Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

14 resultaten voor ""

mop uit 1978
 • De poep oan 't molksieden In poep kaam by in boer te meanen en de boerinne hie it fel ôfgryslike nau om 'e noas, se
 • Een Duitse arbeider komt maaien bij een boer. De boerin geeft hem wat melk, om zelf op te warmen, want zij heeft er
 • geen tijd voor. De maaier begint te bidden, of de Heer hem niet wat meer te eten gunt. Op dat moment kookt de melk over. De
 • boer
 • maaier
 • Een Duitse arbeider komt maaien bij een boer. De boerin geeft hem wat melk, om zelf op te warmen, want zij heeft er geen tijd voor. De maaier begint te bidden, of de Heer hem niet wat meer te eten…

sage uit 1966
 • Marten de Boer wie boer to Wergea. Ik wie by him yn 'e ûngetiid ± 1914. Doe fortelde Marten: Der wie in boer, dy hie
 • . De oare deis komt de poep by de boer en seit: "Ik heb it stuk land omsniden, boer." De boer bitelle him. Mar doe't er nei
 • Marten de Boer is boer in Wergea. Hij neemt een Duitse maaier in dienst die hem oplicht. De maaier maait een stuk land
 • boer
 • maaier
 • Boer, Evert de
 • Marten de Boer is boer in Wergea. Hij neemt een Duitse maaier in dienst die hem oplicht. De maaier maait een stuk land om, door letterlijk alleen de randen van de akker te maaien; hij maait dus om het…

sage uit 1966
 • Ik hie my op in simmer as mier forhierd by in boer yn 'e buert fan Snits, mei noch in maet. Wy slepten yn it strie
 • Twee maten werken als maaier bij een boer. Op een zondagmorgen staat de ene maat al vroeg op om de boerenzoon te helpen
 • met het melken van de koeien; de andere maat blijft lekker liggen in het stro. Even later hoort de achtergebleven maaier
 • boer
 • maaier
 • Twee maten werken als maaier bij een boer. Op een zondagmorgen staat de ene maat al vroeg op om de boerenzoon te helpen met het melken van de koeien; de andere maat blijft lekker liggen in het stro.…

mop uit 1967
 • Der wie us in poep by in boer yn 't wurk (in hannekemaaijer). De boer hiet him de moarns hwat er dwaen moest. Hy sei
 • middernacht. Doe hâldde er op en gong er nei de boer ta. De boer sei: "Ik ha sein, dû moest sa lang wurk dwaen oant de sinne ûnder
 • Een Duitse maaier, ook Poep geheten, moet van de boer werken tot de zon ondergaat. Als de zon ondergaat, ziet de Poep
 • ineens een andere zon - de maan - opkomen. De Poep werkt gestaag door en zegt tegen de verbaasde boer 'de ene zon was zodra
 • boer
 • maaier
 • Een Duitse maaier, ook Poep geheten, moet van de boer werken tot de zon ondergaat. Als de zon ondergaat, ziet de Poep ineens een andere zon - de maan - opkomen. De Poep werkt gestaag door en zegt…

mop uit 1967
 • Der wie in Poep, dy kom út it Poepelân. Hy soe nei de boer ta yn 't wurk. Dy wenne by Snits. Hy farde mei de snikke fan
 • In een bootje maant een boer een meevarende Poep te bukken voor een brug. De Poep verstaat het 'Buk' van de boer als
 • boer
 • maaier
 • In een bootje maant een boer een meevarende Poep te bukken voor een brug. De Poep verstaat het 'Buk' van de boer als 'Bok' en denkt dat hij uitgescholden wordt.

mop uit 1951
 • Der kom us in poep by in boer yn 'e haeijing. Sy sieten by de boer krekt oan 'e moarnsbrogge. De boer wie gleonhastich
 • ta. Hy sei: "Boer, ik wyt noch better rie. As wy nou ek fuort mar it jounsmiel bihimmelen, dan wienen wy der yn ien kear
 • Een Duitse maaier, ook wel 'Poep' geheten, komt in dienst bij een zeer gehaaste boer. De boer raadt zijn knecht aan
 • verzetten. De boer vindt dit een prima plan en aldus geschiedt het. Na het eten gaat de knecht niet aan de slag. Hij stelt de
 • boer
 • maaier
 • Een Duitse maaier, ook wel 'Poep' geheten, komt in dienst bij een zeer gehaaste boer. De boer raadt zijn knecht aan direct na het ontbijt ook gelijk te lunchen, teneinde aan een stuk door op het land…

mop uit 1968
 • Der wienen us twa poepen, dy kommen elk mei in greate tsiis by de boer wei. Dy hie de boer har presint jown. Doe kommen
 • Twee Duitse hannekemaaiers - ook wel 'poepen' genaamd - krijgen ieder een mooie kaas van de boer. Als ze over een
 • boer
 • maaier
 • Twee Duitse hannekemaaiers - ook wel 'poepen' genaamd - krijgen ieder een mooie kaas van de boer. Als ze over een bruggetje lopen, zien ze de kazen weerspiegeld in het water. De domme maaiers denken…

