Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

39 resultaten voor ""

sage uit 1971
 • De heinproef In frouspersoan kaam by in boer. Wêr 't it bard is, wit ik net krekt. mar earne yn Fryslân. Neidat de
 • ûnderdak; sy mocht dêr de nachts fan 'e boer wol bliuwe. Even letter kaam dêr in soldaat op in hynder. Foar it brechje al trof
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer
 • stellen, om te zien of ze echt een vrouw is. De boer gooit de soldaat en de vrouw elk een appel toe. De vrouw houdt haar
 • boer
 • onderdak
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer wil overnachten. Samen bespieden ze de vrouw, die er nogal verdacht uitziet. De…

sage uit 1966
 • Twa jongens hienen de godgânske dei omswalke. Hja wienen warch en kamen by in buorkerij. Se fregen de boer of se dêr
 • oernachtsje mochten. De boer makke gjin biswier, mar hy warskôge har, it wie in spoekhûs, dêr 't se yn tolânne kaem wienen. "Jimme
 • Twee jongens krijgen bij een boer onderdak in een spookhuis. Ze worden gewaarschuwd dat ze alleen antwoord mogen geven
 • als de boer iets vraagt. Even later vraagt de boer of de jongen brij willen. Ze durven niet te antwoorden en er klinkt een
 • boer
 • onderdak
 • Twee jongens krijgen bij een boer onderdak in een spookhuis. Ze worden gewaarschuwd dat ze alleen antwoord mogen geven als de boer iets vraagt. Even later vraagt de boer of de jongen brij willen. Ze…

sage uit 1966
 • Doe't ik in jonge wie, wie it noch wol us ûnfeilich, as men iensum wenne. Der wie in âld boer, dy sei: As der us fremd
 • Als er vreemd volk bij je aanklopt om onderdak, kan er wel eens een man in vrouwenkleren tussenzitten. Als je wil weten
 • boer
 • onderdak
 • Als er vreemd volk bij je aanklopt om onderdak, kan er wel eens een man in vrouwenkleren tussenzitten. Als je wil weten of het een man in vermomming of een 'echte' vrouw is, moet je een appel naar…

sprookje uit 1940
 • Der kaem ris op in joun in frouminske by in boer en boerinne, dy't op in iensum sté wennen, gâns in ein út 'e reek fan
 • net mear foar de oare krije. It stiek har neat net nau hwer't hja kaem te sliepen, as wie it ek yn it heafek. De boer
 • Een vrouw vraagt overnachting op een boerderij. Later vraagt ook een soldaat om onderdak. De soldaat waarschuwt de boer
 • en boerin dat de vrouw eigenlijk een verklede man is. Om de proef op de som te nemen moet de boer de vrouw een appel
 • boer
 • onderdak
 • Een vrouw vraagt overnachting op een boerderij. Later vraagt ook een soldaat om onderdak. De soldaat waarschuwt de boer en boerin dat de vrouw eigenlijk een verklede man is. Om de proef op de som te…

sage uit 1970
 • doe't er even mei de boer allinne wie: "Ik fortrou dy lju net. Ik leau dat it beide keardels binne. De iene hat
 • hannen." Doe krige de boer apels. Sy sieten by de tafel. Doe heinde it 'frommes' de apel mei de hannen. De soldaet soe yn 't
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet
 • helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel toewerpen. Een man vangt namelijk een appel met
 • boer
 • onderdak
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel…

sage uit 1968
 • hie, stie de boer it net rjocht. Hy tocht: dit kin wolris in manspersoan wêze. Doe smiet er har in apel ta. En dy fangde
 • se op mei de knibbels nei elkoar ta. Doe wist de boer dan sekuer dat it in manspersoan wie. Hy huvere, hwant hy hie wol
 • Een vrouw kwam bij een boerderij eens om onderdak vragen. Halverwege de avond had de boer dat het wel eens een man kon
 • een man was. Er kwam die avond ook nog een ruiter om onderdak vragen, en de boer vertelde hem zijn ondervindingen. Die
 • boer
 • onderdak
 • Een vrouw kwam bij een boerderij eens om onderdak vragen. Halverwege de avond had de boer dat het wel eens een man kon zijn, en hij gooide de gast een appel toe. Deze ving de appel met de knieën naar…

