Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

40 resultaten voor ""

mop uit 1903
 • gebeurde bij onze boer zijn vader, mot je weten. Die heeft 't me zelf dikwijls verteld. Die mensen woonden vroeger dicht bij
 • kruidenierswinkeltje hield. Nou, Japik was 'n gezellige prater en hij kwam vaak 's avonds bij Gerrit Abes - zo heette die boer - 'n pijpje
 • Toen Japik Ingberts al 70 jaar was, is hij een keer gevangen. Op visite bij een boer, kan hij zijn oog niet afhouden
 • van een mooi zilveren horloge. Die nacht keert hij terug om het te stelen, maar de boer zit op wacht. Als Japik via een
 • belofte
 • boer
 • Toen Japik Ingberts al 70 jaar was, is hij een keer gevangen. Op visite bij een boer, kan hij zijn oog niet afhouden van een mooi zilveren horloge. Die nacht keert hij terug om het te stelen, maar de…

sprookje uit 1973
 • It lean fan 'e wrâld In boer wie ûnderweis. Hy rûn op in bekend paad en wist, dat er aansen by in saad lâns kaam. Dy
 • bear ûnderyn en dy freget: 'Och boer, help my hjir asjeblyft út. Ik ha fan alles al besocht, mar ik kin der út mysels net
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De
 • boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat zich even later toch ompraten. Als dank
 • belofte
 • boer
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat…

sprookje uit 1889
 • de ooren van eenen armen schêpersknecht, eenen Duitschman, die de zwarte kunst kende. Hij zegde aan zijnen boer: "Mag ik
 • daar eens naartoe trekken, boer? Ik zal dat wijf wel doen lachen!" De schêper sprong op eene oude merrie, die zijn meester
 • belofte
 • boer
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

sprookje uit 1889
 • den hooischelf slapen. Toen hij naar zijn logist ging, moest hij de plaats voorbij, waardat de boer zijn waterpot stond
 • , sloeg hij met zijn stoksken, zeggende: "erbarmt u, ontfermt u!" en de pot hing vast aan de boerin haar g[at]! De boer
 • boerderij en zorgt ervoor dat de boerin aan de pot blijft kleven. Vervolgens laat hij de boer, de meid, de knecht, een
 • belofte
 • boer
 • Een rijk heer stuurt zijn knecht de laan uit omdat zijn eigen zoon klaar is met school. De knecht smeekt om te mogen blijven werken, maar de heer zegt hem weer in dienst te nemen en gelijk te stellen…

sprookje uit 1889
 • , maar eerst gereed was... "Zie, mannen," zei de oude boer aan zijne twee oudste zoons, toen de soldaten op zijn dorp het
 • , naar de kleedingstukken van onzen boer. Juist hield nu de baas den kiel van den reiziger in handen, of zie, deze roept uit
 • lacht niet. Een boer met drie zonen raadt zijn twee oudste zoons, die bekendstaan om hun grappen, aan hun geluk te gaan
 • belofte
 • boer
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het…

sprookje uit 1889
 • De schuur van Hamelgem Te Ophem op de Hamelgem-hoeve leefde eens een boer, die sedert lang eene nieuwe schuur wenschte
 • de Booze stond in persoon vóor den verschrikten boer. Van onder zijnen langen, zwarten mantel kwamen een paar
 • Een boer die geen plaats heeft voor zijn rijke oogst, zegt dat hij zijn ziel afstaat als de duivel voor morgenvroeg een
 • belofte
 • boer
 • Een boer die geen plaats heeft voor zijn rijke oogst, zegt dat hij zijn ziel afstaat als de duivel voor morgenvroeg een schuur voor hem bouwt. De duivel gaat tot zijn schrik op dit aanbod in. Ze komen…

sage uit 1966
 • Der wie in boerefaem, dy tsjinne by in boer. Dy faem seach nou en dan de geast fan in man by har kommen. Hja sei it
 • tsjin 'e boer en de boer sei: "Ik sil dûmny ophelje. Hwant hoe't wij dêr mei oan matte, wit ik net." Doe kom de dûmny en dy
 • geest dat de vorige dienster hem een belofte had gedaan, maar dat zij deze belofte niet nagekomen was. De dominee is de
 • dienster wezen vragen de belofte te vervullen, en toen kreeg de geest rust.
 • belofte
 • boer
 • Een boerendienster liet eens de dominee komen omdat ze geregeld werd bezocht door een geest. Aan de dominee vertelde de geest dat de vorige dienster hem een belofte had gedaan, maar dat zij deze…

