boer, dy't dat yn 'e krante hie. De
 • geitsje." "Dat kin net", sei 't minske. "'t Is dochs sa", sei er. "Mar dy boer hat my bisodemitere. Ik gean wer mei de bok nei
 • Een man kocht eens een geitje van een boer. Op de terugweg bond hij het dier vast aan het hek van een herberg, en ging
 • dier met zijn bokje. Toen de man met zijn aanwinst thuiskwam, kwamen hij en zijn vrouw erachter dat het geen geitje was
 • boer
 • vrouw
 • Een man kocht eens een geitje van een boer. Op de terugweg bond hij het dier vast aan het hek van een herberg, en ging zelf binnen wat drinken. Het zoontje van de kastelein leek het wel leuk om eens…

mop uit 1977
 • Earne oan 'e greate wei wenne in boer. Dêr kamen ris op in joun twa manlju mei in bear, dy fregen him of se yn 't hea
 • sliepe mochten. Mei de bear reizgen se by de skoallen lâns. Dat wie dy boer goed en hy wiisde harren it hea oan. In skoftsje
 • Een boer staat een vrouw toe in zijn hooiberg, waarin ook twee mannen en een beer slapen, te overnachten. Als hij haar
 • boer
 • vrouw
 • Boer, Sjouke de
 • Een boer staat een vrouw toe in zijn hooiberg, waarin ook twee mannen en een beer slapen, te overnachten. Als hij haar de volgende ochtend vraagt hoe zij het gehad heeft, antwoordt ze: 'Wel goed, ook…

mop uit 1977
 • Der wie ris in boer en dêr wie ris in skuonmaker. It wie in rike boer mar o sa gjirrich. De skuonmakker hie 't mar earm
 • . Op in kear bleau dy boer foar de etalage fan 'e skuonmakker stean. Hy seach nei in pear skuon dêr't er tige sin oan hie
 • , 'och - och - och' roepend. De boer stemt toe en gaat direct naar bed. Zijn vrouw wordt radeloos van het vreemde gedrag van
 • Een arme schoenmaker neemt een rijke boer te pakken die te gierig is om een paar schoenen te kopen: de schoenmaker wil
 • boer
 • vrouw
 • Boer, Sjouke de
 • Een arme schoenmaker neemt een rijke boer te pakken die te gierig is om een paar schoenen te kopen: de schoenmaker wil de schoenen gratis meegeven als de boer drie dagen en nachten achter elkaar op…

sage uit 1969
 • boer
 • vrouw
 • Met twaalf kaarten kan iemand kopjes op tafel laten dansen. Het zijn vier heren, vrouwen en boeren.