Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

109 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • keardel, dy hie al lang murken, dat de boer hjir of dêr mei oan wie. No, dy âlde arbeider sei: 'Lit dat mar oan my oer. Dêr
 • sil ik my wol mei rêde'. Doe krige de boer it gâns rommer. Afijn, de oare wyks ferklaaide de arbeider him sa kreas as it
 • Lânhearre en boer
 • beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider in zijn plaats. Op een slimme manier weet
 • antwoordt: "U denkt dat ik de boer ben, maar ik ben de arbeider." Hier heeft de landheer niet van terug, en de boer mag op zijn
 • arbeider
 • boer
 • Een boer bewerkt zijn land niet goed. Hij moet bij de landheer komen. Als hij drie onbeantwoordbare vragen goed beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider…

mop uit 1978
 • De poep oan 't molksieden In poep kaam by in boer te meanen en de boerinne hie it fel ôfgryslike nau om 'e noas, se
 • Een Duitse arbeider komt maaien bij een boer. De boerin geeft hem wat melk, om zelf op te warmen, want zij heeft er
 • arbeider
 • boer
 • Een Duitse arbeider komt maaien bij een boer. De boerin geeft hem wat melk, om zelf op te warmen, want zij heeft er geen tijd voor. De maaier begint te bidden, of de Heer hem niet wat meer te eten…

sage uit 1966
 • Twa arbeiders hjirwei wienen op 'e Grinzer klaei oan 't sichtsjen. De boer, dêr't se by yn tsjinst wienen, sukkele. Hy
 • Jehannes om ried freegje. Doe ried de broer fan 'e boer mei it rydtúch nei Hinse ta. Hinse joech him in greatflesfol drank mei
 • Boer geneest niet ondanks inschakelen van artsen en professoren. Op aanraden van arbeiders gaat broer naar duivelbanner
 • arbeider
 • boer
 • Boer geneest niet ondanks inschakelen van artsen en professoren. Op aanraden van arbeiders gaat broer naar duivelbanner, die hem vier keer een fles met medicijn meegeeft. Bij de laatste fles vraagt de…

sage uit 1966
 • . Sy gongen togearre nei 't lân ta. Mar op it lân dêrnjonken stie in arbeider fan in oare boer. De nije feint sei: "Nou
 • mar en it wurk rekke fansels dien. Mar it brânde de arbeider op 'e tonge om de boer de tadracht út to lizzen. En op in
 • Een jongeman wordt door een boer in dienst genomen. De volgende dag gaat hij met een arbeider het land op om mest en
 • middag en er is nog niet gewerkt. De arbeider waarschuwt de jongeman. Deze zegt dat hij zich niet druk moet maken en vraagt
 • arbeider
 • boer
 • Een jongeman wordt door een boer in dienst genomen. De volgende dag gaat hij met een arbeider het land op om mest en aarde te strooien. Op het land zijn ook andere arbeiders. De nieuwe vent gaat met…

sage uit 1966
 • Binderts. Dat wie Germ de Vries. Se wienen us oan 't dongriden. Hearke mei noch in arbeider laedden togearre dong op 'e wein en
 • stienen yn 't skerngat. Op it lân stie ien arbeider to oplûken. Jan Binderts brocht de dong nei 't lân ta. Hearke wie in
 • arbeider
 • boer
 • Sterke Hearke was boerenarbeider en hij kon goed doorwerken, maar hij was ook op zijn rust gesteld. Hij hield ervan even uit te blazen bovenop de deksel van de mestwagen. Dat kon echter alleen als de…

sage uit 1966
 • tusken Hurdegaryp en de Simmerdyk. Hy is der nou wei. De Kaiserdyk roan der hinne. Folkert Aens Algra wie dêr boer. Moarns
 • Knecht Jehannes werkt bij boer Folkert. De vrouw van de boer roept haar man altijd als zij koffie gezet heeft. Op een
 • arbeider
 • boer
 • Knecht Jehannes werkt bij boer Folkert. De vrouw van de boer roept haar man altijd als zij koffie gezet heeft. Op een dag komt Folkert niet, terwijl zijn vrouw hem wel heeft horen antwoorden. Jehannes…

sage uit 1966
 • Alde Flippus Hamstra wenne yn 'e Harkema. Hy wie arbeider by in boer yn Stiensgea. Op in moarn soed er dêr wer hinne
 • hinne en wer, it joech neat, it pleachbeest bleau by him. It wie oan 'e Turfloane. Hy kom dy moarns fiersto let by de boer
 • arbeider
 • boer
 • Een boerenknecht wordt opgeschrikt door een plaagbeest. Het plaagbeest blijft hem op de hielen zitten en de knecht slaagt er maar met moeite in het beest van zich af te schudden.

