Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

24 resultaten voor ""

mop uit 1967
 • Der wenne in boer op 'e klaei. 't Wie in bouboer. 't Wie yn 'e tiid fan 't sied. Se hienen it tige drok. Elkenien moest
 • der him by jaen. De moarns moast de faem al tige ier nei 't húske ta. Dat stie bûtendoar. Doe't se weromkaem wie de boer
 • boer haar vroeg wat voor weer het was. Ze zei: "De wind schoot uit en er viel vocht." De boer zei dat ze dan maar weer naar
 • boer
 • Op een boerderij was het een zeer druk seizoen. De meid moest er heel vroeg uit. Ze kwam terug van het huisje toen de boer haar vroeg wat voor weer het was. Ze zei: "De wind schoot uit en er viel…

mop uit 1967
 • Der wie in boer, dy hie in nij feintsje krigen. Hy siet oan tafel. "Sjoch," sei de boer tsjin him, "dêr hast in
 • de boer. "As ik siz it is spek dan is it spek. En nou dû." "It is spek", sei de jonge. Mar hy tocht: "Ik krij dy wol wer
 • Een boer schoof zijn nieuwe knecht een boterham met kaas toe en zei dat het een spekboterham was. De knecht zei dat het
 • geen spek was, maar kaas. De boer zei daarop dat hij de baas was, en dat als hij zei dat het spek was, de knecht dat ook
 • boer
 • Een boer schoof zijn nieuwe knecht een boterham met kaas toe en zei dat het een spekboterham was. De knecht zei dat het geen spek was, maar kaas. De boer zei daarop dat hij de baas was, en dat als hij…

sage uit 1967
 • Hinse Jehannes de Boer fan 't Swartfean wie in duvelbanner. Syn wiif woarde siik. Doe gong er nei 't boerke ta fan
 • Hinse Jehannes de Boer
 • boer
 • De man van een zieke vrouw nam naar een duivelbanner niet de urine van zijn vrouw mee, maar van een paard. Hij wilde weten of de duivelbanner dat door zou hebben. Hij kreeg een klein zakje mee, dat…

sage uit 1967
 • boer
 • Het volk was vroeger bang voor de kwade maandag. De beesten werden op maandag nooit buiten gelaten. Als Petrus Bededictus op maandag zou zichten, dan zichtte hij op zaterdag vast een klein hoekje. Dan…

mop uit 1967
 • Der wienen twa Poepen by de boer oan 't wurk. Sy wedden mei de boer, dat sy soenen in bipaeld stik lân dyselde deis
 • noch ôfmeane. De boer tocht: dat rêdde se noait op, mar doe't er de twa oan 'e gong seach, sei er by himsels: As se
 • Twee moffen wedden met de boer dat ze een bepaald stuk land diezelfde dag nog helemaal gemaaid zullen hebben. Om de
 • weddenschap niet te verliezen, deed de boer wat wonderolie in de brij, zodat de moffen heel de middag naar de wc zouden moeten. Na
 • boer
 • Twee moffen wedden met de boer dat ze een bepaald stuk land diezelfde dag nog helemaal gemaaid zullen hebben. Om de weddenschap niet te verliezen, deed de boer wat wonderolie in de brij, zodat de…

sage uit 1974
 • ." Jansma, in âld boer, dy't dêr wenne, hat ús krekt itselde forhael ris forteld. Neffens de oerlevering mat dêr ris op in kear
 • plots haar armen omhoog en omlaag. Daarna zakt ze weg in de grond. Een boer uit de buurt vertelt precies hetzelfde verhaal
 • boer
 • Een man ziet op een spookplaats bij het kerkhof een jong zwartharig meisje - gehuld in nachtkledij - ronddolen. De vrome man durft alleen verder te lopen omdat hij vertrouwt op de Heer. Als het meisje…

mop uit 1974
 • 'e winter, sa kâld as roet en it sniejage dat it hwat die. In boer út 'e Kompenije ried de doomny yn in wein dêrhinne. Yn
 • yn. De boer, dy't mende, wie forklûme. Hy sei tsjin 'e doomny, doe't se oan dat kroechje ta wienen: "Sille wy in klearen
 • . Als hij bij de kerk aankomt, is de gemeente al aan het zingen. De dominee dommelt vrijwel gelijk in. De boer die de
 • boer
 • Een dominee heeft voorafgaand aan de preek enorm veel gedronken in de kroeg omdat hij bijna verkleumd was van de kou. Als hij bij de kerk aankomt, is de gemeente al aan het zingen. De dominee dommelt…

