Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

19 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • It gebeurde us op in joun, doe kom der in froulike persoan by in boer oan 'e doar en dy frege of se dêr oernachtsje
 • mocht. De boer wegere dat net en it minske kom der yn. Der woarde thédronken en hwat praet en sa. Doe sei de feint stikum
 • Omdat een 'vrouw' die bij een boer wil overnachten, ervan verdacht wordt een man te zijn, passen de boer en een knecht
 • en de boer concludeert dat de vrouw een man is. (Dit is vreemd, omdat het dan juist wél een vrouw zou moeten zijn - VW).
 • boer
 • Omdat een 'vrouw' die bij een boer wil overnachten, ervan verdacht wordt een man te zijn, passen de boer en een knecht de appelvangproef toe. Als de gevangen appel met de benen uit elkaar opgevangen…

mop uit 1968
 • . Sy sieten by de boer oan tafel. Se ieten griene earten. Dêr hie de frou stikjes spek en ierdappels yn dien. De lytsfeint
 • fiske der in stik ierdappel út. Doe sei de boer tsjin him: "Dat trefste. Dû hast dêr in moai stikje spek." "Né," sei de
 • In een moeilijke tijd - het werk is schaars en de winter koud - ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer
 • beweert dat een stuk aardappel van de knecht een stuk spek is. De knecht beaamt uiteindelijk dat het spek is, omdat de boer
 • boer
 • In een moeilijke tijd - het werk is schaars en de winter koud - ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer beweert dat een stuk aardappel van de knecht een stuk spek is. De knecht beaamt…

mop uit 1968
 • Der wienen us twa poepen, dy wienen by de boer oan 't wurk. Sy leinen yn 't hûs fan 'e boer op bêd, 't wie yn 'e nacht
 • . De oare deis kom de boer fan 't bêd. De boerinne wie neat net lekker. Doe seach de boer dat de boerinne mei 't gat yn 'e
 • Van twee Poepen die bij een boer dienen kan er een 's nachts van de honger de slaap niet vatten. Zijn kameraad raadt
 • boer
 • Van twee Poepen die bij een boer dienen kan er een 's nachts van de honger de slaap niet vatten. Zijn kameraad raadt hem aan in de melkkelder karnemelksepap te gaan eten. Als de Poep zijn hongergevoel…

mop uit 1968
 • Der wie in pastoar, dy kom faek by in boerinne. De boer hie dêr net in goed each oer. Hy hie us murken dat, as de
 • Een boer vermoedt dat zijn vrouw scharrelt met de pastoor en beveelt zijn knecht zich in de boom boven hun
 • ontmoetingsplaats schuil te houden. De jongen zal een half pond tabak en een kwartje als beloning krijgen, aldus de boer. Als de boerin
 • boer
 • Een boer vermoedt dat zijn vrouw scharrelt met de pastoor en beveelt zijn knecht zich in de boom boven hun ontmoetingsplaats schuil te houden. De jongen zal een half pond tabak en een kwartje als…

mop uit 1968
 • ?" Hy giet nei de boer ta en seit: "Ik wol us mei jo prate." De boer is yn 't bûthús." "Binne jo hjir de boer?" freget
 • Napoleon. "Ja", seit de boer. Doe sei Napoleon: "Binne jo sûnder soargen?" "Ja," sei de boer, "ik ha gjin soargen." "Dat wol 'k
 • bewonende boer te vragen of hij werkelijk zonder zorgen is. De boer beaamt dit. Napoleon stelt dat de boer hem dan morgen om te
 • beginnen moet vertellen hoeveel water er in het meer zit. Vervolgens moet de boer hem zeggen wat hij - Napoleon - op dat moment
 • boer
 • Boer, Kornelis de [Jaarsma schrijft: Cornelis]
 • Napoleon en zijn leger passeren een mooie boerderij die 'Zonder Zorgen' heet. Napoleon stapt terstond af om de bewonende boer te vragen of hij werkelijk zonder zorgen is. De boer beaamt dit. Napoleon…