sage uit 1967
 • Der wienen in boer en in frou, dy wennen yn Winaem. Mar hja hienen earder wenne yn Easterbierrum en dêr kaem de frou ek
 • Een boer had zijn vrouw beloofd haar in Oosterbierum te laten begraven als ze dood zou gaan. Maar hij hield zich niet
 • aan de belofte, en liet haar in hun woonplaats begraven. De vrouw is toen bij hem gaan spoken. Na zes weken heeft hij haar
 • belofte
 • boer
 • Een boer had zijn vrouw beloofd haar in Oosterbierum te laten begraven als ze dood zou gaan. Maar hij hield zich niet aan de belofte, en liet haar in hun woonplaats begraven. De vrouw is toen bij hem…

sage uit 1967
 • en sa wyld en alles der mar útflapte hwat har foar de mûle kaem. Op in kear doe wie 't kermis. Dêr woe se hinne. De boer
 • foet hie. De boer en de frou makken it jouns altyd let. Dy sieten noch by de tafel doe't se oan 'e plaets ta wienen. De
 • Een losbandig meisje dient bij een boer. Ze wil heel graag een man vinden, maar volgens de boer zal niemand haar willen
 • gebruik de boer om hulp te vragen. De boer raadt het meisje aan zich morgenochtend niet aan te kleden, want als ze
 • belofte
 • boer
 • Een losbandig meisje dient bij een boer. Ze wil heel graag een man vinden, maar volgens de boer zal niemand haar willen hebben. Het meisje denkt dat ze op de kermis wel iemand kan oppikken, 'desnoods…

sage uit 1967
 • Een rijke boer heeft zijn vrouw op haar sterfbed beloofd nooit te zullen trouwen. Nog geen jaar later staat hij echter
 • stappen, verschijnt plotseling zijn overleden vrouw. Ze wijst hem op zijn belofte en het kersverse echtpaar maakt het huwelijk
 • belofte
 • boer
 • Een rijke boer heeft zijn vrouw op haar sterfbed beloofd nooit te zullen trouwen. Nog geen jaar later staat hij echter al weer voor het altaar met een nicht van zijn overleden vrouw. Als de man en…

sprookje uit 1967
 • Der wie us in rike, geseten boer. Dy wie diaken yn 'e tsjerke. Hy wenne in hiel ein fan 'e hurde wei. Hy moest wol
 • 'e mage. In pear dagen letter kom der in koopman. Dy sei: "Is der ek handel?" "Ja," sei de boer, "ik ha in geit to keap
 • Een rijke boer komt na een kerkeraadsvergadering vast te zitten in de sneeuw. Hij valt op zijn knieën en belooft dat
 • zijn maag. Als er een paar dagen later een koopman langskomt, zegt de boer dat hij een geit en een koe te koop heeft, maar
 • belofte
 • boer
 • Een rijke boer komt na een kerkeraadsvergadering vast te zitten in de sneeuw. Hij valt op zijn knieën en belooft dat als hij snel veilig thuiskomen mag, hij zijn beste koe zal verkopen en de…

sage uit 1968
 • : wy krije in pak swier waer en dêrom gongen se nei in boer ta. Sy fregen him of se dêr de nachts wol sliepe mochten. "Né
 • ," sei de boer, "ik wol hjir nachts gjin sliepers ha." Doe sei Piter: "Och man, lit ús hjir dochs sliepe, hwant jo sjogge de
 • Twee kleiarbeiders zien noodweer aankomen en vragen een boer om onderdak voor de nacht. De boer weigert aanvankelijk
 • . De boerin is blijven rondspoken omdat de boer verzuimd heeft een bepaald geldbedrag te betalen. Als de boer aan zijn
 • belofte
 • boer
 • Twee kleiarbeiders zien noodweer aankomen en vragen een boer om onderdak voor de nacht. De boer weigert aanvankelijk omdat hij last heeft van spookdeuren, maar stemt uiteindelijk toe. De twee…

sage uit 1968
 • by de boer op 'e telle. Dêr soed er it terskje. Mar doe woarde er siik. Hy gong nei de boer ta en sei: "Ik kin net
 • hier bitelje." De boer sei: "Wy matte sèls dòch terskje. Dat komt wol foar inoar." Kees Ymes hiet de boer. Roel Megiel kom
 • dat. Maar de man ging dood en de boer vergat zijn belofte. Sindsdien, als de boer en zijn vrouw 's avonds gingen slapen
 • een keer was hij ziek. Hij vroeg een boer de rogge voor hem te dorsen en er de landheer mee te betalen. De boer beloofde
 • belofte
 • boer
 • Een man verbouwde wat rogge op een stukje land dat hij huurde van een landsheer. Met de rogge betaalde hij de huur. Op een keer was hij ziek. Hij vroeg een boer de rogge voor hem te dorsen en er de…

