Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

28 resultaten voor ""

sage uit 1967
 • Ek us in kear doe sieten de plysjes achter him oan. Japik Ingberts siet by in boer op it potrak - dat wie in peal mei
 • Japik Ingberts zat eens bij een boer op het rad van de wagen en maakte een praatje met de vrouw. Deze vroeg of hij
 • boer
 • Japik Ingberts zat eens bij een boer op het rad van de wagen en maakte een praatje met de vrouw. Deze vroeg of hij Japik Ingberts ook kende, want ze was wat bang van hem. Hij zei dat deze al op het…

Trefwoorden: angst, bang, boer, boerin, kar, lift, meerijden, rad, vrouw, wagen


sage uit 1967
 • kofjedrinken. Ik sei tsjin 'e boer: "Ik fortrou my joun net." Hwant ik moest yn 'e tsjernherne sliepe. Dat wie myn plak. "Ik doar
 • dêr joun net to sliepen", sei 'k. "Hwerom net?" frege de boer. "It leit my sa by, dat der ien yn 'e hûs is", sei 'k. De
 • schuurdeur de volgende morgen openstaat, realiseert de boer zich dat er toch iemand binnen is geweest, wellicht een spook.
 • boer
 • Een melkmeisje durft niet in het karnhuis te overnachten omdat ze meent dat er een indringer binnengeglipt is. Als de schuurdeur de volgende morgen openstaat, realiseert de boer zich dat er toch…

mop uit 1968
 • leau dat se koartlyn ien ôfbrutsen ha. Yn it greatste fan dy beide spultsjes wenne yndertiid in boer. Dy soe us mei de frou
 • to jounpraten. Sy hienen twa bern. It âldste wie in jonkje fan tsien jier. De boer sei tsjin 't jonkje: "Tink der om, dû
 • boer
 • Een boerenechtpaar dat een avondje uit gaat waarschuwt de kinderen de deur niet open te doen voor vreemden. Twee schurken die belust zijn op geld weten het huis toch binnen te dringen. Als het oudste…

sage uit 1967
 • Doe't ik yn Kloosterburen by de boer wenne, wie dêr nachts faek 'voorbereiding'. Dan koe 'k net sliepe. Dan gong de
 • boer
 • Een boerenknecht hoort 's nachts vaak werkgeesten 'voorbereidend werk' doen. De geesten zijn niet zichtbaar.

sage uit 1967
 • Yn Kloosterburen tsjinne ik by in roomse boer. Dêr wie 'k forlegen fan 'e nachtmerjes. Doe sei de boer tsjin my: "Ik
 • Een knecht van een roomse boer wordt vaak gekweld door nachtmerries. De boer strooit roggemeel op de stoel voor zijn
 • boer
 • Een knecht van een roomse boer wordt vaak gekweld door nachtmerries. De boer strooit roggemeel op de stoel voor zijn bed. De knecht heeft nooit meer last gehad van nachtmerries.

sage uit 1967
 • Der wie in faem, dy woe graech nei de kermis ta. Mar de boer sei: "Dû mast earst de rogge op it lân yn skeaven bine
 • . Togearre wienen se samar klear, hwant dat menearke koe mear as gewoan. De faem gong nei de boer ta. Dy stie forbaesd, dat nou
 • Een meisje dat bij de boer werkt, wil graag naar de kermis, maar moet van de boer eerst de rogge op het land in schoven
 • geklaard en het meisje vertelt de verbaasde boer het hele verhaal. De boer schrikt, omdat het meisje haar ziel aan de duivel
 • boer
 • Een meisje dat bij de boer werkt, wil graag naar de kermis, maar moet van de boer eerst de rogge op het land in schoven binden. Als ze met dit enorme karwei wil beginnen, benadert een klein mannetje…

sage uit 1969
 • : "Ik forrek fan 'e honger." Sy wienen krekt by in boereplaets. Ljibbe sei: "Sil ik ris nei de boer ta gean om to freegjen
 • as dy hwat foar ús to iten hat?" Dat like Feije wol goed ta. 't Wie omtrint tolve ûre. De boer moest sahwat thúskomme
 • Een voeger en een metselaar waren eens samen op het veld, toen ze honger kregen. De voeger ging bij een boer kijken of
 • snel de pan. Tegen de metselaar zei hij dat ze die pan aardappels hadden gekregen van de boer, en samen smulden ze er
 • boer
 • Een voeger en een metselaar waren eens samen op het veld, toen ze honger kregen. De voeger ging bij een boer kijken of er wat te eten te halen viel. De boerin was juist een paar aardappels aan het…

