Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

27 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • Der wie in faem, dy wenne by de boer. Dy sei op in kear: "'k Wol joun in feint ha, as is 't de duvel ek." De jouns dan
 • . Dan seit de boer tomûk tsjin 'e faem: "Witst wol hwa't it is?" "Né", seit se. "Dy man hat ien goeije skonk en ien
 • Een gefrustreerd meisje dat bij een boer dient verklaart zelfs de duivel wel als vrijer te willen hebben. Prompt
 • verschijnt de duivel - een mannetje met een paardenpoot - aan de deur. De boer raadt het banggeworden meisje aan aardewerk aan
 • boer
 • Een gefrustreerd meisje dat bij een boer dient verklaart zelfs de duivel wel als vrijer te willen hebben. Prompt verschijnt de duivel - een mannetje met een paardenpoot - aan de deur. De boer raadt…

sage uit 1968
 • Yn 'e Harkema hat in boerefeint wenne. Dat wie Tseard van der Meer. Dy hie sa'n haet tsjin 'e boer, dat hy stuts it
 • hynder fan 'e boer dea. Dêr hat er seis wiken foar sitten. As hy dêr letter lâns kom, roan dat hynder altyd njonken him lâns.
 • Een boerenknecht koestert zoveel haat jegens de boer dat hij diens paard doodsteekt. Als hij uit de gevangenis komt
 • boer
 • Een boerenknecht koestert zoveel haat jegens de boer dat hij diens paard doodsteekt. Als hij uit de gevangenis komt, blijft de geest van het paard de hele tijd naast hem rennen.

sage uit 1967
 • Tovenaar Stammerige Harm wil bij zijn zwager - een boer - twee biggen kopen. Hij wijst met een stok de twee biggen aan
 • die hij wil hebben. De boer weigert, omdat Harm juist de twee dikste wil hebben. De volgende morgen zijn de twee dikke
 • boer
 • Tovenaar Stammerige Harm wil bij zijn zwager - een boer - twee biggen kopen. Hij wijst met een stok de twee biggen aan die hij wil hebben. De boer weigert, omdat Harm juist de twee dikste wil hebben.…

sage uit 1966
 • 't liif. Yn syn binaudens frege hy de boer om rie. De boer wie wol bitûft en dy sei tsjin him: "Ik sil dy wol helpe, sit
 • woarde in hiele greate bult. Doe sei de boer: "Nou moatstû dêr dy deis yn krûpe. Rogge is heilich, dêr kin de duvel dy noait
 • bepaalde dag zou ophalen. Twintig jaar later voelde de man zich een keer niet zo lekker. Een boer gaf hem de raad in een grote
 • boer
 • Een man had zich om een geldstuk aan de duivel verkocht. De afspraak was dat de duivel hem dan over twintig jaar op een bepaalde dag zou ophalen. Twintig jaar later voelde de man zich een keer niet zo…

sage uit 1968
 • : wy krije in pak swier waer en dêrom gongen se nei in boer ta. Sy fregen him of se dêr de nachts wol sliepe mochten. "Né
 • ," sei de boer, "ik wol hjir nachts gjin sliepers ha." Doe sei Piter: "Och man, lit ús hjir dochs sliepe, hwant jo sjogge de
 • Twee kleiarbeiders zien noodweer aankomen en vragen een boer om onderdak voor de nacht. De boer weigert aanvankelijk
 • . De boerin is blijven rondspoken omdat de boer verzuimd heeft een bepaald geldbedrag te betalen. Als de boer aan zijn
 • boer
 • Twee kleiarbeiders zien noodweer aankomen en vragen een boer om onderdak voor de nacht. De boer weigert aanvankelijk omdat hij last heeft van spookdeuren, maar stemt uiteindelijk toe. De twee…

sage uit 1969
 • Op 'e Sweach wenne in faem by de boer. 't Wie Sweachster merke en dêr woe sy graech hinne. Mar de fammen moesten
 • froeger ek altyd lânwurk dwaen en doe't sy de boer frege of se wol nei de merke mocht, sei er: "Dat kin, mar dû mast earst
 • Een meid woont bij een boer en wil graag naar de markt in Sweach. Als ze het mest over het land heeft gestrooid mag ze
 • naar de markt toe van de boer. Ze zegt dat het teveel werk is en de markt dan over is. Als ze aan het werk is komt een knap
 • boer
 • Een meid woont bij een boer en wil graag naar de markt in Sweach. Als ze het mest over het land heeft gestrooid mag ze naar de markt toe van de boer. Ze zegt dat het teveel werk is en de markt dan…

