Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

52 resultaten voor ""

mop uit 1974
  • Marten Protter wie boer yn Wergea. Hy kaem to Ljouwert op 'e merk en dêr hierde er twa ûngetiders yn: Greate Pôpe en
  • Een boer geeft twee onnozele knechten opdracht een praam vol hooi op te halen. De ene knecht moet zich helemaal
  • boer
  • Een boer geeft twee onnozele knechten opdracht een praam vol hooi op te halen. De ene knecht moet zich helemaal uitkleden en - in het water staande - de praam voorttrekken. De andere knecht moet de…

sage uit 1974
  • Der wie in boer, dy hie forlet fan jild, mar hy koe nergens jild krije. Doe kaem de duvel by him. "Kinst fan my wol
  • boer liende it jild, mar doe't de duvel letter op 'e ôfsprutsen datum forskynde, hie er it jild net. "Dan dyn siele", sei
  • Een boer met geldgebrek leent geld van de duivel en belooft de duivel de som op een bepaalde datum af te lossen met
  • datum verschijnt, kan de boer het bedrag niet ophoesten. De duivel belooft de boer dat hij zijn ziel mag houden als hij de
  • boer
  • Een boer met geldgebrek leent geld van de duivel en belooft de duivel de som op een bepaalde datum af te lossen met rente. Kan hij het bedrag niet teruggeven, dan is hij zijn ziel kwijt, aldus de…

mop uit 1974
  • '. De professoren kunnen er maar niet achter komen wat voor een letter het teken met drie punten is. Een boer die toevallig
  • boer
  • Twee professoren die de bijbel vertalen vliegen elkaar scheldend in de haren omdat ze het niet eens kunnen worden over een tekentje met drie puntjes erachter. Een teken met één stip erachter is een …

mop uit 1974
  • Der wienen in adfokaet en in boer, dy kamen faek by elkoar. Op in kear wie dat wer it gefal en doe soenen se ite. Doe
  • woun. De adfokaet hie in prachtich lekkens pak oan. De boer krige in leppel fet en smiet dat de advokaet oer de klean en
  • Een boer en een advocaat spreken af elkaar met zo min mogelijk woorden - zelfs letters - te beledigen. Als de boer een
  • lepel vet op de kleren van de advocaat gooit, zegt hij 'Vet smet'. De advodaat slaat de boer hierop op het hoofd met de
  • boer
  • Een boer en een advocaat spreken af elkaar met zo min mogelijk woorden - zelfs letters - te beledigen. Als de boer een lepel vet op de kleren van de advocaat gooit, zegt hij 'Vet smet'. De advodaat…

mop uit 1974
  • To Jistrum wenne in boer, dat wie Minne Jansma. Dy wie ta diaken keazen yn 'e tsjerke. Dêr wie er wakker mei yn 't skik
  • . Op in kear kaem de arbeider by de boer yn 't bûthús. Hy wie hwat oan 'e bitide kant. Doe seach er dat de boer in
  • Een boer die tot diaken benoemd is, oefent alvast met collecteren: hij houdt zijn vee zijn pet aan een stok - het
  • boer
  • Een boer die tot diaken benoemd is, oefent alvast met collecteren: hij houdt zijn vee zijn pet aan een stok - het 'geldzakje' - voor.

mop uit 1974
  • Der wie in boer, dy kaem ris op 'e joademerk to Ljouwert. Doe seach er dêr kokosnuten lizzen. "Hwat dingen binne dat
  • oaljefanten." De boer kocht in stik of hwat en gong der mei nei hûs. Hy liet se de húshâldster sjen en hy praette mei har ôf, hja
  • Een koopman maakt een boer wijs dat kokosnoten olifantseieren zijn die nog uitgebroed moeten worden. De boer koopt
  • direct wat eieren en spoedt zich naar huis om de eieren te bebroeden. De boer spreekt met zijn huishoudster af de eieren
  • boer
  • Een koopman maakt een boer wijs dat kokosnoten olifantseieren zijn die nog uitgebroed moeten worden. De boer koopt direct wat eieren en spoedt zich naar huis om de eieren te bebroeden. De boer spreekt…