mop uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie twa moaije dochters. En hy hie ek in feint. 't Wie yn 'e maitiid. De boer en de feint wienen
 • togearre oan 't strontbultbûtsen, elk mei in foarke. Doe sei de boer tsjin 'e feint: "Mast my de moffen even ophelje." De feint
 • Een boer vraagt een knecht allebei zijn mouwen voor hem op te stropen. De knecht zegt tegen de twee mooie dochters van
 • de boer dat hij van hun vader met hen allebei seks moet hebben. De dochters geloven het niet. Als de knecht vraagt aan de
 • boer
 • Een boer vraagt een knecht allebei zijn mouwen voor hem op te stropen. De knecht zegt tegen de twee mooie dochters van de boer dat hij van hun vader met hen allebei seks moet hebben. De dochters…

sage uit 1968
 • oan Ljouwert ta. Dêr seach er in oar hynder rinnen. Hy ruile sinen om en ried op it nije hynder nei in bipaelde boer ta
 • ander weiland, waar hij een ander paard steelt. Hij ruilt de paarden om. Op het nieuwe paard gaat hij naar een bepaalde boer
 • boer
 • Als Japik Ingberts uit stelen gaat, gaat hij als volgt te werk: hij steelt een paard uit een weiland en rijdt naar een ander weiland, waar hij een ander paard steelt. Hij ruilt de paarden om. Op het…

mop uit 1968
 • It gebeurde us op in kear dat in boerefaem der yn 'e neinacht ôf gong nei bûten ta om to pisjen. De boer hearde it en
 • mar even lizzen", sei de boer. In ûre letter gong de boer der ôf en doe sei er tsjin de faem: "Ik miende dat it reinde en
 • Een dienstmeisje van de boer gaat 's nachts heimelijk uit bed om buiten te plassen. De boer hoort het en vraagt het
 • meisje hoe het weer buiten is. Het meisje antwoordt dat de wind opzet en dat er vocht valt. Als de boer later verbaasd tegen
 • boer
 • Een dienstmeisje van de boer gaat 's nachts heimelijk uit bed om buiten te plassen. De boer hoort het en vraagt het meisje hoe het weer buiten is. Het meisje antwoordt dat de wind opzet en dat er…

mop uit 1968
 • Der wie in boer dy harke nei de waerbirichten foar de radio. Doe hearde er dat der sein woarde: "Verwacht wordt in 't
 • Een domme boer hoort op de radio dat het 'in het midden van het land' droog weer wordt. De boer brengt prompt al het
 • boer
 • Een domme boer hoort op de radio dat het 'in het midden van het land' droog weer wordt. De boer brengt prompt al het hooi naar het midden van zijn land.

mop uit 1968
 • boer
 • Boer, Kornelis de [Jaarsma schrijft: Cornelis]
 • Een boertje uit Drenthe, dat nog nooit uit zijn geboortestreek geweest is, moet tegen zijn zin in een tochtje naar Haarlem ondernemen. De Drenthenaren waarschuwen hem voor de malle fratsen van die…

sage uit 1967
 • hâldde op. Doe hearde ik it foar de trêdde kear. Doe gong ik nei de boer ta, dy lei op bêd. "Dit is in nuver spul", sei 'k
 • tsjin 'e boer. Sa en sa. Doe de boer der ek ôf. Mar doe wie der neat to hearren. Trije jier neitiid woarde de foarein
 • boer
 • Op een avond hoorde een boerenknecht tot drie keer toe getimmer, maar er was niets te zien. Drie jaar later werd de voorkant van de boerderij vertimmerd.

sage uit 1967
 • de boer út 'e bult helle. Hearke wie doe stille plysje. Hy stie achter in dyk en seach it. Doe't dy man it earste sekfol
 • sekfol ek mar op. Bring se mar thús, dan mast mar sjen hwat der fan komt. Ik sil wol mei de boer prate." Hearke gong nei de
 • Toen Sterke Hearke bij de stille politie was, zag hij eens een man een zak aardappels stelen bij een boer. Maar omdat
 • hij wist dat de man heel arm was, is hij met de boer gaan praten. De man mocht toen de aardappels houden.
 • boer
 • Toen Sterke Hearke bij de stille politie was, zag hij eens een man een zak aardappels stelen bij een boer. Maar omdat hij wist dat de man heel arm was, is hij met de boer gaan praten. De man mocht…

mop uit 1968
 • Ulepspegel hat by de bakker west en by de snider en by de boer. Doe't er boerefeint wie, sei de boer us tsjin him: "Dû
 • Tijl Uilenspiegel werkt als boerenknecht en krijgt van de boer de opdracht het land 'vanaf het midden' te eggen. Tijl
 • boer
 • Tijl Uilenspiegel werkt als boerenknecht en krijgt van de boer de opdracht het land 'vanaf het midden' te eggen. Tijl slaat prompt alle tanden uit de eg, op eentje na.

