Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

41 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Us mem hat foar har trouwen by in boer wenne, dêr't de keallen altyd dea gongen. Doe gong dy boer nei Antsje
 • Duvelbander ta. Dy frege him of der ek jonges by him yn 'e hûs wienen. "Ja," sei de boer, "wol trije." "Dan matte dy jonges mar us
 • Een boer wordt door Antsje Duvelbander gewaarschuwd dat de kat bij hun behekst is. De drie zoons moeten de kat vangen
 • boer
 • kat
 • Een boer wordt door Antsje Duvelbander gewaarschuwd dat de kat bij hun behekst is. De drie zoons moeten de kat vangen en haar poten breken. Dit doen zij. De dag daarna zien ze een oud vrouwtje dat…

sage uit 1966
 • him yn in kat foroare hie. De boer wie in tsjoender. Hy hie in gatsje yn 't skouder. Doe sei de lytsfeint: "Ik wol hjir
 • Der wie in boer, dy hie trije feinten. Dy slepten alle trije yn 't bûthús. As se even lein hienen, dan kamen der in
 • Drie knechten slapen bij een boer in de schuur. 's Nachts komen er katten de schuur in die een hoop lawaai maken. Op
 • de knechts door de boerin gewekt in plaats van door de boer. De boer heeft last van zijn schouder. Het is de boer die
 • boer
 • kat
 • Drie knechten slapen bij een boer in de schuur. 's Nachts komen er katten de schuur in die een hoop lawaai maken. Op een nacht gaat een van hen, de jongste, de schaapmelkersjongen, met een hooivork op…

Trefwoorden: boer, gewond, hooivork, kat, knecht, tovenaar


sprookje uit 1966
 • bûter, in skinke en folle net genôch. Mar de dochter roan fuort op 'e tafel ta. Sy seach de skinke foar de kat oan en sei
 • : "Fuort, kat." Wylst reage se de hiele skinke fan 'e tafel. Doe't de feint dat seach, wist er genôch.
 • bijziend is. Later staat er boter en ham op de tafel. De dochter rent op de tafel af. Ze ziet de ham aan voor de kat, jaagt
 • boer
 • kat
 • Een boerendochter is erg bijziend. Een man denkt dat dat wel zal meevallen en gaat er heen. De moeder legt op bepaalde plaatsen een dubbeltje op de vloer en de dochter raapt die dan op. De man ziet…

Trefwoorden: bijziend, boer, boter, dochter, ham, kat, tafel


sage uit 1966
 • Op 'e klaei wie in faem, dy tsjinne by in boer. Dy faem hie forkearing. As de feint der west hie, wist de boerinne har
 • : "Hoe kin dat." Op in kear doe siet de feint wer by har. Doe wie der in hiele dikke fremde kat, dy spinde dêr mar hwat om
 • spinnen. De kat laat zich niet wegjagen. De volgende morgen komt de boer zeggen dat de boerin niet lekker is. Hij moet weg
 • vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar vriend er weer en ligt er een dikke vreemde kat te
 • boer
 • kat
 • De diensbode op een boerderij heeft verkering. Als haar verloofde op bezoek komt weet de boerin haar de volgende dag te vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar…

sage uit 1967
 • kat fan fearren yn. Dy wie omtrint klear. Sy skuorde de hiele kat útelkoar. Wylst se dêr mei dwaende wie, kom de boer foar
 • Myn man syn pake wie bitsjoend troch de boer, by hwa't er arbeider wie. Hy lei siik op bêd. De boer kom alle dagen by
 • Een boer kwam elke dag bij zijn zieke arbeider. In zijn kussen zat een kat van veren. Toen zijn dochter die uit elkaar
 • heeft rukte, stond de boer voor het raam. De man is er weggegaan. Toen hij weer beter was heeft de dokter gezegd dat ze de
 • boer
 • kat
 • Een boer kwam elke dag bij zijn zieke arbeider. In zijn kussen zat een kat van veren. Toen zijn dochter die uit elkaar heeft rukte, stond de boer voor het raam. De man is er weggegaan. Toen hij weer…