mop uit 1974
  • Der wienen in boer en in feint togearre op it lân oan 't wurk. Doe sei de boer tsjin 'e feint: "Ik ha kâlde hannen
  • : "Ik moest mei jim allebeide even op bêd." Mar dêr wie de frou net fan gediend. Hja woe net. "Nou," sei de feint, "de boer
  • Een boer draagt zijn knecht op binnen in het huis zijn handschoenen op te halen. De knecht spoedt zich hierop naar de
  • boerderij en zegt tegen de boerin en de meid dat de boer hem bevolen heeft met hen beiden naar bed te gaan. De verontwaardigde
  • boer
  • Een boer draagt zijn knecht op binnen in het huis zijn handschoenen op te halen. De knecht spoedt zich hierop naar de boerderij en zegt tegen de boerin en de meid dat de boer hem bevolen heeft met hen…

mop uit 1974
  • Der wie in boer, dy hie trije dochters en in feint. Dy feint mochten se alle trije like graech lije en elk fan 'e
  • dochters woe wol mei him trouwe. Dat koe fansels net. De boer hie der neat op tsjin dat ien fan syn dochters mei de feint
  • Alledrie de dochters van een boer willen graag met een bepaalde knecht trouwen. De boer besluit zijn dochters een
  • moeilijk raadsel op te geven om uit te maken welke dochter de geliefde knecht mag huwen. Als de boer vraagt 'wat groeit het
  • boer
  • Alledrie de dochters van een boer willen graag met een bepaalde knecht trouwen. De boer besluit zijn dochters een moeilijk raadsel op te geven om uit te maken welke dochter de geliefde knecht mag…

mop uit 1974
  • Der wienen arbeiders by de boer yn 'e ûngetiid. As se yn 't hea wienen, dan krigen se spek op brea, mar as it gjin
  • heawaer wie en der neat dien wurde koe, dan krigen se tsiis op brea. Dat wie sunigens fan 'e boer. Op in moarntiid doe stie de
  • Een boer geeft zijn arbeiders spek op brood, als ze bij mooi weer met hooi werken. Als ze bij slecht weer niet met hooi
  • kunnen werken, geeft de boer ze kaas op brood. Als de boer aan de knecht vraagt of de lucht er betrouwbaar genoeg uitziet om
  • boer
  • Een boer geeft zijn arbeiders spek op brood, als ze bij mooi weer met hooi werken. Als ze bij slecht weer niet met hooi kunnen werken, geeft de boer ze kaas op brood. Als de boer aan de knecht vraagt…

mop uit 1974
  • Der wienen in doomny en in boer. Doomny kaem faek by de boer en de boer kaem faek by de doomny. It wie in doomny mei in
  • greate snor. De doomny hie 't better foarinoar as de boer. De doomny hie in closet, en de boer net. Men hoefde by de doomny
  • Een rijke dominee met een enorme snor en een arme boer bezoeken elkaar vaak. De dominee is in het bezit van een hele
  • er een borstel tevoorschijn die zijn billen schoonpoetst. De boer wil niet onderdoen voor de dominee en laat zijn knecht
  • boer
  • Een rijke dominee met een enorme snor en een arme boer bezoeken elkaar vaak. De dominee is in het bezit van een hele luxe wc: als de dominee op een knopje drukt, wordt alles netjes weggespoeld; als de…

sage uit 1974
  • Jelke Binnes wie in boer, dy wenne hjir yn Mouneein yn in pleats. Hy wie ôfgryslike sterk. Hy helle wolris in grap út
  • Sterke boer haalt aambeeld van zeshonderd pond uit smederij en zet het op straat. De smid moet hulp halen om het terug
  • boer
  • Sterke boer haalt aambeeld van zeshonderd pond uit smederij en zet het op straat. De smid moet hulp halen om het terug te zetten.

sage uit 1970
  • Op 'e Sumarreheide wenne in boer, dy hie in arbeider, dy hiet fan Jimke. Op in kear kaem de boer by him. "Hwat hastû
  • hjoed dien?" frege de boer him. "Ik haw oan 't dongstruijen west", sei er. Mar dat wie sa net. Hy hie slept. Hy hie neat
  • Een luie arbeider belooft de boer binnen een uur alle mest uit te strooien. De luilak zet de aardmannetjes aan het werk
  • boer
  • Een luie arbeider belooft de boer binnen een uur alle mest uit te strooien. De luilak zet de aardmannetjes aan het werk om het enorme karwei te klaren.