mop uit 1974
 • Pake fan 't Swartfean fortelde: 't Gebeurde by 't maitiid. De boer en de lytsfeint wienen togearre oan 't houtkappen
 • . Hja wienen op 't lân en 't wie tige kâld. It frear dat it ongele. De boer hie syn moffen forgetten. Hy sei tsjin 'e
 • Een boer beveelt zijn knecht zijn handschoenen te halen in het huis. Als de knecht in het huis komt, zegt hij tegen de
 • boerin en de meid dat de boer hem opgedragen heeft met hen allebei seks te hebben. De vrouwen willen dit niet geloven en de
 • boer
 • Een boer beveelt zijn knecht zijn handschoenen te halen in het huis. Als de knecht in het huis komt, zegt hij tegen de boerin en de meid dat de boer hem opgedragen heeft met hen allebei seks te…

mop uit 1974
 • Der wie in boer, dy gong nei de merk ta to Ljouwert. Doe seach er dêr kokosnuten lizzen, mar dy hie er noch noait sjoen
 • lizze, en dan moest er dêr neaken op sitten gean to brieden, dan kommen der nei fjouwer dagen jonge oaljefanten út. De boer
 • Een koopman maakt een boer wijs dat kokosnoten olifantseieren zijn. De koopman raadt de boer aan de eieren in het hooi
 • penis van de boer te pakken gehad.
 • boer
 • Een koopman maakt een boer wijs dat kokosnoten olifantseieren zijn. De koopman raadt de boer aan de eieren in het hooi en naakt te bebroeden. Na vier of vijf dagen zullen er jongen komen, aldus de…

sage uit 1974
 • Op 'e Klaei yn Easterein, dêr wenne in faem by de boer. 't Wie merke yn it doarp. De boer pleage har dy moarns hwat
 • ôfwaskje." Wylst hja dêr mei dwaende wie, kaem der ien by de doar. De boer gong der hinne. 't Wie in man, dy't foar de faem kom
 • Een boer plaagt zijn meid door te zeggen 'ik zorg dat je een vrijer krijgt, al is het de duivel zelf'. 's Avonds
 • boer
 • Een boer plaagt zijn meid door te zeggen 'ik zorg dat je een vrijer krijgt, al is het de duivel zelf'. 's Avonds verschijnt er een man aan de deur voor het meisje. Als het meisje de man - in…

mop uit 1973
 • Der wienen ris twa poepen, dy wienen by in boer oan 't meanen. Op in joun mei moai ljochtmoanne helder waer gongen se
 • Twee maaiers werkten bij een boer. Op een avond met helder maanlicht zagen ze in het water de volle maan. Ze dachten
 • boer
 • Twee maaiers werkten bij een boer. Op een avond met helder maanlicht zagen ze in het water de volle maan. Ze dachten dat het een kaas was en een van de twee sprong er in om hem te pakken, wat…

mop uit 1973
 • Der wienen trije poepen by in boer yn 'e ûngetiid. Op in kear wienen se yn 't haeilân en sy soenen in weide hea opsette
 • Drie maaiers werkten voor een boer en merkten onder het hooien dat ze de bindstok vergeten waren. De langste bood aan
 • boer
 • Drie maaiers werkten voor een boer en merkten onder het hooien dat ze de bindstok vergeten waren. De langste bood aan als bindstok te dienen. Hij zou fluiten als hij het benauwd kreeg van de touwen om…

mop uit 1973
 • Der wie in poep oan 't meanen by de boer. De buorlju fan dy boer wienen ek oan 't meanen. De jouns 6 ûre gong de poep
 • boer
 • Poep die maait gaat 's avonds om zes uur naar huis. Als andere maaiers zeggen dat hij vroeg ophoudt, antwoordt hij dat hij niet van 's avonds laat houdt, dat hij liever 's morgens wat vroeger is. De…

mop uit 1973
 • Der wie in feint, dy tsjinne by de boer. 't Wie yn 'e winter, de boer hie eins gjin wurk foar de feint. Hy tocht: Ik
 • krije wy dêr elk in plak fan." Doe't se dat de middeis op 'e tafel krigen, sei de boer tsjin 'e frou: "Hwat ha wy hjoed in
 • Boer wil in de winter zijn knecht kwijt. Hij laat zijn vrouw een koolraap koken en in drie delen snijden, en doet
 • het spek is. In de zomer zegt de knecht tegen de boer dat er een haas loopt. De boer geeft toe dat het een haas is als de
 • boer
 • Boer wil in de winter zijn knecht kwijt. Hij laat zijn vrouw een koolraap koken en in drie delen snijden, en doet voorkomen alsof het spek is. Om niet weggestuurd te worden geeft de knecht na ruzie…

