Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

5 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • Lânhearre en boer It is in boer, dy buorke net te goed. Hy liet de boel fertutearzgje. De stikels yn 'e greide bleauwen
 • '. Hawar, boer en boerinne seinen him ta, it soe oars, se soenen har bêst dwaan, mar de twadde kear dat de rintmaster kaam koe
 • Lânhearre en boer
 • Een boer bewerkt zijn land niet goed. Hij moet bij de landheer komen. Als hij drie onbeantwoordbare vragen goed
 • beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider in zijn plaats. Op een slimme manier weet
 • boer
 • controleren
 • Een boer bewerkt zijn land niet goed. Hij moet bij de landheer komen. Als hij drie onbeantwoordbare vragen goed beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider…

mop uit 1973
 • Dat docht dy bliuwen Der wienen ris in boer en boerinne, dy gongen folle te besytsjen en dan bleauwen de feint en de
 • faam tegearre op 'e pleats. De boer hie him al ris ôffrege, wat soenen dy twa altyd út 'e wei sette as wy fan hûs binne
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis
 • te gaan. De boer hoort het, en roept vanaf de zolder dat dat hoog tijd werd.
 • boer
 • controleren
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis is, maken de twee een lekkere uitgebreide maaltijd klaar. Na het eten stelt het…

mop uit 1979
 • boer ta, dy bimoeide him nergens mei. It die bliken, dy man koe it 'Onze Vader' net iens opsizze. Dûmny tocht: dat mat ik
 • him leare. Doe gong er mei dy boer nei de stâl. En doe joech er dy kij nije nammen. It wienen allegearre lytse stikjes út
 • kunnen leren. Na enige tijd komt de dominee controleren of de boer het gebed nog kent. Als de boer hierop gelijk met 'die in
 • Een ongelovige boer blijkt het 'Onze Vader' helemaal niet te kennen. De dominee neemt de boer hierop mee naar de
 • boer
 • controleren
 • Een ongelovige boer blijkt het 'Onze Vader' helemaal niet te kennen. De dominee neemt de boer hierop mee naar de koeienstal en begint de opeenvolgende regels van het gebed op de balken boven de…

mop uit 1973
 • Der wie ris in doomny, dy kaem by in boer op hûsbisyk. Dy boer plichte froeger in trouwe tsjerkegonger west to hawwen
 • eins. Bidde jim noch wol by iten?" "Né," sei de boer, "dat ha wy al yn jierren net mear dien en wy kinne 't ek net mear
 • controleren of de boer het nog weet, vergeet die Jezus te noemen. Dat klopt want die heeft hij pas verkocht.
 • Een boer komt al lang niet meer in de kerk en blijkt ook het gebed voor het eten vergeten te zijn. De dominee helpt hem
 • boer
 • controleren
 • Een boer komt al lang niet meer in de kerk en blijkt ook het gebed voor het eten vergeten te zijn. De dominee helpt hem met behulp van koeien die hij namen geeft die overeen komen met de woorden uit…

sage uit 1966
 • Heks geraakt Da's geburd in Venraoy; daor waar 'ne boer aon't mestvaore en toen kraokte de kèr. Hij keek de spijke nao
 • Een boer zijn kar kraakte tijdens het mesten. Hij controleerde de spaken en toen bleken er dertien in plaats van twaalf
 • spaken in de wielen te zitten. De boer dacht dat de dertiende spaak kromme Mie was. De boer sloeg de spaak er met een houweel
 • boer
 • controleren
 • Een boer zijn kar kraakte tijdens het mesten. Hij controleerde de spaken en toen bleken er dertien in plaats van twaalf spaken in de wielen te zitten. De boer dacht dat de dertiende spaak kromme Mie…