mop uit 1974
  • Thyl hinne dy kocht in kroade en hy kocht in kroadfol modder by in boer foar in skelling. En dêr gong Thyl oan de hals ta
  • boer
  • Hertog beveelt Uilenspiegel van zijn grond te vertrekken. Uilenspiegel koopt een kruiwagen en modder, gaat daar in zitten, en zegt dat hij in zijn eigen grond zit als de hertog hem zegt dat hij nog…

mop uit 1974
  • 't bigreate har ôfgryslik om dy earme kou. Doe fregen se hwer't de boer wenne dy syn fé it wie. Doe't se by de boer kamen
  • ." De boer sei: "Dat hindert neat. De kij ha krap fretten yn 't lân, sjoch. Dêrom springe de kij by in oare kou op 'e hûd
  • besprongen. De boer zegt dat het niets uitmaakt. De koeien bespringen elkaar om beter te kunnen zien of verderop meer gras staat.
  • boer
  • Vrouwen uit de stad die op het platteland fietsen krijgen medelijden met tochtige koe die door de andere koeien wordt besprongen. De boer zegt dat het niets uitmaakt. De koeien bespringen elkaar om…

mop uit 1974
  • Der wie in boer, dy hie twa dochters. Dy moesten mei in deunske kou nei de bolle ta. Dy bolle wie by in oare boer yn 't
  • lân. De boer sei: "Dêr is de bolle, hy sit oan 'e line, gean dêr mar mei de kou hinne." Dat dienen dy froulju, mar hja
  • boer
  • Boerendochters gaan met tochtige koe naar de stier. Ze proberen de koe op de rug te leggen.

mop uit 1973
  • Der wie in feint, dy tsjinne by de boer. Dy feint mocht gjin griene earten. As se by de panne sieten die hy de leppel
  • kear by de boer om in soad iten. 't Wie yn 'e winter. De boer sei tsjin him: "Kom mar mei." Doe gongen se nei de souder ta
  • Een man die bij een boer inwoont eet geen erwten. Als ze op het menu staan doet hij zijn lepel omgekeerd in de pan
  • . Later heeft de man in de winter gebrek aan eten. Hij gaat dan bij de boer langs. Die neemt hem mee naar de baal erwten op
  • boer
  • Een man die bij een boer inwoont eet geen erwten. Als ze op het menu staan doet hij zijn lepel omgekeerd in de pan. Later heeft de man in de winter gebrek aan eten. Hij gaat dan bij de boer langs. Die…

mop uit 1973
  • Der wie in boer, dy kaem op 'e merk. Doe seach er dêr yn in diske kokosnuten lizzen. Hy wist net hwat dingen dat wienen
  • . Hy frege de koopman. "Dat binne oaljefantsaeijen", sei er. "Hwat kin men dêr mei?" frege de boer. "Dy kinne jo útbriede
  • Een boer koopt op de markt kokosnoten, maar hem is wijsgemaakt dat het olifantseieren zijn. Hij gaat ze zitten
  • boer
  • Een boer koopt op de markt kokosnoten, maar hem is wijsgemaakt dat het olifantseieren zijn. Hij gaat ze zitten uitbroeden en vraagt zijn meid of er al verandering in komt. De meid zegt dat ze al een…

mop uit 1973
  • Der wie in boer, dy kaem op 'e merk. Doe wie dêr in koopman, dy bea him in kou to keap oan. Dy kou like de boer wol
  • goed", sei de koopman. In pear wiken letter wie de boer wèr op 'e merk. Doe sei de koopman tsjin 'e boer: "Ik wol myn
  • Een boer kocht op de markt een koe. Hij zou de ene helft nu betalen en de andere zou de koopman te goed houden. Een
  • paar weken later vroeg de koopman om zijn geld. De boer zei echter, dat hij hem te goed zou houden en dus niet zou hoeven
  • boer
  • Een boer kocht op de markt een koe. Hij zou de ene helft nu betalen en de andere zou de koopman te goed houden. Een paar weken later vroeg de koopman om zijn geld. De boer zei echter, dat hij hem te…

mop uit 1973
  • Der wie in boer op 'e merk, dy hâldde in peal beet. Hy skuorde oan dy peal en hy tilde oan dy peal en hy sei: "Hy sil
  • Een boer stond op de markt de hele tijd aan een paal te trekken. Daarbij zei hij "Hy sil der ut en hy mat der ek ut
  • boer
  • Een boer stond op de markt de hele tijd aan een paal te trekken. Daarbij zei hij "Hy sil der ut en hy mat der ek ut." Op een gegeven moment liet hij een wind en zei: "Nou is hy der ut."

