Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

117 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • Gekke Hiske Der wie in boer, dy hie trije soannen. De jongste, dat wie gekke Hiske. Dy hie hwat minder forstân as de
 • dief wie gjin spoar to bikennen. Doe sei de boer tsjin 'e âldste soan: "Fannacht hâldstû de wacht yn 'e skuorre. Dû mast de
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts
 • gestolen. De boer is kwaad. Dan waakt de tweede zoon. Ook hij valt in slaap en weer is er gestolen. Gekke Hiske wil waken. Ze
 • bed
 • boer
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts wordt er hooi gestolen. De oudste zoon moet waken in de schuur om de dief te…

sage uit 1966
 • deur had hangen, kon men de nachtmerrie doen omkeren. Men kon ook de kousen en sokken kruiselings voor het bed leggen.
 • bed
 • boer
 • Van zeven broers is er één een weerwolf. Van zeven zusters is er één een nachtmerrie. Als men een hoefijzer boven de deur had hangen, kon men de nachtmerrie doen omkeren. Men kon ook de kousen en…

sage uit 1966
 • Der wennen in lytsfeint en in greatfeint by in boer. De greatfeint sei tsjin 'e lytsfeint: "Hwat sjuchstû der min út
 • hiele nacht. Har pânse lit se achter. Dy leit by de boer op bêd." De greatfeint sei: "Lit my dan mar us yn dyn bêd sliepe
 • Über Weg und Steg & TM 3110 De pens in het bed
 • voort door de lucht. Haar pens laat ze achter bij de boer in bed. De oudste boerenknecht bood aan dat hij een nachtje met de
 • haast een week voordat ze weer thuiskwamen. Al die tijd had de pens van de vrouw bij de boer in bed gelegen. Maar deze reis
 • bed
 • boer
 • De oudste boerenknecht zei op een keer tegen de jongste boerenknecht: "Wat zie je er toch slecht uit, jongen. Wat ben je mager en zwak." De jongste boerenknecht antwoordde dat hij wel goed at, maar…

mop uit 1999
 • . "Kom binnen," zegt de boer, "altijd leuk een gast te hebben, we hebben maar een bed voor mijn vrouw en mijzelf, maar je kan
 • er best bij." Als ze naar bed toe gaan kijkt de handelsreiziger even verwonderd: hij mag naast de boerin, terwijl de boer
 • Een gestrande handelsreiziger mag bij boer en boerin slapen. De boer waakt echter over zijn vrouw.
 • bed
 • boer
 • Een gestrande handelsreiziger mag bij boer en boerin slapen. De boer waakt echter over zijn vrouw.

mop uit 1966
 • fierder en op it lêst wienen se wol trije ûren fan hûs. Dêr wenne in boer, dêr hie Jan kunde oan. Jan sei tsjin Griet: "Dêr
 • matte wy fannacht mar bliuwe. De berntsjes matte har sa lang mar rêdde." It jounmiel stie ré en de boer en de boerinne
 • naar eten, en bij een boer mochten ze meeëten. Jan zei tegen Grietje dat ze niet weer zoveel moest eten als de vorige keer
 • trapte, at Grietje heel weinig. Toen de boeren naar bed waren, at ze boos en hongerig de hele kelder leeg. Daarna renden ze
 • bed
 • boer
 • De arme Jan en Grietje en hun zes kinderen zaten op een avond met lege magen bij het vuur. De ouders gingen op zoek naar eten, en bij een boer mochten ze meeëten. Jan zei tegen Grietje dat ze niet…

sage uit 1966
 • Der hat is in boer west, dat wie in widner. Nachts kaem der faek in nachtmerje by him, mar doe gong er us in kear hinne
 • fuortkomme. Hy hie har fangd. Doe't de boer de oare moarns wekker waerd, siet hja by de tafel. It wie in knap frommeske. De boer
 • Een boerenweduwnaar ving een nachtmerrie door een stuk roggebrood op de stoel voor het bed te leggen. Het was een knap
 • vrouwtje. De boer zorgde ervoor dat hij de sleutel in het sleutelgat liet zitten, zodat zij niet weg kon. De nachtmerrie werd
 • bed
 • boer
 • Een boerenweduwnaar ving een nachtmerrie door een stuk roggebrood op de stoel voor het bed te leggen. Het was een knap vrouwtje. De boer zorgde ervoor dat hij de sleutel in het sleutelgat liet zitten,…