mop uit 1973
 • Jan Hepkes wie ris in kear foar in boer oan 't meanen. Doe hearde er ynienen 'krak'. Hy omsjen, en hwat wie der gebeurd
 • Jan Hepkes was aan het maaien voor een boer. Hij hoorde een vreemd geluid, waarna bleek dat hij de kop van het haarspit
 • boer
 • Jan Hepkes was aan het maaien voor een boer. Hij hoorde een vreemd geluid, waarna bleek dat hij de kop van het haarspit afgemaaid had.

Trefwoorden: boer, geluid, haarspit, kracht, maaien


mop uit 1973
 • Ek ris in kear, doe wie er by in boer achter Ljouwert oan 't meanen. Hy hie sahwat oardel swé ôfmeand, doe tocht er
 • Op een keer was hij [Jan Hepkes] aan het maaien bij een boer. Toen hij anderhalve rij gras gemaaid had, keek hij eens
 • boer
 • Op een keer was hij [Jan Hepkes] aan het maaien bij een boer. Toen hij anderhalve rij gras gemaaid had, keek hij eens waarom het maaien niet zo goed ging: de zak zat nog om de zeis.

mop uit 1973
 • Der wie in jonge, dy wenne by de boer. Yn 'e ûngetiid krige er dêr altiten brea mei spek, mar as de ûngetiid dien wie
 • krige er tsiis op brea. Op in kear sei de jonge: "Nou ha 'k tsiis op brea." Doe sei de boer: "Dat is spek." "Sjoch dan", sei
 • Een jongen in dienst van de boer kreeg afwisselend spek en kaas op zijn brood. Op een keer zei de jongen kaas op zijn
 • brood te hebben, maar de boer sprak hem tegen. De boer beval hem te geloven dat het spek was, en dreigde hem te ontslaan. De
 • boer
 • Een jongen in dienst van de boer kreeg afwisselend spek en kaas op zijn brood. Op een keer zei de jongen kaas op zijn brood te hebben, maar de boer sprak hem tegen. De boer beval hem te geloven dat…

mop uit 1973
 • greate boer yn Grinzer Pein. Dat wie doe de earste kunstdong. Och, och, hwat wie dat raer guod! Ik hie in nije learen jas oan
 • boer
 • Jan vertelt van de eerste kunstmest. Zijn nieuwe leren jas was vol gaten naderhand. De arbeiders die het spul op het land strooiden waren opeens oud en kaal geworden, en het hout op de wallen was…

mop uit 1973
 • Op in kear wied er by in boer oan 't meanen. Hy hie harre oan 'e kant fan 'e wyk, wylst oan 'e oare kant de wyk in oare
 • Bij een boer zijn twee arbeiders aan het maaien. Er komt een donder- en regenbui opzetten. De arbeider aan de ene kant
 • boer
 • Bij een boer zijn twee arbeiders aan het maaien. Er komt een donder- en regenbui opzetten. De arbeider aan de ene kant van het veld is kletsnat, de ander voelt geen druppel regen. Een ongeluksbui.

sage uit 1973
 • syn bernsbern - en ûnder 'e oare earm hâldde er in swiere kettingeide, dy't er fan 'e boer liend hie. Sa bleau er dêr wol
 • boer
 • Hearke stond eens urenlang te praten met op zijn ene arm een van zijn kleindochters en op de andere een zware kettingeg.

sage uit 1973
 • Op it Wytfean, oan 'e oare kant de Lange Wyk, dêr wenne in dikke boer, dêr gong it altyd like rûch om en ta. Op in joun
 • Bij een boer hoorde men 's avonds een vreemd angstgeschreeuw uit de schuur komen. Er bleek niets te zien. De volgende
 • boer
 • Bij een boer hoorde men 's avonds een vreemd angstgeschreeuw uit de schuur komen. Er bleek niets te zien. De volgende dag, 's ochtends hoorden ze weer hetzelfde geschreeuw. Het was de knecht die bij…