sage uit 1968
 • 't Wie op in jountiid, sy sieten by de boer yn 'e hûs. Doe kom der in âld frou by de doar. Sy woarde der ynlitten, sy
 • woe dêr dy nachts graech sliepe. Hja siet tusken de oaren yn en as se it wurd nom, tocht de boer by himsels: "Dû hast in
 • Een oude vrouw vroeg op een avond een boer om onderdak. Niet veel later kwam er ook een soldaat. Na een tijdje bij
 • elkaar gezeten te hebben, zei de soldaat tegen de boer dat hij iedereen een appel toe moest werpen. Op het moment dat de oude
 • boer
 • onderdak
 • Een oude vrouw vroeg op een avond een boer om onderdak. Niet veel later kwam er ook een soldaat. Na een tijdje bij elkaar gezeten te hebben, zei de soldaat tegen de boer dat hij iedereen een appel toe…

sage uit 1967
 • Op een avond stond er bij een boer een vrouw voor de deur, die om onderdak vroeg. In de loop van de avond kreeg de boer
 • elkaar toe. Toen wist de boer dat het een man was. Ze bonden hem vast en vonden moordpriemen en een fluitje bij hem. Hij was
 • boer
 • onderdak
 • Op een avond stond er bij een boer een vrouw voor de deur, die om onderdak vroeg. In de loop van de avond kreeg de boer het idee dat het wel eens een man kon zijn. Hij gooide iedereen een appel toe.…

sage uit 1951
 • Op 'e Veenhoop stie in boereplaets, dat wie de Flearbosk. Dêr wenne in boer mei syn húshâldster. Der kommen op in joun
 • . De boer tocht net oars of it wienen hantlangers fan 'e beide oaren. Hy tinkt: de fyân binnen en de fyân bûten. Hy nom it
 • Op een boerderij krijgen twee reizigers onderdak in het hooi. Even later komen er rovers. De boer denkt dat het
 • nooit onderdak geweigerd worden.
 • boer
 • onderdak
 • Op een boerderij krijgen twee reizigers onderdak in het hooi. Even later komen er rovers. De boer denkt dat het handlangers zijn van de gasten. Hij schiet met zijn geweer op de rovers, maar op een…

sage uit 1967
 • Sa hat der ekris in moardner west dy hie ûnderdak frege by in boer. Mar dêr wie ek in soldaet, dy hie dêr ynkertiering
 • moardner dea en sei: "Dat is twee." Dy soldaet hat de boer en de boerinne it libben ret.
 • Een moordenaar vraagt onderdak bij een boer. Een ingekwartierde soldaat vermoedt dat de man het op zijn leven voorzien
 • soldaat voor de moordenaar en zegt 'Dat is twee'. Hij steekt de moordenaar neer en behoedt de boer en zijn vrouw voor verdere
 • boer
 • onderdak
 • Een moordenaar vraagt onderdak bij een boer. Een ingekwartierde soldaat vermoedt dat de man het op zijn leven voorzien heeft, en bedenkt een list. Hij maakt een pop van stro en zet die naast zijn…

sage uit 1967
 • Der was een soldaat, dat was een bereden dragonder. Die froeg om onderdak bij een boer. 't Was al laat. Dat worde him
 • verskaft en toen kwam daar nòg een man, die kreeg óók onderdak. Maar die soldaat fertroude 't saakje niet. Hy sei stikum tegen
 • Een soldaat krijgt onderdak bij een boer. Als een andere man ook om een slaapplaats vraagt, fluistert de wantrouwige
 • soldaat de boer in dat de man wellicht een vrouw is. De soldaat doet vervolgens de appelvangproef: de 'man' vangt de appel op
 • boer
 • onderdak
 • Een soldaat krijgt onderdak bij een boer. Als een andere man ook om een slaapplaats vraagt, fluistert de wantrouwige soldaat de boer in dat de man wellicht een vrouw is. De soldaat doet vervolgens de…

