Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

23 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • Lânhearre en boer It is in boer, dy buorke net te goed. Hy liet de boel fertutearzgje. De stikels yn 'e greide bleauwen
 • '. Hawar, boer en boerinne seinen him ta, it soe oars, se soenen har bêst dwaan, mar de twadde kear dat de rintmaster kaam koe
 • Lânhearre en boer
 • Een boer bewerkt zijn land niet goed. Hij moet bij de landheer komen. Als hij drie onbeantwoordbare vragen goed
 • beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider in zijn plaats. Op een slimme manier weet
 • boer
 • tellen
 • Een boer bewerkt zijn land niet goed. Hij moet bij de landheer komen. Als hij drie onbeantwoordbare vragen goed beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider…

mop uit 1888
 • "Te Hillegem" (bij Sottegem), zoo zegt men in de omliggende dorpen, "kan men niet tellen." Deze zegswijze steunt op de
 • zij begonnen te tellen, kwamen zij maar altijd tot zes. "Ik ben ik," zegden zij altijd, "en gij is éen, twee, enz." Zoo
 • Zeven boeren weten dat ze met zijn zevenen zijn. Toch komen ze bij het tellen nooit op dit getal uit. Ze besluiten hun
 • vingers of neuzen in een koeievlaai te duwen en de gaten te tellen.
 • boer
 • tellen
 • Zeven boeren weten dat ze met zijn zevenen zijn. Toch komen ze bij het tellen nooit op dit getal uit. Ze besluiten hun vingers of neuzen in een koeievlaai te duwen en de gaten te tellen.

mop uit 1970
 • 122. Een boer die had een knech, en dèn was daor al lang gewes. Hi'j was ter al jong gekomme. De zat niks ien
 • . Toe zeit den boer tege dat knechje: "'t Is toch kolder a 'k dach; ik heb mien handschoene vegète. Wi gi'j die efkes hale
 • Een boer zegt zijn knecht zijn handschoenen te halen; deze zegt tegen de boerin en de meid van de boer hen allebei een
 • kus te geven. De boerin gelooft het niet en de knecht roept naar de boer: "Een of allebei?" "Allebei, sufferd!" 's Avonds
 • boer
 • tellen
 • Een boer zegt zijn knecht zijn handschoenen te halen; deze zegt tegen de boerin en de meid van de boer hen allebei een kus te geven. De boerin gelooft het niet en de knecht roept naar de boer: "Een of…

mop uit 2001
 • Een boer loopt met z'n kudde schapen op een landweggetje in Schotland. Komt er een jonge vent in z'n jeep de hoek om
 • boer
 • tellen
 • Een jonge man vraagt een herder: als ik raad hoeveel schapen je hebt, mag ik er dan een? Middels de moderne techniek rekent hij het precies uit, en hij mag een schaap meenemen. De herder vraagt of hij…

sprookje uit 1967
 • Der wie us in hoanne. Dy hearde op in kear dat de boer sei: "De hoanne, dy is sa âld al, dy is neat mear wurdich. Dy
 • de hoanne hwat de boer sein hie. De kat sei: "It giet dy ek al krekt lyk as my. Ik soe forsûpt wurde, hwant ik woarde ek
 • Omdat een oude haan volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij dood. De treurige haan hoort dit en neemt de
 • boer
 • tellen
 • Omdat een oude haan volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij dood. De treurige haan hoort dit en neemt de benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot beschoren is:…

mop uit 1969
 • rovers gongen ûnder 'e beam sitten. Sy bigongen dêr to jild tellen. Sy hienen in hiel protte jild roofd. Lytse Klaes liet by
 • om to tellen. Dêrom gong er nei greate Klaes ta en frege of er dy syn tonne wol even ha mocht. Greate Klaes tocht: "Hwer
 • Er woonde eens een rijke en een arme boer naast elkaar. Toen de enige koe van Kleine Klaas dood ging, ging hij met het
 • ongeluk liet de boer de koeienhuid vallen. De rovers dachten dat de wereld verging, en gingen er snel vandoor. Het geld dat ze
 • boer
 • tellen
 • Er woonde eens een rijke en een arme boer naast elkaar. Toen de enige koe van Kleine Klaas dood ging, ging hij met het vel naar de markt, om deze te verkopen. In het bos klom hij snel in een boom toen…

