Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

100 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • boer oan 't hekkeljen en dy helle in piip op út it Wiid. Dat wie de piip fan ien fan 'e mannen dy't dêr mei de stêd
 • horen. Wie dan over het Wijd vaart, loopt bovendien de kans dat zijn vaarboom blijft steken in de daken of de toren van de
 • boer
 • horen
 • In het Wijd van Wartena ligt, naar men zegt, een verzonken stad. Bij mooi, stil weer kan men de oude kerkklokken nog horen. Wie dan over het Wijd vaart, loopt bovendien de kans dat zijn vaarboom…

sage uit 1937
 • boer
 • horen
 • Iemand ziet en hoort treinen en schepen over het land gaan. Later worden daar een spoorlijn en een kanaal aangelegd.

sage uit 1966
 • tusken Hurdegaryp en de Simmerdyk. Hy is der nou wei. De Kaiserdyk roan der hinne. Folkert Aens Algra wie dêr boer. Moarns
 • Knecht Jehannes werkt bij boer Folkert. De vrouw van de boer roept haar man altijd als zij koffie gezet heeft. Op een
 • dag komt Folkert niet, terwijl zijn vrouw hem wel heeft horen antwoorden. Jehannes - de grapjas - heeft hen voor het lapje
 • boer
 • horen
 • Knecht Jehannes werkt bij boer Folkert. De vrouw van de boer roept haar man altijd als zij koffie gezet heeft. Op een dag komt Folkert niet, terwijl zijn vrouw hem wel heeft horen antwoorden. Jehannes…

sage uit 1966
 • Der hat is in boer west, dat wie in widner. Nachts kaem der faek in nachtmerje by him, mar doe gong er us in kear hinne
 • fuortkomme. Hy hie har fangd. Doe't de boer de oare moarns wekker waerd, siet hja by de tafel. It wie in knap frommeske. De boer
 • vrouwtje. De boer zorgde ervoor dat hij de sleutel in het sleutelgat liet zitten, zodat zij niet weg kon. De nachtmerrie werd
 • huishoudster bij de boer. Maar op een keer, toen de boer niet thuis was, zei ze: "Hoor, wat luiden de klokken weer fijn in Engeland
 • boer
 • horen
 • Een boerenweduwnaar ving een nachtmerrie door een stuk roggebrood op de stoel voor het bed te leggen. Het was een knap vrouwtje. De boer zorgde ervoor dat hij de sleutel in het sleutelgat liet zitten,…

sage uit 1966
 • De boer Alde Warmolts heeft in Harkema het christendom gebracht en de gereformeerde kerk gesticht. Hij wist in beginsel
 • boer
 • horen
 • De boer Alde Warmolts heeft in Harkema het christendom gebracht en de gereformeerde kerk gesticht. Hij wist in beginsel niet waar hij de kerk moest bouwen, maar hij hoorde ineens een stem van boven en…

sprookje uit 1966
 • wie us in Grinslânske boer. Dy hearde, dat der hiele slimme jierren oanstaende wienen. Rogge en weit en hjouwer, alles soe
 • . Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij vertelt van de grote schuur die een boer
 • boer
 • horen
 • Degene die een verhaal zonder eind kan vertellen mag van de koning met zijn dochter trouwen en krijgt het koninkrijk. Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij…

sage uit 1966
 • pardoes yn 't wetter. Hy is fordronken, it hynder is der út kaem. It wie in dikke boer.
 • zeggen: "De tijd is er al, de man is er niet." Toen kwam er een dikke boer in een sjees met twee paarden ervoor aanvliegen
 • boer
 • horen
 • Op een zaterdagavond stond Thomas Bruining wat te praten. Opeens hoorden ze een heldere stem uit het water drie keer zeggen: "De tijd is er al, de man is er niet." Toen kwam er een dikke boer in een…