sage uit 1968
 • oanbringe litten, dan koenen se 't sjen. Klaes Schievink hiet er. 't Wie in boer. Foar syn dea sei er, hy bigearde in glês yn 'e
 • Een boer heeft voor zijn dood met een paaltje aangegeven waar hij begraven wil worden op het kerkhof. Als zijn
 • erfgenamen verzuimen hem op die plek te begraven, blijft de geest van de boer ronddolen. Als de boer alsnog bij het paaltje
 • belofte
 • boer
 • Een boer heeft voor zijn dood met een paaltje aangegeven waar hij begraven wil worden op het kerkhof. Als zijn erfgenamen verzuimen hem op die plek te begraven, blijft de geest van de boer ronddolen.…

sage uit 1970
 • Yn Sumar wenne in boer, dy hie syn folk (syn heit en mem) min bihandele. Dy boer kom to forstjerren. Mar de erfgenamten
 • Een boer had zijn ouders nogal slecht behandeld. Toen hij zelf stierf, werd zijn erfenis niet verdeeld zoals hij gewild
 • had. Elke ochtens zagen zijn mensen hem toen achter het huis staan. Ze lieten toen de dominee de geest aanspreken. De boer
 • belofte
 • boer
 • Een boer had zijn ouders nogal slecht behandeld. Toen hij zelf stierf, werd zijn erfenis niet verdeeld zoals hij gewild had. Elke ochtens zagen zijn mensen hem toen achter het huis staan. Ze lieten…

sage uit 1974
 • Der wie in boer, dy hie forlet fan jild, mar hy koe nergens jild krije. Doe kaem de duvel by him. "Kinst fan my wol
 • boer liende it jild, mar doe't de duvel letter op 'e ôfsprutsen datum forskynde, hie er it jild net. "Dan dyn siele", sei
 • Een boer met geldgebrek leent geld van de duivel en belooft de duivel de som op een bepaalde datum af te lossen met
 • datum verschijnt, kan de boer het bedrag niet ophoesten. De duivel belooft de boer dat hij zijn ziel mag houden als hij de
 • belofte
 • boer
 • Een boer met geldgebrek leent geld van de duivel en belooft de duivel de som op een bepaalde datum af te lossen met rente. Kan hij het bedrag niet teruggeven, dan is hij zijn ziel kwijt, aldus de…

sage uit 1974
 • Ik hie ris in kear aksje mei in boer. Ik hie in simmer by him wurke en doe hienen wy ôfpraet, de oare simmers soe 'k
 • . Ik sei tsjin harren: ik kin jim neat bitelje, mar as jimme foar my it proses winne, kinne jim dy boer safolle ôfsette as
 • Een boerenknecht die werk beloofd is start een rechtzaak als de boer hem als arbeider weigert. Een waarzegster had de
 • geld van de desbetreffende boer in het vooruitzicht. De advocaten winnen de zaak.
 • belofte
 • boer
 • Een boerenknecht die werk beloofd is start een rechtzaak als de boer hem als arbeider weigert. Een waarzegster had de man al eerder voorspeld dat hij spoedig voor 'grote heren' zou staan. Als hij zijn…

mop uit 1659
 • Begeeren en doen is een. Een loosen boer, een arghe Vos, beleedt aen zijn bieght-vader, dat hy wel niet metter daet
 • ghenoodt hadde, mede te trackteren. De Boer neemt'et aen, ende 't was absolvat. 's Anderdaeghs komt de Boer met een goedt
 • Een boer biecht aan een priester op dat hij zijn buurvrouw begeert. De priester vindt begeren hetzelfde als doen en vat
 • de zaak zwaar op. De boer kan absolutie krijgen als hij voor de priester een lekker vet schaap slacht en dat komt brengen
 • belofte
 • boer
 • Een boer biecht aan een priester op dat hij zijn buurvrouw begeert. De priester vindt begeren hetzelfde als doen en vat de zaak zwaar op. De boer kan absolutie krijgen als hij voor de priester een…

mop uit 1973
 • Der wie in boer, dy hie fuort west. 't Wie hartstikke nacht doe't er werom kaem en hy rekke 't paed alhiel bjuster. 't
 • fol lei mei snie. Hy koe der noait wer útkomme. De boer woarde dea-angstich en yn syn angst bigoun er to bidden en doe sei
 • Een boer raakt in het donker en in de sneeuw de weg kwijt en komt in de vaart terecht waar hij tot zijn hals inzakt
 • uitraakt. Dat gebeurt inderdaad en de volgende dag herinnert hij zich zijn belofte. Hij heeft eigenlijk spijt en verzint iets
 • belofte
 • boer
 • Een boer raakt in het donker en in de sneeuw de weg kwijt en komt in de vaart terecht waar hij tot zijn hals inzakt. Uit angst begint hij te bidden en belooft de opbrengst van zijn beste koe in het…

