Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

54 resultaten voor ""

mop uit 1978
 • De poep oan 't molksieden In poep kaam by in boer te meanen en de boerinne hie it fel ôfgryslike nau om 'e noas, se
 • Een Duitse arbeider komt maaien bij een boer. De boerin geeft hem wat melk, om zelf op te warmen, want zij heeft er
 • boer
 • honger
 • Een Duitse arbeider komt maaien bij een boer. De boerin geeft hem wat melk, om zelf op te warmen, want zij heeft er geen tijd voor. De maaier begint te bidden, of de Heer hem niet wat meer te eten…

sprookje uit 1973
 • It lean fan 'e wrâld In boer wie ûnderweis. Hy rûn op in bekend paad en wist, dat er aansen by in saad lâns kaam. Dy
 • bear ûnderyn en dy freget: 'Och boer, help my hjir asjeblyft út. Ik ha fan alles al besocht, mar ik kin der út mysels net
 • belooft de beer de boer te sparen en bescherming te bieden. Hij houdt echter zijn woord niet. Hij heeft honger en wil toch de
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De
 • boer
 • honger
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat…

mop uit 1973
 • knecht en dy moesten dêr bij de boer werke. Onderweg naar dy boer seit dy skilder teugen syn knecht: 'Jan, nou ete we fandaag
 • , oh jee, dêr begint-y al! Se gane an tafel sitten, de baas en de knecht naast elkaar, de boer en de frou an 'e aandere
 • honger. Hij besluit om wat te eten in de keuken. De schilder vraagt ook iets voor hem mee te nemen. Na gegeten te hebben
 • stapt de knecht de verkeerde kamer in. Het eten legt hij in het bed van de boer en de boerin. In de goede kamer aangekomen
 • boer
 • honger
 • Een schilder en zijn knecht krijgen de opdracht om een boerderij te verven. De schilder schaamt zich echter voor het gulzige eten van zijn knecht onder de ogen van zijn opdrachtgever. Hij spreekt met…

sage uit 1966
 • Twa jongens hienen de godgânske dei omswalke. Hja wienen warch en kamen by in buorkerij. Se fregen de boer of se dêr
 • oernachtsje mochten. De boer makke gjin biswier, mar hy warskôge har, it wie in spoekhûs, dêr 't se yn tolânne kaem wienen. "Jimme
 • Twee jongens krijgen bij een boer onderdak in een spookhuis. Ze worden gewaarschuwd dat ze alleen antwoord mogen geven
 • als de boer iets vraagt. Even later vraagt de boer of de jongen brij willen. Ze durven niet te antwoorden en er klinkt een
 • boer
 • honger
 • Twee jongens krijgen bij een boer onderdak in een spookhuis. Ze worden gewaarschuwd dat ze alleen antwoord mogen geven als de boer iets vraagt. Even later vraagt de boer of de jongen brij willen. Ze…

mop uit 1966
 • honger. En hja hienen neat gjin itenspul yn 'e hûs. "Wy matte der noch mar ris op út", seinen se. "Faeks skarrelje wy hjir of
 • fierder en op it lêst wienen se wol trije ûren fan hûs. Dêr wenne in boer, dêr hie Jan kunde oan. Jan sei tsjin Griet: "Dêr
 • naar eten, en bij een boer mochten ze meeëten. Jan zei tegen Grietje dat ze niet weer zoveel moest eten als de vorige keer
 • boer
 • honger
 • De arme Jan en Grietje en hun zes kinderen zaten op een avond met lege magen bij het vuur. De ouders gingen op zoek naar eten, en bij een boer mochten ze meeëten. Jan zei tegen Grietje dat ze niet…

mop uit 1966
 • Der wenne in boerefeint by de boer. Op in kear sette de boerinne beantsjes op 'e tafel. Dêr moesten se it miel mei
 • : "Stean op dy't mei wol", mar der bleau net in beantsje op 'e omkearde leppel lizzen. It stie de boer min oan. "Dû kinst der
 • leeg. Jaren later - de knecht is inmiddels getrouwd en werkt niet meer bij de boer - is er bijna geen eten en de knecht
 • vraagt zijn oude baas om voedsel. De boer heeft een zak met bonen in de schuur en stopt de schep er omgekeerd in en zegt 'Zit
 • boer
 • honger
 • Een boerenknecht zit te mopperen als de boerin boontjes op tafel zet. Hij houdt de lepel omgekeerd in zijn hand en zegt 'Zit op, die mee wil'. Alleen de boontjes die op de lepel zullen blijven zitten,…