sage uit 1973
 • Dyselde boer, dat wie in hiele deunen-ien. Hy hie in feint, dêr soed er ris in kear mei nei stêd ta, hwant dy feint hie
 • dêr kocht de boer ien romerfol drank foar harren togearre. Om beurten dronken se dêr in swolchje út. Doe gongen se wer
 • Een boer ging met zijn knecht naar de stad omdat die daar nog nooit was geweest. Onderweg stopten ze bij het boshuis en
 • bestelde de boer een roemervol drank waar ze om beurten van dronken. Op de terugweg deed hij hetzelfde. En toen de roemer leeg
 • boer
 • Een boer ging met zijn knecht naar de stad omdat die daar nog nooit was geweest. Onderweg stopten ze bij het boshuis en bestelde de boer een roemervol drank waar ze om beurten van dronken. Op de…

mop uit 1973
 • Der wienen twa poepen by in boer to meanen. It karwei wie omtrint birêdden, de oare deis woenen se nei hûs ta. Mar de
 • boer sei: Dat bistiet net. Jimme kinne hjoed noait klear komme. De poepen seinen: Ja, dat rêdde wy wol op. Wedzje fan net
 • Twee landarbeiders wedden met de boer om geld dat het werk de volgende dag af zal zijn. Ze gaan als een bezetene aan de
 • slag, maar de boer bedenkt een plan om te winnen. Tijdens de koffiepauze doet hij wat wonderolie in hun kopjes. Ze zijn nog
 • boer
 • Twee landarbeiders wedden met de boer om geld dat het werk de volgende dag af zal zijn. Ze gaan als een bezetene aan de slag, maar de boer bedenkt een plan om te winnen. Tijdens de koffiepauze doet…

mop uit 1973
 • útsochten. Sa wie Jan dan ris wer op in tiisdei yn Snits. Doe wie dêr in boer, dy koed er wol. Dêr hied er alris foar ûngetide
 • . Gjin bêste broeder, sei Jan, en in hiel min wiif, in greate stjonkert. Griet hiet se. Doe't dy boer Jan seach, sei er
 • Jan ging eens naar een boer die hij in de hooitijd altijd hielp. Die boer had een vreselijke vrouw, Griet. Hij werd op
 • de koffie gevraagd en de boer vertelde hem dat zijn vrouw was overleden. Toen bleek dat er nog geen grafsteen was, wist
 • boer
 • Jan ging eens naar een boer die hij in de hooitijd altijd hielp. Die boer had een vreselijke vrouw, Griet. Hij werd op de koffie gevraagd en de boer vertelde hem dat zijn vrouw was overleden. Toen…

mop uit 1973
 • Der wienen twa knechten, dy tsjinnen by in boer. Hja sliepten byelkoar yn in bêdsté. Op in nacht leinen se op bêd, doe
 • him sêd iten hie oan 'e brij doe kaem er mei in sleefol by 't forkearde bêd, dêr't de boer en de boerinne leinen. De
 • donker vergist hij zich van kamer en staat voor het bed van de boer en boerin. De boerin laat een wind, waarop de knecht zegt
 • boer
 • Twee knechten slapen samen in een bedstee. Midden in de nacht hebben ze honger. Er staat een pan met brij in de kelder en ze spreken af dat de ene zich vol zal eten, en een pollepel vol brij mee zal…

sprookje uit 1970
 • lege golle ta. 't Wie de boer, dy't in protte jild by him hie. Hy makke in gat yn 'e golle en dêrnei yn 'e groun. Dêr
 • dyn biwaer salang as der in trijeskonkte bok oer rint." De omrinder yn 't hea hie alles heard en sjoen. De âld boer kom to
 • Een landloper die overnacht in een hooischuur ziet een boer een schat begraven. De boer stopt de schat in de grond
 • , zeggend 'Hier, duivel, hou dit in bewaring totdat er een driepotige bok overheen rent'. Als de boer sterft, komen er steeds
 • boer
 • Een landloper die overnacht in een hooischuur ziet een boer een schat begraven. De boer stopt de schat in de grond, zeggend 'Hier, duivel, hou dit in bewaring totdat er een driepotige bok overheen…

sage uit 1968
 • Skoanmem wenne yn 'e Súdwesthoeke by Balk. Hja wie yn har jonge jierren faem by de boer. Op in kear sieten se yn 'e hûs
 • Een meid van een boer hoort het geluid van de karnton, hoewel er niets te zien is. Het is een voorteken.
 • boer
 • Een meid van een boer hoort het geluid van de karnton, hoewel er niets te zien is. Het is een voorteken.

