Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

22 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • laden hie. Dan woed er even útpûste. Dêr hied er allinne mar tiid foar as de boer stapfoets ried. Mar it wienen twa jonge
 • hynders, dêr't de boer mei ried en hy koe se net yn bitwang hâlde. Dy hynders woenen hurd. Dat sadwaende hie Hearke gjin tiid
 • boer
 • Sterke Hearke was boerenarbeider en hij kon goed doorwerken, maar hij was ook op zijn rust gesteld. Hij hield ervan even uit te blazen bovenop de deksel van de mestwagen. Dat kon echter alleen als de…

sage uit 1966
 • tusken Hurdegaryp en de Simmerdyk. Hy is der nou wei. De Kaiserdyk roan der hinne. Folkert Aens Algra wie dêr boer. Moarns
 • Knecht Jehannes werkt bij boer Folkert. De vrouw van de boer roept haar man altijd als zij koffie gezet heeft. Op een
 • boer
 • Knecht Jehannes werkt bij boer Folkert. De vrouw van de boer roept haar man altijd als zij koffie gezet heeft. Op een dag komt Folkert niet, terwijl zijn vrouw hem wel heeft horen antwoorden. Jehannes…

sage uit 1966
 • Op in kear sei Jehannes Meerstra tsjin 'e boer: "Jo meije wolris nei de keallen sjen, hwant dy dogge it fordomde raer
 • De kalveren van een boer gedragen zich vreemd. Ze zijn betoverd.
 • boer
 • De kalveren van een boer gedragen zich vreemd. Ze zijn betoverd.

mop uit 1966
 • Thyl Ulespegel wenne by de boer. Hy waerd der op útstjûrd mei in weinfol dong. "Dû mast it sa birêdde," sei de boer
 • , "dat it lân de dong rûkt." "'t Komt yn oarder, boer", sei Thyl. Doe gong er hinne en rydt mei it weinfol dong de ikkers
 • Tijl Uilenspiegel is boerenknecht en wordt uitgestuurd met de mestwagen. De boer zegt dat Tijl het land zo moet
 • boer
 • Tijl Uilenspiegel is boerenknecht en wordt uitgestuurd met de mestwagen. De boer zegt dat Tijl het land zo moet berijden, dat 'het land de mest ruikt'. Tijl gaat aldus met de wagen over het land,…

sage uit 1966
 • boer
 • Twee mannen proberen een wagen met graan in beweging te krijgen, maar de wagen is te zwaar. Uiteraard krijgt Sterke Hearke de wagen moeiteloos van zijn plaats.

sage uit 1967
 • boer
 • Als de boeren geen goede boter konden maken, was de karn betoverd. Ze lieten dan een duivelbanner komen die hier en daar piste, en dan kwam alles weer goed.

mop uit 1967
 • Thyl Ulespegel moest foar de boer oan 't dongriden. De boer hie sein: "Dû mast it sa dwaen, dat de bulten elkoar rûke
 • Tijl Uilespiegel moest van de boer zó mest verspreiden, dat de bulten elkaar konden ruiken. Maar Uilespiegel liet alles
 • boer
 • Tijl Uilespiegel moest van de boer zó mest verspreiden, dat de bulten elkaar konden ruiken. Maar Uilespiegel liet alles op de wagen liggen en reed roepend door het land: "Ruik! Ruik! Ruik!"

sage uit 1967
 • Myn man syn pake wie bitsjoend troch de boer, by hwa't er arbeider wie. Hy lei siik op bêd. De boer kom alle dagen by
 • kat fan fearren yn. Dy wie omtrint klear. Sy skuorde de hiele kat útelkoar. Wylst se dêr mei dwaende wie, kom de boer foar
 • Een boer kwam elke dag bij zijn zieke arbeider. In zijn kussen zat een kat van veren. Toen zijn dochter die uit elkaar
 • heeft rukte, stond de boer voor het raam. De man is er weggegaan. Toen hij weer beter was heeft de dokter gezegd dat ze de
 • boer
 • Een boer kwam elke dag bij zijn zieke arbeider. In zijn kussen zat een kat van veren. Toen zijn dochter die uit elkaar heeft rukte, stond de boer voor het raam. De man is er weggegaan. Toen hij weer…

sage uit 1967
 • Der wie in greate boerepleats, dêr wie 't net plús yn. It spoeke dêr. De boer prakkesearde der oer om der wei to wenjen
 • mei jild foar 't ljocht. Sûnt wie 't mei 't spoekjen dien en de boer koe der wenjen bliuwe.
 • In een boerenplaats is het niet pluis: het is een spookplaats. De boer looft een geldstuk uit voor zijn knecht als die
 • boer
 • In een boerenplaats is het niet pluis: het is een spookplaats. De boer looft een geldstuk uit voor zijn knecht als die het spoken kan laten ophouden. De knecht schakelt de dominee en samen stellen ze…

