Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

16 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • boer
 • kou
 • Een lifter valt van een motor af, en de motorrijder gaat terug om hem te zoeken. Maar voorbijgangers hebben de man gedood: omdat hij zijn jas verkeerd om aan had, dachten ze dat zijn hoofd omgedraaid…

sage uit 1966
 • Yn 'e Hamster Pein wenne in boer dy ried by winter op 'e Wide Pet op redens. Doe hearde er dêr út in wek in stim
 • boer
 • kou
 • Een man is aan het schaatsen en hoort een stem uit een wak zeggen 'de tijd is verschenen, maar de man is er niet'. Spoedig daarna rijdt een andere man recht het wak in.

mop uit 1966
 • Der wenne in boerefeint by de boer. Op in kear sette de boerinne beantsjes op 'e tafel. Dêr moesten se it miel mei
 • : "Stean op dy't mei wol", mar der bleau net in beantsje op 'e omkearde leppel lizzen. It stie de boer min oan. "Dû kinst der
 • leeg. Jaren later - de knecht is inmiddels getrouwd en werkt niet meer bij de boer - is er bijna geen eten en de knecht
 • vraagt zijn oude baas om voedsel. De boer heeft een zak met bonen in de schuur en stopt de schep er omgekeerd in en zegt 'Zit
 • boer
 • kou
 • Een boerenknecht zit te mopperen als de boerin boontjes op tafel zet. Hij houdt de lepel omgekeerd in zijn hand en zegt 'Zit op, die mee wil'. Alleen de boontjes die op de lepel zullen blijven zitten,…

mop uit 1968
 • . Sy sieten by de boer oan tafel. Se ieten griene earten. Dêr hie de frou stikjes spek en ierdappels yn dien. De lytsfeint
 • fiske der in stik ierdappel út. Doe sei de boer tsjin him: "Dat trefste. Dû hast dêr in moai stikje spek." "Né," sei de
 • In een moeilijke tijd - het werk is schaars en de winter koud - ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer
 • beweert dat een stuk aardappel van de knecht een stuk spek is. De knecht beaamt uiteindelijk dat het spek is, omdat de boer
 • boer
 • kou
 • In een moeilijke tijd - het werk is schaars en de winter koud - ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer beweert dat een stuk aardappel van de knecht een stuk spek is. De knecht beaamt…

sprookje uit 1967
 • Der wie us in rike, geseten boer. Dy wie diaken yn 'e tsjerke. Hy wenne in hiel ein fan 'e hurde wei. Hy moest wol
 • 'e mage. In pear dagen letter kom der in koopman. Dy sei: "Is der ek handel?" "Ja," sei de boer, "ik ha in geit to keap
 • Een rijke boer komt na een kerkeraadsvergadering vast te zitten in de sneeuw. Hij valt op zijn knieën en belooft dat
 • zijn maag. Als er een paar dagen later een koopman langskomt, zegt de boer dat hij een geit en een koe te koop heeft, maar
 • boer
 • kou
 • Een rijke boer komt na een kerkeraadsvergadering vast te zitten in de sneeuw. Hij valt op zijn knieën en belooft dat als hij snel veilig thuiskomen mag, hij zijn beste koe zal verkopen en de…

mop uit 1968
 • De boer en de feint wienen oan 't ploeijen in ein achterút. 't Wie kâld waer en de boer dy woe syn moffen oan ha. Hy
 • stjûrde de feint nei de plaets ta om se op to heljen. De feint kom yn 'e hûs by de frou en de faem. Hy sei: "De boer hat sein
 • Een boer maant zijn knecht zijn handschoenen te gaan halen. Als de knecht in het huis komt, zegt hij dat de boer hem
 • de knecht naar de boer 'Een of allebei?' geroepen heeft en de boer 'Allebei, domme duivel!' geantwoord heeft. Als de boer
 • boer
 • kou
 • Een boer maant zijn knecht zijn handschoenen te gaan halen. Als de knecht in het huis komt, zegt hij dat de boer hem heeft bevolen de vrouw en de meid te 'gebruiken'. De twee vrouwen geloven de knecht…