mop uit 1968
 • ", seit de feint. "Né," seit de boer, "dat is in kat." "Né," seit de feint, "dat is in hazze." "Né," seit de boer, "dat is in
 • kat." "As jo net daliks sizze dat it in hazze is, dan pak ik op", sei de feint. "It is in hazze", sei de boer.
 • boer te dwingen in een passerende kat een haas te zien. Als de boer niet toegeeft, stapt hij op, aldus de knecht.
 • In een moeilijke tijd - het werk is schaars en de winter koud - ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer
 • boer
 • kat
 • In een moeilijke tijd - het werk is schaars en de winter koud - ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer beweert dat een stuk aardappel van de knecht een stuk spek is. De knecht beaamt…

mop uit 1968
 • is in kat." "It is in hazze", sei de jonge. "It is in kat", sei de boer. "Jo matte sizze dat it in hazze is en oars: myn
 • 't Wie yn 'e minne tiden. It soasialisme kom op. In jonge wie lytsfeint by de boer. Hy wie sa'n fyftsjin jier âld. Hy
 • blijft volharden. In een drukke zomer - werk in overvloed - pakt de knecht de boer terug door in een passerende kat een haas
 • In een moeilijke tijd ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer beweert dat een stuk koolraap van de
 • boer
 • kat
 • In een moeilijke tijd ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer beweert dat een stuk koolraap van de knecht een stuk spek is. De knecht beaamt uiteindelijk dat het spek is, omdat de boer…

mop uit 1967
 • bynt. "Sjoch," sei de jonge, "in hazze!" "Welné," sei de boer, "dat is gjin hazze. It is in kat." "En ik siz, it is in
 • Der wie in boer, dy hie in nij feintsje krigen. Hy siet oan tafel. "Sjoch," sei de boer tsjin him, "dêr hast in
 • moest zeggen. Een tijdje later waren de boer en de knecht hard aan het werk hooi uit de schuur te halen. Er liep een kat
 • over de bint, en de knecht zei: "Kijk, een haas." De boer zei dat het geen haas was, maar een kat. Toen zei de knecht dat
 • boer
 • kat
 • Een boer schoof zijn nieuwe knecht een boterham met kaas toe en zei dat het een spekboterham was. De knecht zei dat het geen spek was, maar kaas. De boer zei daarop dat hij de baas was, en dat als hij…

sage uit 1966
 • miau-miau. Dat wie de boer sels. Dy koe him foroarje yn in kat. Ien joech de rie, sy moesten op dy kat smite, hwant dan soe
 • de boer it iene of oare letsel krije. Dat woarde dien, mar sy ha de kat net rekke. Omke krige rûzje mei de boer en rekke
 • Toen een arbeider weg wilde bij een boer, werd hij ziek. Elke dag zat er in het raamkozijn een zwarte kat, dat was de
 • boer zelf. De boer en de arbeider kregen ruzie. De arbeider vertrok en werd prompt beter.
 • boer
 • kat
 • Toen een arbeider weg wilde bij een boer, werd hij ziek. Elke dag zat er in het raamkozijn een zwarte kat, dat was de boer zelf. De boer en de arbeider kregen ruzie. De arbeider vertrok en werd prompt…

mop uit 1966
 • jonge, dêr rint in hazze lâns." En hy wiisde op 'e kat. "Dat is in kat", sei de boer. "It is in hazze", sei de jonge. "It is
 • in kat", hâldde de boer fol. Doe sei de jonge: "As jo net sizze, dat it in hazze is, dan ha jo my hjir hjoed foar 't lêst
 • balk loopt. Als de boer blijft volhouden dat het een kat is, zegt de knecht dat als de boer niet zegt dat het een haas is
 • Knecht klaagt dat er geen spek in het maal koolraap zit, de boer betwist dat. De jongen houdt vol, maar als de boer
 • boer
 • kat
 • Knecht klaagt dat er geen spek in het maal koolraap zit, de boer betwist dat. De jongen houdt vol, maar als de boer zegt dat hij kan vertrekken, geeft hij toe dat het spek is. In de drukke hooitijd…