mop uit 1973
 • Yn 'e malaisetiid wienen in pear jonges der op út om wurk to finen. Doe kamen se by in hiele deune boer. Dy sei: "Ja
 • , ik ha wol wurk foar jimme, mar ite jim ek in protte?" "Né, boer," seinen se, "wy ite mar in hiel lyts bytsje." (Hwant sy
 • Jan en Klaas zijn hard op zoek naar werk en kunnen bij een gierige boer beginnen mits ze niet te veel eten. Ze werken
 • hard en na vier lepels bonenbrij stopt een van hen al met eten. De boer en boerin zijn tevreden. Die nacht heeft Jan honger
 • boer
 • tellen
 • Jan en Klaas zijn hard op zoek naar werk en kunnen bij een gierige boer beginnen mits ze niet te veel eten. Ze werken hard en na vier lepels bonenbrij stopt een van hen al met eten. De boer en boerin…

sage uit 1923
 • Heksen aan het werk Daar op 'et Spui (onder Axel) daar lagen bij 'nen boer de koebêêten die 'an voor zaad geplant
 • gingen kijken, zagen ze niks niemer. Amèts 3) 'ôôrden ze geld tellen, êên, twêê, drie, vier; maar 'an ze gingen kijken, dan
 • De knechten van een boer horen 's nachts de laketten klapperen, maar als ze gaan kijken zitten ze dicht; ook andere
 • boer
 • tellen
 • De knechten van een boer horen 's nachts de laketten klapperen, maar als ze gaan kijken zitten ze dicht; ook andere spookgeluiden zijn te horen, maar er is niks te zien. Soms loopt een wit paard met…

mop uit 2002
 • weiland staan, zonder ze een voor een te tellen, mag ik dan een schaap van je meenemen?" De boer kijkt de man eens aan en zegt
 • Een boer staat in een weiland vol schapen als er een auto het terrein op komt gereden. Er stapt een man uit de auto en
 • Een man vraagt een boer: als ik raad hoeveel schapen je hebt, mag ik er dan een? Middels de moderne techniek rekent hij
 • boer
 • tellen
 • Een man vraagt een boer: als ik raad hoeveel schapen je hebt, mag ik er dan een? Middels de moderne techniek rekent hij het precies uit, en hij mag een schaap meenemen. De herder vraagt of hij zijn…

sprookje uit 1972
 • Der wie in boer, dy moest fan 'e plaets. De rintmaster hie dat bioardere. Dat wie de lânhearre goed, dy liet altyd
 • alles oan 'e rintmaster oer. Mar de boer seach rare sneu; dy woe graech op 'e plaets bliuwe. Dêrom stjûrde hy in brief nei
 • Een boer mocht op zijn boerderij blijven als hij vier vragen van de rentmeester kon beantwoorden. De knecht zei dat hij
 • wat de rentmeester nu dacht. Toen zei de knecht dat hij dacht de boer voor zich te hebben, maar dat hij de knecht was
 • boer
 • tellen
 • Een boer mocht op zijn boerderij blijven als hij vier vragen van de rentmeester kon beantwoorden. De knecht zei dat hij de antwoorden wel wist, en ging naar de rentmeester.Hij antwoordde de eerste…

mop uit 1974
 • Der wie in man, dy wurke by de boer. Dy man waerd op in kear mei syn wiif troch de boer útnoege om dêr to jounpraten
 • . Doe't se dêr goed en wol wienen waerd it min waer. It bigoun to reinen en to tongerjen en to wjerljochtsjen. De boer sei
 • boer
 • tellen
 • Man zal zijn vrouw op de voet trappen als ze bij op bezoek te veel gaat eten. De hond staat al snel na het begin op haar voet, waardoor ze stopt met eten. 's Nachts vindt de vrouw pap. Nadat de vrouw…

mop uit 1974
 • Jan en Griet. Jan wie arbeider by de boer. Op in kear noadige de boer Jan mei syn wiif Griet út om dêr hinne to
 • sei Jan: "Ik sil dy tsjin 'e foet oanstjitte, as it tiid is fan ophâlden." Hja hienen dêr by dy boer in grouwe houn, en dy
 • gaan ze een pan eten meeneemt. Onderweg klimmen ze in een boom voor naderende rovers die onder de boom hun geld gaan tellen
 • boer
 • tellen
 • Man en vrouw hebben de afspraak dat als vrouw bij een bezoek te veel eet, de man haar voet zal aanstoten. Tot twee keer toe stoot de hond haar al snel aan, waardoor de vrouw ophoudt met eten. Ze heeft…