sage uit 1966
 • him fierder mei rêst litten. Hy is wer yn Doezum oanlânne by de boer, dêr't er wenne (Bosma, in dikke boer). De oare
 • moarns kaem de boer fan 't bêd om Thomas to roppen. Hy sei tsjin Thomas: "Hwat hjir fannacht op 'e mjilling west hat, wyt ik
 • woonde. De volgende ochtend kwam de boer van bed om Thomas te roepen. Hij zei tegen Thomas dat er allemaal schuim lag. Thomas
 • heel eind versjouwd. Toen heeft het plaagbeest hem verder met rust gelaten. Hij is weer aangekomen bij de boer, bij wie hij
 • bed
 • boer
 • Thomas Bruining rende naar zijn meisje. Op de terugweg, bij het kerkhof, was wat achter het inrijhek. Het leek dan weer op een paard, dan op een veulen, dan op een aap. Hij kon niet bepalen wat het…

sage uit 1967
 • Myn man syn pake wie bitsjoend troch de boer, by hwa't er arbeider wie. Hy lei siik op bêd. De boer kom alle dagen by
 • kat fan fearren yn. Dy wie omtrint klear. Sy skuorde de hiele kat útelkoar. Wylst se dêr mei dwaende wie, kom de boer foar
 • Een boer kwam elke dag bij zijn zieke arbeider. In zijn kussen zat een kat van veren. Toen zijn dochter die uit elkaar
 • heeft rukte, stond de boer voor het raam. De man is er weggegaan. Toen hij weer beter was heeft de dokter gezegd dat ze de
 • bed
 • boer
 • Een boer kwam elke dag bij zijn zieke arbeider. In zijn kussen zat een kat van veren. Toen zijn dochter die uit elkaar heeft rukte, stond de boer voor het raam. De man is er weggegaan. Toen hij weer…

sage uit 1966
 • De nije lytsfeint. Der wie in jonge, dy kaem by de boer as lytsfeint. Oan 'e tafel iet er safolle, dat de greatfeint
 • it tsjuster wie, kaem er mei de sleef by 't forkearde bêd. Dêr leinen de boer en de boerinne togearre. De boerinne lei
 • bed
 • boer
 • Een boerenknecht zei tegen de nieuwe jongste knecht dat hij niet zoveel moest eten. Hij zou hem voortaaan wel een schop onder de tafel geven, als teken om zijn lepel neer te leggen. Al heel snel…

sprookje uit 1970
 • DE SLIMME DIEF Er was eens een boer, die drie zoons en twee dochters had. Jan de oudste was een deugniet: hij wilde
 • begraven." Hij sprong uit zijn bed, en ging het vertrek uit. De koningin, die nu alleen gebleven was, was zo bang als een wezel
 • bed
 • boer
 • Een boerenzoon steelt een ploegijzer. Hij wordt door de koning opgepakt. De moeder van de jongen vraagt om vergiffenis. De koning zal hem vrijlaten, mits hij twee moeilijke opdrachten weet te…

mop uit 1971
 • [Fylkeboartsje] Sa wiene der in boer en in frou, dy hiene in feint en in faem. Doe sei dy faem: Hwat ús boer en (de
 • de oare deis, dêr hiene de boer en de frou biside en dêr moast se de feint roppe. Sy rôp de feint, de feint komt yn 'e
 • De knecht speldt de meid op de mouw dat de boer en de boerin 's nachts een spelletje met een vijl doen. De meid wil dat
 • bed
 • boer
 • De knecht speldt de meid op de mouw dat de boer en de boerin 's nachts een spelletje met een vijl doen. De meid wil dat ook, en geeft de knecht honderd gulden om zo'n vijl te gaan kopen. Die nacht…

mop uit 1968
 • Der wienen us twa poepen, dy wienen by de boer oan 't wurk. Sy leinen yn 't hûs fan 'e boer op bêd, 't wie yn 'e nacht
 • . De oare deis kom de boer fan 't bêd. De boerinne wie neat net lekker. Doe seach de boer dat de boerinne mei 't gat yn 'e
 • Van twee Poepen die bij een boer dienen kan er een 's nachts van de honger de slaap niet vatten. Zijn kameraad raadt
 • pollepel pap voor zijn kameraad terug naar bed. Hij vergist zich en belandt bij het bed van de boerin. De boerin ligt in de
 • bed
 • boer
 • Van twee Poepen die bij een boer dienen kan er een 's nachts van de honger de slaap niet vatten. Zijn kameraad raadt hem aan in de melkkelder karnemelksepap te gaan eten. Als de Poep zijn hongergevoel…

mop uit 1967
 • bêd fan syn maet net wer fine. Hy kom by 't forkearde bêd tolânne, dêr't de boer slepte. Dy lei mei syn achterwurk oer de
 • rânne fan 't bêd hinne. Dat seach hy foar 't gesicht oan. Hy hâldde de brijpot der by. De boer liet in wyn. "Hoechst net to
 • kwam, belandde hij per ongeluk bij het bed van de boer. Diens achterwerk hield de poep voor zijn gezicht en hij hield de
 • Twee poepen hadden 's avonds in bed nog zo'n honger, dat een van hen eruit ging om de brijpot te halen. Toen hij terug
 • bed
 • boer
 • Twee poepen hadden 's avonds in bed nog zo'n honger, dat een van hen eruit ging om de brijpot te halen. Toen hij terug kwam, belandde hij per ongeluk bij het bed van de boer. Diens achterwerk hield de…