sage uit 1966
 • De nije lytsfeint. Der wie in jonge, dy kaem by de boer as lytsfeint. Oan 'e tafel iet er safolle, dat de greatfeint
 • , hoewol hy noch gjin mage fiele koe. De jouns sei er tsjin 'e greatfeint: "As dat sa mat, stjer ik fan 'e honger." Mar de
 • boer
 • honger
 • Een boerenknecht zei tegen de nieuwe jongste knecht dat hij niet zoveel moest eten. Hij zou hem voortaaan wel een schop onder de tafel geven, als teken om zijn lepel neer te leggen. Al heel snel…

sprookje uit 1966
 • troch de spilen hinne. De wolf wie tige meger fan 'e honger en koe der ek troch. Dêr yn 'e kelder gong it drok op in iten
 • lawaei, dat de boer waerd der wekker fan en gong mei in grouwe kneppel op it leven ôf. Doe foun er de wolf yn 'e kelder, dy't
 • tussen de spijlen. De vos moet zo hard lachen dat de boer er wakker van wordt. De vos maakte dat hij wegkwam, en de wolf werd
 • door de boer doodgeslagen.
 • boer
 • honger
 • Een vos wijst een wolf eten aan in een kelder. Ze kunnen net door de spijlen van het raam binnenkomen en samen eten ze van het geslachte varken. De vos let op dat hij niet teveel eet, maar de wolf eet…

sprookje uit 1889
 • , maar eerst gereed was... "Zie, mannen," zei de oude boer aan zijne twee oudste zoons, toen de soldaten op zijn dorp het
 • ! "Och, lieve vrienden," smeekte de bedelares, "hebt medelijden! Geeft mij een aalmoesken... Ik heb zoo'n honger... en ik
 • lacht niet. Een boer met drie zonen raadt zijn twee oudste zoons, die bekendstaan om hun grappen, aan hun geluk te gaan
 • boer
 • honger
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het…

sprookje uit 1890
 • honger." Boer Blâren stak zijn mes uit met eenen patat er op, en de wolf slokte boer, mes en patat in éens binnen. Den derden
 • geef mij nu toch eenen patat... Ik heb zulken honger." Boer IJzer stak eenen patat uit, en de wolf wilde hem opslokken
 • Van Boer Bezemen, Boer Bladeren en Boer IJzer
 • wolf komt bij de eerste boer en als deze niet opendoet, trapt hij de deur in en gaat aan het vuur zitten. Hij vraagt om een
 • aardappel, en als de boer die toereikt, wordt hij door de wolf opgegeten. Dit overkomt ook de tweede boer. De derde boer heeft
 • Boer Bezemen
 • Boer Bladeren
 • boer
 • honger
 • Drie boeren wonen in het bos. De eerste heeft een huis van bezemen, de tweede van bladeren en de derde van ijzer. Een wolf komt bij de eerste boer en als deze niet opendoet, trapt hij de deur in en…

mop uit 1968
 • Der wienen us twa poepen, dy wienen by de boer oan 't wurk. Sy leinen yn 't hûs fan 'e boer op bêd, 't wie yn 'e nacht
 • . De iene poep koe noait yn 'e sliep komme. Hy makke de oare wekker en sei: "Ik ha hjoed to min iten hawn. Ik ha honger. Ik
 • Van twee Poepen die bij een boer dienen kan er een 's nachts van de honger de slaap niet vatten. Zijn kameraad raadt
 • boer
 • honger
 • Van twee Poepen die bij een boer dienen kan er een 's nachts van de honger de slaap niet vatten. Zijn kameraad raadt hem aan in de melkkelder karnemelksepap te gaan eten. Als de Poep zijn hongergevoel…

mop uit 1968
 • gaudieven hienen neat mear yn 't fetpantsje. Dat wie leech. Dêrom soenen se togearre mar in skiepke slachtsje. De boer hie skiep
 • Twee hongerige dieven, Watse en Piter, besluiten in een koude winter een schaap van de boer te slachten. Als ze het
 • boer
 • honger
 • Twee hongerige dieven, Watse en Piter, besluiten in een koude winter een schaap van de boer te slachten. Als ze het dier geslacht hebben, waarschuwt Watse Piter dat er iemand nadert. Watse heeft Piter…

mop uit 1967
 • Twa poepen wienen yn 'e ûngetiid. Hja leinen op bêd en koenen net sliepe fan 'e honger. De iene sei: "Ik sil in pot mei
 • bêd fan syn maet net wer fine. Hy kom by 't forkearde bêd tolânne, dêr't de boer slepte. Dy lei mei syn achterwurk oer de
 • Twee poepen hadden 's avonds in bed nog zo'n honger, dat een van hen eruit ging om de brijpot te halen. Toen hij terug
 • kwam, belandde hij per ongeluk bij het bed van de boer. Diens achterwerk hield de poep voor zijn gezicht en hij hield de
 • boer
 • honger
 • Twee poepen hadden 's avonds in bed nog zo'n honger, dat een van hen eruit ging om de brijpot te halen. Toen hij terug kwam, belandde hij per ongeluk bij het bed van de boer. Diens achterwerk hield de…