mop uit 1968
 • Der wienen us twa poepen, dy kommen elk mei in greate tsiis by de boer wei. Dy hie de boer har presint jown. Doe kommen
 • Twee Duitse hannekemaaiers - ook wel 'poepen' genaamd - krijgen ieder een mooie kaas van de boer. Als ze over een
 • boer
 • Twee Duitse hannekemaaiers - ook wel 'poepen' genaamd - krijgen ieder een mooie kaas van de boer. Als ze over een bruggetje lopen, zien ze de kazen weerspiegeld in het water. De domme maaiers denken…

sage uit 1972
 • Der wie in jongkeardel, dy bistege him op in moarn as boerefeint by in boer. Hja sieten yn 'e keamer, de feint krige
 • kofje mei koeke en in sigaer. Hja praetten hwat mei elkoar en doe fortelde de boer, dat hy en twa oare boeren slachten alle
 • Een boer liet zijn knechten voelen hoe vet de koe al was die hij met kerst ging slachten. Een van de koeien voelde aan
 • boer
 • Een boer liet zijn knechten voelen hoe vet de koe al was die hij met kerst ging slachten. Een van de koeien voelde aan het been van het dier, omdat de knecht dat stuk vlees altijd krijgt.

Trefwoorden: boer, dier, kerst, knecht, koe, slachten, stal, vet, vlees, voelen


mop uit 1972
 • Der wienen in boer en in boerinne, dy soenen in nacht útfanhûs by de lânhearre yn 'e stêd. Dat wienen trije forname
 • minsken. Nou hie de boerinne noch noait by oare minsken iten en de boer wie bang dat se har fatsoen net hâlde koe. Dêrom sei
 • Een boer en boerin worden eens uitgenodigd bij voorname mensen in de stad. De vrouw eet altijd erg veel, en de boer
 • honger de slaap niet vatten. De boer haalde uit de kelder nog wat pap. Hij dacht dit bij haar gezicht te houden, maar hij
 • boer
 • Een boer en boerin worden eens uitgenodigd bij voorname mensen in de stad. De vrouw eet altijd erg veel, en de boer zegt haar dat hij haar een teken zal geven wanneer ze op moet houden met eten. Maar…

sage uit 1973
 • Ik haw yn 't wurk west yn Wikel by in boer, in sekere Atsma. Ik hie in maet by my en wy sliepten togearre yn 't bêdsté
 • yn 't bûthús. Doe sei de boer tsjin ús: "Hearre jim wolris hwat nachts? Us foarige feint woe hjir net langer bliuwe hwant
 • Met een maat sliep ik in de schuur bij een boer. Iedere nacht hoorden we het geluid van de mestwagen die mest uitreed
 • boer
 • Met een maat sliep ik in de schuur bij een boer. Iedere nacht hoorden we het geluid van de mestwagen die mest uitreed, maar dat gebeurde in werkelijkheid pas overdag.

sage uit 1973
 • Mei dyselde maet wie ik to Kûkherne op in plaets fan 'e Veenlands. Der wenne in boer op, dat wie in Hoekstra. Dy hie in
 • boer
 • Dezelfde maat voorspelde eens een brand, die zes weken later gebeurde, toen de bliksem insloeg.

mop uit 1968
 • Der wie in hin, dy kom by de boer. Hy wie in swalker en woe dêr graech bliuwe. "Hwat kinstû?" frege de boer. "Ik kin
 • aeijen lizze", sei de hin. "Dû meist hjir bliuwe", sei de boer. Doe kom der in koe by de boer. Dat wie ek in swalker en dy
 • Een zwervende kip antwoordt eieren te kunnen leggen, als de boer naar haar kunnen vraagt. De kip mag blijven. Ook een
 • koe die zegt melk te kunnen geven, mag om die reden op de boerderij blijven. Een stier mag ook blijven, maar de boer
 • boer
 • Een zwervende kip antwoordt eieren te kunnen leggen, als de boer naar haar kunnen vraagt. De kip mag blijven. Ook een koe die zegt melk te kunnen geven, mag om die reden op de boerderij blijven. Een…
AukedeWal4.jpg