sage uit 1968
 • In nachtmerje is in frommes. Der wie in boer, dy hie in hynder. Dat dier hie alle nachten lêst fan 'e nachtmerje. Op in
 • Een nachtmerrie is een vrouw. Een paard van een boer wordt iedere nacht gekweld door een nachtmerrie. Als de boer kaf
 • op de rug van het dier strooit, kan de nachtmerrie niet wegkomen. De boer treft de volgende morgen een vrouw met kaf op
 • boer
 • Een nachtmerrie is een vrouw. Een paard van een boer wordt iedere nacht gekweld door een nachtmerrie. Als de boer kaf op de rug van het dier strooit, kan de nachtmerrie niet wegkomen. De boer treft de…

sage uit 1968
 • Der wie in boer dy woe graech in nije pleats ha, omdat de âlde tige min wie. Mar hy koe 't net bitelje. Doe kom de
 • de boer oan 'e duvel forkocht. Wie de pleats dan noch nèt klear, dan wie er frij. De oare moarns bitiid doe klapte de
 • Een boer wil graag een nieuwe boerenplaats bouwen, maar het geld ontbreekt hem. De duivel biedt hem aan een nieuwe
 • plaats te bouwen. De boer gaat akkoord en verkoopt zijn ziel aan de duivel. De boerderij zal af moeten zijn voor de haan
 • boer
 • Een boer wil graag een nieuwe boerenplaats bouwen, maar het geld ontbreekt hem. De duivel biedt hem aan een nieuwe plaats te bouwen. De boer gaat akkoord en verkoopt zijn ziel aan de duivel. De…

mop uit 1969
 • Der wienen in boer en in frou en in feint en in faem. De boer wie mei de feint op it lân oan 't freedzjen. It frear ta
 • en de boer sei: "Hwat wurde my de hannen kâld." Hy sei tsjin 't feintsje: "Gean dû us even nei hûs ta en helje myn moffen
 • Een boer en een knecht zijn op het land aan het werk. Het vriest en omdat de boer koude handen krijgt stuurt hij zijn
 • knecht naar huis om wanten te halen. De knecht zegt de boerin en meid dat hij beide van de boer moet gebruiken. Als bewijs
 • boer
 • Een boer en een knecht zijn op het land aan het werk. Het vriest en omdat de boer koude handen krijgt stuurt hij zijn knecht naar huis om wanten te halen. De knecht zegt de boerin en meid dat hij…

sage uit 1969
 • Hy hat op it Bomkleaster by de boer in weinfol dong út it skerngat lutsen, doe't it hynder it net dwaen koe.
 • Sterke Hearke heeft in Bomkleaster bij een boer een wagenvol mest uit de mestvaalt gehaald, toen een paard het niet
 • boer
 • Sterke Hearke heeft in Bomkleaster bij een boer een wagenvol mest uit de mestvaalt gehaald, toen een paard het niet meer kon doen.

mop uit 1974
 • allegearre leven by de boer op it hiem. Jan sei: "Hwat is hjir to rêdden?" "Ja," sei ien fan 'e arbeiders, "it liket net sa bêst
 • . De boer is der min oan ta. Hy is sa siik as in houn. It is him samar ynienen oankaem. De dokter hat al by him west." "Ik
 • Boer drinkt jeneverfles met doktersdrankje van Jan Hepkes leeg en wordt ziek.
 • boer
 • Boer drinkt jeneverfles met doktersdrankje van Jan Hepkes leeg en wordt ziek. …

mop uit 1974
 • woe graech wurk ha by in boer yn 'e ûngetiid. 't Wie mar in bihyndich mantsje. Dêr kaem in boer by him, dy hie nei de
 • fémerk ta west. "Ha jo noch net in boer?" frege er. "Né," sei 't mantsje, "mar ik woe graech wurk ha." "Kinne jo meane
 • Helper van sterke, domme man zorgt dat hij bij het maaien een kleiner stuk doet. De grote klaagt bij de boer dat hij de
 • boer
 • Helper van sterke, domme man zorgt dat hij bij het maaien een kleiner stuk doet. De grote klaagt bij de boer dat hij de ander niet bij kan houden.