sage uit 1966
 • Pake Harm wenne as jonge al by de boer. Jouns nei 't ôfljochtsjen die de boer alle doarren fêst. Ek dy fan pake syn
 • keammerke. Dy slepte boven de sliepkeamer fan 'e boer en de boerinne. Yn 'e nacht hearde pake dat der dieven wienen. Hy hearde
 • voeten te stampen en met de vuisten op de grond te kloppen wordt de boer wakker. De rovers merken onraad en vluchten.
 • boer
 • horen
 • Knecht hoort 's nachts dat dieven proberen stenen uit de muur te slaan. Zijn kamerdeur zit op slot, maar door met de voeten te stampen en met de vuisten op de grond te kloppen wordt de boer wakker. De…

sage uit 1966
 • Ik hie my op in simmer as mier forhierd by in boer yn 'e buert fan Snits, mei noch in maet. Wy slepten yn it strie
 • Twee maten werken als maaier bij een boer. Op een zondagmorgen staat de ene maat al vroeg op om de boerenzoon te helpen
 • de ander terugkomen van het melken: zijn voetstappen zijn duidelijk te horen in de schuur. Als hij zijn hand naar hem
 • boer
 • horen
 • Twee maten werken als maaier bij een boer. Op een zondagmorgen staat de ene maat al vroeg op om de boerenzoon te helpen met het melken van de koeien; de andere maat blijft lekker liggen in het stro.…

sprookje uit 1890
 • duivel zóo voorgesteld?" vroeg de student. - "Neen," zei de boer, "zoo niet! Rechtuit gesproken, de rakker trok duivels wel
 • kist. De boer, die nogal aangeschoten is, komt binnen en laat de student halen om wat te eten. De student beweert dat hij
 • toga over zijn hoofd en kraaiend als een haan te verdwijnen. Dit gebeurt en de boer merkt op dat hij hem verduiveld veel op
 • boer
 • horen
 • Een student op weg naar huis krijgt onderdak in een boerderij. Vanuit zijn slaapkamer ziet hij door een kier in de wand hoe de boerin een feestje bouwt met de pastoor. Als er geklopt wordt verdwijnt…

mop uit 1968
 • It gebeurde us op in kear dat in boerefaem der yn 'e neinacht ôf gong nei bûten ta om to pisjen. De boer hearde it en
 • mar even lizzen", sei de boer. In ûre letter gong de boer der ôf en doe sei er tsjin de faem: "Ik miende dat it reinde en
 • Een dienstmeisje van de boer gaat 's nachts heimelijk uit bed om buiten te plassen. De boer hoort het en vraagt het
 • meisje hoe het weer buiten is. Het meisje antwoordt dat de wind opzet en dat er vocht valt. Als de boer later verbaasd tegen
 • boer
 • horen
 • Een dienstmeisje van de boer gaat 's nachts heimelijk uit bed om buiten te plassen. De boer hoort het en vraagt het meisje hoe het weer buiten is. Het meisje antwoordt dat de wind opzet en dat er…

mop uit 1968
 • Der wie in boer dy harke nei de waerbirichten foar de radio. Doe hearde er dat der sein woarde: "Verwacht wordt in 't
 • Een domme boer hoort op de radio dat het 'in het midden van het land' droog weer wordt. De boer brengt prompt al het
 • boer
 • horen
 • Een domme boer hoort op de radio dat het 'in het midden van het land' droog weer wordt. De boer brengt prompt al het hooi naar het midden van zijn land.