mop uit 1969
 • Der wenne ergens in boer. Doe kommen der by dy boer lju út 'e stêd, dy fregen, of se dêr in tintsje op it hiem delslaen
 • mochten. "Jawol," sei de boer, "hwerom net." "It binne aerdige lju," sei de boer tsjin 'e arbeider, "mar ien ding, dêr't se 't
 • Een boer had gasten uit de stad die de uitdrukking 'dat is nogal logisch' gebruikten. Hij wist niet wat dit betekende
 • , en zijn knecht evenmin. Hij ging naar de smid om uitleg. Deze zei dat de boer zo hard mogelijk met zijn hamer op de hand
 • boer
 • Een boer had gasten uit de stad die de uitdrukking 'dat is nogal logisch' gebruikten. Hij wist niet wat dit betekende, en zijn knecht evenmin. Hij ging naar de smid om uitleg. Deze zei dat de boer zo…

mop uit 1969
 • tusken dy beide spultsjes yn. De iene boer sei tsjin 'e oare: "Dy beammen wol 'k dêr wei ha." "Ja mar," sei de oare, "dat
 • . Toen de boer het briefje in het Grieks door een Jood liet vertalen, bleek er in te staan dat de beide advokaten de beide
 • boeren zouden plukken. Met die informatie is de boer naar de andere boer gegaan, en ze hebben toen samen besloten de bomen te
 • boer
 • Twee boeren met onenigheid over het eigendom van een rij bomen tussen hun boerderijen gingen naar dezelfde advokaat. Deze kon niet allebei tegelijk vertegenwoordigen, en hij gaf een van de boeren een…

mop uit 1973
 • . Hy tochte dat hy der dan it measte foar krige. Op in kear hienen de trije fékooplju mei elkoar ôfpraet sy soenen de boer
 • koukeal." "Dan ha jo de sliep noch net goed út, de Brún, hwant it is in ezel." De boer stapt fierder en tinkt by himsels: "dy
 • Een licht achterlijke boer gaat met zijn koekalf op weg naar de markt, om dit te verkopen. Onderweg naar de markt komt
 • hij drie keer een veekoopman tegen die vraagt hoeveel hij voor zijn ezel wil hebben. Op het laatst is de boer ervan
 • boer
 • Een licht achterlijke boer gaat met zijn koekalf op weg naar de markt, om dit te verkopen. Onderweg naar de markt komt hij drie keer een veekoopman tegen die vraagt hoeveel hij voor zijn ezel wil…

mop uit 1973
 • Yn 'e malaisetiid wienen in pear jonges der op út om wurk to finen. Doe kamen se by in hiele deune boer. Dy sei: "Ja
 • , ik ha wol wurk foar jimme, mar ite jim ek in protte?" "Né, boer," seinen se, "wy ite mar in hiel lyts bytsje." (Hwant sy
 • Jan en Klaas zijn hard op zoek naar werk en kunnen bij een gierige boer beginnen mits ze niet te veel eten. Ze werken
 • hard en na vier lepels bonenbrij stopt een van hen al met eten. De boer en boerin zijn tevreden. Die nacht heeft Jan honger
 • boer
 • Jan en Klaas zijn hard op zoek naar werk en kunnen bij een gierige boer beginnen mits ze niet te veel eten. Ze werken hard en na vier lepels bonenbrij stopt een van hen al met eten. De boer en boerin…

sage uit 1969
 • er wer ris by in boer. De boer sei: "Soenen jimme ek even mei nei 't lân kinne? De bolle is út it lân brutsen en is by de
 • melke beesten." De boer en syn folk hienen al in pear kear prebearre de bolle dêr by wei to heljen, mar de bolle wie sa lulk
 • Een boer vroeg een sterke kaasverkoper eens te helpen bij het vangen van een losgeraakte stier. Toen de stier met zijn
 • boer
 • Een boer vroeg een sterke kaasverkoper eens te helpen bij het vangen van een losgeraakte stier. Toen de stier met zijn hoorns in de aanval op Sterke Dedde afkwam, greep deze hem bij de hoorns. Hij…

