Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

15 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • igael yn 'e tiis en de hynders gongen omkeard foar de wein stean. De jonge bigoun to gûlen. Doe kaem de boer der oan en dy
 • . Dy fint kan tsjoene." Doe kaem der in arbeider fan 'e boer by. Dy hearde hwat de jonge sei en sei: "Dat wol ik wol leauwe
 • . Die ochtend zitten de teugels geheel in de knoop en staan de paarden omgekeerd voor de wagen. De boer en een arbeider
 • gaan. De rest van de mest was toen vanzelf uit elkaar gevlogen. Als de boer dat hoort, jaagt hij de knecht weg.
 • boer
 • Een jonge knecht slaapt met een andere knecht in een bedstee. 's Nachts ligt deze te zweten in bed. De volgende morgen zegt hij tegen de jongen dat als hij de paarden naar het land zal brengen, de…

sage uit 1967
 • . Der stoaren in protte kij. Ien boer wie der, dy hie der gjin lêst fan. Guon koenen dat net sette, dy woarden jaloersk. Sy
 • gongen hinne en brochten sike kij by syn soun fé yn 't lân. Mar syn fé woarde net bismet. Doe liet dy boer de stien yn 'e
 • Op een gevelsteen in Sumar staat te lezen 'Als God met ons is, wie zal tegen ons zijn?'. Deze steen heeft een boer daar
 • boer
 • Op een gevelsteen in Sumar staat te lezen 'Als God met ons is, wie zal tegen ons zijn?'. Deze steen heeft een boer daar ooit aan laten brengen . Zijn vee werd namelijk niet besmet met de veepest,…

personal narrative uit 1967
 • , foar den duvel", sei de oare. Heit die ek in steil wurd. Doe sei de iene boer tsjin heit: "Wolst mei ride?" "Jonge ja." Hja
 • stutsen ûnderweis oeral oan. Heit woe traktearje. Mar de boer sei: "Né, ik ha dy frege ast mei ride woest." Doe frege heit
 • boer
 • De vader van de verteller mag meerijden met twee boeren en wil hen tracteren. De boeren slaan het aanbod af, maar bieden de vader op hun beurt een borrel aan.

sage uit 1967
 • Een boer heeft ziek vee. Hij legt bezemrijs van een berk op de stalvloer en de dieren worden prompt weer beter. De berk
 • boer
 • Een boer heeft ziek vee. Hij legt bezemrijs van een berk op de stalvloer en de dieren worden prompt weer beter. De berk is een heilige boom.

sprookje uit 1967
 • sauntich slaggen foar dy, boer." "Dat tochten jo mar", sei it boerke noch us. "Lit de twadde skyldwacht hjir mar us komme. Dy
 • boer
 • Koning Redbad verliest tijdens de jacht zijn gouden ketting en looft een hoge beloning uit voor de vinder. Iedereen gaat fanatiek op zoek, maar niemand vindt de ketting. Een eenvoudig boertje vindt de…

sage uit 1967
 • Yn 'e Himrik wenne in boer, dat wie in mâllen-ien. Op in kear wie der frouljusbisite by harren. De boer hiet twa
 • broeken mar los. Doe piken de froulju út. Dêr wie 't de boer krekt om bigong. (beide teltsjes fan Joh. W. syn heit)
 • Een rare boer sluit een weddenschap af met zijn twee knechten over het maaien van een stuk land. De boer stopt echter
 • van de knechten kunnen dit niet aanzien en gaan er gauw vandoor. Daar is het de boer om te doen geweest: hij wou de
 • boer
 • Een rare boer sluit een weddenschap af met zijn twee knechten over het maaien van een stuk land. De boer stopt echter purgeermiddel in de pap van de knechten. De knechten krijgen zulke…

sprookje uit 1967
 • de hoale ta en sei tsjin 'e bear: "Kom even mei, ik ha hwat lekkers foun. Der stiet in panfol pankoeken by in boer yn 'e
 • dy koe net út 'e kelder wei komme. Hy koe net mear troch 't finster hinne. Doe hat de boer him yn 'e kelder deaslein
 • boerenplaats op hun aanwezigheid te attenderen. Als de boer nadert, springt de vos snel uit het kelderraam. De logge, volgevreten
 • beer past helemaal niet meer door het raam en wordt door de boer doodgeslagen. Zo werd de vos de enige holbewoner.
 • boer
 • Een beer en een vos leven samen in een hol, dit tot onvrede van de vos. De beer gebiedt de vos iedere ochtend eten voor hem te halen met de waarschuwing hem anders 'op te vreten'. Als de vos in een…