mop uit 1966
 • Der wenne in boerefeint by de boer. Op in kear sette de boerinne beantsjes op 'e tafel. Dêr moesten se it miel mei
 • : "Stean op dy't mei wol", mar der bleau net in beantsje op 'e omkearde leppel lizzen. It stie de boer min oan. "Dû kinst der
 • leeg. Jaren later - de knecht is inmiddels getrouwd en werkt niet meer bij de boer - is er bijna geen eten en de knecht
 • vraagt zijn oude baas om voedsel. De boer heeft een zak met bonen in de schuur en stopt de schep er omgekeerd in en zegt 'Zit
 • arbeider
 • boer
 • Een boerenknecht zit te mopperen als de boerin boontjes op tafel zet. Hij houdt de lepel omgekeerd in zijn hand en zegt 'Zit op, die mee wil'. Alleen de boontjes die op de lepel zullen blijven zitten,…

sage uit 1967
 • Myn man syn pake wie bitsjoend troch de boer, by hwa't er arbeider wie. Hy lei siik op bêd. De boer kom alle dagen by
 • kat fan fearren yn. Dy wie omtrint klear. Sy skuorde de hiele kat útelkoar. Wylst se dêr mei dwaende wie, kom de boer foar
 • Een boer kwam elke dag bij zijn zieke arbeider. In zijn kussen zat een kat van veren. Toen zijn dochter die uit elkaar
 • heeft rukte, stond de boer voor het raam. De man is er weggegaan. Toen hij weer beter was heeft de dokter gezegd dat ze de
 • arbeider
 • boer
 • Een boer kwam elke dag bij zijn zieke arbeider. In zijn kussen zat een kat van veren. Toen zijn dochter die uit elkaar heeft rukte, stond de boer voor het raam. De man is er weggegaan. Toen hij weer…

mop uit 1968
 • Der wie in feint, dy wenne by de boer. De boer sette him oan 't ploegjen. Mar doe't de boer in skoft letter kom om it
 • wurk to bisjen, hie dy feint de furgen fan 't lân al hielendal bryk makke. "Hoe komt dat sa jong," sei de boer, "datstû dat
 • Een knecht klaagde tegen de boer dat hij van die koude handen had. De boer zei dat hij dan binnen een paar handschoenen
 • moest halen. Binnengekomen zei de knecht tegen de boerin en de meid dat hij van de boer met hun naar bed moest. De vrouwen
 • arbeider
 • boer
 • Een knecht klaagde tegen de boer dat hij van die koude handen had. De boer zei dat hij dan binnen een paar handschoenen moest halen. Binnengekomen zei de knecht tegen de boerin en de meid dat hij van…

sage uit 1968
 • Langeastloane. Hy fortelde my us: In boer fan Eastemar moest us nei Ljouwert ta om jild op to heljen. Der wienen guon dy wisten
 • boer der oan. Hy hie gâns jild by him. Doe seach er guon yn 'e fierte oankommen. 't Wie hwat skimerich. Hy tocht: "Dy
 • dit bootje zitten. Een van hen bleek een arbeider van de boer te zijn, en ze wachtten hem op om hem te overvallen. Ze
 • Een boer moest geld ophalen in Leeuwarden. Toen hij in de schemering terug kwam, zag hij een paar mensen hem tegemoet
 • arbeider
 • boer
 • Een boer moest geld ophalen in Leeuwarden. Toen hij in de schemering terug kwam, zag hij een paar mensen hem tegemoet komen. Voor de zekerheid verstopte hij zich onder een klein omgekeerd bootje. De…

sage uit 1968
 • sitten." Hja sieten dêr togearre tsjin elkoar to praten. De boer koe alles hearre. De oare arbeider sei: "As wy him aenst
 • Der wie in boer, dy hie mei in koe nei stêd west. Op 'e weromwei moest er in stik lân troch, dêr kommen trije wegen op
 • Een boer kwam eens terug van de markt, waar hij zijn koe had verkocht. Toen hij onderweg opeens stemmen hoorde
 • boer verder naar huis, waar hij alles aan zijn vrouw vertelde. De volgende dag vertelde hij zijn arbeiders wat hij gehoord
 • arbeider
 • boer
 • Een boer kwam eens terug van de markt, waar hij zijn koe had verkocht. Toen hij onderweg opeens stemmen hoorde, verstopte hij zich snel onder een bootje, want hij was bang van zijn geld beroofd te…