sage uit 1969
 • Eibert Veenstra wenne ek yn 'e Westerein. Dy wie ek ôfgryslike sterk. Hy wie boer en fékoopman tagelyk. 't Wie yn 'e
 • Een man zou bij een vreselijk sterke boer eens een varken ophalen. Maar de weg naar hem toe was erg modderig, en de
 • wagen kwam er niet doorheen. Toen heeft de boer zijn varken van 300 pond zo opgetild en naar de man toegebracht en daar in
 • boer
 • Een man zou bij een vreselijk sterke boer eens een varken ophalen. Maar de weg naar hem toe was erg modderig, en de wagen kwam er niet doorheen. Toen heeft de boer zijn varken van 300 pond zo opgetild…

sage uit 1969
 • Als ik aan het verven ben bij Sjoerd Visser in Buitenpost, vertelt Sjoerd dat zijn vader boer en veekoopman is. Hij
 • boer
 • Als ik aan het verven ben bij Sjoerd Visser in Buitenpost, vertelt Sjoerd dat zijn vader boer en veekoopman is. Hij koopt een keer drie biggen (twee zwarte en een witte), die niet willen groeien. Hij…

sage uit 1969
 • boer
 • De stier van Egbert waarmee hij langs de boeren gaat, heeft weleens kuren en zet Egbert aan de kant. Egbert pakt de stier bij de bek en het oor vast, geeft een zwaai en legt het beest op de grond. Dan…

sage uit 1974
 • Ik hie in buorman, dy fortelde my, der wie in boer, dy hie in faem. Dy faem koe net in feint krije. Doe waerd it merke
 • stapte ta de keamer yn. Hy kaem om de faem. De boer seach wol dat it forkeard spul wie. De faem hie 't ek yn 'e rekken, doe't
 • geen vrijer en gaat naar huis. Dan komt er een man binnen om haar te vragen met hem op te zitten. De boer en het meisje
 • merken dat de man de duivel is. De boer raadt haar aan de man te vragen te wachten tot ze klaar is met afwassen, het servies
 • boer
 • Meisje zegt op de avond van de jaarmarkt dat ze een vrijer zal krijgen, ook al is het de duivel. Ze krijgt die avond geen vrijer en gaat naar huis. Dan komt er een man binnen om haar te vragen met hem…

mop uit 1974
 • Jan en Griet. Jan wie arbeider by de boer. Op in kear noadige de boer Jan mei syn wiif Griet út om dêr hinne to
 • sei Jan: "Ik sil dy tsjin 'e foet oanstjitte, as it tiid is fan ophâlden." Hja hienen dêr by dy boer in grouwe houn, en dy
 • boer
 • Man en vrouw hebben de afspraak dat als vrouw bij een bezoek te veel eet, de man haar voet zal aanstoten. Tot twee keer toe stoot de hond haar al snel aan, waardoor de vrouw ophoudt met eten. Ze heeft…

sage uit 1974
 • Ik ha faek yn Grinslân oan 't wurk west by de boer. Dêr fortelden se, dêr wienen spûkskuorren. De minsken dy't dêr
 • boer
 • In spookschuren worden mensen van hun plaats gegooid, gaan deuren vanzelf open en dicht, rollen wagens uit zichzelf op de deel, begint de karnmolen 's nachts te draaien

mop uit 1974
 • Der wie in boer, dy hie in feint. Hja wienen togearre op it lân oan 't ploeijen. 't Wie winter en de boer krige kâlde
 • ," sei de feint, "de boer hat it sein." "Allegear praetsjes", sei de boerinne. "Nou," sei de feint. "dan sille wy de boer
 • Knecht moet voor boer beide handschoenen halen. Tegen de vrouw en de dochter zegt hij hun te moeten gebruiken, wat ze
 • weigeren en afdoen als onjuist. Knecht roept naar de boer of het één moet zijn of allebeide. De boer antwoordt allebeide
 • boer
 • Knecht moet voor boer beide handschoenen halen. Tegen de vrouw en de dochter zegt hij hun te moeten gebruiken, wat ze weigeren en afdoen als onjuist. Knecht roept naar de boer of het één moet zijn…