sprookje uit 2000
 • Lindsay; De gelaarsde kat. Ehm. Wat nog meer. Ilja; Zou je die willen vertellen? Lindsay; Die heb ik toevallig
 • woensdag nog gelezen. Toen waren we bij de V&D, toen stond ik daar even te kijken. Dat gaat over een boer en die heeft drie
 • De gelaarsde kat
 • Een boer heeft drie zonen. Als hij sterft krijgt de oudste zoon de boerderij, de tweede zoon krijgt de ezel en de
 • jongste zoon erft de kat. De jongste is daar niet echt blij mee, totdat blijkt dat de kat kan spreken en hem wil helpen. De
 • boer
 • kat
 • Een boer heeft drie zonen. Als hij sterft krijgt de oudste zoon de boerderij, de tweede zoon krijgt de ezel en de jongste zoon erft de kat. De jongste is daar niet echt blij mee, totdat blijkt dat de…

mop uit 1968
 • de bynstok op", sei de boer. Der roan in hazze yn 't lân en de feint sei: "Sjoch boer, dêr is in kat." "It is in hazze
 • ", sei de boer. "It is in kat", sei de jonge. "It is in hazze", sei de boer. De jonge sei: "Earst sizze dat it in kat is
 • het land en de knecht zei: "Kijk, daar loopt een kat." De boer zei dat het geen kat was maar een haas. De jongen zei dat
 • als de boer niet zou zeggen dat het een kat was, hij niet de bindstok zou geven. Toen zei de boer dat het een kat was.
 • boer
 • kat
 • In een strenge winter was er eens niet zo veel werk bij de boer. De knecht was blij dat de boer hem toch wilde houden, zo had hij toch te eten. Op een avond kreeg hij een stuk koolraap op zijn bord.…

mop uit 1969
 • Der wie in boer, dy hie in feint. Sy wienen togearre op it lân oan 't wurk. De boer krige kâlde hannen en hy stjûrde de
 • feint nei hûs ta om de katsjes. Dy hie de boer forgetten. Doe sei de feint tsjin 'e boer: "Ien of allebeide?" "Nou, bliksem
 • Een boer stuurde zijn knecht eens naar het huis voor de katjes (= handschoenen). De knecht vroeg: "Een of allebei
 • ." "Allebei natuurlijk," antwoordde de boer. Toen de knecht terugkwam, vroeg de boer waarom hij zo lang weggebleven was. De knecht
 • boer
 • kat
 • Een boer stuurde zijn knecht eens naar het huis voor de katjes (= handschoenen). De knecht vroeg: "Een of allebei." "Allebei natuurlijk," antwoordde de boer. Toen de knecht terugkwam, vroeg de boer…

mop uit 1973
 • krij dy wol wer." Letter wie 't yn 'e simmer en sy sieten by de boer yn 't hea, doe kaem dêr in hiele dikke kat út in reak
 • hazze. 't Is in kat." Doe sei de feint: "As jo net gau sizze dat it in hazze is, gean 'k opslach fuort." De boer wie
 • de zomer als ze aan het hooien zijn komt er een dikke kat aanlopen. De knecht zegt: kijk, een dikke haas. De boer zegt
 • Een knecht krijgt bij de boer erwtensoep terwijl het buiten ijskoud is. Er zitten stukjes aardappel in, maar de boer
 • boer
 • kat
 • Een knecht krijgt bij de boer erwtensoep terwijl het buiten ijskoud is. Er zitten stukjes aardappel in, maar de boer beweert dat het spek, is, en als de knecht dat ontkent, wordt hij ontslagen. Hij…