mop uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie in dikke houn. Op in kear sei de arbeider: "Boer, ik kin dy houn it praten wol leare. Mar dat
 • ." "Hjir hast wer hûndert goune", sei de boer. Wer in maend letter frege er syn arbeider: "Kin er nou goed prate?" "Hy kin
 • Een arbeider zei tegen een boer dat hij voor honderd gulden zijn hond zou kunnen leren praten. Dat leek de boer wel wat
 • vroeg de boer opnieuw of de hond al goed kon praten. De arbeider zei dat de hond kon praten als een advocaat, en dat hij hem
 • arbeider
 • boer
 • Een arbeider zei tegen een boer dat hij voor honderd gulden zijn hond zou kunnen leren praten. Dat leek de boer wel wat en hij gaf meteen het geld. Na een maand vroeg hij de arbeider of de hond al kon…

sage uit 1968
 • . Wy wienen us yn in skuorre, doe lei dêr in koe yn in leech fek yn 'e skuorre. De arbeider fan 'e boer sei: "Jimme hoeve
 • jim net oan dy koe to steuren." Mar dy koe wie fan 'e duvel. De boer wie frijmitseler. As er forlet hie fan jild holp de
 • Arbeiders sliepen vroeger in de schuren. Op een keer lag er een koe in zo'n schuur. De arbeider van de boer zei dat ze
 • zich niets van het dier moesten aantrekken. Maar die boer was een vrijmetselaar. Die koe was de duivel die de boer af en
 • arbeider
 • boer
 • Arbeiders sliepen vroeger in de schuren. Op een keer lag er een koe in zo'n schuur. De arbeider van de boer zei dat ze zich niets van het dier moesten aantrekken. Maar die boer was een vrijmetselaar.…

mop uit 1968
 • Der wie in feint, dy wie by de boer yn tsjinst. Doe't er him bistege hie, wie der akkoarte, hy soe altyd boerebûter op
 • it iten ha. Mar hy krige margerine. Doe fortelde er dat oan 'e buorliuwe. En dy briefken it wer oan 'e boer oer, dat de
 • Toen een knecht in dienst kwam bij een boer, werd afgesproken dat hij altijd boerenboter op zijn brood zou krijgen
 • . Maar hij kreeg margarine. Toen er in de winter weinig werk was, eiste de boer van de knecht dat hij zou zeggen dat hij
 • arbeider
 • boer
 • Toen een knecht in dienst kwam bij een boer, werd afgesproken dat hij altijd boerenboter op zijn brood zou krijgen. Maar hij kreeg margarine. Toen er in de winter weinig werk was, eiste de boer van de…

sage uit 1967
 • arbeider
 • boer
 • Een man zei eens tegen een dominee dat de natuur boven de kennis ging. Maar de dominee vertelde dat hij eens op een paard zat dat niet meer te houden was toen hij een merrie zag. Hij stormde op het…

sage uit 1962
 • Der wenne in boer yn 'e omkriten fan Drachten. Japik Ingberts wie by him yn 'e tsjinst. De boer hie tsizen op 'e
 • buorden stean. Op in nacht hearde de boer hwat. Hy der ôf en mei de foarke om 't hûs hinne. Dêr roan er Japik Ingberts tsjin
 • Op een nacht hoorde een boer buiten wat. Hij ging kijken, en kwam Japik Ingberts tegen, die bij hem in dienst was
 • . Japik zei dat hij naar de meid ging, maar in werkelijkheid had hij al twee kazen gepikt. De boer vroeg of hij de vier manden
 • arbeider
 • boer
 • Op een nacht hoorde een boer buiten wat. Hij ging kijken, en kwam Japik Ingberts tegen, die bij hem in dienst was. Japik zei dat hij naar de meid ging, maar in werkelijkheid had hij al twee kazen…

sage uit 1967
 • Twa arbeiders dy wennen by in boer. Dy hienen dêr al jierren wenne. Op in kear wie de boer nei stêd en doe bisluten se
 • taslaen. De oare deis gongen se wer oan 't wurk. De boer wist fan neat, hwant hja praetten der net oer. Letter trouden se en
 • Twee arbeiders woonden al jaren bij een boer, toen ze besloten hem te bestelen. Maar toen de boer aankwam, liep er aan
 • , vertelden ze de boer de hele geschiedenis, en ze vroegen hem om vergiffenis. De boer had nooit geweten dat hij die dag twee
 • arbeider
 • boer
 • Twee arbeiders woonden al jaren bij een boer, toen ze besloten hem te bestelen. Maar toen de boer aankwam, liep er aan beide kanten van hem iemand mee. Toen durfden ze niet meer en renden ze hard weg.…

