Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

459 resultaten voor ""

sprookje uit 1971
 • Sit op dy't mei wol Der wie ris in feint, dy tsjinne by in boer en dêr hie er in goed plak. Mar de boer boude foar
 • twivelders. De boer mocht graach beanen. Hy sei gauris: 'Wy treffe it wer — wy ite hjoed beanen'. Dan wie 't foar de feint al
 • boer, die erg van bonen houdt, is beledigd maar zegt niets. Later, als de knecht getrouwd is en niet meer in dienst van de
 • , ga maar zitten!" De knecht begint te huilen. Uiteindelijk krijgt hij van de boer toch een zak bonen mee naar huis.
 • boer
 • knecht
 • Een boerenknecht krijgt van zijn baas altijd bonen te eten, terwijl hij ze niet lust. Op een dag steekt hij zijn lepel met de bolle kant naar boven in de pan, en zegt: "Wie mee wil, ga maar zitten!"…

sprookje uit 1973
 • Yn'e bûse en yn'e mage In naaister kaam ienkear om 'e fjouwer wike by in boer te skroarjen en dan wie se dêr ek op 'e
 • jirpels troch, mei flink spekt`et en in tsjok stik spek der ta. 'Ik kin it my net foarstelle', sei se tsjin'e boer, 'wêr't dy
 • Een naaister eet af en toe bij de boer waar ze voor werkt. Ze vindt dat de knecht altijd zo ontzettend veel eet. De
 • boer zal het uitleggen. Hij geeft de naaister en de knecht allebei een stuk brood om achter hun hemd te stoppen. Tegen de
 • boer
 • knecht
 • Een naaister eet af en toe bij de boer waar ze voor werkt. Ze vindt dat de knecht altijd zo ontzettend veel eet. De boer zal het uitleggen. Hij geeft de naaister en de knecht allebei een stuk brood om…

sprookje uit 1972
 • Kriich yn 't iten Grutte Oege en Lytse Oege wienen feint by deselde boer. Grutte Oege koe ôfgryslik ite. Lytse Oege
 • mocht syn poarsje ek wol, mar fansels, hy koe folle minder bergje. Op in kear: sei de boer: 'Jim binne beide baas iters, mar
 • boer
 • knecht
 • Twee boerenknechten houden een eetwedstrijd. De één gebruikt een list: in plaats van het eten op te eten, stopt hij het in een zak die hij om zijn nek heeft gehangen. De ander heeft niets in de…

mop uit 1978
 • De poep oan 't molksieden In poep kaam by in boer te meanen en de boerinne hie it fel ôfgryslike nau om 'e noas, se
 • Een Duitse arbeider komt maaien bij een boer. De boerin geeft hem wat melk, om zelf op te warmen, want zij heeft er
 • boer
 • knecht
 • Een Duitse arbeider komt maaien bij een boer. De boerin geeft hem wat melk, om zelf op te warmen, want zij heeft er geen tijd voor. De maaier begint te bidden, of de Heer hem niet wat meer te eten…

sprookje uit 1971
 • Ien dei baas Der wie ris in boer, dy gong alle freden nei stêd, en dan kaam de lânhearre by de boerinne, want hy wie
 • grut mei har. Dat lêste dêr wie de boer net mei op 'e hichte, mar syn feint wol en dy hie dêr knap argewaasje fan. Doe rûn
 • Een knecht vraagt aan de boer voor wie hij werkt, of hij voor één dag de baas mag zijn. De boer stemt toe. Als de
 • bewuste dag is aangebroken, zegt de knecht tegen de boer dat hij niet, zoals elke week, naar de stad mag gaan. Hij moet in
 • boer
 • knecht
 • Een knecht vraagt aan de boer voor wie hij werkt, of hij voor één dag de baas mag zijn. De boer stemt toe. Als de bewuste dag is aangebroken, zegt de knecht tegen de boer dat hij niet, zoals elke…

mop uit 1973
 • Dat docht dy bliuwen Der wienen ris in boer en boerinne, dy gongen folle te besytsjen en dan bleauwen de feint en de
 • faam tegearre op 'e pleats. De boer hie him al ris ôffrege, wat soenen dy twa altyd út 'e wei sette as wy fan hûs binne
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis
 • te gaan. De boer hoort het, en roept vanaf de zolder dat dat hoog tijd werd.
 • boer
 • knecht
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis is, maken de twee een lekkere uitgebreide maaltijd klaar. Na het eten stelt het…