mop uit 1970
 • ", zeit e, "dat zun de kawoeps". Ze gaon de tegen op en komme bi'j een bed. Toe zeit e: "Jan, wat is dat veur een ding
 • ?" "Da's een bed". "Nee," zeit e: "Da's de corinus". "Gao mor is met, Jan". Ze ginge nor ondere. Toe ginge ze achter nao zon
 • op de boerderij hebben ze allemaal andere namen voor vuur, raam, bed, kat, hond etc. (nep latijn) De knecht is bang dat
 • bed
 • boer
 • Een zoon uit een groot gezin, die niet als zijn vader zich voor niets uit de naad wil werken, wil leraar worden, maar zakt telkens voor het examen. Als hij de hoop opgeeft, komt een heer, die een…

sage uit 1968
 • wie in boer, dy hie in hynder, dat woarde faek troch de nachtmerje biriden. Dêr hie 't dier gâns hinder fan. Doe struide
 • de boer it hynder ris in kear moal op 'e rêch. Doe koe de nachtmerje der net wer ôf komme. De oare moarns siet se noch op
 • zat de nachtmerrie nog op de rug van het dier. Zij vroeg de boer haar bij haar man in bed te wensen. Dat deed hij, en toen
 • Een nachtmerrie is een van zeven opeenvolgende zusters. Zij komen door het sleutelgat in huis. Het paard van een boer
 • bed
 • boer
 • Een nachtmerrie is een van zeven opeenvolgende zusters. Zij komen door het sleutelgat in huis. Het paard van een boer werd vaak bereden door een nachtmerrie, maar op een keer strooide de boer meel op…

mop uit 1968
 • Man en wiif wienen by de boer to iten. Doe sei dat wiif tsjin har man: "Tink der om, hear, mast safolle net ite. Hwant
 • Een man en een vrouw gingen eens eten bij een boer. De man at nogal veel, en wist vaak niet van ophouden. Daarom
 • bed
 • boer
 • Een man en een vrouw gingen eens eten bij een boer. De man at nogal veel, en wist vaak niet van ophouden. Daarom spraken ze af dat de vrouw de man onder de tafel zou schoppen als hij moest ophouden…

mop uit 1967
 • Der wenne in boer op 'e klaei. 't Wie in bouboer. 't Wie yn 'e tiid fan 't sied. Se hienen it tige drok. Elkenien moest
 • der him by jaen. De moarns moast de faem al tige ier nei 't húske ta. Dat stie bûtendoar. Doe't se weromkaem wie de boer
 • boer haar vroeg wat voor weer het was. Ze zei: "De wind schoot uit en er viel vocht." De boer zei dat ze dan maar weer naar
 • bed moest gaan.
 • bed
 • boer
 • Op een boerderij was het een zeer druk seizoen. De meid moest er heel vroeg uit. Ze kwam terug van het huisje toen de boer haar vroeg wat voor weer het was. Ze zei: "De wind schoot uit en er viel…

mop uit 1966
 • . Even letter kaem dokter by de fékeapman en sei: "Jo meije my wol even byljochtsje." Dat gebeurde. De boer hâldde de
 • gebeurde. De boer hâldde de lantearne by 't bêd. En dêr kaem wèr in bern oansetten. De dokter rêdde der mei en kaem efkes
 • bed
 • boer
 • Als zijn vrouw een kind krijgt moet een veekoopman de dokter bijlichten. Even later moet hij weer bijlichten, er komt nog een kind. Als de dokter even later nog eens om licht vraagt, omdat hem blijkt…

sage uit 1968
 • Der wie in faem, dy wenne by de boer. Dy sei op in kear: "'k Wol joun in feint ha, as is 't de duvel ek." De jouns dan
 • . Dan seit de boer tomûk tsjin 'e faem: "Witst wol hwa't it is?" "Né", seit se. "Dy man hat ien goeije skonk en ien
 • Een gefrustreerd meisje dat bij een boer dient verklaart zelfs de duivel wel als vrijer te willen hebben. Prompt
 • verschijnt de duivel - een mannetje met een paardenpoot - aan de deur. De boer raadt het banggeworden meisje aan aardewerk aan
 • bed
 • boer
 • Een gefrustreerd meisje dat bij een boer dient verklaart zelfs de duivel wel als vrijer te willen hebben. Prompt verschijnt de duivel - een mannetje met een paardenpoot - aan de deur. De boer raadt…