sprookje uit 1951
 • It folgjende gebeurde tusken Den Boer en Grins. In boer fan Den Boer hie sied forkocht yn Grins, foar 1800 goune. Hy
 • , mar de boer wist krekt op tiid ûnder in omkearde jarrebak wei to krûpen. De arbeiders gaen boven op 'e jarrebak sitten. Sy
 • Een boer verkoopt graan voor achttienhonderd gulden. Hij haalt het geld van de bank, maar zijn twee arbeiders weten
 • ervan en willen hem beroven. Ze lopen hem tegemoet, maar de boer verstopt zich op tijd onder een omgekeerde gierbak. De
 • Den Boer
 • arbeider
 • boer
 • Een boer verkoopt graan voor achttienhonderd gulden. Hij haalt het geld van de bank, maar zijn twee arbeiders weten ervan en willen hem beroven. Ze lopen hem tegemoet, maar de boer verstopt zich op…

sage uit 1967
 • Der wie in boer, dy hie syn arbeider nei 't lân stjûrd om de heaoppers út elkoar to struijen. Mar hy die net in slach
 • . Mar krekt fan tofoaren foardat de boer kom om to sjen hoe fier't er wie, hied er mei ien hanbiweging de hiele saek
 • Een boer had zijn arbeider naar het land gestuurd om de hooioppers te verstrooien. Hij deed niets tot vlak voor het
 • moment dat de boer kwam. Met een handbeweging was het gebeurd. Toen de boer weer weg was, waren er weer hooioppers.
 • arbeider
 • boer
 • Een boer had zijn arbeider naar het land gestuurd om de hooioppers te verstrooien. Hij deed niets tot vlak voor het moment dat de boer kwam. Met een handbeweging was het gebeurd. Toen de boer weer weg…

sage uit 1967
 • Oan 'e Boppewei hat in wyt slot stien. Dêr sit ek in skat yn 'e groun. Der wenne hjir in boer, dy wie op it lân dêr yn
 • 'e ûngetiid. Ien fan syn folk hie in riuwe tofolle meinom. De boer frege him: "Hwerom hast dat dien?" Doe sei dy feint
 • Een boer vroeg aan een van zijn arbeiders waarom hij een hooihark te veel had meegenomen. De knecht zei - misschien
 • arbeider
 • boer
 • Een boer vroeg aan een van zijn arbeiders waarom hij een hooihark te veel had meegenomen. De knecht zei - misschien maar uit gekheid - dat hij die voor de heer van het witte slot uit de buurt had…

sage uit 1967
 • Op in kear doe wied er to meanen achter Ljouwert by in boer. Doe hied er in droom. Hy droomde dat syn mem dea wie. "'k
 • Mat nei hûs ta", sei er de oare moarns tsjin 'e boer. Mar de boer woe der neat fan hearre, hwant it wie ien stik wurk. "In
 • Een man droomde tijdens het werk eens dat zijn moeder dood was. De boer wilde hem niet laten vertrekken, maar de
 • gekregen. Hij maakte rechtsomkeert naar de boer.
 • arbeider
 • boer
 • Een man droomde tijdens het werk eens dat zijn moeder dood was. De boer wilde hem niet laten vertrekken, maar de volgende dag ging hij toch naar huis. Daar bleek dat zijn moeder al begraven was. De…

sage uit 1966
 • skriuwe en goed mei it folk omgean. Hy hat feint west op 'e Lytse Geast. Op in kear wied er by de boer yn 't lân. Doe tocht er
 • 'e rêch, dat it like krekt as hied er in buchel. Op Ljouwerter merk forkocht er it hynder fan syn boer. It jild dat er
 • . Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in Leeuwarden. Daarna liep hij snel terug naar
 • zijn werk, en voor schafttijd was hij weer terug op het land. Hij vertelde de boer dat het paard weg was. Samen gingen ze
 • arbeider
 • boer
 • Japik Ingberts was veel goochemer dan zijn tijdgenoten. Hij kon lezen en schrijven en goed met het volk omgaan. Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in…

sage uit 1966
 • Sterke Hearke wie arbeider by Bindert Japiks Kloosterman op it Bouwekleaster. (Doe't Bindert Japiks stoar, haw ik noch
 • arbeider
 • boer
 • Drie paarden konden een mestwagen die vast zat, niet wegtrekken. Toen heeft Sterke Hearke de wagen weggetrokken.

sage uit 1966
 • Rikele van der Veen wenne yn 'e Harkema. Hy wie arbeider by in boer op it Wytfean. Dat wie Jan Tsjerks (Hoekstra). Hy
 • arbeider
 • boer
 • De duivel rende eens voor een man uit en liet voetsporen achter. Vlak voor het huis van de man hielden de voetsporen opeens op. Daar had de duivel een grote sprong gemaakt.