sage uit 1966
 • In boer soe mei in sekfol jild nei hûs ta. Hy hie handel dien. In soldaet kom him achterop. "Sil ik dat foar jo sjouwe
 • , boer?" "Graech", sei de boer, hwant hy wie warch. De soldaet kom mei en rekke by de boer yn 'e hûs. "Jo kinne hjir fannacht
 • Een boer met een zak geld wordt achterop gereden door een soldaat. De soldaat biedt aan de zak te dragen en de boer
 • stemt toe. Als beloning mag de soldaat 's nachts bij de boer overnachten. 's Avonds verschijnt er een vrouw bij de deur, die
 • boer
 • onderdak
 • Een boer met een zak geld wordt achterop gereden door een soldaat. De soldaat biedt aan de zak te dragen en de boer stemt toe. Als beloning mag de soldaat 's nachts bij de boer overnachten. 's Avonds…

sage uit 1968
 • Der kommen us op in kear twa mannen by in boer. Dy hienen in greate koer by har, dêr wie in sek oerhinne. Sy fregen de
 • boer of dy koer dêr wol in nacht by him yn 't achterhûs stean mocht. De oare moarns dan soenen se him wer helje. Dat wie de
 • Twee mannen met een grote korf met een doek eroverheen, kwamen eens bij een boer. Ze vroegen of de korf een nacht in
 • het achterhuis mocht staan. De volgende dag zouden ze hem weer op komen halen. Dat was goed. Toen zag de boer dat de korf
 • boer
 • onderdak
 • Twee mannen met een grote korf met een doek eroverheen, kwamen eens bij een boer. Ze vroegen of de korf een nacht in het achterhuis mocht staan. De volgende dag zouden ze hem weer op komen halen. Dat…

sage uit 1968
 • : wy krije in pak swier waer en dêrom gongen se nei in boer ta. Sy fregen him of se dêr de nachts wol sliepe mochten. "Né
 • ," sei de boer, "ik wol hjir nachts gjin sliepers ha." Doe sei Piter: "Och man, lit ús hjir dochs sliepe, hwant jo sjogge de
 • Twee kleiarbeiders zien noodweer aankomen en vragen een boer om onderdak voor de nacht. De boer weigert aanvankelijk
 • . De boerin is blijven rondspoken omdat de boer verzuimd heeft een bepaald geldbedrag te betalen. Als de boer aan zijn
 • boer
 • onderdak
 • Twee kleiarbeiders zien noodweer aankomen en vragen een boer om onderdak voor de nacht. De boer weigert aanvankelijk omdat hij last heeft van spookdeuren, maar stemt uiteindelijk toe. De twee…

sage uit 1968
 • krekt as in keardel. Sy sloech de knibbels tsjin elkoar oan. Doe't er even allinne wie mei de boer, warskôge er him. "Dat is
 • gjin goed spul", sei er, sa en sa. Doe sei de boer: "Dit is àl in minne goai. Hoe matte wy dit ha." Doe't se wer yn 'e hûs
 • Het valt een soldaat die onderdak heeft gekregen bij een boer op dat een overnachtende vrouw een appel opvangt als een
 • kerel, met de knieën tegen elkaar. De soldaat waarschuwt de boer, omdat hij vermoedt dat de vrouw een vermomde kerel, een
 • boer
 • onderdak
 • Het valt een soldaat die onderdak heeft gekregen bij een boer op dat een overnachtende vrouw een appel opvangt als een kerel, met de knieën tegen elkaar. De soldaat waarschuwt de boer, omdat hij…

