Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

2 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • Yn'e bûse en yn'e mage In naaister kaam ienkear om 'e fjouwer wike by in boer te skroarjen en dan wie se dêr ek op 'e
 • jirpels troch, mei flink spekt`et en in tsjok stik spek der ta. 'Ik kin it my net foarstelle', sei se tsjin'e boer, 'wêr't dy
 • Een naaister eet af en toe bij de boer waar ze voor werkt. Ze vindt dat de knecht altijd zo ontzettend veel eet. De
 • boer zal het uitleggen. Hij geeft de naaister en de knecht allebei een stuk brood om achter hun hemd te stoppen. Tegen de
 • boer
 • kruimel
 • Een naaister eet af en toe bij de boer waar ze voor werkt. Ze vindt dat de knecht altijd zo ontzettend veel eet. De boer zal het uitleggen. Hij geeft de naaister en de knecht allebei een stuk brood om…

sprookje uit 1974
 • Der wie in boer, dy hie trije soannen. En hy hie ien hynder. Hy hie syn testamint meitsje litten. Dêr stie yn, de trije
 • soannen mochten elk, hyltyd, beurt om beurt it hynder in wike brûke. Doe kom dy boer to forstjerren. De âldste soan soe 't
 • Een boer geeft op zijn sterfbed te kennen dat zijn drie zoons het enige paard dat hij bezit om de beurt een week mogen
 • gebruiken. Als de boer sterft, mag eerst de oudste zoon het paard een week hebben. De oudste jongen gebruikt het paard bij zijn
 • boer
 • kruimel
 • Een boer geeft op zijn sterfbed te kennen dat zijn drie zoons het enige paard dat hij bezit om de beurt een week mogen gebruiken. Als de boer sterft, mag eerst de oudste zoon het paard een week…