Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

11 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • great boer, dy hie wol tsien kij, mar Knoltsje hie mar ien kou. Hearke seach mei forachting op Knoltsje del. Op in moarn lei
 • Van twee broers die naast elkaar wonen is de één een grote boer met tien koeien. De andere broer heeft maar één koe
 • een boom. De rovers tellen onder de boom gestolen geld. Na een tijdje kan de boer zijn plas niet langer ophouden en plast
 • boer
 • Van twee broers die naast elkaar wonen is de één een grote boer met tien koeien. De andere broer heeft maar één koe. Als die koe dood gaat gaat hij met het koeievel naar de markt in de stad.…

mop uit 1966
 • It teltsje fan de wûnderpot. Der wie ris in boer, dy hie in poep yn 't wurk, dy't foar him meande. De boerinne brocht
 • boer
 • Tijdens de schaft bracht een boerin een pruttelende pot eten naar de mof, die op het land aan het werk was. De pot had niet op het vuur gestaan, en de mof wilde deze wonderpot wel kopen van de boerin.…

sage uit 1966
 • De nije lytsfeint. Der wie in jonge, dy kaem by de boer as lytsfeint. Oan 'e tafel iet er safolle, dat de greatfeint
 • it tsjuster wie, kaem er mei de sleef by 't forkearde bêd. Dêr leinen de boer en de boerinne togearre. De boerinne lei
 • boer
 • Een boerenknecht zei tegen de nieuwe jongste knecht dat hij niet zoveel moest eten. Hij zou hem voortaaan wel een schop onder de tafel geven, als teken om zijn lepel neer te leggen. Al heel snel…

sprookje uit 1966
 • lawaei, dat de boer waerd der wekker fan en gong mei in grouwe kneppel op it leven ôf. Doe foun er de wolf yn 'e kelder, dy't
 • tussen de spijlen. De vos moet zo hard lachen dat de boer er wakker van wordt. De vos maakte dat hij wegkwam, en de wolf werd
 • door de boer doodgeslagen.
 • boer
 • Een vos wijst een wolf eten aan in een kelder. Ze kunnen net door de spijlen van het raam binnenkomen en samen eten ze van het geslachte varken. De vos let op dat hij niet teveel eet, maar de wolf eet…

mop uit 1968
 • Der tsjinne in feint by de boer. 't Wie yn 'e winter en de minsken hienen 't krap. Der wie hast gjin wurk to krijen. De
 • ?" frege de boer. "Ja," sei de feint, "ik socht om in stikje spek." "Dat sit der yn", sei de boer. "It sit der net yn", sei de
 • In krappe tijden dwingt een boer zijn knecht toe te geven dat er ook stukjes spek in de wortel- en uienmaaltijd zitten
 • boer
 • In krappe tijden dwingt een boer zijn knecht toe te geven dat er ook stukjes spek in de wortel- en uienmaaltijd zitten. Tijdens de hooioogst, als hij niet gemist kan worden, draait de knecht de rollen…

sage uit 1967
 • Fan Akkrom nei de Jouwer moest men by Aldskou mei in pont oerset wurde. Op in kear kom dêr in âld frou by in boer om
 • bistiet net", sei de boer. "Dat kin ommers net, dat rint dêr dea. Dat giet dêr op it wetter yn." Mar hja hâldde fol dat hja it
 • Een oude vrouw vertelt een boer dat ze ergens een lijkstoet gezien heeft. De boer zegt dat dat niet kan, omdat de stoet
 • daar het water in zou rijden. Later krijgt de boer een knecht, die hij in een schip langs het water moet huisvesten. Er
 • boer
 • Een oude vrouw vertelt een boer dat ze ergens een lijkstoet gezien heeft. De boer zegt dat dat niet kan, omdat de stoet daar het water in zou rijden. Later krijgt de boer een knecht, die hij in een…

sage uit 1967
 • ," sei er, "der komt in greate boer to forstjerren." Hy neamde dy en dy datum en de ûre en de minút der by. "It hynder," sei
 • er, "dat se foar de wein spanne wol net lûke. Dan wurdt it oare hynder fan 'e boer foar de wein spand. Mar dat wol
 • Een helmdrager voorspelt het stervenstijdstip van een boer op de minuut af. Hij voorziet ook dat het paard van de
 • buurman voor de lijkwagen gespannen zal worden, omdat de paarden van de boer zelf weigeren.
 • boer
 • Een helmdrager voorspelt het stervenstijdstip van een boer op de minuut af. Hij voorziet ook dat het paard van de buurman voor de lijkwagen gespannen zal worden, omdat de paarden van de boer zelf…

sage uit 1967
 • boer stjerre. "'k Wyt noch mear", sei er. "As se de wein yn oarder meitsje sil de arbeider twa swarte hynders by de boer út
 • it lân helje." (De boer hie wol fiif hynders) "Mar dy hynders sille net in stap gean kinne. Dan sil er in bûnt hynder
 • Een helmdrager voorspelt op het uur af het stervensmoment van een boer. De helderziende voorziet ook dat twee zwarte
 • boer
 • Een helmdrager voorspelt op het uur af het stervensmoment van een boer. De helderziende voorziet ook dat twee zwarte paarden zullen weigeren de lijkwagen te trekken. Een bont paard zal uiteindelijk…

sage uit 1971
 • Het vee van een boer was eens betoverd. Als de koeien gemolken werden, zat er geen melk maar bloed in de emmers.
 • boer
 • Het vee van een boer was eens betoverd. Als de koeien gemolken werden, zat er geen melk maar bloed in de emmers.

Trefwoorden: beest, betoverd, bloed, boer, dier, emmer, koe, melk, varken, vee, ziek


sage uit 1971
 • Een vrouw, die als heks bekend stond, wilde eens met geweld de varkens van een boer zien. Toen werden de varkens ziek
 • boer
 • Een vrouw, die als heks bekend stond, wilde eens met geweld de varkens van een boer zien. Toen werden de varkens ziek. Ze hebben overal duivelsdrek neergelegd.

Trefwoorden: betoverd, boer, duivelsdrek, varken, vee, ziek


sage uit 1971
 • Op 't Wyldpaed wenne in boer, dy joech de kij tige bêst fretten: koeke en moal oer 't hea hinne. Mar it joech neat. De
 • groppe. Der kom altomets in man by dy boer, dy bitsjoende de boel. By dyselde boer gongen soms ek samar de lantearnen fansels
 • boer
 • Op een boerderij was alles betoverd. De koeien verteerden hun eten niet, dat kwam er meteen weer uit. Soms gingen de lantaarns vanzelf uit.