sage uit 1967
 • boer
 • In Eestrum waren de mensen nogal arm. De dominee van Oostermeer zei dat als hij alle boeren van het dorp op hun kop zou houden, er nog geen rijksdaalder uit hun zak zou vallen. Als er een rijksdaalder…

sage uit 1967
 • : "Gean dan hinne en sjoch sels." Dat dienen se en 't wie sa. Mar doe't it de boer ter earen kom, sei er: "Noait wer sokke
 • boer
 • Een paar boerenknechten boden de meid geld als ze midden in de nacht naar het graf van haar moeder zou lopen. Ze moest daar dan een herkenbaar teken neerleggen. De meid deed het, maar toen ze…

mop uit 1969
 • Myn oerpake wie boer to Lutsjewâld. Hy hie in faem, dy hie in frijer. Dy frijer dy stammere sa. Pake biharke altyd de
 • De meid van een boer heeft een vrijer die stottert. De boer luistert altijd hun gesprekken af en hoort een keer dat de
 • boer
 • De meid van een boer heeft een vrijer die stottert. De boer luistert altijd hun gesprekken af en hoort een keer dat de meid van de knecht zwanger is en dat ze wil dat de knecht met haar trouwt. Hij…

sage uit 1967
 • As bargen siik waerden dienen de boeren faek duveldrek yn 'e trôch. Sa wie der yn Ryptsjerkster Nijlân ek in boer dy't
 • gjin ôfkear hat, dan sil er dochs wòl bang wêze foar de bibel", sei de boer.
 • Boeren doen vaak duivelsdrek in de trog van zieke varkens. Als de varkens van een bepaalde boer hierna nog niet genezen
 • , spijkert de boer de bijbel vast aan de trog omdat hij denkt dat de duivel toch wel bang zal zijn voor de bijbel.
 • boer
 • Boeren doen vaak duivelsdrek in de trog van zieke varkens. Als de varkens van een bepaalde boer hierna nog niet genezen, spijkert de boer de bijbel vast aan de trog omdat hij denkt dat de duivel toch…

sage uit 1972
 • In doomny hie mei in âlderling op bisite west by in boer. 't Wie al let doe't se dêr wer wei gongen. Sy moesten oer in
 • Een dominee was met een ouderling bij een boer geweest.Ze gingen pas laat weg en moesten over een bruggetje. Een
 • boer
 • Een dominee was met een ouderling bij een boer geweest.Ze gingen pas laat weg en moesten over een bruggetje. Een vrijend paartje voor de brug waarschuwde dat je zomaar van de brug af gegooid kon…

sprookje uit 1972
 • lêst woarde it tiid dat de boer en de frou op bêd gongen, mar de boer sei earst noch even sunich tsjin 'e faem: "Mast aenst
 • even by ús bêd komme." Doe bleauwen de feint en de faem togearre oer. De faem gong nei de boer syn bêd ta, lyk as de boer
 • wil, al is het de duivel. Die avond komt een man naar haar toe. De boer waarschuwt dat ze straks even bij hem moet komen
 • om doet. De boer zegt haar daarmee in te stemmen. 's Morgens moet het meisje van de boer naakt met hem mee naar de schuur
 • boer
 • Een meisje en een jongeman praten op de boerderij met elkaar. Het is zondag en het meisje zegt dat ze die avond een man wil, al is het de duivel. Die avond komt een man naar haar toe. De boer…

mop uit 1972
 • It gebeurde ris ergens dat der op in nacht twa man ynbrutsen by in earme boer. It wie yn 'e selde keamer as dêr't de
 • boer slepte. Hy lei dêr mei syn frou yn 't bêdsté. Doe't dy ynbrekkers drok oan 'e gong wienen, sei de boer ynienen: "Dit
 • Bij een arme boer wordt 's nachts ingebroken. De boer ligt in dezelfde ruimte met zijn vrouw in bed. Opeens zegt hij
 • boer
 • Bij een arme boer wordt 's nachts ingebroken. De boer ligt in dezelfde ruimte met zijn vrouw in bed. Opeens zegt hij: het zal mij benieuwen. De inbrekers schrikken en vragen wat hem zal benieuwen: of…

sage uit 1967
 • Duivelbanner die de boer al verwacht, zegt dat de koe ziek is geworden door een kapot raampje waar van alles door kan
 • komen. Na herstel zal de koe beter worden. Duivelbanner weet ook al wat de boer hem kan betalen.
 • boer
 • Duivelbanner die de boer al verwacht, zegt dat de koe ziek is geworden door een kapot raampje waar van alles door kan komen. Na herstel zal de koe beter worden. Duivelbanner weet ook al wat de boer…
wopkedevries.jpg