mop uit 1971
 • Der wie in boer, dy hie in feint. Op in kear wienen se togearre yn 't lân. Doe sei de boer: "Nou mast ris goddomme
 • allebeide?" "Och, bliksem, allebeide!" Hwat is dy feint dochs ûnnoazel", tocht de boer. Mar sa siet it net. Doe't de feint op 'e
 • Een boer stuurde zijn knecht naar binnen om zijn laarzen op te halen. Tegen de boerin beweerde hij dat hij van de boer
 • met haar en de meid moest slapen. Om dat te bewijzen riep hij naar de boer: "Een of allebei?" De boer antwoordde boos
 • boer
 • Een boer stuurde zijn knecht naar binnen om zijn laarzen op te halen. Tegen de boerin beweerde hij dat hij van de boer met haar en de meid moest slapen. Om dat te bewijzen riep hij naar de boer: "Een…

sage uit 1971
 • Hjir wenne in boer yn 'e omkriten dy koe gjin bûter krije. De tsjerne wie bitsjoend. Doe gong er nei in mantsje ta yn
 • Een boer kan geen boter krijgen omdat zijn karnton betoverd is. Een mannetje raadt de boer aan zijn behoeften in de
 • boer
 • Een boer kan geen boter krijgen omdat zijn karnton betoverd is. Een mannetje raadt de boer aan zijn behoeften in de karnton te doen.

mop uit 1971
 • sy lieten de foarbân sitte. Doe't se mei 't foer hea by de boer kommen wie har maet dea.
 • boer komen, is de vastgebonden maaier dood.
 • boer
 • Drie hannekemaaiers moeten een vracht hooi van het land halen maar merken dat ze de bindstok vergeten zijn. De langste van de drie mannen gaat hierop languit op het hooi liggen om als bindstok te…

sage uit 1969
 • boer
 • Op de Groninger klei sliepen de arbeiders vroeger in schuren. Sommige van die schuren waren spookschuren, waar de mensen van de ene naar de andere plek gesmeten werden.

sage uit 1971
 • Myn man wenne froeger by Nikus Veenstra, dy wie boer op Luchtenfeld. Dy boer hie in ûngeboaren berneearmke. Dêr koed er
 • Een boer had een ongeboren kinderarm. Daar kon hij alles mee.
 • boer
 • Een boer had een ongeboren kinderarm. Daar kon hij alles mee.

Trefwoorden: arm, boer, handicap, man, ongeboren


mop uit 1971
 • De boer en de feint wienen op 't lân. Doe sei de boer tsjin 'e feint: "Wolst even nei hûs ta en foar my de moffen
 • ophelje?" "Goed", sei de feint. Dy boer hie in forduld moaije frou, en de faem wie al sa'n byld fan in frommis, dat hy tochte
 • Een boer stuurde zijn knecht eens naar binnen om zijn handschoenen te halen. Binnengekomen zei de knecht tegen de
 • boerin en haar dochter dat hij ze van de boer allebei onder zich moest hebben. Zij geloofden het niet. Toen riep de knecht
 • boer
 • Een boer stuurde zijn knecht eens naar binnen om zijn handschoenen te halen. Binnengekomen zei de knecht tegen de boerin en haar dochter dat hij ze van de boer allebei onder zich moest hebben. Zij…

sage uit 1971
 • Us mem hat wolris forteld, dat der guon op in distânsje melke koenen. As de boer dan letter by de koe kom wie dy al
 • Sommige mensen konden op afstand een koe melken. Als de boer dan bij de koe kwam, was deze al gemolken.
 • boer
 • Sommige mensen konden op afstand een koe melken. Als de boer dan bij de koe kwam, was deze al gemolken.

Trefwoorden: afstand, boer, koe, melken, toveren, toverij


sage uit 1971
 • Mem fortelde ek, der hie ris in feintsje by in boer wenne, dy hie alle wurk yn in omsjoch dien. As er modderbultstruije
 • boer
 • Een boerenknecht deed zijn werk altijd heel snel. Als hij mest moest strooien, klapte hij even in zijn handen, en dan werd het voor hem gedaan. Die knecht had een verbond met de kwade happert.

sage uit 1972
 • boer
 • Na het werken moesten de boeren het gereedschap opruimen, anders gingen de werkgeesten er 's nachts mee aan de slag.

sage uit 1972
 • boer
 • Boeren begonnen vroeger nooit op maandag met een nieuwe klus, omdat er kwade maandagen in het jaar waren. Op zaterdag maakte men altijd al een beginnetje.