mop uit 1973
 • yn 'e skuorre. Doe roan der in kat tsjin 't groubynt op. "Sjoch boer," sei de jonge, "dêr rint in hazze by 't groubynt op
 • ." "Welné," sei de boer, "it is in kat." "It is in hazze", sei de jonge. "In kat", sei de boer. "As jo net sizze dat it in hazze
 • Een jongen in dienst van de boer kreeg afwisselend spek en kaas op zijn brood. Op een keer zei de jongen kaas op zijn
 • brood te hebben, maar de boer sprak hem tegen. De boer beval hem te geloven dat het spek was, en dreigde hem te ontslaan. De
 • boer
 • kat
 • Een jongen in dienst van de boer kreeg afwisselend spek en kaas op zijn brood. Op een keer zei de jongen kaas op zijn brood te hebben, maar de boer sprak hem tegen. De boer beval hem te geloven dat…

sage uit 1970
 • Kollumerpomp. Doe kaem der in ding as in kat oan en dat ding hat Ealse dêr ôfgryslik tatakele. Mar syn maet koe net by him komme
 • . Onderweg komen ze een ding als een kat tegen. Dat ding heeft de dronken jongen die de duivel aanriep vreselijk toegetakeld. De
 • boer
 • kat
 • Eén van twee jongens heeft na bezoek aan een café te veel gedronken. Hij roept dat als de duivel bestaat die moet komen. Onderweg komen ze een ding als een kat tegen. Dat ding heeft de dronken…

mop uit 1973
 • , dêr fljocht in hazze by de grouwe balke op." "Ei jonge," sei de boer, "dat is ús kat." "As de boer net seit dat it in
 • Der wie in feint, dy tsjinne by de boer. 't Wie yn 'e winter, de boer hie eins gjin wurk foar de feint. Hy tocht: Ik
 • knecht dreigt met weggaan als de boer zegt dat het een kat is.
 • Boer wil in de winter zijn knecht kwijt. Hij laat zijn vrouw een koolraap koken en in drie delen snijden, en doet
 • boer
 • kat
 • Boer wil in de winter zijn knecht kwijt. Hij laat zijn vrouw een koolraap koken en in drie delen snijden, en doet voorkomen alsof het spek is. Om niet weggestuurd te worden geeft de knecht na ruzie…

mop uit 1973
 • greatfeint wie oan 't opstekken en de boer oan 't sljochtsjen op 'e golle. Doe roan dêr de kat oer 't groubynt. "Sjoch, boer
 • ," sei de greatfeint, "dêr rint in hazze." "Welné," sei de boer, "dat is net in hazze, dat is de kat!" "'t Is in hazze", sei
 • gelijk. In de zomer, tijdens de hooitijd, loopt de kat op een balk in de schuur. Knecht zegt dat er een haas loopt, boer zegt
 • dat het een kat is. Knecht zegt dat hij weggaat als boer niet zegt dat het een haas is. Boer kan hem niet missen, en
 • boer
 • kat
 • In de winter als op de boerderij niets te doen valt wil de boer de oudste knecht wel kwijt, maar er is geen reden toe. Bij het ontbijt zegt de boer dat de knecht een lekkere boterham met spek heeft.…

mop uit 1972
 • Der wie in boer, dy hie in lytsfeint. 't Wie yn it drokst fan 'e ûngetiid, der moest taskript wurde. Der roan in kat
 • oer it haeilân. Doe sei de feint tsjin 'e boer: "Sjoch, in hazze." "Welné," sei de boer, in kat." "In hazze", sei de feint
 • Er liep eens een kat door het land. De knecht dwong de boer te zeggen dat het een haas was, anders zou hij het werk
 • neerleggen. De boer had hem hard nodig en deed maar wat hij wilde. In de winter was het veel minder druk. Toen dwong de boer de
 • boer
 • kat
 • Er liep eens een kat door het land. De knecht dwong de boer te zeggen dat het een haas was, anders zou hij het werk neerleggen. De boer had hem hard nodig en deed maar wat hij wilde. In de winter was…