mop uit 1951
 • Der kom us in poep by in boer yn 'e haeijing. Sy sieten by de boer krekt oan 'e moarnsbrogge. De boer wie gleonhastich
 • ta. Hy sei: "Boer, ik wyt noch better rie. As wy nou ek fuort mar it jounsmiel bihimmelen, dan wienen wy der yn ien kear
 • boer voor naar bed te gaan om te gaan slapen, omdat hij dat immers altijd doet na het avondeten.
 • Een Duitse maaier, ook wel 'Poep' geheten, komt in dienst bij een zeer gehaaste boer. De boer raadt zijn knecht aan
 • bed
 • boer
 • Een Duitse maaier, ook wel 'Poep' geheten, komt in dienst bij een zeer gehaaste boer. De boer raadt zijn knecht aan direct na het ontbijt ook gelijk te lunchen, teneinde aan een stuk door op het land…

sage uit 1966
 • De boer en 'e frou wienen to praten. De feint, de faem en de lytsfeint bleauwen thús. De feint dy hiet fan Ruerd van
 • de jouns ôfgryslike bang, doe't se op bêd soe. Hja rôp de boer der by. Dy hie fuort yn 'e gaten dat Ruerd dat lapt hie en
 • Een knecht tekent bij het bed van de meid een vuurman. Zij wordt daar 's nachts bang van en haalt de boer erbij. De
 • boer snapt wel dat de knecht dit gedaan heeft, en haalt hem erbij. De knecht maakt een gebaar en de vuurman is plots weer
 • bed
 • boer
 • Een knecht tekent bij het bed van de meid een vuurman. Zij wordt daar 's nachts bang van en haalt de boer erbij. De boer snapt wel dat de knecht dit gedaan heeft, en haalt hem erbij. De knecht maakt…

sage uit 1966
 • altyd nei hynders en minsken ta om dy to pleagjen. Achter yn 'e Westerein hat in boer har fangd, doe't er moal op 'e rêch
 • fan 't hynder struid hie. Doe koe se net wer fuortkomme, hwant sy krige moal oan har. De oare moarns foun de boer har. "Ik
 • Een vrouw, een nachtmerrie, ging er 's nachts altijd uit om mensen en paarden te plagen. Op een keer ving de boer haar
 • door meel op haar te gooien, terwijl ze bovenop een paard zat. De volgende morgen zei de nachtmerrie tegen de boer 'Ik ben
 • bed
 • boer
 • Een vrouw, een nachtmerrie, ging er 's nachts altijd uit om mensen en paarden te plagen. Op een keer ving de boer haar door meel op haar te gooien, terwijl ze bovenop een paard zat. De volgende morgen…

sage uit 1967
 • Yn Kloosterburen tsjinne ik by in roomse boer. Dêr wie 'k forlegen fan 'e nachtmerjes. Doe sei de boer tsjin my: "Ik
 • Een knecht van een roomse boer wordt vaak gekweld door nachtmerries. De boer strooit roggemeel op de stoel voor zijn
 • bed. De knecht heeft nooit meer last gehad van nachtmerries.
 • bed
 • boer
 • Een knecht van een roomse boer wordt vaak gekweld door nachtmerries. De boer strooit roggemeel op de stoel voor zijn bed. De knecht heeft nooit meer last gehad van nachtmerries.

sage uit 1967
 • Kompenije twa bruorren: Gurbe en Jan. Hja leefden fan ynbrekken en stellen en moardzjen. Mar op in kear, doe't se in âlde boer
 • dêr hong er dan. Hy wie och sa bliid dat it sa biteard wie, hwant hy seach tsjin 'e dea oan. Boer Olfert wenne flak by de
 • stikken. Jan moest dan voor dood blijven hangen, en Gurbe zou hem 's nachts komen ophalen. Maar toen er die nacht een boer
 • langs reed, dacht Jan dat Gurbe hem kwam ophalen. De boer hoorde dat de opgehangene leefde, en haalde hem van de strop. Hij
 • bed
 • boer
 • Twee broers, Jan en Gurbe, leefden van inbreken. Maar op een keer werd Jan gepakt, en veroordeeld tot de strop. Gurbe wist iets in het drankje van de beul te doen, en nam zijn rode mantel mee. Hij…

broodjeaapverhaal uit 2001
 • De trouwe herdershond Een boer heeft een grote Duitse herder. Zijn vrouw en hij zijn erg dol op het beest, en het
 • beest op hen. Ook is de hond erg intelligent. Als de boer zonder drinken op het land staat, gaat de hond met zijn drinkkruik
 • bed
 • boer
 • Man ziet hun hond die op de baby heeft gepast met bebloede bek liggen. Hij ziet dat ook het ledikant onder het bloed zit, waarop hij de hond dood schiet. De baby blijkt echter ongedeerd, maar er ligt…