sage uit 1967
 • Yn 't Miedlân to Eastemar wie in boer mei syn folk oan 't swyljen. Der forskynde in lyts wolkje oan 'e loft, dat
 • ynienen freeslik bigong to rommeljen. De boer woarde der sa kjel fan, dat hy foel der hinne. Letter fornamen se dat it spoar
 • Een boer is met zijn knechten aan het werk als hij ineens een wolkje stoom in de lucht ziet en een rommelend geluid
 • hoort. Later maakt de trein precies hetzelfde geluid. De boer heeft voorzien dat het spoor er zou komen.
 • boer
 • Een boer is met zijn knechten aan het werk als hij ineens een wolkje stoom in de lucht ziet en een rommelend geluid hoort. Later maakt de trein precies hetzelfde geluid. De boer heeft voorzien dat het…

sage uit 1966
 • by in boer by Dokkum. Op in kear, doe't er op wei wie nei hûs ta, kamen der twa ingels op him ta, hiel moai yn 'e klean
 • boer
 • Een man die altijd vreselijk aan het vloeken is, wordt plotseling vergezeld door twee engelen. De engelen blijven hem de hele tijd omringen. Hij schrikt hier zo van, dat hij wat meer op zijn woorden…

mop uit 1966
 • Der wenne in faem by in boer, dy hie noait forkearing. Op in kear sei se: "Nou wòl 'k snein in feint ha, al soe 't de
 • de boer hie de knolpoat wol sjoen en rôp it fanke apart. Hy sei: "Nou hast dyn sin. Dyn frijer, dat is de duvel." Doe
 • Een meisje dat bij de boer werkt is zó gefrustreerd dat ze geen man heeft, dat ze verklaart desnoods met 'de duivel met
 • een knolvoet' te willen samenleven. Prompt verschijnt er een mannetje met een knolvoet en iedereen is doodsbang. De boer
 • boer
 • Een meisje dat bij de boer werkt is zó gefrustreerd dat ze geen man heeft, dat ze verklaart desnoods met 'de duivel met een knolvoet' te willen samenleven. Prompt verschijnt er een mannetje met een…

sage uit 1967
 • Der wie in boer, dat wie in forwoesteling. Hy wie altyd gleonhastich en net in arbeider dy't it by him úthâlde koe. Op
 • lân foar de nacht noch to ploeijen. Dat de arbeider sei tsjin 'e boer: "Freegje de duvel, dat dy it docht." De boer sei
 • Een ongeduldige, ruwe boer wil voor de avond een groot stuk land omgeploegd hebben. De knecht vertikt het en zegt de
 • boer dat hij maar naar de duivel kan lopen met zijn voorstel. De boer vat dit letterlijk op en schakelt de hulp van de
 • boer
 • Een ongeduldige, ruwe boer wil voor de avond een groot stuk land omgeploegd hebben. De knecht vertikt het en zegt de boer dat hij maar naar de duivel kan lopen met zijn voorstel. De boer vat dit…

sage uit 1967
 • Een rijke boer heeft zijn vrouw op haar sterfbed beloofd nooit te zullen trouwen. Nog geen jaar later staat hij echter
 • boer
 • Een rijke boer heeft zijn vrouw op haar sterfbed beloofd nooit te zullen trouwen. Nog geen jaar later staat hij echter al weer voor het altaar met een nicht van zijn overleden vrouw. Als de man en…

sage uit 1967
 • Sa hat der ekris in moardner west dy hie ûnderdak frege by in boer. Mar dêr wie ek in soldaet, dy hie dêr ynkertiering
 • moardner dea en sei: "Dat is twee." Dy soldaet hat de boer en de boerinne it libben ret.
 • Een moordenaar vraagt onderdak bij een boer. Een ingekwartierde soldaat vermoedt dat de man het op zijn leven voorzien
 • soldaat voor de moordenaar en zegt 'Dat is twee'. Hij steekt de moordenaar neer en behoedt de boer en zijn vrouw voor verdere
 • boer
 • Een moordenaar vraagt onderdak bij een boer. Een ingekwartierde soldaat vermoedt dat de man het op zijn leven voorzien heeft, en bedenkt een list. Hij maakt een pop van stro en zet die naast zijn…

mop uit 1975
 • it itselde— nee, gjin wurk. Op't lêst—it wie al by de fyfte of de sechste boer—doe kaam er op in pleats, dêr wie it sa
 • frjemd stil. Hy wist net, dat dy boer roomsk wie. Hy frege: 'Hat de boer ek wurk foar my?' De boer seach him rjocht op en del
 • Het waren slechte tijden voor de boeren en ook de dagloners konden geen werk bij de boer vinden. Een arbeider besloot
 • zelf maar te zoeken naar werk en bij de vijfde of zesde boer was het vreemd stil. Hij wist niet dat de boer rooms katholiek
 • boer
 • Het waren slechte tijden voor de boeren en ook de dagloners konden geen werk bij de boer vinden. Een arbeider besloot zelf maar te zoeken naar werk en bij de vijfde of zesde boer was het vreemd stil.…