sprookje uit 1966
 • Der wienen in boer en in feint. Dy sieten op in joun by elkoar mei in eintsje kears, dat brânde. De boer seach tige
 • binaud. "Hwat skeelt jo?" frege de feint. Doe fortelde de boer him, dat er syn siele forkocht hie oan 'e duvel. Dêr hied er
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel
 • verkocht en die komt hem halen als de kaars opgebrand is. De knecht pakt daarop de kaars, dooft hem, en eet hem op. De duivel
 • boer
 • knecht
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel verkocht en die komt hem halen als de kaars opgebrand is. De knecht pakt daarop de…

sprookje uit 1973
 • It lean fan 'e wrâld In boer wie ûnderweis. Hy rûn op in bekend paad en wist, dat er aansen by in saad lâns kaam. Dy
 • bear ûnderyn en dy freget: 'Och boer, help my hjir asjeblyft út. Ik ha fan alles al besocht, mar ik kin der út mysels net
 • zitten. De boer is de vos zeer dankbaar. De boerin voelt echter niets voor het plan. Ze laat de knecht een val in het
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De
 • boer
 • knecht
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat…

sage uit 1937
 • het witte wiefke zei: "Ge n'en eerpel, wie zöllt oe opvrett'n." Waarop de knecht het op een lopen zette en nog maar net de
 • boer
 • knecht
 • Een boerenknecht komt langs de Witte Wieve en daagt ze uit. Een van hen achtervolgt hem tot huis. Hij kan net naar binnen vluchten. Ze gooit echter een knuppel naar de deur, waardoor er een stuk van…

sage uit 1937
 • . De knecht kan net een huis binnenvluchten. De bijl die het Witte Wief gooide komt terecht in de stiepel. Het Witte Wief
 • boer
 • knecht
 • Een boerenknecht gaat een weddenschap aan dat hij het spit zal brengen naar de Witte Wieve. Een van hen achtervolgt hem. De knecht kan net een huis binnenvluchten. De bijl die het Witte Wief gooide…

sage uit 1937
 • achtervolgd, doch hem niet kon inhalen, omdat ze in de haast maar een schoen had kunnen aantrekken. Toen de knecht het huis
 • Een boerenknecht brengt het spit naar de Witte Wieve. Een van hen achtervolgt hem. De knecht kan net een huis
 • boer
 • knecht
 • Een boerenknecht brengt het spit naar de Witte Wieve. Een van hen achtervolgt hem. De knecht kan net een huis binnenvluchten. De bijl die het Witte Wief gooide komt terecht in de stiepel. Het Witte…

sage uit 1937
 • Een boerenknecht loopt 's nachts langs de Witte Wieve. Omdat hij hen beledigt, achtervolgt een van hen hem. De knecht
 • boer
 • knecht
 • Een boerenknecht loopt 's nachts langs de Witte Wieve. Omdat hij hen beledigt, achtervolgt een van hen hem. De knecht kan net een huis binnenvluchten. De bijl die het Witte Wief gooide komt terecht in…

sage uit 1937
 • boer
 • knecht
 • Een dronken boerenknecht wil de Witte Wieven pesten. Gezeten op een paard gooit hij een haarspit temidden van de Witte Wieven. Onmiddellijk daarna wordt hij door de vrouwen met de blikkerende haarspit…

mop uit 1971
 • Op eigen grûn By in boer wennen in feint en in faam. Dy twa waarden it roerend iens. Lyk as folle boeren woe ek dizze
 • net lije, dat de boaden fan 'e selde pleats meiïnoar frijden. Dêr rekken de boer en de feint slaande deilis oer. Doe sei
 • Om een eind te maken aan het gevrij van het dienstpersoneel verbiedt een boer een knecht om nog op zijn grondgebied te
 • komen. Met een paard en een wagen vol modder keert de knecht vervolgens naar de boer terug. Als de boer probeert om de
 • boer
 • knecht
 • Om een eind te maken aan het gevrij van het dienstpersoneel verbiedt een boer een knecht om nog op zijn grondgebied te komen. Met een paard en een wagen vol modder keert de knecht vervolgens naar de…

mop uit 1973
 • knecht en dy moesten dêr bij de boer werke. Onderweg naar dy boer seit dy skilder teugen syn knecht: 'Jan, nou ete we fandaag
 • , oh jee, dêr begint-y al! Se gane an tafel sitten, de baas en de knecht naast elkaar, de boer en de frou an 'e aandere
 • stapt de knecht de verkeerde kamer in. Het eten legt hij in het bed van de boer en de boerin. In de goede kamer aangekomen
 • Een schilder en zijn knecht krijgen de opdracht om een boerderij te verven. De schilder schaamt zich echter voor het
 • boer
 • knecht
 • Een schilder en zijn knecht krijgen de opdracht om een boerderij te verven. De schilder schaamt zich echter voor het gulzige eten van zijn knecht onder de ogen van zijn opdrachtgever. Hij spreekt met…