mop uit 1974
 • Der wie in húshâlding, dy bistie út man, frou en soan. De man wie boer en al aerdich âld. Hja gongen nei de Roomske
 • âld man. De âld boer woarde minder en de pastoar kaem alris wer. Op 't lêst kaem de âld boer to overlijden. Doe moest de
 • Pastoor bidt bij overlijden voor een boer op voorwaarde dat zijn zoon geld gaat tellen. Als de pastoor op de vraag van
 • boer
 • tellen
 • Pastoor bidt bij overlijden voor een boer op voorwaarde dat zijn zoon geld gaat tellen. Als de pastoor op de vraag van de zoon hoever het is, zegt dat zijn vader bijna op zijn plaats is, bergt de zoon…

mop uit 1978
 • Jan wie arbeider by de boer. Syn wiif hiet Tryn, dy gong faek mei him nei de plaets ta om de boerinne to helpen. Op in
 • joun wienen se dêr ek wer togearre. Doe soenen de boer en boerinne to jounpraten. Jan en Tryn bleauwen yn 'e pleats achter
 • Een boer en een boerin die ergens op bezoek gaan vragen een onnozel echtpaar dat voor hen werkt goed 'op de deur te
 • een boom in. De rovers beginnen geld te tellen uitgerekend onder de boom waar het stel zich verborgen houdt. Het stel in
 • boer
 • tellen
 • Een boer en een boerin die ergens op bezoek gaan vragen een onnozel echtpaar dat voor hen werkt goed 'op de deur te passen' (op het huis te letten). Het domme stel heeft geen zin om de hele avond op…

mop uit 1554
 • costen, maer hi vernam dat si onghetrou waren. Daerom nam hy op een ander tijt eenen groven boer die noch lesen, noch
 • schrijven en coste tot eenen rentmeester. Die boer nam dat aan ende cochte een groote tessche die twee sloten hadde. In dat een
 • Een man kwam erachter dat hij door zijn rentmeesters bedrogen werd. Daarom nam hij een analfabete boer aan. Deze kocht
 • boer
 • tellen
 • Een man kwam erachter dat hij door zijn rentmeesters bedrogen werd. Daarom nam hij een analfabete boer aan. Deze kocht een grote tas met twee sloten. In het ene vak stak hij alle winst, in het andere…

mop uit 1973
 • kommen se yn Visvliet, by in boer. Dêr koenen se de jouns wol mei waerm ite en se mochten dêr ek wol sliepe yn 't hea
 • Een arme man en vrouw met kinderen mogen met een boer mee-eten en in het hooi slapen. Ze spreken af dat de man de vrouw
 • gegeten, dus ze vluchten het huis uit, met deur en al. Onderweg komen ze rovers tegen die hun buit tellen. De man en vrouw
 • boer
 • tellen
 • Een arme man en vrouw met kinderen mogen met een boer mee-eten en in het hooi slapen. Ze spreken af dat de man de vrouw tegen de benen zal trappen als ze te gulzig is. Er blijkt een hond te zijn die…

sprookje uit 1893
 • 3.7. Een boer had een eenige koe, die echter op een nacht plotseling stierf. Nu ging hij naar den slager om er de huid
 • ) een hol in den grond hadden gemaakt en daarin hun geld verborgen. De boer nam zooveel geld als hij in zijn huid kon bergen
 • rovers bang te maken en ontdekt de plaats waar ze geld hebben verstopt. De boer haalt het geld op en laat het tellen door de
 • Van de enige koe die hij heeft laat een boer de huid stropen om te verkopen. Onderweg hult hij zich in de huid om
 • boer
 • tellen
 • Van de enige koe die hij heeft laat een boer de huid stropen om te verkopen. Onderweg hult hij zich in de huid om rovers bang te maken en ontdekt de plaats waar ze geld hebben verstopt. De boer haalt…