mop uit 1974
 • Der siet in boer yn 't lân ûnder in kou to melken. Doe kaem dêr in man oan, dy frege: "Mijnheer, mag ik een nap melk
 • ?" "Gjin sprake fan," sei de boer, "dêr haw ik de molke net foar." Doe frege dy man him nochris. "Ik ha toarst," sei er, "en ik
 • Een man vraagt een boer die zijn koeien zit te melken om een kommetje melk. Als de boer weigert, doet de man - die
 • buikspreker is - net of de koe zegt 'Geef die heer een nap melk'. De boer wordt zo bang dat hij onmiddellijk melk verstrekt. Ook
 • boer
 • Een man vraagt een boer die zijn koeien zit te melken om een kommetje melk. Als de boer weigert, doet de man - die buikspreker is - net of de koe zegt 'Geef die heer een nap melk'. De boer wordt zo…

sage uit 1974
 • ha dit wurk oannommen fan 'e boer." Mar se lieten har dochs troch Jehannes biprate en gongen in skoftsje by him sitten
 • hie de gripen wurkje litten. Doe gongen de beide mannen nei de boer ta en seinen: "'t Leit allegear út elkoar, boer." Se
 • mest netjes over het land verspreid wordt. Als de arbeiders opgewekt aan de boer gaan melden dat al het werk gedaan is
 • boer
 • Een tovenaar wil een praatje maken met een stel arbeiders, maar de arbeiders hebben het te druk met mest uitstrooien. Even later laten de meststrooiers zich toch verleiden tot een korte pauze. De…

mop uit 1974
 • Jager wie der ek by. Wytse wie in stroper en koe 't altyd moai sizze. Op in moarn doe biloofde de boer ús, wy soenen de
 • middeis sûpengroattenbrij ha. Dat soenen de froulju fan 'e boer foar ús klearmeitsje. 't Wie suver oars net as klearebare
 • gortkorrels. Als de boer komt vragen of het de jongens smaakt, zegt een jongen dat hij er zijn laarzen maar bij aanhoudt omdat hij
 • boer
 • Een aantal boerenknechten wordt gortepap in het vooruitzicht gesteld, maar de waterige substantie die ze krijgen lijkt er in de verste verste niet op. Alleen onderin de kom – niet te bereiken…

mop uit 1974
 • De boer en de feint soenen togearre 't lân yn. 't Wie kâld de moarns. De boer sei: "Nou haw ik myn moffen forgetten
 • ," sei de feint, "mar de boer hat it sels sein." Doe woenen dy froulju dat earst net leauwe. Mar doe rôp er út 'e doar wei
 • Een boer vraagt zijn knecht handschoenen te halen in het huis. In het huis maakt de knecht de boerin en de meid wijs
 • dat de boer hem bevolen heeft met de beide vrouwen geslachtsgemeenschap te hebben. Als de vrouwen dit niet willen geloven
 • boer
 • Een boer vraagt zijn knecht handschoenen te halen in het huis. In het huis maakt de knecht de boerin en de meid wijs dat de boer hem bevolen heeft met de beide vrouwen geslachtsgemeenschap te hebben.…

sage uit 1974
 • To Moarmwâld gebeurde it op in moarn bitiid dat in boer nei 't lân ta soe to melken. Doe rolle der ynienen hwat foar
 • him op, krekt as wie 't in tsjel. En dat rolle yn 'e sleat. Dy boer skrok der bot fan. Hy hat noait bigripe kind hwat dat
 • Een boer die 's ochtends wil gaan melken schrikt van een rond ding, lijkend op een wiel, dat voor hem de sloot in rolt
 • boer
 • Een boer die 's ochtends wil gaan melken schrikt van een rond ding, lijkend op een wiel, dat voor hem de sloot in rolt. Het is een spookding.

mop uit 1974
 • Der wie in rike boer, dy hie in protte jild. Hy hie ien soan. Doe't er minder waerd, rôp er syn soan by him en sei
 • kiste." De soan biloofde dat. "Ja," sei er, "dat giet troch." Doe stoar dy rike boer. Doe siet de jonge dêr by de kiste mei
 • Een doodzieke, schatrijke boer vindt zijn zoon bereid duizend gulden in zijn doodskist te stoppen. De jongen kan het
 • boer
 • Een doodzieke, schatrijke boer vindt zijn zoon bereid duizend gulden in zijn doodskist te stoppen. De jongen kan het niet over zijn hart verkrijgen het biljet in de kist te stoppen en besluit een…