mop uit 1970
 • nergens oer. Sa rekken hja togearre oan 't klaeimodderstruijen. Dêr seach de boer ynienen in grouwe kat rinnen. "Sjoch ris
 • , jonge," sei de boer, "sa'n dikke kat." "Ei boer, hoe krije jo it yn jou plasse. It is gjin kat. It is in hazze." Mar de boer
 • een kat een haas is. De jongen zegt hierop: 'Toen de wortels veranderden in spek, toen was ik de boer gebrek. Maar nu de
 • kat wordt een haas ben ik de boer de baas'.
 • boer
 • kat
 • In de winter dwingt een boer zijn arme knecht toe te geven dat een wortel een stuk spek is. In een drukke periode waarin hij niet gemist kan worden draait de knecht de rollen om: om te voorkomen dat…

sage uit 1969
 • hie der altyd in fremde, swarte kat by it bern kom yn 't berneweintsje. Dat wie de tsjoenster. Doe wie 't bern siik woarn.
 • De ouders van een betoverd kind gingen naar een boer in Oostermeer. Ze kregen een drankje mee. De eerste die voor het
 • zwarte kat bij haar in de kinderwagen te gaan zitten.
 • boer
 • kat
 • De ouders van een betoverd kind gingen naar een boer in Oostermeer. Ze kregen een drankje mee. De eerste die voor het raam zou verschijnen, zou de heks zijn. Diegene mocht het drankje niet zien.…

mop uit 1973
 • . Doe sei de jonge: "Dêr rint ek in hazze lâns, boer." Der roan in kat troch 't lân. "Dat is gjin hazze, dat is in kat." It
 • feintsje sei: "It is in hazze." "In kat", sei de boer. "It is in hazze. En jo sille sizze dat it in hazze is, en oars gean ik
 • geeft de boer daarom gelijk. In de hooitijd loopt er een kat over het veld. De jongen zegt tegen de boer dat het een haas is
 • Een jongen die bij een boer inwoont krijgt in de winter elke dag wortelen te eten. Wanneer hij erover klaagt, zegt de
 • boer
 • kat
 • Een jongen die bij een boer inwoont krijgt in de winter elke dag wortelen te eten. Wanneer hij erover klaagt, zegt de boer hem dat hij geen wortelen eet, maar spek. Wanneer de jongen niet zegt dat het…

mop uit 1979
 • tocht: ik sil ris in loopke nimme mei de boer. Dêr kaem in wite kat oanrinnen. Doe sei dy ûngetider tsjin 'e boer: "Sjoch
 • , dêr rint in swarte kat hinne." De boer sei: "Welné keardel, dat is in witen, dat is net in swarte kat." De ûngetider sei
 • In een periode met veel werk dwingt een knecht de boer toe te geven dat een witte kat een zwarte kat is door te dreigen
 • te vertrekken als hij geen gelijk krijgt. In een rustige periode draait de boer de rollen om: de boer dwingt de knecht
 • boer
 • kat
 • In een periode met veel werk dwingt een knecht de boer toe te geven dat een witte kat een zwarte kat is door te dreigen te vertrekken als hij geen gelijk krijgt. In een rustige periode draait de boer…

sage uit 1892
 • De oude Stormink, een boer in de buurtschap Wetering, die tijdens zijn leven lastig was geweest voor vrouw en
 • Een overleden boer keert telkens terug, maar niet nadat de pastoor het lijk in een loden kist heeft gestopt en een kolk
 • boer
 • kat
 • Een overleden boer keert telkens terug, maar niet nadat de pastoor het lijk in een loden kist heeft gestopt en een kolk ingereden. De rusteloze ziel heeft de opdracht meegekregen om de kolk te legen…

sage uit 1892
 • . Op eenen laten avond zat de vrouw van genoemden boer hun klein kind te reinigen, toen zij eene groote kat met lange
 • 2.53. Eene heksende kat op de Weebosch Bij zekeren Brouwers op het gehucht Weebosch te Bergeik stierven gewoonlijk
 • 2.53. Eene heksende kat op de Weebosch
 • Schuld van het sterven van nuchtere kalveren bij een boer wordt toegeschreven aan een grote kat die de boerin naar de
 • boer
 • kat
 • Schuld van het sterven van nuchtere kalveren bij een boer wordt toegeschreven aan een grote kat die de boerin naar de stal ziet sluipen.