sage uit 1970
 • bûtendoar kloppe woarde. Doe't de boer dêr hinne gong stie dêr in frommes. Mar 't wie in rover. Mar dat wist de boer net. Dat
 • frommes woe der graech yn en de boer liet har yn 'e keamer komme. Dêr gong se by 't fjûr sitten by de oare minsken. Sy rekken
 • Op een avond klopte een vrouw bij een boerderij aan om onderdak. Even later vroeg ook een soldaat om een slaapplaats
 • . Ze hadden wat bij elkaar gezeten, toen de soldaat de boer even apart nam. Hij meende dat de vrouw een rover was, die
 • boer
 • onderdak
 • Op een avond klopte een vrouw bij een boerderij aan om onderdak. Even later vroeg ook een soldaat om een slaapplaats. Ze hadden wat bij elkaar gezeten, toen de soldaat de boer even apart nam. Hij…

sage uit 1969
 • Der wie ris in frou by in boer yn 'e hûs. De boer hie har ûnderdak biloofd. Mar doe't se in skoftsje by him sitten hie
 • ta. Doe sloech se de skonken nei elkoar ta, krekt as in keardel. Doe hat dy boer har fuortstjûrd.
 • Een boer bood onderdak aan een vrouw. Maar na een tijdje gepraat te hebben, vertrouwde de boer het toch niet helemaal
 • elkaar toe, en dus was het een man. Toen heeft de boer hem weggestuurd.
 • boer
 • onderdak
 • Een boer bood onderdak aan een vrouw. Maar na een tijdje gepraat te hebben, vertrouwde de boer het toch niet helemaal. Hij dacht dat de vrouw wel eens een man kon wezen. Hij gooide de vrouw een appel…

sage uit 1977
 • Der kaem op in joun in frou, dy frege om onderdak by in boer. De boer en 'e boerinne lieten har der yn. In skoft letter
 • en doe't er de boer allinne to sprekken komme koe, sei er: "Ik fortrou dat minske net. It liket my in keardel ta." Doe
 • Een soldaat die bij een boer overnacht vermoedt dat een vrouw die ook bij de boer te gast is in werkelijkheid een man
 • is. Om het geslacht van de gast te bepalen, doet de boer op aanraden van de soldaat de appelvangproef. Als de 'vrouw' de
 • boer
 • onderdak
 • Een soldaat die bij een boer overnacht vermoedt dat een vrouw die ook bij de boer te gast is in werkelijkheid een man is. Om het geslacht van de gast te bepalen, doet de boer op aanraden van de…

sage uit 1970
 • de boer ta en sei: "Ha jo ek apels?" "Jawol", sei de boer. Doe joech de boer him apels. De soldaet gong hinne en goaide
 • Op een boerderij in Barrahuis kregen vaak mensen 's nachts onderdak. Eens is onder die mensen ook een vreemde vrouw
 • boer
 • onderdak
 • Op een boerderij in Barrahuis kregen vaak mensen 's nachts onderdak. Eens is onder die mensen ook een vreemde vrouw. Een soldaat vermoedt dat de vrouw geen vrouw is. Een test met het opvangen van een…

sprookje uit 1979
 • en sa kaem dy ek by de oaren to sitten. Mar de ruter hie hwat in skalk each op it minske. Doe't de boer efkes letter de
 • keamer forliet, roun de ruter him achternei en doe sei er sa tsjin 'e boer: "Dat frommes stiet my net oan. Ik leau fêst dat
 • Een ruiter krijgt toestemming te overnachten bij een boer. Ook een vrouw die even later om onderdak vraagt voor de
 • , raadt hij de boer aan de 'appelvangproef' te doen. Als de 'vrouw' de appel even later met de knieën tegen elkaar opvangt
 • boer
 • onderdak
 • Een ruiter krijgt toestemming te overnachten bij een boer. Ook een vrouw die even later om onderdak vraagt voor de nacht, krijgt een slaapplaats aangeboden. Omdat de ruiter vermoedt dat de 'vrouw' in…