mop uit 1974
 • 'e winter, sa kâld as roet en it sniejage dat it hwat die. In boer út 'e Kompenije ried de doomny yn in wein dêrhinne. Yn
 • yn. De boer, dy't mende, wie forklûme. Hy sei tsjin 'e doomny, doe't se oan dat kroechje ta wienen: "Sille wy in klearen
 • Een dominee heeft voorafgaand aan de preek enorm veel gedronken in de kroeg omdat hij bijna verkleumd was van de kou
 • . Als hij bij de kerk aankomt, is de gemeente al aan het zingen. De dominee dommelt vrijwel gelijk in. De boer die de
 • boer
 • kou
 • Een dominee heeft voorafgaand aan de preek enorm veel gedronken in de kroeg omdat hij bijna verkleumd was van de kou. Als hij bij de kerk aankomt, is de gemeente al aan het zingen. De dominee dommelt…

mop uit 1974
 • Pake fan 't Swartfean fortelde: 't Gebeurde by 't maitiid. De boer en de lytsfeint wienen togearre oan 't houtkappen
 • . Hja wienen op 't lân en 't wie tige kâld. It frear dat it ongele. De boer hie syn moffen forgetten. Hy sei tsjin 'e
 • Een boer beveelt zijn knecht zijn handschoenen te halen in het huis. Als de knecht in het huis komt, zegt hij tegen de
 • boerin en de meid dat de boer hem opgedragen heeft met hen allebei seks te hebben. De vrouwen willen dit niet geloven en de
 • boer
 • kou
 • Een boer beveelt zijn knecht zijn handschoenen te halen in het huis. Als de knecht in het huis komt, zegt hij tegen de boerin en de meid dat de boer hem opgedragen heeft met hen allebei seks te…

mop uit 1969
 • Der wie in boer, dy wie op 't lân oan 't wurk mei syn feint. Hy krige kâlde hannen en dêrom sei er tsjin 'e feint
 • boerinne en de faem: "Nou mat ik jim even brûke. De boer hat it sein." "Hwatte?" freget de boerinne, "allebeide?" "Allebeide
 • Een boer is op het land aan het werk samen met zijn knecht. Hij krijgt koude handen en stuurt zijn knecht weg om zijn
 • van de boer. Ze geloven hem niet en als hij vraagt 'een of allebei' zegt de boer 'allebei, stommeling'. De knecht kan zijn
 • boer
 • kou
 • Een boer is op het land aan het werk samen met zijn knecht. Hij krijgt koude handen en stuurt zijn knecht weg om zijn handschoenen te halen. De vent gaat naar het huis en zegt tegen de boerin en de…

mop uit 1978
 • Der wie in faem, dy tsjinne by de boer. Hja wie hwat oan 'e ûnnoazele kant. Op in kear doe wienen se dêr oan 't
 • to hingjen. "Sjesa, nou ha wy hwat foar de winter", sei de boer. Doe kaem dêr op in kear in skoaijer by de doar. De faem
 • Een boer slacht samen met zijn onnozele meid varkens en legt een vleesvoorraadje aan op zolder. De boer zegt dat het
 • boer
 • kou
 • Een boer slacht samen met zijn onnozele meid varkens en legt een vleesvoorraadje aan op zolder. De boer zegt dat het vlees 'voor de lange winter' is. Als er even later een schooier aan de deur komt…

mop uit 1969
 • Der wienen in boer en in frou en in feint en in faem. De boer wie mei de feint op it lân oan 't freedzjen. It frear ta
 • en de boer sei: "Hwat wurde my de hannen kâld." Hy sei tsjin 't feintsje: "Gean dû us even nei hûs ta en helje myn moffen
 • Een boer en een knecht zijn op het land aan het werk. Het vriest en omdat de boer koude handen krijgt stuurt hij zijn
 • knecht naar huis om wanten te halen. De knecht zegt de boerin en meid dat hij beide van de boer moet gebruiken. Als bewijs
 • boer
 • kou
 • Een boer en een knecht zijn op het land aan het werk. Het vriest en omdat de boer koude handen krijgt stuurt hij zijn knecht naar huis om wanten te halen. De knecht zegt de boerin en meid dat hij…

