Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

3 resultaten voor ""

mop uit 1969
 • Der wie in boer, dy wie op 't lân oan 't wurk mei syn feint. Hy krige kâlde hannen en dêrom sei er tsjin 'e feint
 • boerinne en de faem: "Nou mat ik jim even brûke. De boer hat it sein." "Hwatte?" freget de boerinne, "allebeide?" "Allebeide
 • Een boer is op het land aan het werk samen met zijn knecht. Hij krijgt koude handen en stuurt zijn knecht weg om zijn
 • van de boer. Ze geloven hem niet en als hij vraagt 'een of allebei' zegt de boer 'allebei, stommeling'. De knecht kan zijn
 • boer
 • knecht
 • Een boer is op het land aan het werk samen met zijn knecht. Hij krijgt koude handen en stuurt zijn knecht weg om zijn handschoenen te halen. De vent gaat naar het huis en zegt tegen de boerin en de…

mop uit 1969
 • Der wie in landhear, die sloech mei de boer syn frou om. Dat wist de feint. Op in kear sei er tsjin 'e boer: "Boer, nou
 • wol ik hjir wòl bliuwe, mar ûnder ien bitingst." "En dat is?" frege de boer. "Dat ik ienkear yn 't jier boer wêze mei en
 • Een landheer slaapt met de boerin zonder dat de boer dit weet. De knecht is hier echter wel van op de hoogte en zegt
 • een keer tegen de boer dat hij wil blijven als hij eens per een dag boer mag zijn en de boer knecht wanneer hij dat
 • boer
 • knecht
 • Een landheer slaapt met de boerin zonder dat de boer dit weet. De knecht is hier echter wel van op de hoogte en zegt een keer tegen de boer dat hij wil blijven als hij eens per een dag boer mag zijn…

sprookje uit 1969
 • Der wie us in boer, dy hie op syn hekke skilderje litten: Zonder zorgen. Syn landhear kom dêr lâns en lêsde dat. Dy
 • leare hwat soargen binne." Doe't de boer by him kom, sei er tsjin him: "Hastû noait soargen?" "Né", sei de boer. "Dan wurdt
 • , moest hij van zijn land af. De boer kwam wanhopig thuis, en vertelde alles aan zijn knecht. Die wist er wel raad mee. De
 • eerste opdracht was dat de boer in het huis van de landheer moest komen, zonder over diens erf te lopen. De knecht nam een
 • boer
 • knecht
 • Een landheer zag dat een van zijn boeren 'zonder zorgen' op zijn hek had geschilderd. Hij was jaloers op die boer die maar geen zorgen had, en hij riep hem bij zich. Hij zei dat hij drie opdrachten…