mop uit 1973
  • Yn 'e herberch to Oentsjerk wie in forkeaping. Dêr kaem ek in boer op los, in sekere Elzinga. Dy boer kocht earst ûnder
  • publyk: "Hwa hat my niis in goune jown?" De boer tocht: dy goune mat my net ûntkomme. De kastlein wit it net iens mear dat dy
  • Een boer ging eens naar een veiling in een herberg. Hij bestelde wat te drinken en gaf de kastelein een gulden. Voordat
  • vroeg wie hem een gulden gegeven had. De boer zei dat hij het was en de kastelein bedankte hem ervoor.
  • boer
  • Een boer ging eens naar een veiling in een herberg. Hij bestelde wat te drinken en gaf de kastelein een gulden. Voordat hij zijn geld terug kon krijgen moest hij echter gauw naar boven, waar de…

mop uit 1973
  • Om-Auke en syn maet wienen togearre by deselde boer oan 't meanen, achter Readtsjerk. De iene dei brochten de bern fan
  • boer
  • Auke en zijn maat waren aan het maaien op het land. Hun kinderen kwamen ze om en om warm eten brengen. Op een keer brachten de kinderen van de maat bruine bonen. Die maat wilde ze voor zichzelf en…

mop uit 1973
  • Om-Auke en syn maet wienen togearre by de boer to meanen. Mar dat wie in deune boer, sy krigen dêr gjin spek. Doe
  • achter de bargen oan." Dat die dy maet. Doe sei de boer tsjin Om-Auke: "Hwat bitsjut dat? Mei de seine achter de bargen oan
  • Auke en zijn maat waren aan het maaien bij een gierige boer. Ze kregen geen spek te eten. De maat ging toen achter de
  • varkens aan jagen. Toen de boer aan Auke vroeg wat dat moest voorstellen, zei Auke dat zijn maat zo graag spek wilde, dat hij
  • boer
  • Auke en zijn maat waren aan het maaien bij een gierige boer. Ze kregen geen spek te eten. De maat ging toen achter de varkens aan jagen. Toen de boer aan Auke vroeg wat dat moest voorstellen, zei Auke…

mop uit 1973
  • Der wie in boer, dy hie syn frou forlern. Der wie èk in boer, dy syn fyts wie stellen woarn. Dy boeren hienen deselde
  • namme. De doomny dy't dêr noch mar krekt wenne soe nei deselde boer ta dy syn frou stoarn wie, mar hy kaem by de forkearde
  • door elkaar en ging naar de verkeerde boer toe om hem te condoleren met het verlies van zijn vrouw. De boer vond het vreemd
  • boer
  • Twee boeren hadden dezelfde naam. Een ervan had zijn vrouw verloren, de ander zijn fiets. De nieuwe dominee haalde ze door elkaar en ging naar de verkeerde boer toe om hem te condoleren met het…

mop uit 1973
  • Der wienen twa poepen by in boer yn 'e ûngetiid. 't Wie sutrich, reinich waer. Doe sei de iene poep tsjin 'e oare: "As
  • de boer ús nou aensens wer der op útstjûrt to stiensykjen, dan liz ik binnen 'e ûre yn 'e boer syn bêd mei syn himd oan
  • In de hooitijd moesten twee maaiers van de boer stenen zoeken. De ene maaier had voorspeld dat hij later met het hemd
  • van de boer in het bed van de boer zou liggen. Tijdens het zoeken van stenen had de man een grote reeks van ongelukken en
  • boer
  • In de hooitijd moesten twee maaiers van de boer stenen zoeken. De ene maaier had voorspeld dat hij later met het hemd van de boer in het bed van de boer zou liggen. Tijdens het zoeken van stenen had…

sprookje uit 1973
  • Der wie in boer, dy woe graech in nije pleats ha. Hy forkocht syn siele oan Hantsje Pik, dan soe dy him in pleats bouwe
  • dyselde nachts noch en hy soe klear wêze foardat de hoannen kraeiden. Doe't de boer syn hân set hie mei bloed wied er net
  • Een boer had zijn ziel verkocht in ruil voor een nieuw huis. Hantsje Pik zou een nieuwe boerderij voor hem bouwen, die
  • vrouw van de boer verzon toen een list. Ze begonnen zelf te kraaien en de haan deed ze na. Hantsje was toen klaar, op het
  • boer
  • Een boer had zijn ziel verkocht in ruil voor een nieuw huis. Hantsje Pik zou een nieuwe boerderij voor hem bouwen, die af zou zijn voordat de haan kraaide. Op een gegeven moment was Hantsje bijna…