sprookje uit 1976
 • De skelfink Foarhinne hie de boer folle mear folk: yn alle gefallen in fêste arbeider en in feint. En de frou hie in
 • faam. Sa wienen der ris in boer en in boerinne, dy soenen op in kear fuort. De boer hjitte de arbeider en de feint it wurk
 • De boer en boerin wilden een dagje weg en toen moest de meid op de kleine Greta passen. Ze moets er op letten dat ze
 • niet zou verdrinken in de goot. Maar toen de knecht bij de meid in de keuken kwam, vergat de meid op Greta te letten. Tot
 • boer
 • knecht
 • De boer en boerin wilden een dagje weg en toen moest de meid op de kleine Greta passen. Ze moets er op letten dat ze niet zou verdrinken in de goot. Maar toen de knecht bij de meid in de keuken kwam,…

sage uit 1955
 • Ien hjirwei hat ris yn Zoutkamp oan 't wurk west. Dêr fortelden se dit forhael: Der wie in boer, dy krige in nije feint
 • . Hy en de lytsfeint leinen de hiele lange dei mar hwat yn 'e sinne to loaikjen. De trêdde dei frege de boer: "Hoe sit it
 • Die aufgebundenen Bohnensträucher. Durch Zauberformel aufgebunden, so dass der Knecht nach der Kirmes gehen kann.
 • Een boer in Zoutkamp heeft een nieuwe knecht. Samen met de jongste knecht moeten zij modder over het land strooien. De
 • eerste twee dagen doen ze niets en als de derde dag vraagt of er nog wat van komt, zegt de nieuwe knecht dat het die dag af
 • boer
 • knecht
 • Een boer in Zoutkamp heeft een nieuwe knecht. Samen met de jongste knecht moeten zij modder over het land strooien. De eerste twee dagen doen ze niets en als de derde dag vraagt of er nog wat van…

mop uit 1998
 • niet gelukt is, loopt de boer naar de knecht toe, pakt het rietje, draait het om, steekt het in de koe en begint te blazen
 • . Op het verbaasde gezicht van de knecht antwoordt de boer: "Ik ga niet met m'n mond zitten waar jij net aan hebt gezeten!"
 • blazen. Vervolgens doet de boer het zelf, maar niet nadat hij het rietje heeft omgedraait omdat hij vies is van de knecht.
 • Een boer heeft een schele koe, belt de dierenarts die de koe geneest door met een rietje in de kont van de koe te
 • boer
 • knecht
 • Een boer heeft een schele koe, belt de dierenarts die de koe geneest door met een rietje in de kont van de koe te blazen. Na twee consulten vindt de koe het te duur worden, en draagt zijn knecht op…

sage uit 1966
 • Der wie in boer, dy hie trije feinten. Dy slepten alle trije yn 't bûthús. As se even lein hienen, dan kamen der in
 • wist, dat er ien rekke hie. It wie altyd de gewoante dat de boer de feinten moarns rôp. Mar de oare moarns rôp de boer har
 • Drie knechten slapen bij een boer in de schuur. 's Nachts komen er katten de schuur in die een hoop lawaai maken. Op
 • de knechts door de boerin gewekt in plaats van door de boer. De boer heeft last van zijn schouder. Het is de boer die
 • boer
 • knecht
 • Drie knechten slapen bij een boer in de schuur. 's Nachts komen er katten de schuur in die een hoop lawaai maken. Op een nacht gaat een van hen, de jongste, de schaapmelkersjongen, met een hooivork op…

Trefwoorden: boer, gewond, hooivork, kat, knecht, tovenaar


mop uit 1966
 • Der wie in boer, dy hie in feint, dy hie in jier by him tsjinne. Doe't it wer nei maeije roan, sei de boer tsjin him
 • . Foldocht it dy hjir net?" "Tige boer, dat hoeft wier net oars." "Hwat is der dan?" "Nou boer, dat sil ik jo sizze. Ik wol hjir
 • Een boer vraagt een knecht die al een jaar bij hem in dienst is nog een jaar te blijven. Hij wil dat doen op voorwaarde
 • kast. De boer is bang, maar de knecht weet dat er een rijke boer uit de omgeving in de kast zit. Die heeft een affaire met
 • boer
 • knecht
 • Een boer vraagt een knecht die al een jaar bij hem in dienst is nog een jaar te blijven. Hij wil dat doen op voorwaarde dat hij geen loon krijgt, maar wel één dag in dat jaar de baas mag zijn. Hij…