mop uit 1968
 • Man en wiif wienen by de boer to iten. Doe sei dat wiif tsjin har man: "Tink der om, hear, mast safolle net ite. Hwant
 • Een man en een vrouw gingen eens eten bij een boer. De man at nogal veel, en wist vaak niet van ophouden. Daarom
 • boer
 • honger
 • Een man en een vrouw gingen eens eten bij een boer. De man at nogal veel, en wist vaak niet van ophouden. Daarom spraken ze af dat de vrouw de man onder de tafel zou schoppen als hij moest ophouden…

mop uit 1967
 • Der wie in boer, dy hie in feintsje. Sy sieten oan 't miel. Sy ieten meiinoar út ien pot. It wienen douwebeannen. It
 • feintsje siet der by mei de hannen oer inoarren. Hy sei: "Dy sil ik net ha." Hwant hy mocht gjin douwebeannen. Doe sei de boer
 • vroeg de boer om wat aardappels. De boer nam hem mee naar de schuur waar heel veel aardappels lagen. Hij hield de schep
 • ondersteboven en zei: " Zit op, die mee wil." De man schrok, maar de boer lachte, en schepte een zak vol met aardappels voor hem.
 • boer
 • honger
 • Een boerenknecht wilde eens niet van de boontjes eten en zei: "Zit op, die mee wil." Daarbij hield hij zijn lepel ondersteboven, zodat hij niets binnenkreeg. Jaren later was hij getrouwd en had hij…

mop uit 1967
 • en hja hienen honger. Doe gong de feint nei de boer ta. "Boer," sei er, "soe 'k hwat beanen fan jo ha meije?" "Kom mar
 • Sit op, dy't mei wol! Der wenne in feint by de boer. Dy hie 't dêr wakkere bêst, mar hy wie oan 'e tiere kant. Hy mocht
 • kreeg de knecht nooit veel eten binnen, maar de boer zei niets. Toen de knecht jaren later veel kinderen had, en weinig
 • eten, vroeg hij de boer om wat bonen. In de schuur nam de boer een schep, maar hij hield de bolle kant boven. Zo schepte
 • boer
 • honger
 • Een boerenknecht wilde beslist niet met de anderen uit dezelfde pan eten, maar durfde dit niet te zeggen. Daarom deed hij zijn lepel ondersteboven in de pan, en zei bij het eruithalen tegen de…

sprookje uit 1966
 • . Sy krigen goed iten ûnderweis en sliepten de nachts by in boer yn 'e skuorre yn 't hea. De oare deis gongen se fierder
 • . By de earste boer dêr't se skoaiden, krigen se neat. Mar de twadde sei: "Gean mar even yn 'e hutte, dan sil 'k de frou
 • boer
 • honger
 • Twee jongens vinden dat ze het thuis niet goed genoeg hebben en besluiten een zwervend bestaan te gaan leiden. In hun dagelijkse strijd hun kostje bij elkaar te scharrelen, belanden ze bij een…

legende uit 1950
 • In boer wie troud mei in frou, dy wie o sa goed. Hja koe gjin earmoed sjen en joech winterdeis altyd in soad jirpels
 • wei. De boer wie in nepert en koe soks net daeije. Hy sei: "Astû safolle jirpels weijowste, bou ik takomme jier de helte
 • boer
 • honger
 • Een aardappelboer kan het niet hebben dat zijn liefdadige vrouw zoveel van de oogst weggeeft aan arme mensen en verbouwt expres de helft minder aardappels. Het daaropvolgend jaar is de oogst echter…

sage uit 1966
 • Wytse Sibes de Boer wie greatboer (ek ymker) yn Wijnjeterp. Hy hie ek in skuorre mei drinten, dêr't in skeper op paste
 • De arbeiders van een boer kregen nooit genoeg te eten. De schaapherder beweerde op een dag dat hij die avond genoeg zou
 • Wytse Sibes de Boer
 • boer
 • honger
 • De arbeiders van een boer kregen nooit genoeg te eten. De schaapherder beweerde op een dag dat hij die avond genoeg zou krijgen. Toen 's avonds de pan met soepenbrij op tafel stond, spuugde hij erin.…