sage uit 1970
 • 280. De boer van de Manhorst zat op een aovend bi'j zien huus op een gehouwen boom uut te röste. Daorbi'j viel hi'j ien
 • staon. Alles gebeure later net zo. De boer van de Manhorst had een veurgeschef gezien.
 • Een boer, die voor zijn huis in slaap valt en om 11 uur ontwaakt, hoort en ziet een lijkwagen aankomen, die achter het
 • boer
 • horen
 • Een boer, die voor zijn huis in slaap valt en om 11 uur ontwaakt, hoort en ziet een lijkwagen aankomen, die achter het huis van de buurman blijft staan. Dit gebeurt naderhand net zo, hij had dus een…

sage uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie mei in koe nei stêd west. Op 'e weromwei moest er in stik lân troch, dêr kommen trije wegen op
 • sitten." Hja sieten dêr togearre tsjin elkoar to praten. De boer koe alles hearre. De oare arbeider sei: "As wy him aenst
 • Een boer kwam eens terug van de markt, waar hij zijn koe had verkocht. Toen hij onderweg opeens stemmen hoorde
 • boer verder naar huis, waar hij alles aan zijn vrouw vertelde. De volgende dag vertelde hij zijn arbeiders wat hij gehoord
 • boer
 • horen
 • Een boer kwam eens terug van de markt, waar hij zijn koe had verkocht. Toen hij onderweg opeens stemmen hoorde, verstopte hij zich snel onder een bootje, want hij was bang van zijn geld beroofd te…

sage uit 1967
 • De stiennen ûlebuorden. Der wie in boer, dy wenne ergens boppe Ljouwert. Hy hie nei stêd ta west, nei de merk en wie
 • nou op 'e weromreis. It wie min, stoarmachtich waer en de boer siet tige oer syn minne, âlde skuorre yn. Hy wie deabinaud
 • Een boer kwam eens terug van de markt. Het was erg slecht weer, en hij zat te jammeren dat hij bang was dat zijn oude
 • dan zijn vrouw aan hem zou verkopen. Dat wilde de boer wel. Ze spraken af dat eer de haan drie keer gekraaid had, de
 • boer
 • horen
 • Een boer kwam eens terug van de markt. Het was erg slecht weer, en hij zat te jammeren dat hij bang was dat zijn oude schuur in zou storten. Er kwam een klein mannetje bij hem zitten, die voorstelde…

sage uit 1967
 • Myn omke wie boer op 'e Tike. Faker as ien kear is 't gebeurd, dat it dêr yn 'e nacht op in terskjen gong yn 'e skuorre
 • Een boer hoorde 's nachts vaak het geluid van dorsen uit de schuur komen. Dat was toverij, want de volgende dag dorsten
 • boer
 • horen
 • Een boer hoorde 's nachts vaak het geluid van dorsen uit de schuur komen. Dat was toverij, want de volgende dag dorsten ze echt.

sage uit 1966
 • boer
 • horen
 • Op een boerderij werd in het achterhuis vaak het geluid van de vlasbraak gehoord. De ouders vroegen uithuizige dochter eens te gaan kijken, omdat zij nooit iets zagen. Maar zij durfde niet, want…

sage uit 1966
 • boer
 • horen
 • In Harkema was er een boertje die het christendom in het plaatsje bracht. Hij hield zijn preken in een hokje. Mensen hoorden op die plek 's nachts getimmer, maar er was niets te zien. Niet veel later…

sage uit 1967
 • hâldde op. Doe hearde ik it foar de trêdde kear. Doe gong ik nei de boer ta, dy lei op bêd. "Dit is in nuver spul", sei 'k
 • tsjin 'e boer. Sa en sa. Doe de boer der ek ôf. Mar doe wie der neat to hearren. Trije jier neitiid woarde de foarein
 • boer
 • horen
 • Op een avond hoorde een boerenknecht tot drie keer toe getimmer, maar er was niets te zien. Drie jaar later werd de voorkant van de boerderij vertimmerd.