mop uit 1968
 • Der wienen poepen by de boer yn 't wurk. Dy krigen dêr spek. De iene poep hiet Bartele. Dy krige sa'n lêst fan 't spek
 • meande en jarre tagelyk. De boer dy't it seach, sei tsjin Bartele syn kammeraet: "Bartele maakt het bruin, dy jarret oer de
 • boer gekregen heeft. De maaier moet er de hele tijd van poepen. Op het laatst is het zó erg, dat hij al poepend staat te
 • boer
 • maaier
 • Een Duitse hannekemaaier - ook wel 'poep' geheten - krijgt ongelooflijke last van zijn buik van spek die hij van de boer gekregen heeft. De maaier moet er de hele tijd van poepen. Op het laatst is het…

mop uit 1977
 • Een hannekemaaier vraagt aan een boer of hij mee ride mocht. Jawel, zei de boer, stap maar in. Maar daar zat geen bodem
 • , zodat de maaier het hele stuk mee moet rennen. Hij zegt hier niets over tegen de boer.
 • Een hannekemaaier krijgt toestemming van een boer mee te rijden op de wagen. Er zit echter geen bodem in de wagen
 • boer
 • maaier
 • Een hannekemaaier krijgt toestemming van een boer mee te rijden op de wagen. Er zit echter geen bodem in de wagen, zodat de maaier het hele stuk mee moet rennen. Hij zegt hier niets over tegen de…

sage uit 1974
 • Yn Spyk (Grinslân) wenne in boer, dy moest in ûngetider ha. Hy gong nei Grins ta, dêr't de ûngetiders op 'e merk
 • noch ien mantsje, dy wie hwat bihyndich. De boer tocht: Dy kin net folle. Mar hy moest dochs ien ha, dat hy naem him mei
 • Boer kan slechts een klein mannetje als maaier krijgen. Eerst gaat de boer voorop, maar het mannetje maait zo hard, dat
 • ze ruilen. Het mannetje maait zo hard dat hij het haarspit niet ziet en de kop er af maait. Als de boer vraagt of hij dat
 • boer
 • maaier
 • Boer kan slechts een klein mannetje als maaier krijgen. Eerst gaat de boer voorop, maar het mannetje maait zo hard, dat ze ruilen. Het mannetje maait zo hard dat hij het haarspit niet ziet en de kop…

mop uit 1969
 • -" sei er wer. Letter krige dy mier spul mei de boer. Der wie in great apelhôf op it hiem. Deselde dy't sei: "Hwat heakket it
 • altijd in de knoop zit, terwijl de ander zegt dat hij rustig moet gaan liggen. Als de ene later bij de boer spul meekrijgt
 • boer
 • maaier
 • Op de plaats van Berga in Wergea wonen twee Duitse maaiers, die samen op hetzelfde bed slapen. De een zegt dat het hier altijd in de knoop zit, terwijl de ander zegt dat hij rustig moet gaan liggen.…

mop uit 1978
 • Der wienen in boer en boerinne, dy wennen yn in hiel âld boerespultsje, dat wie o sa brekfallich. Hja woenen wol graech
 • , realiseren de bouwers zich dat er geen vensters in zitten. De domme maaier stelt voor zonnestralen in een emmer op te vangen om
 • boer
 • maaier
 • Een hannekemaaier helpt een boerenstel bij het bouwen van een nieuwe boerderij. Als de boerderij bijna klaar is, realiseren de bouwers zich dat er geen vensters in zitten. De domme maaier stelt voor…

mop uit 1979
 • Twa poepen wienen by in boer oan 't meanen. De boer sei tsjin 'e beide mannen: "Jimme krije it gers hjoed net fan dit
 • stik lân ôf." "Wis krije wy dat der ôf", seinen de poepen. "Ja, mar hjoed net mear", sei de boer. "Dat rêdde wy hjoed wòl
 • Een boer wedt met twee poepen dat ze een bepaald stuk land niet binnen een bepaalde tijd kunnen maaien. De poepen
 • denken van wel en zijn bereid het te proberen. De boer doet wat wonderolie - die laxerend werkt - in het eten van de poepen
 • boer
 • maaier
 • Een boer wedt met twee poepen dat ze een bepaald stuk land niet binnen een bepaalde tijd kunnen maaien. De poepen denken van wel en zijn bereid het te proberen. De boer doet wat wonderolie - die…

mop uit 1974
 • wie dy't him tarôp: Toe Poep. Hy tocht, dat it de boer wie. Doe bigoun er hurder to meanen. Mar dat roppen hâldde mar oan
 • Een poep die aan het maaien is weet niet dat het een koekoek is die roept. Hij denkt dat het de boer is die hem
 • boer
 • maaier
 • Een poep die aan het maaien is weet niet dat het een koekoek is die roept. Hij denkt dat het de boer is die hem aanspoort harder te maaien. Uiteindelijk is de man zo moe dat hij dood neervalt.