mop uit 1968
 • Daar was in meid, die in dienst was bij de boer en die geen bonen lustte. Het was een heel plezierige meid, maar
 • verdienen en toen was 't winter. Toen kwam ze ook bij die boer te vragen of die ook wat eten voor der had. "O ja," zei de boer
 • , die mee wil." Jaren later was ze arm en kwam ze bij de boer om wat eten vragen. Hij liet haar in de schuur een grote zak
 • boer
 • honger
 • Een boerenmeid lustte geen bonen. Elke keer als ze bonen aten, hield ze haar lepel ondersteboven en zei ze: "Zit op, die mee wil." Jaren later was ze arm en kwam ze bij de boer om wat eten vragen. Hij…

mop uit 1974
 • In man en in frou wienen útnoege by in boer om dêr in dei as gast to kommen. De middeis soenen se ite. Mar it frommes
 • de boer witte, dêrom sei er tsjin har: "Nou mastû aenst net safolle ite hear. Ik sil dy wol op 'e foet traepje hwannearst
 • overnacht bij de boer, maar de vrouw kan van de honger de slaap niet vatten. Ze staat op om wat pap voor zichzelf op te warmen
 • onopvallend op de voet trappen. Als het stel nog maar net aan tafel is gegaan bij de boer die hen uitgenodigd heeft, trapt de hond
 • boer
 • honger
 • Een man schaamt zich zo hevig voor zijn gulzige vrouw, dat hij met haar afspreekt haar - wanneer zij ergens op bezoek zijn - een teken te zullen geven als zij naar zijn mening genoeg gegeten heeft. De…

mop uit 1659
 • Begeeren en doen is een. Een loosen boer, een arghe Vos, beleedt aen zijn bieght-vader, dat hy wel niet metter daet
 • ghenoodt hadde, mede te trackteren. De Boer neemt'et aen, ende 't was absolvat. 's Anderdaeghs komt de Boer met een goedt
 • Een boer biecht aan een priester op dat hij zijn buurvrouw begeert. De priester vindt begeren hetzelfde als doen en vat
 • de zaak zwaar op. De boer kan absolutie krijgen als hij voor de priester een lekker vet schaap slacht en dat komt brengen
 • boer
 • honger
 • Een boer biecht aan een priester op dat hij zijn buurvrouw begeert. De priester vindt begeren hetzelfde als doen en vat de zaak zwaar op. De boer kan absolutie krijgen als hij voor de priester een…

mop uit 1659
 • , dienende op Ruynder-wolt, by een rijcke gierige Boer, alwaer niet wel gheschaft [p. 249] en worde, ende leet aldaer grooten
 • Een knecht werkte een tijd bij een gierige boer en kreeg slecht te eten. Wanneer hij nieuw werk gevonden heeft en daar
 • boer
 • honger
 • Een knecht werkte een tijd bij een gierige boer en kreeg slecht te eten. Wanneer hij nieuw werk gevonden heeft en daar goed te eten krijgt, besluit hij wraak te nemen op zijn oude baas. Hij laat hem…

sage uit 1969
 • : "Ik forrek fan 'e honger." Sy wienen krekt by in boereplaets. Ljibbe sei: "Sil ik ris nei de boer ta gean om to freegjen
 • as dy hwat foar ús to iten hat?" Dat like Feije wol goed ta. 't Wie omtrint tolve ûre. De boer moest sahwat thúskomme
 • Een voeger en een metselaar waren eens samen op het veld, toen ze honger kregen. De voeger ging bij een boer kijken of
 • snel de pan. Tegen de metselaar zei hij dat ze die pan aardappels hadden gekregen van de boer, en samen smulden ze er
 • boer
 • honger
 • Een voeger en een metselaar waren eens samen op het veld, toen ze honger kregen. De voeger ging bij een boer kijken of er wat te eten te halen viel. De boerin was juist een paar aardappels aan het…

mop uit 1969
 • Op de Groninger Klei woonde een boer. Die boer die had een knecht. Die knecht, die was wat kieskeurig in het eten. Op
 • zonder werk en had geen eten in huis. Toen ging hij met een zakje naar diezelfde boer, waar hij vroeger knecht geweest was en
 • , en de knecht kwam bij de boer om bonen vragen. De boer nam de schep en stak die omgekeerd in de bonen, en hij zei: "Zit
 • op, die mee wil." De knecht begreep dadelijk wat de boer bedoelde en begon te schreien. Daarna gaf de boer hem de
 • boer
 • honger
 • Een boerenknecht had eens geen trek in de bruine bonen. Hij at met zijn lepel ondersteboven, zodat hij niets binnenkreeg. Bij elke 'hap' zei hij: "Zit op, die mee wil." Jaren later had de knecht een…