sprookje uit 1970
 • fortsjinjen. Doe kom er by in boer torjochte. Dy frege er om wurk. Doe sei dy boer: "Ja jonge, dat sit sje-sa, ik kin dy oars
 • oppasse en tige foarsichtich wêze." De jonge tocht even nei. Doe sei er tsjin 'e boer: "Ik leau dat ik it doch mar oannim. Mar
 • Een jongen durft het aan schaapherder te worden bij een boer, hoewel alle vorige knechten zijn omgekomen toen ze de
 • belofte
 • boer
 • Een jongen durft het aan schaapherder te worden bij een boer, hoewel alle vorige knechten zijn omgekomen toen ze de schapen in het klaver van drie vreselijke reuzen lieten weiden. Het lukt de jongen…

sage uit 1970
 • Ik en myn wiif wienen us to jounpraten by in boer yn Haulerwyk. Doe fortelde dy boer ús, der wennen by in boer in
 • op 'e stâl en hy kroep yn 't bêd. Hy lei suver krekt of dêr wie de boer. "Melkerstiid, mannen!" Sy der ôf, de klean oan
 • De oudste knecht van een boer die samen met de jongste knecht een bedstee deelt wordt iedere nacht om twaalf uur door
 • van het paard beslaan. De volgende dag ligt de vrouw van de boer ziek in bed, haar handen diep onder de dekens weggestopt
 • belofte
 • boer
 • De oudste knecht van een boer die samen met de jongste knecht een bedstee deelt wordt iedere nacht om twaalf uur door een wit paard van zijn bed gelicht. Hij moet op het paard rijden - of hij nou wil…

mop uit 1979
 • Der wie in boer, dy wenne bot achterôf. Hy hie nei in forgadering ta west op in joun en it wie tige let woarn. 't Wie
 • Hear. Fuort dêrnei foun er it hûs werom. Mar doe siet dy boer mei syn gelofte! Hwat hie er dêr in spyt fan. Hoe koed er dêr
 • verhoort zijn wens en kort daarop staat de boer voor zijn huis. De boer heeft meteen spijt van zijn belofte en bedenkt een list
 • om de belofte te omzeilen. De boer gaat met zijn beste koe en een konijn naar de markt. Als iemand de koe wil kopen, zegt
 • belofte
 • boer
 • Een boer die erg achteraf woont verdwaalt in de mist. Op het laatst wordt hij zo bang dat hij plechtig aan de Heer belooft zijn beste koe te verkopen en het geld aan de kerk te geven als de Heer hem…

sprookje uit 1979
 • Der wie in boer, dy soe nei syn lân ta. Doe't er in ein fuort wie, seach er in grouwe slang, dy't ûnder in stien lei
 • . Dy slang koe dêr net weikomme. Doe sei dy slang tsjin 'e boer: "Kinst my ek even helpe? Ik wol hjir sa graech wei, hwant
 • Een boer wil een jammerende slang die vastzit onder een steen pas bevrijden als het dier belooft de boer niet op te
 • eten. De slang belooft het maar wil als hij los is gelijk op de boer aanvallen omdat hij uitgehongerd is. De boer herinnert
 • belofte
 • boer
 • Een boer wil een jammerende slang die vastzit onder een steen pas bevrijden als het dier belooft de boer niet op te eten. De slang belooft het maar wil als hij los is gelijk op de boer aanvallen omdat…

mop uit 1973
 • Der wie in boer, dy hie trije soannen. Doe lei er op 't kantsje dat er fan 'e wereld ôfgean soe. Doe sei er tsjin syn
 • belofte
 • boer
 • Een vader ligt op sterven en heeft aan zijn drie zoons nog een wens: dat ze hem elk duizend gulden meegeven in zijn kist. Hoewel zij het vreemd vinden beloven ze het toch. Als het zover is gooit de…

sage uit 1892
 • de gedaante vroeg wat zij wilde. Deze vroeg daarop of hij aan den boer wilde zeggen, dat hij aan de armen moest geven
 • aangepakt, was de zakdoek zwart verbrand. De knecht vertelde het den boer en den volgenden Zondag kregen de diakenen (armeziers
 • . 'Zeg de boer de armen te geven, wat hij beloofd heeft.' Het spook wil dat hij het bevestigt met een handdruk, maar hij wil
 • slechts zijn zakdoek aanreiken en deze blakert zwart waar hij wordt aangeraakt. De knecht zegt het de boer en deze doet geld
 • belofte
 • boer
 • Een knecht, die 's avonds laat thuiskomt, ziet een witte gedaante op hem afkomen en vraagt verschrikt, wat die wil. 'Zeg de boer de armen te geven, wat hij beloofd heeft.' Het spook wil dat hij het…