sage uit 1968
 • Warmolts, dat wie in boer. Hy wenne yn 'e Harkema op in plaets oan 'e feart nei Surhústerfean. Op in kear, doe stie er
 • Een boer hoort timmergeluiden achter zijn huis en gaat poolshoogte nemen. Hij ziet niets, maar wordt door een
 • boer
 • horen
 • Een boer hoort timmergeluiden achter zijn huis en gaat poolshoogte nemen. Hij ziet niets, maar wordt door een onbedwingbare kracht vastgezet op een bepaalde plaats. De man wordt opgedragen het…

sage uit 1967
 • Yn 't Miedlân to Eastemar wie in boer mei syn folk oan 't swyljen. Der forskynde in lyts wolkje oan 'e loft, dat
 • ynienen freeslik bigong to rommeljen. De boer woarde der sa kjel fan, dat hy foel der hinne. Letter fornamen se dat it spoar
 • Een boer is met zijn knechten aan het werk als hij ineens een wolkje stoom in de lucht ziet en een rommelend geluid
 • hoort. Later maakt de trein precies hetzelfde geluid. De boer heeft voorzien dat het spoor er zou komen.
 • boer
 • horen
 • Een boer is met zijn knechten aan het werk als hij ineens een wolkje stoom in de lucht ziet en een rommelend geluid hoort. Later maakt de trein precies hetzelfde geluid. De boer heeft voorzien dat het…

sage uit 1967
 • wienen arbeider by deselde boer en syn dochter wie dêr faem. It arbeidershúske dêr't wy yn wennen stie in twintich menuten
 • geans fan 'e plaets ôf. Skoanheit krige wurden mei de boer (Tilma) en rekke lulk fuort. Doe makke ik my ek lulk, hwant de
 • Een knecht heeft eens ruzie met de boer. De boer dreigt hem te lijf te gaan, en de knecht zegt: 'Ik ben voor de duivel
 • niet eens bang, laat staan voor een boer. De duivel is maar een heel lullig klein mannetje: ik kan hem met een hele harde
 • boer
 • horen
 • Een knecht heeft eens ruzie met de boer. De boer dreigt hem te lijf te gaan, en de knecht zegt: 'Ik ben voor de duivel niet eens bang, laat staan voor een boer. De duivel is maar een heel lullig klein…

sage uit 1967
 • Oan 'e Noarder Dwarsfeart by de Hegebrêge hat in Grinslânse boer wenne. Dat wie in sekere Mandema. As jonge haw ik
 • -stap! sa klonk it. Ik woarde binaud en sei it tsjin 'e boer. De boer sei, dat wienen de âlde feinten fan froeger, dy wienen
 • Een boerenknecht hoort 's nachts vaak voetstappen op de trap naar de zolder. De boer zegt dat dat de geesten van de
 • boer
 • horen
 • Een boerenknecht hoort 's nachts vaak voetstappen op de trap naar de zolder. De boer zegt dat dat de geesten van de vroegere boerenknechten zijn.

sprookje uit 1967
 • Der wie us in hoanne. Dy hearde op in kear dat de boer sei: "De hoanne, dy is sa âld al, dy is neat mear wurdich. Dy
 • de hoanne hwat de boer sein hie. De kat sei: "It giet dy ek al krekt lyk as my. Ik soe forsûpt wurde, hwant ik woarde ek
 • Omdat een oude haan volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij dood. De treurige haan hoort dit en neemt de
 • boer
 • horen
 • Omdat een oude haan volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij dood. De treurige haan hoort dit en neemt de benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot beschoren is:…

sprookje uit 1967
 • In moard komt út, al sil in fûgeltsje 't ek útsjonge. Ergens op 'e klaei hat in feint wenne by in boer. Dy boer hat er
 • krekt sa lyk as de boer, doe't ik him deamakke." Doe ha se dy feint fuort oppakt.
 • vogeltje begon te zingen, zei de knecht: 'je schreeuwt precies hetzelfde als de boer toen ik hem doodmaakte'. Omstanders horen
 • Een moord komt altijd uit, al moeten de vogels het uitzingen. Een boerenknecht vermoordde eens de boer. Toen er een
 • boer
 • horen
 • Een moord komt altijd uit, al moeten de vogels het uitzingen. Een boerenknecht vermoordde eens de boer. Toen er een vogeltje begon te zingen, zei de knecht: 'je schreeuwt precies hetzelfde als de boer…