mop uit 1966
 • . De boer pochte wakker fan dy feint en sei tsjin syn buorman: "Dy feint forlycht my net." Dat woe dy oare boer samar net
 • leauwe. Hy sei dan moatte wy dêr mar ris om wedzje. Doe wedden se om in grou stik jild. De boer, dêr't de feint by wenne hie
 • Een boer schept tegen zijn buurman op dat zijn knecht hem niet zal voorliegen. Ze wedden. De buurman zet de knecht
 • en stelt de boer voor dat de knecht het vee maar eens moet tellen. De knecht vindt er wat op: na telling zijn er 120
 • boer
 • knecht
 • Een boer schept tegen zijn buurman op dat zijn knecht hem niet zal voorliegen. Ze wedden. De buurman zet de knecht ertoe aan de zwarte ram van zijn baas te verkopen. De knecht doet dat. De buurman…

sage uit 1966
 • igael yn 'e tiis en de hynders gongen omkeard foar de wein stean. De jonge bigoun to gûlen. Doe kaem de boer der oan en dy
 • . Dy fint kan tsjoene." Doe kaem der in arbeider fan 'e boer by. Dy hearde hwat de jonge sei en sei: "Dat wol ik wol leauwe
 • Die aufgebundenen Bohnensträucher. Durch Zauberformel aufgebunden, so dass der Knecht nach der Kirmes gehen kann.
 • gaan. De rest van de mest was toen vanzelf uit elkaar gevlogen. Als de boer dat hoort, jaagt hij de knecht weg.
 • Een jonge knecht slaapt met een andere knecht in een bedstee. 's Nachts ligt deze te zweten in bed. De volgende morgen
 • boer
 • knecht
 • Een jonge knecht slaapt met een andere knecht in een bedstee. 's Nachts ligt deze te zweten in bed. De volgende morgen zegt hij tegen de jongen dat als hij de paarden naar het land zal brengen, de…

sage uit 1966
 • Der wennen in lytsfeint en in greatfeint by in boer. De greatfeint sei tsjin 'e lytsfeint: "Hwat sjuchstû der min út
 • hiele nacht. Har pânse lit se achter. Dy leit by de boer op bêd." De greatfeint sei: "Lit my dan mar us yn dyn bêd sliepe
 • voort door de lucht. Haar pens laat ze achter bij de boer in bed. De oudste boerenknecht bood aan dat hij een nachtje met de
 • boerin weg zou gaan, zodat de jongste eens wat rust kon krijgen. Maar toen de boerin bij het bed stond, zei de knecht de
 • boer
 • knecht
 • De oudste boerenknecht zei op een keer tegen de jongste boerenknecht: "Wat zie je er toch slecht uit, jongen. Wat ben je mager en zwak." De jongste boerenknecht antwoordde dat hij wel goed at, maar…

mop uit 1999
 • Een boer ziet 's nachts zijn knecht over het erf lopen met een lamp. Boer: "Woar giet dat noar toe?" Knecht: "Noar de
 • meid." Boer: "Doar hadden wie vreuger gene lamp veur neudig." Knecht: "Nee, dat kuj ook wel zi'n aon dat takkewief van oe
 • Een knecht gaat met een lamp op zoek naar de meid. De boer ziet dat en merkt op dat ze vroeger geen lamp nodig hadden
 • . De knecht zegt dat dat aan de lelijkheid van zijn vrouw nog te zien is.
 • boer
 • knecht
 • Een knecht gaat met een lamp op zoek naar de meid. De boer ziet dat en merkt op dat ze vroeger geen lamp nodig hadden. De knecht zegt dat dat aan de lelijkheid van zijn vrouw nog te zien is.

mop uit 1999
 • Een boer is met zijn knecht op het land als hij tot aan zijn enkels in de blubber zakt. "Ga mijn laarzen halen", zegt
 • de boer. Als de knecht bij de boerderij is komt hij de twee dochters (bloedjemooi natuurlijk) van de boer tegen. "Hé
 • Een knecht moet laarzen voor de boer halen, maar zegt dat hij de beide dochters moet pakken. Zij geloven dat niet, en
 • de knecht roept: één of allebei? De boer roept terug: allebei.
 • boer
 • knecht
 • Een knecht moet laarzen voor de boer halen, maar zegt dat hij de beide dochters moet pakken. Zij geloven dat niet, en de knecht roept: één of allebei? De boer roept terug: allebei.