sage uit 1974
 • Der wie in boer, dy forkocht in kou oan 'e slachter. Mar dy kou wie to djûr. De slachter hie der to folle foar bitelle
 • ." Doe gong er yn 'e nacht nei de boer ta mei syn feint. Hy hie sjitark meinaem. Mar dy boer hie hiel tafallich de jouns
 • Slager gaat bij boer het geld van een te duur gekochte koe opeisen. De boer weigert, vlucht na bedreiging met wapens
 • boer
 • Slager gaat bij boer het geld van een te duur gekochte koe opeisen. De boer weigert, vlucht na bedreiging met wapens naar de soldaten die bij hem ingekwartierd zijn. Zij rekenen af met de slager en…

sage uit 1974
 • Hurdegaryp. Dy boer is doe formoarde woarn. Hy hat fan tofoaren witten, dat dat gebeure soe. Hja hie fan tofoaren sjoen dat ien
 • Vrouw ziet van te voren dat de boer waar zijn dient vermoord wordt.
 • boer
 • Vrouw ziet van te voren dat de boer waar zijn dient vermoord wordt.

mop uit 1973
 • Der wie in boer, dy hie fyk oan 'e tûme. Dat die him geweldich sear. Hy gong nei de dokter ta en dy joech him hwat
 • salve om der op to dwaen, mar it joech him neat. Doe kom der in negoasjeman by him oan 'e doar. De boer frege him of er ek
 • Een boer heeft last van fijt aan zijn duim en niets helpt. Een koopman biedt hem voor 25 gulden een middel: hij moet
 • . Als ze bezig zijn zegt ze opeens: hé, dat is mijn achterwerk niet, waarop de boer zegt: en dat is ook mijn duim niet.
 • boer
 • Een boer heeft last van fijt aan zijn duim en niets helpt. Een koopman biedt hem voor 25 gulden een middel: hij moet driemaal daags zijn duim in het achterwerk van een koe stoppen. Dat gaat lastig…

mop uit 1973
 • Der wie in boer, dy hie trije soannen. Doe lei er op 't kantsje dat er fan 'e wereld ôfgean soe. Doe sei er tsjin syn
 • boer
 • Een vader ligt op sterven en heeft aan zijn drie zoons nog een wens: dat ze hem elk duizend gulden meegeven in zijn kist. Hoewel zij het vreemd vinden beloven ze het toch. Als het zover is gooit de…

mop uit 1969
 • Der wie in boer, dy kom op in freed op 'e merk. Dêr seach er kokosnuten lizzen. Sokke dingen hied er noch noait earder
 • sjoen. Hy sei: "Hwat binne dat?" "Dat binne oaljefantsaeijen", sei de koopman. "Hwat kin 'k dêr mei?" frege de boer. "Dêr
 • Een koopman maakt een boer wijs dat kokosnoten olifanteneieren zijn, die je uit kan broeden. De boer koopt er twee en
 • boer
 • Een koopman maakt een boer wijs dat kokosnoten olifanteneieren zijn, die je uit kan broeden. De boer koopt er twee en gaat er vervolgens drie weken op broeden. Er gebeurt niets en zijn vrouw gaat weer…

sage uit 1969
 • wein. Vondel tinkt: "Miskien kin 'k mei ride." Hy koe de boer wol, dy't op 'e wein siet. Dat wie net sa'n bêsten ien
 • . Nachts dan forweide er syn beesten yn in oar syn lân. Dat wist Joast allegear wol. "Kin 'k ek mei ride?" frege er. De boer
 • Joost van den Vondel vroeg eens aan een boer of hij mee mocht rijden. Dat mocht, op voorwaarde dat Joost een gedicht
 • zou maken waarbij de laatste twee woorden van elke zin hetzelfde waren. Joost wist dat de boer 's nachts zijn vee in
 • boer
 • Joost van den Vondel vroeg eens aan een boer of hij mee mocht rijden. Dat mocht, op voorwaarde dat Joost een gedicht zou maken waarbij de laatste twee woorden van elke zin hetzelfde waren. Joost wist…