mop uit 1969
 • De boer en de feint wienen op 't lân oan 't wurk. It wie kâld en de boer krige kâlde hannen. Hy sei tsjin 'e feint
 • foar hûs en doe sei er tsjin har dat de boer hie sein, hy moest mei allebeide even boartsje. Dat woenen de fammen net
 • Een boer en een knecht zijn op het land aan het werk en de boer krijgt koude handen. Hij stuurt knecht erop uit om zijn
 • handschoenen te halen. De knecht zegt tegen de dochter en de meid dat hij van de boer even met hen moet minnekozen. Ze willen het
 • boer
 • kou
 • Een boer en een knecht zijn op het land aan het werk en de boer krijgt koude handen. Hij stuurt knecht erop uit om zijn handschoenen te halen. De knecht zegt tegen de dochter en de meid dat hij van de…

mop uit 1651
 • boer
 • kou
 • Een pastoor kende de feestdagen niet. Hij preekte voor de boeren in de Appenijnen. Hij preekte eens 8 dagen lang voor Pasen, zonder de vasten aan te kondigen. Dit maakte hij goed door te zeggen dat de…

mop uit 1979
 • De boer en de feint wienen togearre op it lân oan 't wurk. 't Wie kâld en de boer hie syn moffen forgetten. Hy stjûrde
 • , sei de frou: "Hwat moatstû?" "Ik moast jim allebeide even to pakken ha, hat de boer sein." "Dat liichste," sei de frou
 • Een boer met koude handen verzoekt zijn knecht zijn wanten binnen in het huis te halen. Als de knecht in het huis komt
 • , maakt hij de boerin en de meid wijs dat de boer hem bevolen heeft met hen beiden geslachtsgemeenschap te hebben. Als de
 • boer
 • kou
 • Een boer met koude handen verzoekt zijn knecht zijn wanten binnen in het huis te halen. Als de knecht in het huis komt, maakt hij de boerin en de meid wijs dat de boer hem bevolen heeft met hen beiden…

mop uit 1979
 • in boer dy't in hiele protte skiep hat. Litte wy dêr ien fan ophelje. Dan ha wy hwat to iten." De jongste soan wie net
 • pet op en gong op stap. Ynpleats fan dat er de skiep stelt, giet er nei de boer ta en fortelt him dat der guon binne dy't
 • vermogende boer te stelen, stemt zijn broer hier gelijk mee in. De derde - jongste - broer wordt door zijn beide broers
 • stelen te gaan en spoedt zich naar de boer. Bij de boer aangekomen licht hij de boer in dat er dieven aankomen. De boer
 • boer
 • kou
 • Een weduwnaar en zijn drie zonen lijden in een koude winter honger. Als een van de zonen voorstelt een schaap van een vermogende boer te stelen, stemt zijn broer hier gelijk mee in. De derde - jongste…

sage uit 1980
 • . Elke zondagnacht moest de boer zijn bed uit om de knecht binnen te laten. Hij kon veel van hem verdragen, maar op den duur
 • werd het te gortig. "Ik waarschuw je voor het laatst," zei de boer op een zondagmorgen. "Als je vanavond niet om elf uur
 • Een boerenknecht gaat elke zondag alle herbergen langs om zich vol te gieten. Elke zondagnacht moet de boer 's nachts
 • uit zijn bed komen om de knecht binnen te laten. De boer waarschuwt de knecht, en zegt dat hij voor elf uur thuis moet
 • boer
 • kou
 • Een boerenknecht gaat elke zondag alle herbergen langs om zich vol te gieten. Elke zondagnacht moet de boer 's nachts uit zijn bed komen om de knecht binnen te laten. De boer waarschuwt de knecht, en…