Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

8 resultaten voor ""

mop uit 1903
 • gebeurde bij onze boer zijn vader, mot je weten. Die heeft 't me zelf dikwijls verteld. Die mensen woonden vroeger dicht bij
 • kruidenierswinkeltje hield. Nou, Japik was 'n gezellige prater en hij kwam vaak 's avonds bij Gerrit Abes - zo heette die boer - 'n pijpje
 • Toen Japik Ingberts al 70 jaar was, is hij een keer gevangen. Op visite bij een boer, kan hij zijn oog niet afhouden
 • van een mooi zilveren horloge. Die nacht keert hij terug om het te stelen, maar de boer zit op wacht. Als Japik via een
 • boer
 • inbreken
 • Toen Japik Ingberts al 70 jaar was, is hij een keer gevangen. Op visite bij een boer, kan hij zijn oog niet afhouden van een mooi zilveren horloge. Die nacht keert hij terug om het te stelen, maar de…

sage uit 1968
 • 't Wie op in jountiid, sy sieten by de boer yn 'e hûs. Doe kom der in âld frou by de doar. Sy woarde der ynlitten, sy
 • woe dêr dy nachts graech sliepe. Hja siet tusken de oaren yn en as se it wurd nom, tocht de boer by himsels: "Dû hast in
 • Een oude vrouw vroeg op een avond een boer om onderdak. Niet veel later kwam er ook een soldaat. Na een tijdje bij
 • elkaar gezeten te hebben, zei de soldaat tegen de boer dat hij iedereen een appel toe moest werpen. Op het moment dat de oude
 • boer
 • inbreken
 • Een oude vrouw vroeg op een avond een boer om onderdak. Niet veel later kwam er ook een soldaat. Na een tijdje bij elkaar gezeten te hebben, zei de soldaat tegen de boer dat hij iedereen een appel toe…

sage uit 1967
 • graech de nacht trochbringe. De boer sei, dat moast dan mar oangean, fanwege it minne waer. Hja sette it pak achter tsjin 't
 • de boer hwat fordacht yn 'e earen. Hy fortroude it net. Hy sei tsjin 'e faem: "Helje dû ris hwat apels op en smyt ús elk
 • Op een stormachtige avond stond er bij een boer een vrouw met een groot pak voor de deur, die graag wilde overnachten
 • . Toen ze even later bij het vuur zaten, vond de boer dat de vrouw toch wel een erg zware stem had. Hij gaf de meid de
 • boer
 • inbreken
 • Op een stormachtige avond stond er bij een boer een vrouw met een groot pak voor de deur, die graag wilde overnachten. Toen ze even later bij het vuur zaten, vond de boer dat de vrouw toch wel een erg…

sage uit 1967
 • Japik Ingberts wie alle nachten op roof út. Deis dan sliepte er. Op in kear kommmen der in boer en in boerinne yn in
 • tilbry oanriden. "Mei 'k mei ride?" frege Japik Ingberts. "Stap mar yn", sei de boer. Underweis hâldt in plysje har oan. "Ha
 • Japik Ingberts reed eens mee met een boer op de wagen. Onderweg hield de politie de wagen aan en vroeg naar Japik. Deze
 • boer
 • inbreken
 • Japik Ingberts reed eens mee met een boer op de wagen. Onderweg hield de politie de wagen aan en vroeg naar Japik. Deze pakte gauw het oorijzer van de boerin en vluchtte het bos in, roepend: "Moeten…

sage uit 1962
 • Der wenne in boer yn 'e omkriten fan Drachten. Japik Ingberts wie by him yn 'e tsjinst. De boer hie tsizen op 'e
 • buorden stean. Op in nacht hearde de boer hwat. Hy der ôf en mei de foarke om 't hûs hinne. Dêr roan er Japik Ingberts tsjin
 • Op een nacht hoorde een boer buiten wat. Hij ging kijken, en kwam Japik Ingberts tegen, die bij hem in dienst was
 • . Japik zei dat hij naar de meid ging, maar in werkelijkheid had hij al twee kazen gepikt. De boer vroeg of hij de vier manden
 • boer
 • inbreken
 • Op een nacht hoorde een boer buiten wat. Hij ging kijken, en kwam Japik Ingberts tegen, die bij hem in dienst was. Japik zei dat hij naar de meid ging, maar in werkelijkheid had hij al twee kazen…

sage uit 1967
 • Kompenije twa bruorren: Gurbe en Jan. Hja leefden fan ynbrekken en stellen en moardzjen. Mar op in kear, doe't se in âlde boer
 • dêr hong er dan. Hy wie och sa bliid dat it sa biteard wie, hwant hy seach tsjin 'e dea oan. Boer Olfert wenne flak by de
 • Twee broers, Jan en Gurbe, leefden van inbreken. Maar op een keer werd Jan gepakt, en veroordeeld tot de strop. Gurbe
 • stikken. Jan moest dan voor dood blijven hangen, en Gurbe zou hem 's nachts komen ophalen. Maar toen er die nacht een boer
 • boer
 • inbreken
 • Twee broers, Jan en Gurbe, leefden van inbreken. Maar op een keer werd Jan gepakt, en veroordeeld tot de strop. Gurbe wist iets in het drankje van de beul te doen, en nam zijn rode mantel mee. Hij…

sage uit 1969
 • Ergens stie in pleats. Op in joun wienen de boer en de frou der op út to jounpraten. De faem wie allinne thús mei de
 • . Mar doe kom krekt de boer wer thús. Dy pakte him en doe ha se him oerlevere oan 'e plysje.
 • rover was. Hij was gekomen om haar terug te pakken. Maar gelukkig kwam juist op dat moment de boer eraan, en ze leverden de
 • boer
 • inbreken
 • Een meid was eens alleen thuis toen ze merkte dat inbrekers een gat onder de muur graafden om binnen te komen. De meid wachtte ze op met een sabel. Van zes inbrekers hakte ze het hoofd af, maar de…

sage uit 1969
 • It Barra-hûs is in boereplaets, net sa hiel fier fan Ljouwert ôf. Op in kear wie de boer útfanhûs. De feint hie dêr al
 • jierren wenne. Dy soe salang op it hûs passe. Hy hie in gewear fan 'e boer mei kûgels, dy mocht er brûke yn gefal fan gefaer
 • Barra-hûs ligt vlakbij Ljouwert. Als een boer weg gaat, moet de knecht zolang op het huis passen. In geval van nood
 • boer
 • inbreken
 • Barra-hûs ligt vlakbij Ljouwert. Als een boer weg gaat, moet de knecht zolang op het huis passen. In geval van nood, mag hij het geweer met kogels gebruiken. Een marskraamster komt langs en hij geeft…