mop uit 1968
 • hij daar mag slapen. Dat mag, in 't hooi is plaats genoeg. De volgende morgen, als hij weg wil, nodigt de boer hem uit om
 • met hen samen pap te eten. Daar komt een grote pan met pap midden op tafel. En de boer en de vrouw en het kind en hij eten
 • Een automobilist met panne krijgt onderdak en onbijt in een boerderij. Het ontbijt bestaat uit een grote pan pap
 • , waaruit het hele gezin eet. De gast haalt een kluit uit zijn mond en legt die in de asbak. De boer constateert dat hij die
 • boer
 • onderdak
 • Een automobilist met panne krijgt onderdak en onbijt in een boerderij. Het ontbijt bestaat uit een grote pan pap, waaruit het hele gezin eet. De gast haalt een kluit uit zijn mond en legt die in de…

sage uit 1968
 • 'e jonges hied er by him. Hy gong nei in boer ta (dêr't nou Veenstra wennet) en sei: "Wy kinne net fierder. It hynder kin
 • koe wol, sei de boer. Mar de oare moarns bitiid krige er de boer syn hynder en dat sette er foar de bijewein. Syn eigen
 • Een bijenhouder - tevens een berucht dief - vraagt om onderdak bij een boer, omdat zijn paard vermoeid is. 's Ochtends
 • ruilt de dief zijn eigen, vermoeide paard om voor het gezonde paard van de boer. De boer heeft zijn paard nooit meer
 • boer
 • onderdak
 • Een bijenhouder - tevens een berucht dief - vraagt om onderdak bij een boer, omdat zijn paard vermoeid is. 's Ochtends ruilt de dief zijn eigen, vermoeide paard om voor het gezonde paard van de boer.…

sage uit 1969
 • Ik wie yn Grinslân - ik wie noch jong en gong by de boeren lâns om wurk. Ik kom to Loppersum by in boer. De boer sei
 • : "Ik ha wol wurk foar dy. Ik mat in skiepmelkersjonkje brûke." Sa bilânne ik dêr by dy boer. Doe kom dêr in frommes by de
 • Een vrouw vroeg een boer eens om onderdak. De knecht waarschuwde de boer dat het geen man was, maar een vrouw. Maar de
 • boer wilde het niet geloven. Die avond gooide de boerin iedereen een appel toe. De vrouw ving deze met de voeten naar
 • boer
 • onderdak
 • Een vrouw vroeg een boer eens om onderdak. De knecht waarschuwde de boer dat het geen man was, maar een vrouw. Maar de boer wilde het niet geloven. Die avond gooide de boerin iedereen een appel toe.…

sage uit 1973
 • kamen by in âlde boer en fregen of se dêr ûnderdak krije koenen. De âlde boer sei: "Jimme kinne hjir wol bliuwe fannacht
 • ." Even letter kamen der twa dragonders op hynders. Dy woenen ek graech ûnderdak ha. Dat koe ek gebeure, de âld boer liet net
 • Twee in mannenkleren gehulde vrouwelijke rovers vragen onderdak bij een boer. Even later kloppen daar ook twee soldaten
 • met paarden aan. De boer laat iedereen binnen. Hij deelt appels uit. Bij het vangen zien de soldaten dat de andere "mannen
 • boer
 • onderdak
 • Twee in mannenkleren gehulde vrouwelijke rovers vragen onderdak bij een boer. Even later kloppen daar ook twee soldaten met paarden aan. De boer laat iedereen binnen. Hij deelt appels uit. Bij het…

sage uit 1978
 • Heksen en gedaanteverwisseling In Wintelre klopte eens een soldaat aan de deur van een boer en vroeg om onderdak voor
 • een nacht. ‘Dat kan,’ zei de boer, ‘maar het wordt wel behelpen, want veel plaats is er niet. Mijn vrouw moet bevallen
 • boer
 • onderdak
 • Twee bevallingen zijn geeindigd met doodgeboren kinderen. Een gast raadt aan een schouwsteen weg te halen. Hij snijdt de pad die achter de steen heeft gezeten een poot af, waarna de derde bevalling…