raadsel uit 1967
 • “Meester, kuj goed roadsels oplosse?” “Da weet ik nie. Lo mar ’s heure”. “’n Boer had koewe en kiepe. Hé’j gieng kieke
 • Een leerling vraagt of zijn meester het antwoord weet op een raadsel: "Een boer had koeien en kippen. Hij ging
 • boer
 • tellen
 • Een leerling vraagt of zijn meester het antwoord weet op een raadsel: "Een boer had koeien en kippen. Hij ging controleren of ze er allemaal nog wel waren. In de wei telde hij 36 koppen en 100 poten.…

mop uit 1901
 • muur gooien. Als ze argwaan krijgen tellen ze, en als er dertien duivels blijken te zijn denken ze dat een echte duivel er
 • boer
 • tellen
 • Twaalf studenten laten duivels-pakken maken om een ander bang te maken. Die man komt dat te weten, laat een duivelspak maken, legt een stropop in bed en gaat zelf in de kast staan. De twaalf komen…

sprookje uit 1903
 • Een boer gong met zen beugeltas na de markt. Nou deer was goed wat in, want hij most koeie koope. Onderweg kwam een
 • ook nee toe, omdat ie deer in garnizoen lag. Dat smoesde de boer in 't eerst wel niet, maar op 't lest wiere ze toch
 • Onderweg naar de markt krijgt een boer met veel geld op zak gezelschap van een soldaat, die hij eerst niet vertrouwt
 • dat ze rovers zijn en de boer en de soldaat mogen kiezen tussen hun goed of hun leven. De soldaat kiest voor het goed, op
 • boer
 • tellen
 • Onderweg naar de markt krijgt een boer met veel geld op zak gezelschap van een soldaat, die hij eerst niet vertrouwt. Ze belanden in een herberg waar later twaalf mannen binnenkomen. Die willen…

mop uit 1903
 • Eénoog en Pinkoog gongen samen op tocht. Komen bij een boer. Mogen in de schuur slapen. Worden op brij getracteerd
 • ze de brij op en eten hun balg vol. Toen gaan ze naar 't bed van den boer. Vrouw heeft zich bloot gewoeld. Ze houden haar
 • Mannen krijgen onderdak bij een boer, en mogen brij eten tot de hond op hun tenen trapt. Als dit gebeurt hebben ze nog
 • haar aan. De boer wordt kwaad, want hij denkt dat ze zich heeft bevuild. De mannen gaan met een onderdeur weg. In het bos
 • boer
 • tellen
 • Mannen krijgen onderdak bij een boer, en mogen brij eten tot de hond op hun tenen trapt. Als dit gebeurt hebben ze nog honger. 's Nachts eten ze zich vol. Ze houden de boerin die zich heeft…

sage uit 1919
 • Het naderend onheil Boer! Boer! Boer! er is een andere macht dan die van het goud. Boer! Boer! Boer! zonde is niet als
 • lucht. De boer van Muntjezijl wilde niet luisteren. Sinds hij getrouwd was, dacht hij de kousen vol met goud, die de vrouw
 • Linda de Boer
 • Sinds een boer uit Muntjezijl getrouwd was met een rijke vrouw, dacht hij alleen nog maar aan al het geld dat ze
 • maar wilde tellen. Op een dag ziet hij de vrouw op het erf, kijkend naar de tred van een haan. Even later meet ze de
 • boer
 • tellen
 • Sinds een boer uit Muntjezijl getrouwd was met een rijke vrouw, dacht hij alleen nog maar aan al het geld dat ze verstopt had. waarom gaf de vrouw de man het geld niet? Omdat ze wel begreep dat hij…
cohen13.jpg

sprookje uit 1903
 • Der was ers een boer, die had een ezel die Oude Jaap heette. Op een goeden dag zei de boer tegen zijn zoon: "Ja, Oude
 • tellen. Gaan op elkaar staan. Maken lawaai: roovers vluchten. Gaan in huis. Kat bij vuurpot, hond bij de deur, ezel op stal
 • geld tellen, waarop ze op elkaar gaan staan en lawaai maken. De rovers vluchten, de dieren gaan naar binnen. De kat gaat
 • boer
 • tellen
 • Ezel die hoort dat hij geslacht gaat worden gaat zijn geluk zoeken, ontmoet een kat, een hond en een haan die ook gedood zullen worden. Ze komen in een bos waar de haan die in een boom is geklommen,…
84.jpg